HGS lý 9 QUỲ hợp 2018 2019

11 4 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:19

UBND HUYỆN QUỲ HỢP PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG - NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn thi: VẬT Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1(4 điểm): Hai ô tô chuyển động đường quốc lộ Lúc 6h, ô tô từ điểm A theo chiều đến điểm B với vận tốc 60(km/h) Cùng lúc 6h, ô tô khác từ B chuyển động chiều với ô tô từ A đầu chuyển động với vận tốc 40(km/h) sau chuyển động với vận tốc 80(Km/h) Hai điểm A, B cách 40(km) Vào lúc hai xe gặp Câu (4 điểm): Bình thơng gồm hai nhánh hình trụ tiết S1 diện S1 =400cm2, S2 = 200cm2 có chứa nước hình vẽ S2 h Trên mặt nước có đặt pittông mỏng, khối lượng m1 = 1(kg) m2 Mực nước hai nhánh chênh đoạn h = 15cm Cho khối lượng riêng nước D = 1000kg/m3 Bỏ qua áp suất khí Hình a Tính khối pittơng m2 b Nếu đặt cân vào pittơng có khối lượng mực nước hai nhánh ngang Câu 3(5 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ hình Cho biết: R1 = 8Ω; R2 = R3 = 12Ω; R4 biến trở Đặt vào hai đầu A, B mạch điện hiệu điện UAB = 66V E R1 M R2 R3 A N F R4 U Mắc vào hai điểm E F mạch ampe kế có điện trở Hình nhỏ khơng đáng kể điều chỉnh biến trở R4 = 28Ω Tìm số ampe kế chiều dòng điện qua ampe kế Thay ampe kế vôn kế có điện trở lớn a Tìm số vôn kế Cho biết cực dương vôn kế mắc vào điểm nào? https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ b Điều chỉnh biến trở vơn kế Tìm hệ thức điện trở R1, R2, R3 R4 tính R4 Câu 4(4 điểm): Cho mạch điện hình vẽ: Đèn Đ1 ghi 12V - 12W; Đèn Đ2 ghi 3V - l,5W; UAB = 19,2V giữ không đổi; Rx biến trở; bỏ qua điện trở dây nối Chỉnh Rx đến giá trị thích hợp để đèn sáng bình thường Đ1 M Rx Đ2 N R a Tìm giá trị thích hợp Rx b Tính nhiệt lượng tỏa điện trở R 10 phút Chỉnh Rx = Ro để công suất tiêu thụ đoạn mạch MN công suất tiêu thụ R a Tìm R0 b Bình luận độ sáng đèn đèn Câu 5(3 điểm): Hai gương phẳng G1 G2 giống hệt đặt song song theo phương thẳng đứng, cách 10 cm, chiều dài gương 60 (cm) Một điểm sáng S đặt hai gương nằm ngang mép gương Một tia sáng truyền từ S nằm mặt phẳng thẳng đến gương G1 trước cách mép gương G1 khoảng h a Giá trị h để tia sáng có phản xạ gương G1 khơng tới gương G2 b Giá trị h = 5cm , Tìm tổng số lần tia sáng phản xạ G1 Lưu ý : Học sinh bảng B không làm Câu ý 2.b; Câu ý Hết -Họ tên thí sinh SBD https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ UBND HUYỆN QUỲ HỢP PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG - NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐÁP ÁN MÔN THI: VẬT Câu Ý Câu (4 điểm) Câu Ý Câu (4 điểm) a Đáp án Gọi t thời gian từ lúc ô tô A từ A A đến lúc gặp t Quảng đường ô từ A S1 = v1t =60t Quảng đường ô tô từ B + Giai đoạn 1(t 3h) Tổng Quảng đường ô tô từ B S2 = 120 + v2'(t - 3) = 80t - 120 Hai vật gặp S1 = S2 + 40 Gặp giai đoạn 1(t< 3h) 60t = 40t + 40 t = 2(h)(thỏa mãn) Lúc 6h + 2h = 8h Gặp giai đoạn 2(t> 3h) 60t = 80t - 120 + 40 t = 4(h)(thỏa mãn) Lúc 6h + 4h = 10h Đáp án Áp suất điểm pít tơng S2 P2 = Áp suất điểm pit tông S1 P1 = Áp suất điểm bên nhánh S1 có độ cao băng điểm pit tông S2(P3) P3 = P1 + D.10.h Áp dụng ngun bình thơng P3 = P https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Điểm Bảng A Bảng B 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Điểm Bảng Bảng A B 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b Câu = + D.10.h Tính tốn m2 = 3,5(kg) Để mức nước hai nhánh thi cần bỏ thêm cần vào pit tông S1 Áp suất điểm pit tông S1 P1 = Áp suất điểm pít tơng S2 P1 = Áp dụng ngun bình thơng P1 = P Tính tốn m = 6(kg) Ý Đáp án Khi điểm E, F mắc vào ampe kế lí tưởng nên chụm hai điểm E,F Mạch tương đương R1 R2 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Điểm Bảng A Bảng B 0,25 0,5 R3 E,F M R4 N Mạch điện (R1//R2)nt(R3 //R4) + Điện trở tương đương R1//R2 1/R12 = 1/R1 + 1/R2 R12 = 24/5(Ω) R3//R4 1/R12 = 1/R1 + 1/R2 R12 = 42/5(Ω) R12 nt R12 R = R12 + R12 =66/5(Ω) +I12 = I34 = I = = 5(A) 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 U1 = U2 = U12 = I12.R12 = 24(V) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 I3 = U3/R3 = 3,5(A) I4 = U4/R4 = 1,5(A) 0,25 0,25 0,25 +Xét nút E Do I3 > I1 nên dòng điện qua Ampe kế có chiều từ F đến E 0,25 0,25 I1 = U1/R1 = 3(A) I2 = U2/R2 = 2(A) U3 = U4 = U34 = I34 R34 = 42(V) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 2.a Số ampe kế cường độ dòng điên qua ampe kế(IA) IA + I1 = I3 => IA = 0,5(A) xét điểm F Khi điểm E, F nối với vôn kế tưởng coi hở mạch vơn kế Nên mạch điện tương đương R1 E R3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 I1 = I3 = I13 = U13/R13 = 3,3(A) I2 = I4 = I24 = U24/R24 =1,65(A) 0,25 0,25 0,25 Số vôn kế hiệu điện hai đâu E,F UEF = U1 – U2 = I1R1 – I2R2 = 6,6(V) Do UEF > nên cực dương vôn kế mắc vào điểm E +Để vôn kế số không nên UEF = nên U1 =U2 => I1 R1 = I2R2 U3 = U4 => I3R3 = I4R4 I1 = I3 I2 = I4 R1/R2 = R3/R4 => R4 =R2R3/R1 =18(Ω) Đáp án 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 R2 F M Mạch điện: (R1 nt R3)//(R4 nt R4) R4 N R1 nt R3 => R12 = R1 + R3 = 20(Ω) R2 nt R4 => R12 = R1 + R3 = 40(Ω) Do R13//R24 U13 = U24 = UMN = 66(V) 2.b Câu Ý 1.a Đèn Đ1: Cường độ dòng điện định mức: Iđm1 = = 1(A) Điện trở đèn Đ1 Rđ1 = = 12(Ω) Đèn Đ2: Cường độ dòng điện định mức: Iđm2 = = 0,5(A) Điện trở đèn Đ1 Rđ2 = = 6(Ω) Mạch điện https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Điểm Bảng A Bảng B 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1.b R nt (Rđ1 //(Rđ2 nt Rx)) Để hai đèn sáng bình thường Uđ1 = Uđm1 = 12(V), Iđ1 = Iđm1 = 1(A) Uđ2 = Uđm2 = 3(V), Iđ2 = Iđm2 =0,5(A) => Ux = Uđ1 - Uđ2 = 9(V) Ix = Iđ2 = 0,5(A) Rx = Ux/Ix = 18(Ω) UR = U - UMN = 7,2(V) IR = Iđ1 + Iđ2 = 1,5(A) R = UR/IR = 4,8(Ω) Nhiệt lượng tỏa R 10(phút) Q = IR2Rt = 4320(J) +Để công suất tiêu thu R đoạn MM PMN = IMN2RMN PR = IR2R a IR = IMN => RMN = R = 4,8(Ω).(1) + Mặt khác Rđ2 nôi tiếp Rx => Rđ2x =Rx + Rđ2 = Rx + Rđ2x //Rđ1 => RMN = = (2) Từ (1) (2) => Rx = 2(Ω) 2.b Câu Khi Rx = 2(Ω) RMN nt R => R = 9,6(Ω) IMN = IR = U/R = 2(A) Uđ1 = Uđ2x = UMN = IMN RMN = 9,6(V)< Uđm1 Vậy đèn sáng yếu Iđ2 = Ix = Uđ2x/Rđ2x = 1,6(A)> Iđm2 Vây đèn dễ cháy Ý a Đáp án ' Ảnh Của S qua gương G1 S đối xứng với S qua gương G1 Các tia sáng từ S tới gương G1 tia phản xạ kéo dài qua S' + Xét tia có tới gương G1 sau phản xạ tới mép G2 S' M S N I https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ H 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Điểm Bảng A Bảng B 0,25 0,25 G1 b G2 Tam giác G2S'N tam giác vuông N MS' = MS = MN/2 = 5cm NS' = MN + MS' = 15cm + Gọi I điểm tới tia tới có tia phản xạ mép dưới, hạ vng góc với gương G2 cắt G2 H 0,25 0,25 0,25 0,25 Do S'N//IH nên Tam giác G2IH đồng dạng tam giác G2S'N G2H/G2N =IH/S'N => G2H = 40cm => MI = NH = G2N - G2H =20cm + Vậy h =MI > 20 cm khơng có tia sáng tới gương G2 Xét tia có tới gương G1 sau phản xạ tới G2 M S N I H 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 +Gọi K,Q hai điểm tới tia sáng gương, KJ vng góc với gương +Tương tự câu a, ta có KH/KN= IH/NS' => (KN - h)/KN =IH/NS' Giải phương trình ta có KH = 10cm 0,25 0,25 0,25 0,25 +Xét tam giác IKJ tam giác QKJ Theo định luật phản xạ nên góc IKJ = góc JKQ Và góc KJQ = gócKJI Cạnh KJ chung Vậy tam giác IKJ = tam giác QKJ => IJ = JQ = KH = 10(cm Sau hai lần phạn xạ gương G1 liên tiếp điểm tới tia sáng cách 20cn + Vậy chiều dài gương là: L 5+ 20n => n2,75 nên n=2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 J K Q G1 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ G2 Số lần phản xạ gương G1 lần PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM THỦY ĐỀ CHÍNH THỨC https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2018- 2019 Mơn thi: Vật lí Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/12/2018 (Đề thi gồm 05 câu, 02 trang) Câu (4,0 điểm): Cho bình thơng có hai nhánh hình trụ A B tiết diện S = 100 cm2 S2 = 200 cm2 Hai miệng ống nằm mặt phẳng nằm ngang Lúc đầu ống chứa nước có độ cao đủ lớn, mặt thoáng cách miệng nhánh h = 20 cm (Hình 1) Người ta đổ từ từ dầu vào nhánh B lúc đầy Cho khối lượng riêng nước dầu D1 = 1000 kg/m3 D2 = 750 kg/m3 a Tính khối lượng dầu đổ vào nhánh B chứng minh tốn ln thực b Sau đổ đầy dầu vào nhánh B, người ta thả nhẹ nhàng vật hình trụ đặc, đồng chất, tiết diện S3 = 60 cm2, chiều cao h3 = 10 cm, khối lượng riêng D3 = 600 kg/m3 vào nhánh A cho khối trụ thẳng đứng Hãy tính khối lượng dầu tràn Câu (4,0 điểm): Một bình cách nhiệt chứa nước nhiệt độ ban đầu t = 400C Thả vào bình viên bi kim loại có nhiệt độ t = 120 0C, nhiệt độ nước bình sau cân nhiệt t = h/h l H/ S H S/ P Q 440C Tiếp theo ta gắp viên bi thả vào bình viên bi thứ hai giống viên bi trước Coi có trao đổi nhiệt viên bi nước bình, bỏ qua hóa nước a Xác định nhiệt độ cân nước bình sau thả viên bi thứ hai b Sau cân nhiệt, ta lại gắp viên bi thứ hai thả vào bình nước viên bi thứ ba giống hai viên bi trên,…, làm tiếp tục Hỏi phải thả vào bình viên bi thứ nước bắt đầu sơi nhiệt độ 1000C? Câu (5,0 điểm): Cho hình vẽ Biết: PQ trục thấu kính, S nguồn sáng điểm, S/ ảnh S tạo thấu kính https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ a Xác định loại thấu kính, quang tâm O tiêu điểm thấu kính cách vẽ đường truyền tia sáng b Biết S, S/ cách trục PQ khoảng tương ứng h = SH = 1cm; h/ = S/H/ = 3cm HH/ = l = 32cm Tính tiêu cự f thấu kính khoảng cách từ điểm sáng S tới thấu kính c Đặt bìa cứng vng góc với trục phía trước che kín nửa thấu kính Hỏi bìa phải đặt cách thấu kính khoảng nhỏ để khơng quan sát thấy ảnh S/ ? Biết đường kính đường rìa thấu kính D = 3cm Câu (5,0 điểm): Cho sơ đồ mạch điện hình 2, hiệu điện U khơng đổi Khi ta điều chỉnh cho giá trị biến trở Ω 36 Ω cơng suất điện đoạn mạch AB có độ lớn Biết điện trở R1 = Ω R2 = Ω a Tìm giá trị điện trở R0 b Cần điều chỉnh cho giá trị biến trở cơng suất tỏa nhiệt biến trở lớn Dây nối cầu chì bị cháy, đứt hiệu điện U Với hiệu điện dây nối cầu chì bị đứt độ dài dây chì tăng n lần đường kính dây chì tăng k lần? Coi nhiệt lượng tỏa môi trường tỉ lệ với diện tích tiếp xúc dây chì mơi trường với hiệu nhiệt độ chúng Câu (2,0 điểm): a Hãy nêu cách giúp nhà bác học Ác si met xác định xem vương miện nhà vua có phải vàng nguyên chất hay bên có độn bạc dụng cụ: Bình tràn (đủ rộng để bỏ lọt vương miện); bình chia độ; cân; nước đủ dùng Cho biết khối lượng riêng vàng bạc D1, D2 (D1> D2) b Nếu vương miện có độn bạc, xác định khối lượng bạc độn vương miện A B h Rb A R1 ● Hình R2 U R0 ● Hình - Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ B Họ tên thí sinh: SBD: Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ... https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ UBND HUYỆN QUỲ HỢP PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG - NĂM HỌC 2018 - 20 19 ĐÁP ÁN MÔN THI: VẬT LÝ Câu Ý Câu (4 điểm) Câu Ý Câu (4 điểm)... https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2018- 20 19 Môn thi: Vật lí Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/12 /2018 (Đề thi gồm 05 câu, 02 trang) Câu (4,0 điểm):... ghi 3V - l,5W; UAB = 19, 2V giữ không đổi; Rx biến trở; bỏ qua điện trở dây nối Chỉnh Rx đến giá trị thích hợp để đèn sáng bình thường Đ1 M Rx Đ2 N R a Tìm giá trị thích hợp Rx b Tính nhiệt lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: HGS lý 9 QUỲ hợp 2018 2019 , HGS lý 9 QUỲ hợp 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay