Slide bài giảng: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

54 12 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 15:57

Chuyên đề: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ths Vũ Tấn Phú Liên hiệp hội KH&KT tỉnh 12/31/18 NỘI DUNG Những vấn đề chung HTTT Cơ sở CNTT xây dựng HTTT Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin Một số HTTT XD quyền điện tử 12/31/18 I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khái niệm 1.1.Thông tin: những dữ liệu đã được xử lý, cung cấp theo mục đích người sử dụng 12/31/18 Sự khác giữa thông tin dữ liệu? I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Add Your Text - Khoa học: kế thừa, chọn lọc phát triển - Kinh tế: thông tin vừa giá trị, vừa sản phẩm - Quản lý: thông tin nhu cầu thiết yếu q trình lãnh đạo, quản lý Vai trò thơng tin - Nguồn lực phát triển: kinh tế tri thức Add Your Text - Giáo dục đời sống: truyền bá tri thức 12/31/18 I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.2 1.2.Hệ Hệthống: thống:làlàmột mộttập tậphợp hợpgồm gồmnhiều nhiềuphần phầntử, tử, có có các mối mối quan quan hệ hệ ràng ràng buộc buộc lẫn lẫn nhau và cùng hoạt hoạtđộng độnghướng hướngtới tớimột mộtmục mụcđích đíchchung chung - -Hệ Hệthống thốngthường thườngcó cótính tínhphân phâncấp: cấp:hệ hệthống thốnghợp hợp thành thànhtừ từnhiều nhiềuhệ hệthống thốngcon convà vàtrong trongmỗi mỗihệ hệthống thống conđó đólại lạicó cócác cáchệ hệthống thốngnhỏ nhỏhơn 12/31/18 I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.3 1.3 Hệ Hệ thống thống thông thông tin: tin: làlà hệ hệ thống thống sử sử dụng dụng CNTT CNTT để để thu thu thập, thập, truyền, truyền, lưu lưu trữ, trữ, xử xử lýlý và biểu biểu diễn diễnthông thôngtin tin Nhập dữ liệu (Input) Xử lý dữ liệu (Processing) Xuất thông tin (Output) Lưu trữ thông tin (Storage) 12/31/18 I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.4 1.4 Loại Loại hình hình hệ hệ thống thống thông thông tin tin Hệ xử liệu 12/31/18 Hệ quản Hệ trợ giúp định Hệ chuyên gia I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2 Những Những vấn vấn đề đề xử xử thông thông tin tin Thơng tin kết nhiều q trình xử lý dữ liệu Thơng tin trở thành dữ liệu trình xử lý dữ liệu khác Máy tính điện tử giúp tiết kiệm thời gian, cơng sức độ xác cao 12/31/18 Máy tính lưu trữ loại thơng tin Máy tính điện tử cơng cụ hỗ trợ cho việc lưu trữ, chọn lọc xử lý thông tin I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3.3.Vai Vaitrò tròcủa củahệ hệthống thốngthơng thơngtin: tin:HTTT HTTTđóng đóngvai vai trò tròtrung trunggian giangiữa giữahệ hệquyết quyếtđịnh định(điều (điềukhiển) khiển)và vàhệ hệ tác tácnghiệp nghiệp(thực (thựchiện) hiện)trong tronghệ hệthống thốngquản quảnlý lý 12/31/18 I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4 Yêu Yêu cầu cầu đối với xây xây dựng dựng HTTT HTTT Phải được thiết kế, tổ chức phục vụ hay nhiều lĩnh vực nhiệm vụ tổng thể tổ chức Đạt mục tiêu hỗ trợ định Có kết cấu mềm dẻo, phát triển được (HT mở) 12/31/18 Dựa kỹ thuật tiên tiến xử lý thông tin Phù hợp với định hướng chung 10 III PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT Nội dung xây dựng HTTT quản Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin Xây dựng HTTT quản sở liệu 12/31/18 Bồi dưỡng kỹ sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức Đổi mới, hoàn thiện phương pháp, thủ tục hoạt động quan (ISO) 40 III PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT 5- Yêu cầu người cán lãnh đạo, quản việc xây dựng trì hoạt động hệ thống thơng tin Phải có nhận thức đầy đủ đắn Định hướng việc bổ sung, điều chỉnh hay xây dựng HTTT 12/31/18 Có đủ lực, trình độ thẩm định dự án CNTT Chỉ đạo xây dựng quy chế, thủ tục HTTT 41 IV MỘT SỐ HTTT QUẢN Bắc Bắc Giang: Giang: đã đã triển triển khai khai gần gần 40 40 HTTT HTTT quản quản lý, lý, CSDL CSDL.Trong Trongđó, đó,có có11 11HTTT HTTTđược đượctriển triểnkhai khaiđồng đồngbộ; bộ; cònlại lạilàlàrời rờirạc, rạc,riêng riênglẻ lẻ Hệ thống cửa điện tử, cửa điện tử liên thông, cung cấp dịch vụ công 12/31/18 Hệ thống quản lý văn điều hành tác nghiệp 42 IV MỘT SỐ HTTT QUẢN Một số HTTT quản chuyên ngành (đã thực đồng bộ) Hệ thống quản tài sản công, quản ngân sách Hệ thống quản CSDL tài nguyên, môi trường Hệ thống quản kho bạc TABMIS 12/31/18 43 IV MỘT SỐ HTTT QUẢN Một số HTTT quản chuyên ngành (đã thực đồng bộ) Hệ thống quản giấy phép lái xe; giám sát hành trình Hệ thống quản cấp đổi biển hiệu, phù hiệu ô tô Hệ thống quản kết cấu hạ tầng giao thông đường 12/31/18 44 V XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐiỆN TỬ 1- Xây dựng Khung kiến trúc quyền điện tử: Tăng cường khả kết nối liên thơng, tích hợp, chia sẻ; sử dụng lại thông tin, sở hạ tầng thơng tin Mục đích Đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai Tạo sở xác định thành phần, hệ thống thông tin cần xây dựng, lộ trình, trách nhiệm triển khai 12/31/18 45 V XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐiỆN TỬ Kiến trúc quyền điện tử gồm phận chính: Cổng dịch vụ công Cổng thông tin điện tử Các ứng dụng CNTT 12/31/18 Nền tảng chia sẻ tích hợp Cơ sở hạ tầng thơng tin 46 V XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐiỆN TỬ 2- Xây dựng hệ thống thông tin CSDL: Thực giao dịch giữa quan nhà nước điện tử Phục vụ công tác quản lý điều hành Mục đích Chia sẻ, tra cứu, khai thác thông tin 12/31/18 47 V XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐiỆN TỬ 2- Xây dựng hệ thống thông tin CSDL: Hệ thống thông tin CSDL cấp Quốc gia Nội dung Hệ thống thông tin CSDL cấp tỉnh 12/31/18 Các ứng dụng nội quan, tổ chức 48 V XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐiỆN TỬ 3- Xây dựng dịch vụ hành cơng mức độ cao: Giao dịch giữa quan nhà nước với người dân điện tử Nâng cao lực cạnh tranh Mục đích Giao dịch giữa quan nhà nước với doanh nghiệp điện tử Cải cách hành Add Your Text Cơng khai, minh bạch 12/31/18 49 V XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐiỆN TỬ 3- Xây dựng dịch vụ hành cơng mức độ cao: Trước mắt, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Trung tâm hành cơng tỉnh Nội dung Kết nối, tích hợp cổng dịch vụ công cấp tỉnh với Cổng dịch vụ cơng Quốc gia Hằng năm, có kế hoạch xây dựng, nâng cấp dịch vụ công đạt mức độ 3, 12/31/18 50 V XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐiỆN TỬ Cải cách HC, máy; đào tạo nguồn nhân lực CNTT: Chuyển Trung tâm CNTT sở, ngành Sở TTTT 12/31/18 Rà soát, giảm thủ tục hành Có chế, sách thu hút nhân lực CNTT Đào tạo cho cán bộ, công chức cán bô chuyên trách CNTT 51 V XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐiỆN TỬ Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Đầu tư, nâng cao tiêu chí thấp số ICT Nâng cấp Trung tâm tích hợp liệu tỉnh 12/31/18 Đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin Triển khai thuê dịch vụ CNTT (theo Quyết định số 80/2014/QĐTTg) 52 VI MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN 1- Luật Công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11) 2- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP Chính phủ ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước 3- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP Chính phủ quản đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 4- Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 Bộ Thông tin Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT quan nhà nước 5- Thông tư 25/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông quy định triển khai hệ thống thơng tin có quy mô phạm vi từ Trung ương đến địa phương 12/31/18 53 VI MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN 6- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin cổng thông tin điện tử quan nhà nước 7- Nghị số 36a/NQ-CP ngày 15/4/2015 Chính phủ phủ điện tử 8- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 TTCP v/v phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước giai đoạn 20162020 9- Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 định hướng đến 2030 12/31/18 54 ... Hệ thống thống thông thông tin tin quản quản lý: lý: làlà hệ hệ thống thống nhằm nhằmcung cung cấp cấp các thông thông tin tin cần cầnthiết thiết cho cho sự quản quảnlý, lý, điều điềuhành hànhcủa... thống thơng thông tin tin Hệ xử lý liệu 12/31/18 Hệ quản lý Hệ trợ giúp định Hệ chuyên gia I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2 Những Những vấn vấn đề đề xử xử lý lý thông thông tin tin Thông tin kết nhiều... phâncấp: cấp :hệ h thống thốnghợp hợp thành thànhtừ từnhiều nhiềuhệ h thống thốngcon convà v trong trongmỗi mỗihệ h thống thống conđó đólại lạicó cócác cáchệ h thống thốngnhỏ nhỏhơn 12/31/18
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, Slide bài giảng: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, Cơ sở hạ tầng thông tin, III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT, IV. MỘT SỐ HTTT QUẢN LÝ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay