Các Phương Thức Chức Năng Của Quản Lý Chất Lượng

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 15:07

CÁC PHƯƠNG THỨC (CHỨC NĂNG) CỦA QLCL Qu¶n lý chÊt l-ợng Hoạch định chất l-ợng Một phần quản lý chất l-ợng tập trung vào việc thiết lập mục tiêu chất l-ợng quy định qui trình tác nghiệp cần thiết nguồn lực để thực mục tiêu chất l-ợng Kiểm soát chất Đảm bảo chất l-ợng l-ợng Một phần quản lý chất l-ợng tập trung vào việc thực yêu cầu chất l-ợng Các khía cạnh tác nghiệp Một phần quản lý chất l-ợng tập trung vào việc tạo lòng tin yêu cầu chất l-ợng đ-ợc thực Hiệu lực Cải tiến chất l-ợng Một phần quản lý chất l-ợng tập trung vào việc nâng cao khả thực cá yêu cầu Hiệu Quan hệ kết Mức độ thực đạt đ-ợc nguồn lực hoạt động đ-ợc sử dụng hoạch định * Hoạch đònh chất lượng cho phép: -Đònh hướng phát triển chất lượng chung cho toàn công ty theo hướng thống -Khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực tiềm dài hạn góp phần giảm chi phí cho chất lượng -Giúp công ty chủ động thâm nhập mở rộâng thò trường * Hoạch đònh chất lượng cho phép: -Tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh thò trường, đặc biệt thò trường giới -Tạo văn hóa mới, chuyển biến phương pháp quản lí chất lượng công ty * Nội dung chủ yếu hoạch đònh chất lượng: -Xác lập mục tiêu chất lượng tổng quát sách chất lượng -Xác đònh khách hàng -Xác đònh nhu cầu đặc điểm nhu cầu khách hàng * Nội dung chủ yếu hoạch đònh chất lượng: -Hoạch đònh đặc tính SP thỏa mãn nhu cầu KH -Hoạch đònh trình có khả tạo đặc tính SP -Chuyển giao kết hoạch đònh cho phận tác nghiệp * Khi hoạch đònh chất lượng DN cần trả lời câu hỏi sau: -Thứ nhất: khách hàng? Họ mong đợi mua SP? -Thứ 2: liệu có với họ mong đợi hay không? -Thứ 3: có tiếp tục họ mong đợi không? -Thứ 4: họ phải trả tiền cho SP? -Thứ 5: họ cần mua bao giờ? * Những nhiệm vụ chủ yếu KSCL: -Tổ chức hoạt động nhằm tạo SP có chất lượng yêu cầu -Đánh giá việc thực CL thực tế doanh nghiệp -So sánh CL thực tế với kế hoạch để phát sai lệch -Tiến hành hoạt động cần thiết nhằm khắc phục sai lệch, đảm bảo thực yêu cầu * Được thực hình thức sau: -Đảm bảo dựa kiểm tra -Đảm bảo dựa quản trò trình SX -Đảm bảo suốt chu trình sản phẩm * Các biện pháp đảm bảo CL người tiêu dùng trình sử dụng: -Thu thập thông tin không thỏa mãn nhu cầu -Thỏa mãn khiếu nại cung cấp SP, dòch vụ CL -Ấn đònh thời gian bảo hành -Tổ chức mạng lưới bảo dưỡng, sửa chữa thường kì cung cấp phụ tùng thay thời gian dài -Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng * Cải tiến CL tiến hành theo hướng: -Phát triển SP -Thỏa mãn khiếu nại cung cấp SP, dòch vụ CL -Áp dụng công nghệ -Thay đổi trình nhằm giảm khuyết tật 10 * Các bước công việc chủ yếu để hoàn thành công việc này: -Thiết lập sở hạ tầng cần thiết để cải tiến CLSP -Xác đònh nhu cầu đặc trưng cải tiến CL Đề dự án hoàn thiện -Thành lập tổ công tác có đủ khả thực thành công dự án -Cung cấp nguồn lực cần thiết (tài chính, lao động) -Động viên, đào tạo khuyến khích trình thực 11 dự án cải tiến chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Phương Thức Chức Năng Của Quản Lý Chất Lượng, Các Phương Thức Chức Năng Của Quản Lý Chất Lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay