DE KSCL HOC KI i TOAN 6 NAM HOC 2017 2018 HUYEN VINH BAO HP

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:53

UBND HUYỆN VĨNH BẢO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KỲ I NĂM HỌC 20172018 MÔN: TOÁN (Thời gian:90 phút không kể giao đề) Bài (2 điểm) Thực phép tính b) 2017   100  ( 2017  35)  a) - 20 - (- 12 + 2) Bài (1,5 điểm) Tìm x biết a) x + = : 43 b) 32(15 - 2x) – 52 = 5.22 Bài (3,5 điểm) a) Tìm UCLN(60; 70; 90) b) Tìm BCNN (56;126) c) Khối trường THCS có số học sinh khoảng từ 200 đến 300 Trong lần giã ngoại, chia số học sinh thành nhóm có sở thích, nhóm có 30 em, 40 em, 48 em vừa đủ Tính số học sinh khối trường Bài (2 điểm) Trên tia Ox, lấy hai điểm M, N cho OM = cm, ON = cm a) Tính độ dài đoạn thẳng MN b) Trên tia đối tia NM, lấy điểm P cho NP = cm Chứng tỏ điểm N trung điểm đoạn thẳng MP Bài (1,0 điểm) a) Tìm số tự nhiên n biết rằng: 3n + chia hết cho n - b) Cho bốn đường thẳng phân biệt xx’; yy’; zz’ tt' cắt O Lấy điểm, điểm, điểm, điểm phân biệt khác điểm O thuộc bốn đường thẳng Sao cho điểm bất kỳ, điểm thuộc đường thẳng khác không thẳng hàng Trên hình vẽ có tia? Qua hai điểm vẽ đường thẳng, hỏi vẽ tất đường thẳng? - Hết (Cán coi thi khơng giải thích thêm) Họ, tên thí sinh: Giám thị 1: SBD: Phòng thi số: Giám thị 2: ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ HỌC KỲ I UBND HUYỆN VĨNH BẢO Bài Nội dung - đáp án MÔN: TOÁN Điểm PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO a (1,0đ) - 20 -án(-gồm 12 +022)trang) (Đáp = - 20 – (-10) 0,5 = - 20 +10 0,25 = - 10 0,25 2017   100  (2017  35)  b (1,0đ) = 2017 - (100 + 2017 - 35) 0,25 = 2017 - 100 - 2017 + 35 0,25 = (2017 - 2017) - 100 + 35 0,25 0,25 = - 65 a (0,75đ) b (0,75đ) a (0,75đ) b (0,75đ) c (2,0đ) x + = : 43 x + = 16 x = 16 - x = 10 Vậy x = 10 32(15 - 2x) – 52 = 5.22 (15 - 2x) - 25 = 20 (15 - 2x) = 45 15 - 2x = 2x = 10 x=5 Vậy x = Ta có : 60 = 22.3.5; 70 = 2.5.7; 90 = 2.32.5 => ƯCLN(60,70,90) = 2.5 = 10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Ta có: 56 = 23 126 = 32 0,25 => BCNN(56, 7, 126) = 23.32.7 = 504 0,25 Gọi số học sinh khối x, với x số tự nhiên 200 < x < 300 Mà x chia hết cho 30; 40; 48 => x thuộc tập BC(30; 40; 48) Có: 30 = 2.3.5; 40 = 23.5; 48 = 24.3 => BCNN(30;40;48) = 24 3.5 = 240 => BC(30,40,48) = B(240) =  0; 240; 480;  Mà 200 < x < 300 => x = 240 (T/m ĐK) Vậy khối có 240 h/s 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Vẽ hình O M (0,5đ) a (1,0 đ) b (0,5đ) a (0,25đ) b (0,75đ) x N P + Trên tia Ox có OM < ON (vì cm < 8cm) => M nằm hai điểm O N => OM  MN  ON => MN  ON  OM (1) + Thay OM = (cm); ON = (cm) vào (1) ta có: MN = - => MN = + Vậy MN = cm Vì NM NP hai tia đối => N nằm hai điểm M P (2) Mà: MN = (câu a) NP = cm => NM = NP = cm (3) Từ (2) (3) => N trung điểm đoạn thẳng MP 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Để 3n + chia hết cho n - Hay 3(n - 1) + chia hết cho n - => chia hết n - => 0,25 => n = 0; 2; 3n + chia hết cho n - + Trên đường thẳng xx', yy', zz' tt' có số điểm phân biệt tương ứng 5;6;7;8 => số tia tương ứng 10; 12; 14; 16 => Tổng số tia cần tìm 10+12+14+16 = 52 tia 0,25 + Tổng số điểm phân biệt là: + + + + = 23 điểm Qua điểm vẽ đường thẳng nên ta có 23 22 : = 253 đường thẳng 0,25 + Mặt khác số điểm thẳng hàng 5;6;7;8 nên số đường thẳng trùng 10,15,21,28 Số đường thẳng cần tìm là: 253 - 10 - 15 21 - 28 + = 183 đường thẳng 0,25 Tổng 10đ Chú ý: - Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa; - Vẽ hình sai khơng chấm, khơng vẽ hình làm phần cho nửa số điểm phần đó; - Trong câu phần sai khơng chấm phần dưới, đến đâu cho điểm đến đó; - Trong có nhiều câu, HS công nhận KQ câu làm câu mà chấm điểm./ - Hết ... 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Ta có: 56 = 23 1 26 = 32 0,25 => BCNN( 56, 7, 1 26) = 23.32.7 = 504 0,25 G i số học sinh kh i x, v i x số tự nhiên 200 < x < 300 Mà x chia hết cho 30; 40; 48 => x thuộc... 20 +10 0,25 = - 10 0,25 2017   100  ( 2017  35)  b (1,0đ) = 2017 - (100 + 2017 - 35) 0,25 = 2017 - 100 - 2017 + 35 0,25 = (2017 - 2017) - 100 + 35 0,25 0,25 = - 65 a (0,75đ) b (0,75đ) a... Tổng số tia cần tìm 10+12+14+ 16 = 52 tia 0,25 + Tổng số i m phân biệt là: + + + + = 23 i m Qua i m vẽ đường thẳng nên ta có 23 22 : = 253 đường thẳng 0,25 + Mặt khác số i m thẳng hàng 5 ;6; 7;8
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KSCL HOC KI i TOAN 6 NAM HOC 2017 2018 HUYEN VINH BAO HP, DE KSCL HOC KI i TOAN 6 NAM HOC 2017 2018 HUYEN VINH BAO HP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay