7 semantics

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:51

Định nghĩa  Phân tích ngữ nghĩa  Lê Thanh Hương Bộ môn Hệ thống Thông tin Viện CNTT &TT – Trường ĐHBKHN Email: huonglt@soict.hust.edu.vn  PTNN trình ánh xạ từ câu NNTN sang dạng biểu diễn logic Mức nơng: gán nhãn vai trò ngữ nghĩa (case-role) agent, patient Mức sâu hơn: biểu diễn dạng logic vị từ hình thức khác cho phép suy diễn tự động Tại cần phân tích ngữ nghĩa    Thế coi hiểu? trả lời cho điểm đọc hiểu đọc thực đơn đặt ăn đọc hướng dẫn sử dụng để hiểu cách sử dụng  … phản ứng phù hợp   … xác định phát biểu hay sai  VD: “cho tất đồ chơi vào giỏ” hiểu NP nghĩa xác định NP đề cập đến Một số khái niệm logic Thế coi hiểu?  … sử dụng nội dung để trả lời câu hỏi    loại đối tượng bản: Dễ: Mai ăn kẹo  Mai ăn gì? Khó: Nước qn trắng P-Q4  Qn đen chiếu tướng khơng?    Anh – Anh? Anh – Pháp?  Giá trị NP, vd., đối tượng bàn, ghế, thời gian Hàm Anh – logic ? cần hiểu sâu  tất loài cá biết bơi  = x [fish(x)  can_swim(x)] giá trị ngữ nghĩa câu Thực thể - Entities … dịch: phụ thuộc vào ngơn ngữ đích  Giá trị - Booleans    Hàm trả giá trị nhị phân gọi vị từ (predicate) Vd., frog(x), green(x) Hàm trả hàm khác Hàm nhận hàm khác tham số Logic: thuật ngữ Lambda  Logic: thuật ngữ Lambda :        cách để viết hàm “bất kỳ”  :  Khơng có tên hàm Được dùng để định nghĩa tính chất hàm   Cho square = p p*p Tương đương với int square(p) { return p*p; } Định dạng:      Cho square = p p*p Khi square(3) = (p p*p)(3) = 3*3 Chú ý: square(x) hàm, giá trị x*x Hàm: x square(x) = x x*x = p p*p = square Cho even = p (p mod == 0) vị từ trả giá trị True/False even(x) = true x chẵn Còn even(square(x))? x even(square(x)) = true với số x có square(x) chẵn  x (even(x*x)) = x (x*x mod == 0) Cách biểu diễn vị từ Logic: Một số vị từ  most – vị từ vị từ khác Gilly swallowed a goldfish  most(pig, big) = “most pigs are big”   tương đương với, most(x pig(x), x big(x)) tương tự: all(pig,big) exists(pig,big)   swallowed(Gilly, goldfish)  goldfish tên đối tượng Gilly  Vấn đề trả true đa số giá trị thỏa vị từ thỏa vị từ thứ    (tương đương với x pig(x)  big(x)) Gilly swallowed a goldfish and Milly swallowed a goldfish (tương đương với x pig(x) AND big(x)) chuyển thành: swallowed(Gilly, goldfish) AND swallowed(Milly, goldfish) goldfish … 10 Sử dụng lượng từ    Gilly swallowed a goldfish   Thời swallowed(Gilly, goldfish)  Tốt hơn: g goldfish(g) AND swallowed(Gilly, g) Hoặc sử dụng vị từ lượng từ:      “trong tập cá có cá bị nuốt Gilly” exists(goldfish, g swallowed(Gilly,g)) Cải tiến:  swallowed(Gilly,g) chuyển thành swallow(t,Gilly,g), t thời gian t past(t) AND exists(g goldfish(g), g swallow(t,Gilly,g))  “Có lúc khứ, cá vật bị Gilly nuốt”  exists(g goldfish(g), g swallowed(Gilly,g)) tương đương: exists(goldfish, swallowed(Gilly))  Gilly swallowed a goldfish Mai likes small cats Mai likes the cat whose name is Tom 11 12 Các thuộc tính kiện  Gilly swallowed a goldfish  t past(t) AND exists(goldfish, swallow(t,Gilly))  Một phát biểu có thuộc tính khác nữa:    Trật tự lượng từ  [Gilly] swallowed [a goldfish] [on a dare] [in a telephone booth] [with 30 other freshmen] [after many bottles of vodka had been consumed] xác định ai? làm gì? sao? nào? (who what why when)   Thay biến thời gian t với biến kiện e  Ví dụ  In this country a woman gives birth every 15 Our job is to find that woman and stop her woman (15min gives-birth-during(woman, 15min)) 15min (woman gives-birth-during(15min, woman)) e past(e), act(e,swallowing), swallower(e,Gilly), exists(goldfish, swallowee(e)), exists(booth, location(e)), …  Có thể biểu diễn khứ e t before(t,now), ended-at(e,t) 13 14 Các thuộc tính ý chí  Willy wants a unicorn  e act(e,wanting), wanter(e,Willy), exists(unicorn, u wantee(e,u))    “there is a unicorn u that Willy wants” wantee cá thể Danh ngữ    Expert g expert(g) big fat expert g big(g), fat(g), expert(g) Baltimore expert (white-collar expert, TV expert …)  g Related(Baltimore, g), expert(g) – expert from Baltimore e act(e,wanting), wanter(e,Willy), wantee(e, u unicorn(u)) “Willy wants any entity u that satisfies the unicorn predicate” wantee loại thực thể Willy wants Lilly to get married        e present(e), act(e,wanting), wanter(e,Willy), wantee(e, e’ [act(e’,marriage), marrier(e’,Lilly)]) “Willy wants any event e’ in which Lilly gets married” Sentence doesn’t claim that such an event exists Các động từ ý chí: hope, doubt, believe,… Câu  Câu Ý nghĩa câu gì?   Phụ thuộc vào dấu chấm câu  Billy likes Lili  assert(like(B,L))  Billy likes Lili?  ask(like(B,L))   Hoặc    command(like(B,L)) command(f act(f,eating), eater(f,Hearer), eatee(…)) I ate my fish  assert(e past(e), act(e,eating), eater(e,Speaker), eatee(…)) every(nation, x e present(e), act(e,wanting), wanter(e,x), wantee(e, e’ act(e’,loving), lover(e’,G), lovee(e’,L))) START Ngữ nghĩa thành phần Phân tích ngữ nghĩa câu ask(x e past(e), act(e,swallowing), swallower(e,Gilly), swallowee(e,x)) Eat your fish!  xác hơn, “Does Billy like Lili?” Billy, like Lili!  What did Gilly swallow? Phân tích cú pháp Tìm ngữ nghĩa từ Xác định ngữ nghĩa cho thành phần ngữ pháp, thực từ lên p every(nation, p) Sfin Det Every every N nation nation v x e present(e),v(x)(e) 19 VPfin NP T -s assert(every(nation, x e present(e), act(e,wanting), wanter(e,x), wantee(e, e’ act(e’,loving), Punc lover(e’,G), lovee(e’,L)))) s assert(s) VPstem Vstem want Sinf Tâm gặp An Tôi biết Tâm gặp An Tâm gặp An trường Where did John see Mary? NP VPinf George y x e act(e,wanting), G VPstem T wanter(e,x), wantee(e,y) a a to NP Vstem y x e act(e,loving), love Laura 20 L lover(e,x), lovee(e,y) Ngữ nghĩa thành phần  Thêm thuộc tính “sem” cho luật phi ngữ cảnh     Ngữ nghĩa thành phần  S  NP loves NP S[sem=loves(x,y)]  NP[sem=x] loves NP[sem=y] Nghĩa S phụ thuộc vào nghĩa NP TAG version: S x  loves(x,y)  VP NP V loves  NP    NP George G 22 Ngữ nghĩa thành phần START assert(loves(L,G)) Sfin tính ngữ nghĩa từ lên Ngữ pháp dạng chuẩn Chomsky Mỗi nút có con: hàm tham số Để lấy ngữ nghĩa nút, áp dụng hàm vào tham số 21 Ngữ nghĩa thành phần loves(L,G) có sem=loves(Laura)(George) Trong phần này, ta: George loves Laura  y  Điền mẫu: S[sem=showflights(x,y)]  I want a flight from NP[sem=x] to NP[sem=y] Muốn diễn đạt G loves L Thay S  NP loves NP  S[sem=loves(x,y)]  NP[sem=x] loves NP[sem=y] Luật tổng quát S  NP VP:  V[sem=loves]  loves  VP[sem=v(obj)]  V[sem=v] NP[sem=obj]  S[sem=vp(subj)]  NP[sem=subj] VP[sem=vp] START e present(e), act(e,loving), lover(e,G), lovee(e,L) loves(L,G) Punc s assert(s) NP George G VPfin y loves(L,y) Sfin Punc VPfin y loves(L,y) y e present(e), act(e,loving), lover(e,y), lovee(e,L) Vpres AdjP loves Laura loves = L x y loves(x,y) Vpres AdjP loves Laura loves = L x y loves(x,y) 23 x y e present(e), act(e,loving), lover(e,y), lovee(e,x) 24 Cách biểu diễn ngữ nghĩa  Sử dụng “Event”  (EVENT :condition1 val1 :condition2 val2… :condn valn)  Ví dụ: (see :agent John :patient Mary :tense past)  Luật cú pháp/ngữ nghĩa Thành phần/luật Verb ate N V S NP VP Dịch nghĩa lxly.ate(y, x) N V S*= VP*(NP*) N* V*(NP*) 25 Ý nghĩa câu     26 Dịch ngữ nghĩa  form ứng với VP gắn với  form với NP Từ giá trị Cho cú pháp, phân tích từ lên để có ngữ nghĩa câu ate(John, ice-cream) Vị từ đánh giá dựa CSDL để trả giá trị T/F S (IP) VP(NP )= ate (john , icecream ) john NP John 27 VP V(NP )= y.ate (y, icecream ) V xy.ate(y , x) ate NP ice-cream ice-cream 28 Ví dụ  Cách thực  Phân tích ngữ nghĩa câu sau Chỉ rõ tập luật ngữ nghĩa áp dụng (dạng VP[sem=v(obj)]  V[sem=v] NP[sem=obj])  Tâm gặp An Tôi biết Tâm gặp An Tâm gặp An trường      mức cao gọi đến VP Giá trị VP xác định mức cách sử dụng tham số NP Nói cách khác, để tìm ý nghĩa câu, ta gọi VP sử dụng tham số NP Tại nút lá, từ kèm them số thông tin ngữ nghĩa 29 30 Bài tập Bài tập Với f(6) = * , f = x x*x Đưa tất cách biểu diễn ngữ nghĩa cho câu sau:   Mai likes small cats Mai likes the cat whose name is Tom  Với f(John) = (x woman(x)  loves(x, John)) f = ? Với f(x loves(Mary,x)) = (x Obviously(loves(Mary,x))) f = ? Sử dụng để biểu diễn ngữ nghĩa câu "Sue obviously loves Mary?" Đưa cách biểu diễn ngữ nghĩa dựa kiện cho câu sau: Với f(John) = loves(Mary, John), f = ? Với f(Mary)(John) = (e act(e, loving), lovee(e, Mary), lover(e, John)) f = ? Willy wants Lilly to get married 31 32 Ứng dụng phân tích ngữ nghĩa Bài tập Cho f giống trước Giả sử g(f(Mary)(John)) = (e act(e, loving), lovee(e, Mary), lover(e, John), manner(e,passionate)) g = ? Gợi ý: viết f(Mary), nghĩa “loves Mary” g(f(Mary)) nghĩa “passionately loves Mary." 33 (top-level) Shall I clear the database? (y or n) y >John saw Mary in the park OK >Where did John see Mary? IN THE PARK >John gave Fido to Mary OK >Who gave John Fido? I DON'T KNOW >Who gave Mary Fido? JOHN >John saw Fido OK >Who did John see? FIDO AND MARY 34
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 semantics , 7 semantics

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay