kiểm tra 1 tiết bài SR

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 15:03

Chọn trả lời đủng cho câu từ -27 cách khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời thích hợp Một sốt rét điển hình (khơng phải sốt rét ác tính) có giai đoạn theo thứ tự sau: A Rét run, sốt nóng, mồ D Rét run, mồ hơi, sốt nóng B run Sốt nóng, rét run, mồ E Ra mồ hơi, rét run, sốt nóng, c Sốt nóng, mồ hơi, rét Trong sốt rét, tái phát xa đặc trưng của: A p.vivax D p falciparum B p.ovale E p malariae c p.berghei Các loại ký sinh trùng sốt rét sau gây bệnh cho người TRỪ: A p falciparum B :P ovale D p berghei E p vỉvax c p malariae Để điều trị sốt rét phải dùng thuốc diệt thể A Phân liệt già c Giao bào B Tư dưỡng Loại Plasmodium thường gây sốt cách nhật điển hình Việt Nam A P vivax c p falciparum B p málariae D p ovale Để diệt thể ngủ Plasmodium ta dùng: A Mefloquin c Atebrin B Quinin D Prímaquin Phòng bệnh sốt rét lan tràn phải ý điều trị diệt thể A Những ký sinh trùng gan c Thể tư dưỡng B Thể phân liệt D Thể giao bào Ở Việt Nam loại Plasmodium gây kháng thuốc phổ biến là: ………………………… D Thể gan 9 Liên quan đến sốt rét ác tính thể não: A Thường p falciparum gây nên B Bệnh nhân bị hôn mê tri giác, c Bệnh nhân thường bị gan lách sưng D Xét nghiệm thấy thể phân liệt.trong máu ngoại vi 10 Liên quan đến chu kỳ phát triển Plasmodium: A Thoa trùng tuyến nước, bọt muỗi Anopheles B Thể phân liệt gan vào máu c p vivax ẩn / thể ngủ gan D p falciparum không gây com sốt tái phát xa 11 đặc điểm p falciparum: A Là ký sinh trùng ký sinh tế bào vật chù B Là ký sinh trùng chiếm tỷ lệ cao Việt Nam c Là loại ký sinh trùng dễ kháng thuốc D Gây sốt tái phát xa E Hay gây thể sốt rét nặng 12 Hoá chất thường dùng để tẩm chương trinh phòng chống sốt rét Việt Nam là: A Sumithion D Malathion B Permethrin E Tất đúng, c Pynamin 13 Biện pháp giải nguồn lây phòng chống sốt rét là: A Phun hoá chất diệt muỗi c Biện pháp sinh học B Điều trị cho người bệnh D Ngủ 14 Biện pháp bảo vệ người lành phòng chống sốt rét là: A Uống thuốc phòng đến vùng dịch D.Đi khám làm XN sốt rét máu có sốt B Ngủ E Tất đúng, c Giáo dục sức khoẻ 15 Phòng chống sốt rét phải tác động vào khâu: A Giải nguồn lây c Bảo vệ người lành B Giải trung gian truyền bệnh Đ Tất 16 Khi dịch sốt rét xảy ra, việc cần làm trước tiên là: A Vệ sinh môi trường c Giáo đục sức khoẻ B Biện pháp sinh học 17 Để diệt muỗi, chống muỗi đốt cần thực biện pháp sau: A Biện pháp hoá học D Cải tạo môi trường B Biện pháp sinh học E Tất đúng, D Phun hoá chất c Ngủ 18 Phòng bệnh sốt rét lan tràn phải ý diệt: A Thể tư dường c Thể phân liệt B “Thể ngủ” 19 Biện pháp giải trung gian truyền bệnh phòng chống sốt rét là: A Cải tạo mơi trường B Uống thuốc phòng sốt rét 20 Thuốc sử dụng để uống phòng vào vùng sốt rét là: A Atebrin c Quinin B Mefloquin D Primaquỉn 21 Hoá chất sử dụng để phun tồn lưu phòng chống sốt rét là: A ICON D Permethrin B Fendona E Tất đúng, D Thể giao bào c Phát bệnh sởm D Quản lý bệnh nhân sổt rét c Malathion 22 Địch sốt rét Plasmodium falciparum có đặc điểm: A Xảy đột ngột ngắn D Thời gian tồn cùa dịch B Tử vong cao E Tất đúng, c Diễn biển nặng 23 Loại muỗi truyền sốt rét chủ yếu vùng rừng núi Việt Nam là: A Anopheles minimus c Anopheles sinensis B Anopheles vagus 24 Dịch sốt rét xảy p.vỉvax có đặc điểm: A Diễn biến nặng c Thời gian tồn dịch kéodài B Phức tạp 25 Loại muồi truyền sốt rét chủ yếu vùng ven biển nước lợ Việt Nam là: A Anopheles hyrcanus c Anopheles sinensis B Anopheles vagus 26 Loại muỗi truyền sốt rét chủ yếu vùng ven biển (nước lợ) miền Nam Việt Nam là: A Anopheles minimus c Anopheles subpictus B Anopheles sundaicus D Anopheles sinensis D Tử vong cao D Anopheles subpictus 27 Theo phân vùng dịch tễ Mac Donald số ký sinh trùng sốt rết trẻ em (2 - tuổi) 55% vùng: A Sốt rét iừu hành nhẹ c sốt rét lưu hành nặng Đ Sốt rét lưu hành vừa D sốt rét lưu hành nặng Phân biệt đủng/sai câu từ 28 - 38 cách đảnh X vào ô Đ cho câu đủng, yào ô s cho câu sai: TT Nộỉ dung Đ s 28 Ký sinh trùng sốt rét cỏ giai đoạn sinh sản hữu tính 29 Hễ có ký sinh trùng sốt rét ừong thể người bị sốt 30 Một thoa trùng không thề gây bệnh 31 Không bị muỗi đốt khơng bị sốt rét 32 Có thể tỉm thấy ký sinh trùng sổt rét tuỷ xưcmg ■ 33 Ờ Việt Nam gặp hai loại Plasmodium gây bệnh cho người 34 Nguyên nhân gây ký sinh trùng kháng thuốc hoàn toàn dùng thuốc sốt rét khơng phác đồ 35 Lấy máu ngồi sổt khơng thể tìm thầy ký sinh trùng sốt rét 36 Bệnh sốt rét bệnh truyền nhiễm mang tính xã hội 37 Dịch sốt rét tượng tăng đột ngột bệnh nhân sốt rét thời gian ngắn 38 Điều trị sớm hiệu yếu tố định thành cơng phòng chống sốt rét ... Thể phân liệt gan vào máu c p vivax ẩn / thể ngủ gan D p falciparum không gây com sốt tái phát xa 11 đặc điểm p falciparum: A Là ký sinh trùng ký sinh tế bào vật chù B Là ký sinh trùng chiếm tỷ... E Hay gây thể sốt rét nặng 12 Hoá chất thường dùng để tẩm chương trinh phòng chống sốt rét Việt Nam là: A Sumithion D Malathion B Permethrin E Tất đúng, c Pynamin 13 Biện pháp giải nguồn lây... người bệnh D Ngủ 14 Biện pháp bảo vệ người lành phòng chống sốt rét là: A Uống thuốc phòng đến vùng dịch D.Đi khám làm XN sốt rét máu có sốt B Ngủ E Tất đúng, c Giáo dục sức khoẻ 15 Phòng chống
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 1 tiết bài SR , kiểm tra 1 tiết bài SR

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay