Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở chế biến hạt điều trên địa bàn thị xã phước long, tỉnh bình phước

154 3 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN NGỌC TRỌNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO CÁC SỞ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THỊ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ Thuật Môi Trườngsố ngành : 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN NGỌC TRỌNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHÙ HỢP CHO CÁC SỞ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THỊ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ Thuật Môi Trườngsố ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Trường Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 21 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn Chủ tịch PGS.TS Thái Văn Nam Phản biện TS Nguyễn Quốc Biinfh Phản biện PGS.TS Tơn Thất Lãng TS Nguyễn Hồi Hương Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Ngọc Trọng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1980 Nơi sinh: Bình Phước Chun ngành: Kỹ Thuật Mơi Trường MSHV: 1541810019 I- Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho sở chế biến hạt điều địa bàn thị Phước Long, tỉnh Bình Phước II- Nhiệm vụ nội dung:  Tổng hợp số liệu, biên hội kế thừa nghiên cứu , tài liệu liên quan  Thu thập liệu, phân tích đánh giá trạng sở chế biến sản xuất hạt điều  Thu thập liệu, phân tích đánh giá cơng tác bảo vệ môi trường sở chế biến sản xuất hạt điều  Định hướng quy hoạch phương án bảo vệ môi trường phù hợp III- Ngày giao nhiệm vụ: Ngày 30/8/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Ngày 30/5/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Trường CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ii LỜI CÁM ƠN Trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà Trường, Phòng Quản Lý Khoa Học Đào Tạo Sau Đại Học, quý Thầy giảng dạy cao học ngành Công Nghệ Môi Trường trường Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM Qua q trình học tập Trường, thân tiếp thu kiến thức quý báu chuyên ngành mà thầy Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ tận tình giảng dạy, truyền đạt Từ thân tích cực tìm tòi, nghiên cứu lĩnh vực mơi trường nâng cao lực, trình độ chun mơn, khả tư độc lập nghiên cứu khoa học Trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Xuân Trường – Thầy tận tình hướng dẫn bảo suốt q trình thực đề tài giúp tác giả hồn thành tốt luận văn Trân trọng cảm ơn Sở Tài Ngun Mơi Trường tỉnh Bình Phước phòng tài ngun mơi trường thị Phước Long, tồn thể ban Giám đốc tập thể nhân viên nhà máy 14 sở chế biến hạt điều địa bàn thị Phước Long tỉnh Bình Phước tạo điều kiện cho việc khảo sát thực tế, cung cấp số liệu đơn vị Cảm ơn dìu dắt, giúp đỡ quý đồng nghiệp, gia đình bạn bè giúp tác giả điều kiện vật chất, tinh thần để phấn đấu, học hỏi tiến Mặc dù cố gắng kiến thức thời gian thực đề tài hạn nên luận văn khó tránh khỏi sai sót Tác giả xin cảm ơn mong nhận ý kiến góp ý nhà khoa học, q thầy cơ, quý quan, đồng nghiệp độc giả để luận văn hoàn thiện Họ tên tác giả iii TĨM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng nhiễm đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho sở chế biên hạt điều địa bàn thị Phước Long, tỉnh Bình Phước” đánh giá thực trạng môi trường sở sản xuất hạt điều địa bàn thị Phước Long Áp dụng phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp, biểu đồ, đồ; phương pháp đánh giá nhanh để xây dựng thực trạng môi trường sở sản xuất hạt điều địa bàn thị Phước Long, từ đề xuất giải pháp quản lý giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng việc sản xuất hạt điều đến môi trường địa phương Sau đánh giá thực trạng môi trường sở sản xuất hạt điều địa bàn thị Phước Long Đề tài đề xuất biện pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhằm mục tiêu giúp cho sở sản xuất hạt điều áp dụng phương án xử lý ô nhiễm khả thi công tác quản lý môi trường làng nghề địa phương thuận lợi, hạn chế vấn đề ô nhiễm bảo vệ môi trường Đề tài đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm quản lý kỹ thuật tính khả thi, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế ngành nghề sản xuất hạt điều địa bàn thị Phước Long, nhằm thực mục tiêu bảo tồn phát triển ngành nghề truyền thống đôi với bảo vệ môi trường, tiến tới phát triển bền vững iv ABSTRACT The subject « A research on pollution situation and proposal of appropriate measures to protect environment for cashew nuts processing establishments in Phuoc Long Town, Binh Phuoc Province » has given an evaluation of environmental situation for cashew nuts processing establishments in Phuoc Long Town Based on application of systematic analysis methods ; methods, charts, diagrams ; methods of interviewing, environmental situation of cashew nuts processing establishments in Phuoc Long Town was shaped On that basis, solutions for management and technology were proposed, aiming to reduce the effects of cashew nuts processing on the local environment After evaluating the environmental situation of cashew nuts processing establishments in Phuoc Long Town, the project has given several solutions suitable for real situation in the local Its goal is to help cashew nuts processing establishments apply feasible pollution treatment methods, make environmental management in trade villages more favourable, restrict pollution and protect the local environment The project has proposed several measures for environmental protection, including feasible technology and managment and corresponding application in curent situation of cashew nuts processing in Phuoc Long Town This aims to preserve and develop traditional industry, concurrently implement sustainable development ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, ĐỒ, HÌNH ẢNH ix MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU , NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 2.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU 1.1 Tổng quan điều 1.2 Tình hình chế biến hạt điều Thế Giới 1.3 Hiện trạng sản xuất điều Việt Nam 11 1.3.1 Diện tích điều 13 1.3.2 Năng suất điều 13 1.3.3 Những khó khăn sản xuất điều 18 1.3.4 Đánh giá sức cạnh tranh trồng điều với số khác 18 1.3.5 Thành tựu nghiên cứu chuyển giao khoa học 19 1.4 Tình hình chế biến hạt điều Bình Phước 20 1.5 Tình hình phát triển quy hoạch sở sản xuất hạt điều địa bàn thị Phước Long, tỉnh Bình Phước 24 1.5.1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội thị Phước Long 24 iii 1.5.2 Định hướng phát triển số ngành lĩnh vực chủ yếu 27 1.6 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành sản xuất hạt điều 29 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC SỞ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THỊ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 30 2.1 Quy Trình Chế Biến Hạt Điều 30 2.1.1.Phân cỡ 32 2.1.2 Ẩm hóa 32 2.1.3 Xử lý hạt điều 32 2.1.4 Cách bỏ vỏ 35 2.1.5 Sấy khơ bóc vỏ lụa 37 2.1.6 Phân loại đóng gói 37 2.2 Hiện trạng môi trường 37 2.2.1Hiện trạng phân bố sở chế biến hạt điều địa bàn thị Phước Long 37 2.2.2 Hiện trạng môi trường 39 2.2.3 Hiện trạng chất thải rắn 71 2.3 Công tác bảo vệ sở chế biến hạt điều địa bàn thị Phước Long, tỉnh Bình Phước 71 2.3.1 Khí thải 71 2.3.2 Nước thải 75 2.3.3 Chất thải rắn 76 2.4 Tải lượng ô nhiễm phát sinh lưu vực dự báo đến năm 2030 76 2.4.1 Nước thải 76 2.4.2 Khí thải 77 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BVMT PHÙ HỢP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC SỞ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THỊ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 79 3.1 Định hướng sản phẩm chế biến 79 3.1.1 Chế biến hạt điều 79 Cơng ty TNHH Lan Đồn ( Khu phố - Phước Bình - TX Phước 32,2 62 60-62 0,18 0,11 0,19 0,49 0,522 30,9 58 62-64 0,32 0,08 0,02 1,23 0,846 32,2 58 62-64 0,19 0,30 0,22 1,24 0,516 31,6 61 62-62 0,16 0,41 0,46 2,13 1,020 31,7 63 67-68 0,18 0,13 0,22 3,06 1,018 32,2 59 61-62 0,30 0,18 0,12 2,09 0,401 Long) Công ty TNHH SX – TM Phúc An ( Tổ 4, Suối Tân, Khu Phố 1, Thị Trấn Phước Bình, Thị Phước Long,Tỉnh Bình Phước ) Cơng ty TNHH Song Hỷ (Trần Hưng Đạo - P Thác Mơ - TX Phước Long) Công ty TNHH Phương Duy (Khu - Thác Mơ - TX Phước Long) DNTN chế biến hạt điều Viển 10 Châu (Đội 2, ấp Sơn Long, Sơn Giang, Thị Phước Long, Bình Phước ) DNTN Nguyễn Thành (155 - Tổ - 11 Khu - Phước Bình - TX Phước Long) Xưởng chế biến hạt điều - Cty 12 TNHH Thu Trang (xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình 32,7 62 64-66 0,32 0,13 0,26 2,83 0,829 32,6 62 62-64 0,30 0,21 0,24 2,07 0,029 32,8 59 60-62 0,34 0,12 0,21 3,05 1,081 34 80 85 0.24 0.5 10 Phước) Nhà máy chế biến hạt điều - Cty 13 TNHH Vân An (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) Nhà máy chế biến hạt điều - Cty 14 Cổ phần Sơn Long (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) QCVN19:2009/BTNMT 0.6 Phụ lục V KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM MỘT SỐ SỞ SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU TẠI THỊ PHƯỚC LONG Bảng V.1 Kết phân tích chất lượng nước ngầm nhà máy chế biến hạt điều địa bàn thị Phước Long (Đợt – tháng 06/2016) Tổng STT Tên nhà máy pH Cl- TS Sulphat Amonia Nitrat Nitrit phenol (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 89 0,80 vết 0,52 120 21,20 110 1,20 vết 1,12 56 78 0,60 0,001 cứng (mg/l) (mg/l) (mg/ l) Coliform MPN/10 0ml Công ty TNHH MTV Thúy Vy (Tổ 1 - KP1 - Phước Bình - TX Phước 6,7 210 0,15 0,02 KPH 0,06 KPH 0,22 0,009 KPH Long) Cty TNHH Trường Phúc (thị trấn Phước Bình, thị Phước Long,tỉnh 6,5 Bình Phước) Cơng Ty TNHH Kiều Loan ( 7413 KP Phước Trung -P Phước Bình TX Phước Long - tỉnh Bình Phước.) 6,8 0,92 Công ty TNHH MTV TM Phước Thịnh( 269,ĐT 759, Tổ 2, KP7, P 7,2 18 1,14 211 1,52 vết 4,12 5,6 110 2,30 45 153 vết 2,34 4,5 21 1,99 80 1,32 vết 0,19 6,3 12 1,25 78 3,14 vết 0,96 6,5 210 2,53 210 4,62 vết 7,1 112 1,85 69 8,23 vết 0,02 KPH KPH KPH 0,02 KPH 2,02 0,008 KPH 1,28 0,04 KPH Long Phước, TX Phước Long) DNTN Công Hiệu ( KP9 - P Long Phước - TX Phước Long ) Cơng ty TNHH Lan Đồn ( Khu phố - Phước Bình - TX Phước Long) 0,05 0,01 Công ty TNHH SX – TM Phúc An ( Tổ 4, Suối Tân, Khu Phố 1, Thị Trấn Phước Bình, Thị Phước Long,Tỉnh Bình Phước ) Cơng ty TNHH Song Hỷ (Trần Hưng Đạo - P Thác Mơ - TX Phước Long) Công ty TNHH Phương Duy (Khu - Thác Mơ - TX Phước Long) DNTN chế biến hạt điều Viển Châu (Đội 2, ấp Sơn Long, Sơn Giang, Thị Phước Long, Bình 6,8 98 11,21 145 7,23 vết 1,69 6,9 76 8,72 69 0,62 vết 2,20 4,6 58 1,54 75 12,64 vết 1,07 7,1 16 0,69 120 2,12 vết 3,12 6,4 69 1,78 86 11,33 vết 0,19 0,02 KPH Phước ) 1 DNTN Nguyễn Thành (155 - Tổ Khu - Phước Bình - TX Phước 0,03 KPH Long) Xưởng chế biến hạt điều - Cty TNHH Thu Trang (xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình 0,04 KPH Phước) Nhà máy chế biến hạt điều - Cty TNHH Vân An (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình 0,02 KPH Phước) Nhà máy chế biến hạt điều - Cty Cổ phần Sơn Long (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) 0,01 KPH 5.5- QCVN 09-MT:2015/BTNMT 8.5 500 250 1500 400 15 0,001 Bảng V.2 Kết phân tích chất lượng nước ngầm nhà máy chế biến hạt điều địa bàn thị Phước Long tỉnh Bình Phước (Đợt – tháng 12/2016) ST T Tổng Vị trí pH cứng (mg/l) Cl- TDS (mg/l) (mg/l) Sulph at (mg/l) Amonia Nitrat (mg/l) (mg/l) Nitrit phenol (mg/l) (mg/l) Coliform MPN/100m l Công ty TNHH MTV Thúy Vy (Tổ - KP1 - Phước Bình - 6,8 220 6,6 112 6,8 59 189 1,80 vết 27,90 120 1,12 12,92 98 0,69 5,52 0,56 0,04 KPH KPH 0,10 KPH 0,001 0,25 0,02 KPH TX Phước Long) Cty TNHH Trường Phúc (thị trấn Phước Bình, thị Phước 0,03 Long,tỉnh Bình Phước) Cơng Ty TNHH Kiều Loan ( 741- KP Phước Trung -P Phước Bình - TX Phước Long - tỉnh Bình Phước.) Cơng ty TNHH MTV TM Phước Thịnh( 269,ĐT 759, Tổ 2, KP7, P Long Phước, TX 201 1,95 vết 21,30 145 15,23 KPH 122 21,69 180 1,33 vết 6,8 62 21,25 88 3,15 KPH 6,5 271 110 4,68 vết 7,3 58 5,5 120 4,7 1,24 14,2 0,05 KPH 2,14 0,01 KPH 0,09 KPH 0,36 0,09 KPH 2,52 KPH Phước Long) DNTN Công Hiệu ( KP9 - P Long Phước - TX Phước Long ) Công ty TNHH Lan Đồn ( Khu phố - Phước Bình - TX 0,03 Phước Long) Công ty TNHH SX – TM Phúc An ( Tổ 4, Suối Tân, Khu Phố 1, Thị Trấn Phước Bình, Thị Phước Long,Tỉnh Bình Phước ) Cơng ty TNHH Song Hỷ (Trần Hưng Đạo - P Thác Mơ - TX Phước Long) 12,5 0,03 Công ty TNHH Phương Duy (Khu - Thác Mơ - TX Phước 7,2 132 6,8 98 6,7 96 4,9 128 7,2 96 Long) 21,8 169 8,26 vết 1,25 0,01 KPH 102 7,29 vết 0,69 vết KPH 89 0,69 vết 0,21 0,01 175 1,23 vết 0,07 110 12,18 KPH DNTN chế biến hạt điều Viển 10 Châu (Đội 2, ấp Sơn Long, Sơn Giang, Thị Phước 11,2 Long, Bình Phước ) DNTN Nguyễn Thành (155 - Tổ 11 - Khu - Phước Bình - TX 8,75 KPH Phước Long) Xưởng chế biến hạt điều - Cty 12 TNHH Thu Trang (xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình 10,5 0,05 KPH Phước) Nhà máy chế biến hạt điều 13 Cty TNHH Vân An (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) 0,99 3,10 0,01 KPH Nhà máy chế biến hạt điều 14 Cty Cổ phần Sơn Long (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh 6,5 99 3,78 118 1,39 500 250 1500 400 KPH 0,17 0,009 KPH 15 0,001 Bình Phước) 5.5 QCVN 09-MT:2015/BTNMT 8.5 Phụ lục VI MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGÂM HẠT ĐIỀU MỘT SỐ SỞ SẢN XUẤT TẠI THỊ PHƯỚC LONG Bảng VI1 Kết phân tích chất lượng nước thải ngâm hạt điều nhà máy chế biến hạt điều địa bàn thị Phước Long (Đợt – tháng 06/2016) STT Tên nhà máy Công ty TNHH MTV Thúy Vy (Tổ KP1 - Phước Bình - TX Phước Long) pH COD BOD SS N-NH4+ P tổng S2- Phenol mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 6,7 257 195 37 12,08 2,60 0,2 4,7 165 115 92 9,15 0,56 0,5 0.21 5,3 67 45 110 9,5 6,55 1,2 0.34 Cty TNHH Trường Phúc (thị trấn Phước Bình, thị Phước Long,tỉnh Bình Phước) Công Ty TNHH Kiều Loan ( 741- KP Phước Trung -P Phước Bình - TX Phước Long - tỉnh Bình Phước.) Cơng ty TNHH MTV TM Phước Thịnh( 269,ĐT 759, Tổ 2, KP7, P 4,2 23 10 66 14,05 0,78 0,1 0.21 4,9 115 69 98 6,72 0,09 0,3 0.32 5,1 75 64 50 8,12 2,61 0,4 0.23 4,1 210 165 150 11,08 1,21 1,4 0.11 4,7 423 334 120 12,41 9,30 0,3 0.24 6,3 145 98 79 8,9 2,14 0,1 0.1 4,5 250 147 36 7,06 0,63 0,2 0.12 Long Phước, TX Phước Long) DNTN Công Hiệu ( KP9 - P Long Phước - TX Phước Long ) Cơng ty TNHH Lan Đồn ( Khu phố - Phước Bình - TX Phước Long) Công ty TNHH SX – TM Phúc An ( Tổ 4, Suối Tân, Khu Phố 1, Thị Trấn Phước Bình, Thị Phước Long,Tỉnh Bình Phước ) Công ty TNHH Song Hỷ (Trần Hưng Đạo - P Thác Mơ - TX Phước Long) Công ty TNHH Phương Duy (Khu Thác Mơ - TX Phước Long) DNTN chế biến hạt điều Viển Châu (Đội 10 2, ấp Sơn Long, Sơn Giang, Thị Phước Long, Bình Phước ) 11 DNTN Nguyễn Thành (155 - Tổ - Khu - Phước Bình - TX Phước Long) 5,2 165 98 110 13,70 5,31 1,2 0.26 6,4 87 65 59 7,08 0,15 0,1 0.25 4,3 54 36 78 8,12 0,21 0,2 0.4 4,8 89 74 76 9,02 0,07 0,1 0.35 5,5-9 150 50 100 10 0,5 0,5 Xưởng chế biến hạt điều - Cty TNHH 12 Thu Trang (xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) Nhà máy chế biến hạt điều - Cty TNHH 13 Vân An (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) Nhà máy chế biến hạt điều - Cty Cổ 14 phần Sơn Long (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) QCVN 40-2011/BTNMT (cột B) Bảng VI.2: Kết phân tích chất lượng nước thải ngâm hạt điều nhà máy chế biến hạt điều địa bàn thị Phước Long tỉnh Bình Phước (Đợt – tháng 12/2016) STT Tên nhà máy pH COD BOD SS N-NH4+ P tổng S2- Phenol mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Công ty TNHH MTV Thúy Vy (Tổ - KP1 - Phước Bình - TX Phước 6,7 154 125 57 14.3 2,67 0,3 0.27 4,9 167 115 90 7,25 0,56 0,4 0.15 5,4 67 45 120 9,5 6,57 1,0 0.33 4,4 123 100 56 12.34 0,73 0,2 0.12 4,9 115 79 78 7.65 0,05 0,3 0.2 Long) Cty TNHH Trường Phúc (thị trấn Phước Bình, thị Phước Long,tỉnh Bình Phước) Cơng Ty TNHH Kiều Loan ( 741- KP Phước Trung -P Phước Bình TX Phước Long - tỉnh Bình Phước.) Cơng ty TNHH MTV TM Phước Thịnh( 269,ĐT 759, Tổ 2, KP7, P Long Phước, TX Phước Long) DNTN Công Hiệu ( KP9 - P Long Phước - TX Phước Long ) Cơng ty TNHH Lan Đồn ( Khu phố - Phước Bình - TX Phước Long) 5,2 95 74 250 8.05 2,43 0,5 o.31 4,1 212 165 150 9,01 1,20 1,1 0.2 4,8 223 164 420 10,05 9,32 0,4 0.22 6,4 142 112 69 8,12 2,13 0,2 0.23 4,5 251 197 32 6,47 0,65 0,1 0.39 5,3 163 118 110 12.34 4,33 1,0 0.26 6,5 187 165 57 7,02 0,35 0,2 0.28 Công ty TNHH SX – TM Phúc An ( Tổ 4, Suối Tân, Khu Phố 1, Thị Trấn Phước Bình, Thị Phước Long,Tỉnh Bình Phước ) Công ty TNHH Song Hỷ (Trần Hưng Đạo - P Thác Mơ - TX Phước Long) Công ty TNHH Phương Duy (Khu - Thác Mơ - TX Phước Long) DNTN chế biến hạt điều Viển Châu 10 (Đội 2, ấp Sơn Long, Sơn Giang, Thị Phước Long, Bình Phước ) 11 DNTN Nguyễn Thành (155 - Tổ Khu - Phước Bình - TX Phước Long) Xưởng chế biến hạt điều - Cty TNHH 12 Thu Trang (xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) Nhà máy chế biến hạt điều - Cty TNHH 13 Vân An (xã Sơn Giang, huyện Phước 4,2 154 136 75 6,13 0,29 0,6 0.11 4,9 282 244 16 7,22 0,09 0,2 0.14 5,5-9 150 50 100 10 0,5 0,5 Long, tỉnh Bình Phước) Nhà máy chế biến hạt điều - Cty Cổ 14 phần Sơn Long (xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) QCVN 40-2011/BTNMT (cột B) ... TẮT Đề tài: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho Cơ sở chế biên hạt điều địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đánh giá thực trạng mơi trường sở. .. phát sinh ô nhiễm sở chế biến hạt diều địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước từ đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngành chế biến hạt điều địa phương... xuất hạt điều 29 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 30 2.1 Quy Trình Chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở chế biến hạt điều trên địa bàn thị xã phước long, tỉnh bình phước , Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở chế biến hạt điều trên địa bàn thị xã phước long, tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay