Kiểm tra 15p

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 15:03

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM HỌ TÊN……………………………………….LỚP…………………ĐIỂM……… Kiểm tra 15p Trả lởi ngắn cảc câu hỏi từ đến Kể tên loại hình thể vi khuẩn A………………………………………… B………………………………………… C……………………………………………… Bốn thành phần cấu trúc bắt buộc phải có tế bào vi khuẩn A…………………………………………… B …………………………………………… C …………………………………………… D…………………………………………… số vi khuẩn, thành phần cẩu trúc có thành phần A………………………………………………… B………………………………………………… A……………………………………………… Bốn giai đoạn phát triển cua vi khuẩn môi trường lỏng A………………………………………………… B………………………………………………… C………………………………………………… D………………………………………………… Kể vi khuẩn gây bệnh thương gặp tròng nước A…………………………………………………………… B…………………………………………………………… C………………………………………………………… Kể vi sinh vật gây bệnh thường gặp khộng khỉ A………………………………………………………… B……………………………………………… C………………………………………………… Kể vi sinh vật gây bệnh thường gặp đất A .……………………………………………… B……………………………………………………… C………………………………………………………… Ba loại đường truyền bệnh cùa vi sinh vật’là A ………………………………………………… B .……………………………………………… 14 / C……………………………………………… Cầu khuẩn vi khuẩn giống A … có kích thước khoảng …….B 10 Trực khuẩn vi khuẩn giống A .…có kích thước khoang B 11 Vi khuẩn sinh sản theo kiểu A… …một tế bào phân chia thành B……… Phân hiệt đủng, sai từ câu đến cậu 15 cách đánh dấu V vào ô Đ cho câu đúng, ô s cho câu sai TT Nội dung Đ s Vi khuẩn vi sinh vật đơn bàò hạ đẳng khơng có 12 màng nhân 13 Nhân cùa tể bào vi khuẩn phân tử ADN xoắn khép kín 14 Vách có vi khuẩn trừ Mycoplasma 15 Tế bào vi khuẩn có vỏ 16 Khuẩn lạc tập đoàn vi khuẩn, sinh từ vi khuẩn 17 Vi khuẩn có lơng 18 Pily giới tính có vi khuẩn đực 19 Khi gặp điều kiện thuận lợi, vi khuẩn có khả tạo nha bào 20 Trên da người thường gặp cầu khuấn Gram dươiig 21 Trong miệng có nhiều vi khuẩn tụ cầu liên cầu 22 Trong dày người khơng có vi khuần 23 mui có nhiềú trực khuẩn giả bạch hầu tụ cầu vàng Khoanh tròn chữ cải đầu ỷ trả lời đủng cho câu tự 16 đến 20 24 Tế bào vi khuẩn đềự khồng có A vách B long, c lưới nội bào D màng bào tương E nhiễm sắc thể 25 Bình thường tế bào vi khuẩn có A bộ,máy phân bào B ribosom C lưới nội bào D ty thể E lạp thể / 26 Nha bào hình thành vi khuẩn A có đầy đủ chất dinh dưỡng B gặp điều kiện không thuận lợi, nước bào tương, c gặp nhiệt độ cao D gặp nhiệt độ thấp 27 ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15p , Kiểm tra 15p

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay