Đề tài Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ

34 16 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 13:27

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC SỬ DỤNG, BỐ TRÍ, SẮP XẾP CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI ………………… TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn Th.S: Họ tên học viên: Lớp : MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục đích .3 2.2 Nhiệm vụ 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu 3.2.Phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu 3.2.Phương pháp nghiên cứu lý luận 3.2.Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Kết cấu đề tài II NỘI DUNG .5 Chương Những vấn đề lý luận chung Các khái niệm, quan điểm, định nghĩa vấn đề nghiên cứu Quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin- Tư tưởng Hồ Chí Minh Những quan điểm Đảng sử dụng cán Những yêu cầu đặt từ thực tiễn 10 Chương 2: Thực trạng giải pháp 12 Khái quát đặc điểm tình hình trường 12 1.1 Tình hình giáo dục địa phương 12 1.2 Thực trạng trường .13 2.Đánh giá thực trạng, nguyên nhân số kinh nghiệm .14 2.1 Đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu 14 2.2 Nguyên nhân .20 2.3 Một số kinh nghiệm 21 Phương hướng, quan điểm, giải pháp kiến nghị, đề xuất 23 3.1 Các giải pháp .23 3.2 Kiến nghị đề xuất 27 III KẾT LUẬN 28 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln đặc biệt coi trọng cơng tác cán ln đặt lên vị trí hàng đầu xây dựng Đảng quyền nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, thời kỳ cách mạng, cán công tác cán vấn đề trọng yếu Cơng tác cán có ý nghĩa to lớn công tác xây dựng Đảng, mà góp phần định đến việc thành bại tổ chức lãnh đạo cách mạng Đảng Người rõ: “Cán gốc công việc” “Muôn việc thành công thất bại, cán tốt kém” “Bất sách, cơng táccán tốt thành cơng, tức có lãi Khơng có cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn”.Vì vậy, từ ngày đầu cách mạng, Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, đánh giá sử dụng cán bộ, giao cho họ trọng trách giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó Tư tưởng cơng tác cán Hồ Chí Minh khơng phát huy vai trò cách mạng giải phóng dân tộc mà có ý nghĩa quan trọng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghị số 03-NQ/TW ngày 18 tháng năm 1997 Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nhấn mạnh : “Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng tỏ Đảng ta coi trọng công tác cán giai đoạn cách mạng Qua nhiều năm xây dựng trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đội ngũ cán vừa “vừa hồng vừa chuyên” lĩnh vực, vững mạnh từ Trung ương đến sở Công tác cán qua thời kỳ cách mạng góp phần xây dựng kiện tồn hệ thống tổ chức Đảng cấp, ngành; nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; triển khai hiệu đường lối, sách Đảng vào thực tiễn Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, bố trí sử dụng, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng ngày tăng số lượng, phát triển chất lượng trở thành nguồn lực quan trọng Đảng qua thời kỳ lĩnh vực; đóng góp to lớn phát triển kinh tế -xã hội quê hương đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công văn minh; thực thắng lợi nhiệm vụ trị lãnh đạo đưa đất nước độ lên xã hội xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững độc lập dân tộc thành cách mạng dành Song, mặt trái chế thị trường tạo tiêu cực khó khăn khơng nhỏ, đặt xúc lĩnh vực công tác cán cần phải giải Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, xếp cán khâu trọng yếu công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán vào nề nếp, chủ động có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng xác định “Tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thể chế, cụ thể hóa nguyên tắc về: quan hệ đường lối trị với đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp sách đại đồn kết rộng rãi cơng tác cán bộ; quan hệ tiêu chuẩn cấu; đức tài; kế thừa phát triển; quản lý thống Đảng với phát huy đầy đủ trách nhiệm quan hệ thống trị; thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân tập thể; phân cấp, phân quyền kiểm tra, giám sát, kiểm soát, để thực thống nhất, đồng Đảng hệ thống trị” Đảng ta yêu cầu: để nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đảng bảo đảm tính thống nhất, đồng chặt chẽ khâu, cần khắc phục tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy cấp; làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán cấp chiến lược, đánh giá sử dụng cán sở tiêu chuẩn, quy trình bổ sung, hồn thiện, lấy hiệu cơng tác thực tế tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu Chuẩn bị tốt đội ngũ cán kế cận tạo nguồn để bố trí cán chủ chốt cấp Kinh nghiệm cho thấy, nơi cán vững vàng làm tốt cơng tác quy hoạch cán bộ, biết chuẩn bị đội ngũ kế cận Xây dựng tốt đội ngũ kế cận khơi dậy tiềm to lớn tất đội ngũ cán đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng cấu, đồng thống ngành, cấp lĩnh vực lãnh đạo quản lý Đổi toàn diện đồng hệ thống đơn vị nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn có cấu hợp lý, giảm đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cấu lại việc nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức mục tiêu tổng quát Nghị số 19, Hội nghị Trung ương (khóa XII) Trên sở đó, ngành giáo dục đào tạo tập trung nhiều giải pháp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giảng dạy, đáp ứng nhu cầu Xuất phát từ yêu cầu trên, nhiệm vụ ngành giáo dục đào tạo phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ bước cụ thể công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng giáo viên cán quản lý cho phù hợp với định hướng phát triển thực tinh thần :"Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán quản lý giáo dục đủ sức, đủ tài với đội ngũ nhà giáo toàn xã hội chấn hưng giáo dục nước nhà" Cùng với phát triển chung đất nước, tỉnh nhà, đội ngũ cán công chức, viên chức huyện nói chung, cán cơng chức, viên chức trường nói riêng, xây dựng đội ngũ cán có đủ lực, trình độ nhằm đáp ứng u cầu phát triển thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Vì vậy, cơng tác cán phải xem công việc gốc Đảng, phải biết cách lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bố trí, xếp không ngừng bồi dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng thời kỳ Vậy làm để nâng cao chất lượng, hiệu công tác cán bộ, giáo viên chi trường … điều trăn trở Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đạo thường vụ huyện ủy, đảng ủy xã, chi trường quan tâm đặt cơng tác sử dụng, bố trí xếp cán bộ, giáo viên trở thành công tác trọng tâm, thường xuyên, chăm lo xây dựng rèn luyện nên hệ cán đảm đương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời kỳ cách mạng Từ lý chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác sử dụng, bố trí, xếp cán bộ, giáo viên trường … giai đoạn nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ đề tài 2.1.Mục đích đề tài Nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác sử dụng, bố trí, xếp cán bộ; giúp thân có điều kiện nghiên cứu lý luận thực tiễn từ đưa số giải pháp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường … ngày vững mạnh; góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng cấp mà trực tiếp thiết thực nghị đại hội chi trường … nhiệm kỳ 2017-2022 2.2.Nhiệm vụ đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống hóa sở lý luận công tác sử dụng cán bộ; đánh giá thực trạng đưa số giải pháp việc xây dựng đội ngũ cán giáo viên, nhân viên trường …, huyện …, tỉnh Qua đề xuất sơ giải pháp cơng tác sử dụng cán giai đoạn năm Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1.Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp sử dụng, bố trí, xếp cán bộ, giáo viên, nhân viên trường …, huyện 3.2.Phạm vi nghiên cứu Do thời gian khả thân đề tài tập trung nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao công tác sử dụng, bố trí, xếp cán bộ, giáo viên, nhân viên trường… sở số liệu đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018 Phương pháp nghiên cứu 4.1.Phương pháp nghiên cứu lí luận Trên sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm sáng tỏ quan điểm Đảng sách Nhà nước cơng tác sử dụng, bố trí xếp cán Hệ thống hóa tài liệu, Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, Nhà nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhằm khái quát làm sở cho đề tài 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn phương pháp hỗ trợ khác Đề tài sử dụng phương pháp khảo sát thực tiễn, phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê, phương pháp phân tích- tổng hợp Kết cấu đề tài Kết cấu đề tài gồm có phần: - Phần mở đầu - Phần nội dung: Gồm chương: Chương I Những vấn đề lý luận chung Chương II Thực trạng giải pháp - Phần kết luận PHẦN NỘI DUNG Chương NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN CHUNG CÁC KHÁI NIỆM, QUAN ĐIỂM, ĐỊNH NGHĨA VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cán bộ, công chức, viên chức Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, quy định rõ sau: Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Công chức công dân Việt Nam tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phòng, quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hương lương từ ngân sách; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Điều 2, Luật viên chức năm 2010 (có hiệu lực ngày 01/01/2012), quy định rõ sau: Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị hành nghiệp cơng lập theo quy định pháp luật Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Đánh giá cán điểm khởi đầu làm cho việc bố trí, sử dụng cán bộ, đó, muốn dùng cán bộ, trước “Phải biết rõ cán bộ” “ Bố trí”và “sử dụng” cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: có đánh giá cán có sở để bố trí, sử dụng cán vào cơng việc vị trí phù hợp 1.2 Công tác cán bộ: Công tác cán Đảng thực chất xây dựng đội ngũ cán bộ, bao gồm việc đề tiêu chuẩn, quy hoạch, đào tạo, đánh giá bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, điều động, quản lý, khen thưởng, sách đãi ngộ… nhằm phục vụ cho nhiệm vụ trị Đảng thời gian định Nói cách tổng quát, công tác quản lý Đảng sở công việc mà cấp uỷ, Đảng bộ, Chi tiến hành nhằm xây dựng đội ngũ cán sở chất lượng tốt, đảm bảo cho đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước, Nghị quyết, Quyết định cuả cấp uỷ cấp thực nghiêm túc đem lại hiệu thiết thực sở QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG TÁC SỬ DỤNG, SẮP XẾP, BỐ TRÍ CÁN BỘ Mác – Ănggen – Lênin đề cho nhân loại, cho Đảng cộng sản giai cấp công nhân giới kho tàng lý luận, giá trị vô giá công tác xây dựng Đảng giai cấp công nhân, đặc biệt cán công tác cán Từ thực tiễn yêu cầu đặt bắt tay vào xây dựng chế độ xã hội Lênin nêu lên số định hướng, quy trình tiêu chuẩn việc phát hiện, lựa chọn đội ngũ cán lãnh đạo cách mạng: “ Hãy thử nghiệm cách thận trọng nhẫn nại người có tổ chức, cán có óc sang suốt có lĩnh, tháo vát thực tiễn, người trung thành với chủ nghĩa xã hội, vừa có khả tổ chức cách vững nhịp nhàng công việc” Trong tất khâu công tác cán bộ, việc sử dụng cán khâu có định, sử dụng cán phát huy tài năng, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ Học tập vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh sử dụng đội ngủ cán di huấn sách sử dụng đội ngũ cán mang chất giai cấp công nhân Đảng ta, nhân tố định thành bại nghiệp đổi lãnh đạo Đảng Khi sử dụng cán bộ, Hồ Chí Minh rõ nhiều cán lãnh đạo có quyền hành vấn đề thường dễ mắc vào chứng bệnh sau: “Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ chắn người ngoài; ham dùng kẻ khéo nịnh hót mình, mà tránh người tính tình khơng hợp với mình”, “Ai hợp với dù có nói khơng nghe, tài khơng có dùng, khơng thân với dù có tài tìm cách dìm họ xuống, họ nói phải không nghe” Vậy, muốn sử dụng cán người lãnh đạo, người làm công tác tổ chức cán phải làm gì? Theo Hồ Chí Minh họ phải có đạo đức trình độ, phải có lòng độ lượng, chí cơng vơ tư, gần gũi với người 16 quan Để làm điều này, cán phải nâng cao tinh thần trách nhiệm việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến sáng kiến để nâng cao hiệu công tác Qua năm học, công tác bố trí, xếp đội ngũ đơn vị ngày ổn định, tỷ lệ giáo viên/lớp đảm bảo đủ số lượng, cấu môn học tương đối hợp lý Những thành tích đạt công tác bồi dưỡng, quy hoạch, xếp, bố trí đội ngũ cán Trường đáng tự hào Để đạt thành đó, nhờ nguyên nhân sau: Trước hết, nhờ quan tâm lãnh đạo, đạo Phòng Nội vụ huyện phòng giáo dục đào tạo, tổ chức cán phòng giáo dục đào tạo huyện với nỗ lực phấn đấu chi Đảng, ban giám hiệu nhà trường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường Thứ hai, Chi Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường củng cố, kiện toàn tổ chức máy đào tạo đội ngũ cán đạt trình độ cao mặt, đáp ứng chiến lược cán thời kỳ Những kết đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán nhà trường đạt kết trình nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc vận dụng sáng tạo, đắn đường lối chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước cơng tác cán nói chung công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán nói riêng vào điều kiện cụ thể nhà trường Thứ ba, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có đồn kết trí cao ý chí hành động khơng ngừng phấn đấu vươn lên học tập cơng tác hồn thành tốt nhiệm vụ giao Thứ tư, đặc biệt, công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch cán quan tâm, quy hoạch gắn với đào tạo; bố trí chức danh với quy hoạch, với ngành đào tạo; đảm bảo lực sở trường công tác, nhờ cơng tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán ngày đổi nâng cao Năm qua chức danh ban giám hiệu, tổ trưởng tổ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cấu tổ chức, máy kiện toàn + Số lượng: Tổng số cán giáo viên - nhân viên toàn trường : 30 người; đó: Nữ: 26 người; cán quản lý: 03 người; giáo viên trực tiếp đứng lớp:25 người; nhân viên: 02 người 17 + Độ tuổi: Dưới 30 tuổi Từ 30 - 39 tuổi Từ 40 - 50 tuổi Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 03 10% 12 40% 15 50% + Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Trung cấp Cao đẳng Đại học SL TL % SL TL % 20 SL 24 TL % 80 Trình độ LLCT TCCT 01 TL % 3,3 SC 10 Đảng viên TL % SL 33,3 20 TL % 66,6 * Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên Thực kế hoạch đào tạo nhà trường hàng năm, Chi Trường trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt quan tâm đến cán trẻ có lực cán diện quy hoạch Cán thuộc diện quy hoạch cử đào tạo trình độ Trung cấp lý luận trị, nhằm trang bị kiến thức lý luận trị cho cán bộ, công chức lãnh đạo Trong công đổi nay, việc nhận thức vị trí, vai trò việc sử dụng cán quản lý cán cơng chức có ý nghĩa vơ to lớn Do việc sử dụng cán bước tiêu chuẩn hóa, bồi dưỡng, có sách đãi ngộ hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán Để làm điều đó, cán lãnh đạo ý lựa chọn cán có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình cơng tác, am hiểu sâu sắc chun mơn nghiệp vụ có uy tín để làm nồng cốt phong trào, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết Tập trung dân chủ nguyên tắc quan trọng tổ chức sinh hoạt quan Nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo cho cá nhân đơn vị phát huy lực sáng tạo, sức mạnh trí tuệ tập thể tạo nên khối đại đồn kết nhằm khơng ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý cán công chức Trong năm qua, Chi Trường tiếp thu đạo Đảng ủy xã, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện nhằm thực tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức mà quan trọng việc lựa chọn, bố trí sử dụng cán bộ, công chức 18 Công tác bồi dưỡng, đào tạo quan tâm triển khai thường xuyên theo kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đồng thời triển khai đổi phương pháp dạy học nhằm thực mục tiêu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị số 29-NQ/TW Cán bộ, công chức Chi Trường phát huy sức mạnh tập thể, đồn kết, cơng tâm cơng việc, có lĩnh trị vững vàng, nghiêm túc thực đường lối, chủ trương, sách đổi Đảng Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, tinh thần thái độ tiếp xúc nhân dân phục vụ nhân dân tốt Cán quản lý đơn vị tham mưu tốt với lãnh đạo cấp, phối hợp tốt với ban ngành nhằm huy động nguồn lực phục vụ cho cơng tác dạy học Vì vậy, năm qua, công tác kiểm tra cuối năm đơn vị xếp loại xuất sắc Nhiều năm liền Uỷ ban nhân dân Huyện, UBND xã khen thưởng Chi Trường nhiều năm liền Đảng xã công nhận Chi vững mạnh Ngồi ra, cơng tác quy hoạch, bổ nhiệm cán tiến hành thường xuyên, tạo sở cho định hướng phát triển đơn vị 2.1.3 Những hạn chế Bên cạnh kết đạt công tác sử dụng, bố trí, xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Vĩnh Thủy bộc lộ tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau: Thứ nhất, công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn quy hoạch sử dụng cán bộ, công tác đào tạo cán chưa gắn với yêu cầu, nhiệm vụ Thứ hai, trình độ chun mơn số cán chưa tương xứng với nhu cầu công việc Vẫn cán chun mơn chưa có trình độ đại học, trình độ lý luận trị sơ cấp, chưa qua lớp trung cấp nên gặp khó khăn việc nâng cao chất lượng, hiệu công việc Thứ ba, nhận thức kỹ giao tiếp xã hội số đồng chí hạn chế ảnh hưởng đến kỹ tiếp cận tư vấn cộng đồng Năng lực quản lý số phận chưa đáp ứng yêu cầu đặc biệt công tác lập kế hoạch định hướng triển khai hoạt động 19 Thứ tư, tiến hành công tác xếp, bố trí cán chủ chốt tổ khối chưa đồng bộ, đơi lúc chưa với chức năng, nhiệm vụ, sở trường số cán nên hiệu mang lại chưa cao Thứ năm, cấp ủy chưa thường xuyên tuyên truyền phổ biến nghị Trung ương Bộ Chính trị, ngành Thường vụ Đảng ủy công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, chưa kiên công tác luân chuyển cán Ngoài ra, tỷ lệ cán đào tạo nâng cao trình độ mặt thấp Hiện số cán có trình độ lý luận trị trung cấp ít, trình độ ngoại ngữ, tin học thấp Do cấu cán chưa phù hợp nên số vị trí cơng việc thiếu cán chuyên môn làm việc không theo chuyên ngành đào tạo 2.2 Nguyên nhân * Nguyên nhân kết đạt được: - Được quan tâm, lãnh đạo, đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân Huyện ban ngành địa phương - Chi thống nhất, đồn kết, trí xác định nhiệm vụ, nghiên cứu đầy đủ chủ trương, sách, nghị quyết, thị Đảng, pháp luật nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế đơn vị - Chi thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nội quan, xây dựng thực tốt quy chế làm việc chi ủy, quy định chế độ trách nhiệm cán lĩnh vực cơng tác Kết hợp hài hòa lợi ích tập thể lợi ích cá nhân, quan tâm đến lợi ích thiết thực cán bộ, đảng viên, thường xuyên gần gủi, hiểu biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán bộ, đảng viên công tác sống - Sự nỗ lực phấn đấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Trường * Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: - Công tác quy hoạch, đào tạo cán ngành đơn vị chưa tốt Chưa cân đối chức danh đào tạo với nhu cầu thực tế - Vấn đề bố trí, sử dụng cán chưa hợp lý tình trạng thiếu cán trẻ có trình độ học vấn cao khơng cơng tác vùng nơng thơn chế độ đãi ngộ thấp 20 - Công tác đánh giá cán chưa có tiêu chí cụ thể khoa học; cách đánh giá chưa có so sánh chức danh quan, đơn vị; tình trạng nể nang, qua loa Một số trường hợp bố trí cán chưa thật phù hợp, bố trí khơng sở trường, lực, ảnh hưởng phát triển đơn vị, ngành, địa phương - Chính sách đãi ngộ công tác đào tạo cán nguồn sở chưa thỏa đáng, thiếu kịp thời nên ảnh hưởng đến chất lượng, học tập, công việc 2.3.Một số kinh nghiệm: Đặc biệt, nghị Trung ương khóa XII xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề số nhiệm vụ, giải pháp công tác cán bộ, nội dung chủ yếu đánh giá, lựa chọn, bố trí sử dụng cán cần ý thực tốt nội dung sau: Về công tác đánh giá cán bộ, cần xây dựng, hoàn thiện chế đánh giá cán cách khoa học, phù hợp Trong đó, năm chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá là: chương trình hoạt động cá nhân; kết thực nhiệm vụ giao; kết thực cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; kết thực tự phê bình phê bình; nêu gương cán bộ, lãnh đạo, quản lý; hiệu đấu tranh, khắc phục suy thối, “Tự diễn biến”, Tự chuyển hóa” Để thực nội dung trên, năm người đứng đầu cán bộ, đảng viên phải có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, khơng suy thối “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực cam kết cán bộ, đảng viên địa phương, quan, đơn vị Về lựa chọn, bố trí sử dụng cán bộ, sở đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ, thực nội dung công tác cán quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý; luân chuyển để rèn luyện, bồi dưỡng thử thách, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, đảm bảo nguyên tắc, minh bạch công khai, công tâm, khách quan Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng cần ý thực tốt nhiệm vụ, giải pháp sau đây: Các cấp ủy, tổ chức Đảng đạo rà sốt, hồn thiện thực nghiêm chế kiểm tra, giám sát, kiểm sốt việc thực thi quyền lực người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm tập thể, cá nhân công đoạn giải cơng việc có chế tài xử lí nghiêm hành vi vi phạm 21 Chi ủy đạo việc rà soát đội ngũ cán lãnh đạo, quản lí thuộc quyền xử lí nghiêm trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, lực hiệu cơng tác thấp Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát, xử lí nghiêm cán sai phạm theo quy định pháp luật Cấp ủy, quyền người đầu cấp phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, đạo kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan lieu, xa dân Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát sở cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp Cơ quan, tổ chức thuộc cấp ủy cấp cần phối hợp quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo quan thực công tác cán theo phân cấp quản lý , đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định Thực nghiêm quy chế, quy định công tác cán quản lý cán bộ, văn đạo gần trung ương như: Công văn số 12/CV/TW, ngày 28/3/2016 Ban Bí thư “Về việc chấn chỉnh cơng tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ”; Công văn số 590-CV/VPTW, ngày 4/4/2016 văn phòng Trung ương thơng báo kết luận trị “Về thời gian luân chuyển cán bộ” Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17/8/2016 Ban Bí thư “về xác định tuổi đảng viên” Thực tốt công tác đánh giá, lựa chọn, bố trí sử dụng cán điều kiện để cán phát huy lực, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động tổ chức, quan, đơn vị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên PHƯƠNG HƯỚNG, QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 3.1 Các giải pháp 3.1.1 Giải pháp chung: Để xây dụng đội ngũ cán đồng bộ, chất lượng cao, có tinh kế thừa phát triển, đáp ứng ngày tốt yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trước mắt lẫn lâu dài, cần tăng cường lãnh đạo câp ủy Đảng cơng tác cán bộ; sở tiếp tục đổi cách mạnh mẽ, tạo chuyển biến , vững tư nội dung, hình thức tiến hành cơng tác cán Người làm công tác tổ chức phận đội ngũ cán 22 Đảng, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu tham mưu giúp cấp ủy công tác tổ chức cán Nâng cao chất lương đội ngũ cán tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị Đất nước ta chuyển sang thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa chủ động hội nhập Quốc tế, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán ngang tầm, đáp ứng tốt yêu cầu đặt 3.1.2 Giải pháp cụ thể: Trên sở thực trạng công tác đào tạo, bố trí xếp đội ngũ cán đơn vị; nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần thực giải pháp sau: Một là, cơng tác giáo dục trị tư tưởng, giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán gắn với vận động “học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo thống cán đảng viên Nâng cao lĩnh trị, đạo đức cách mạng, lực, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, động, sáng tạo cán công chức Thường xuyên kiểm tra giám sát cán công tác cán để đánh giá cán bộ, phát kinh nghiệm tốt, biểu dương khen thưởng, nêu gương cán tốt đồng thời nghiêm khắc phê bình cán có biểu tiêu cực nhận thức phấn đấu Hai là, nêu cao vai trò lãnh đạo tồn diện Đảng, phát huy trách nhiệm tổ chức đoàn thể đơn vị Thực tốt quy định chuyên môn, nội quy quan, quy chế chi tiêu nội đơn vị Thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, cơng khai, minh bạch việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đề bạt bổ nhiệm cán Đổi nâng cao chất lượng công tác sử dụng, bố trí, xếp cán số lượng, chất lượng cấu đội ngũ cán bộ, đảm bảo có trình độ chun mơn phù hợp cho vị trí việc làm Xác định yêu cầu thực công tác chuyên môn cán nói chung cơng chức, viên chức nói riêng Để có quy hoạch tổng thể xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm cho phù hợp, tránh tình trạng có người tìm việc 23 Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức phải gắn với quy hoạch chung đơn vị, phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo định luật công chức…Bên cạnh lĩnh vực chuyên môn quan tâm đến quy hoạch cán quản lí, cán dự nguồn để đảm bảo tính chủ động phát triển tồn diện Phối hợp với tổ chức cơng đồn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức người lao động; trọng cơng tác xây dựng tập thể giáo viên đồn kết, sáng tạo Ba là, nâng cao chất lượng hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Đổi mạnh mẽ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, góp phần thực có hiệu chiến lược cán thời kì Trước mắt cần đào tạo cán dự nguồn thống, đào tạo lại, đào tạo tải chỗ, nâng cấp trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ cho tồn cán bộ, cơng chức, viên chức toàn đơn vị Tăng cường giám sát hỗ trợ tuyến để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ thực tế, học hỏi đơn vị bạn Đối với giáo viên, thực nghiêm quy định chuyên môn, đổi nội dung chương trình tài liệu giáo dục theo hướng dẫn Bộ GD&ĐT Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, tránh tượng “dạy chay”, “học chay” dạy học Tích cực đổi phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết học tập theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người học, biến trình học tập thành trình tự học có hướng dẫn quản lý giáo viên Mỗi nhiệm kỳ, Chi bộ, Nhà trường phải thực quy hoạch danh sách cán nguồn; kèm theo quy hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán diện quy hoạch Đào tạo, bồi dưỡng bồi dưỡng thêm kiến thức thiếu so với tiêu chuẩn chức danh theo quy định Trước hết bồi dưỡng lý luận trị , đào tạo bồi dưỡng thêm chuyên môn Một nội dung cần bồi dưỡng, kiến thức ngoại ngữ tin học; nội dung buộc cá nhân phải tự học, tự trau dồi để biến thành kỹ nhằm phục vụ công việc chuyên môn Bốn là, thực tốt cơng tác tuyển dụng, bố trí cán bộ, giáo viên Sử dụng cán năm cần có kế hoạch tuyển dụng sở sách thu hút ngành đơn vị để tìm nguồn tuyển dụng theo kế hoạch 24 Bố trí xếp phân công cán bộ, giáo viên phù hợp chuyên môn đào tạo, thiếu cán bộ, giáo viên chuyên trách cần có kế hoạch đào tạo để sử dụng cán bộ, giáo viên cho phù hợp Việc luân chuyển điều động cán bộ, giáo viên phải đảm bảo hợp lí, phát huy hiệu khả cán bộ, giáo viên Thực gắn việc xếp loại, đánh giá với điều động, luân chuyển cán quản lý, giáo viên Có chế đột phá bố trí sử dụng nguồn nhân lực trẻ, đào tạo bản; tạo điều kiện cho công chức, viên chức trẻ thăng tiến, đề bạt, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý Thực bổ nhiệm cán thông qua chế thi tuyển công khai, áp dụng chức danh lãnh đạo quản lý ngành giáo dục đào tạo Năm là, nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, giáo viên thực tốt sách cán Nâng cao chất lượng, quyền hạn thủ trưởng đơn vị, tăng cường quản lí cán bộ, cơng chức, viên chức thơng qua việc thực chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước, thực trách nhiệm, nghĩa vụ cán công chức Thực tốt công tác đánh giá, nhận xét, bố trí cán Thực tốt quy định hành Đảng Nhà nước chế độ, sách giáo dục đào tạo Đảm bảo đầy đủ chế độ sách tiền lương, phụ cấp, sách ưu đãi, sách thăm hỏi ốm đau cho cán viên chức Trong dự toán ngân sách năm cần dành kinh phí hợp lý từ ngân sách sử dụng nguồn khác để đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn Khuyến khích xã hội hóa cơng tác phát triển đội ngũ Xây dựng chế, sách cụ thể để thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao làm việc Chính sách thu hút khơng có ưu đãi vật chất mà cần phải bao gồm điều kiện làm việc, hội phát triển, thăng tiến nghề nghiệp, hình thức tơn vinh Điều chỉnh, bổ sung số nội dung sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao sau: Nâng mức khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho cán quản lý, giáo viên sách hỗ trợ cho giáo viên xa Có chế đãi ngộ ưu tiên nhằm thu hút cán quản lý giáo viên giỏi xây dựng sở giáo dục phát triển 25 Thực có hiệu sách tinh giảm biên chế tạo điều kiện để xếp, tuyển dụng chức danh phù hợp Xây dựng môi trường sư phạm dân chủ, bình đẳng, thúc đẩy nỗ lực phấn đấu nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ nhà giáo cán quản lý Sáu là, dân chủ, công khai minh bạch, khoa học cơng tác cán Tiến hành rà sốt, đánh giá đội ngũ cán quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp để làm sở cho việc xếp, bố trí lại đáp ứng yêu cầu đủ số lượng, đồng cấu đảm bảo chuẩn trình độ Đơn vị xây dựng cơng bố tiêu chuẩn đánh giá công việc cách rõ ràng để người yên tâm phát huy sáng tạo mà không sợ bị tranh công hay trù dập Phát huy sáng tạo cần có sách rõ ràng, minh bạch, đắn việc sử dụng, trọng dụng nhân tài Xây dựng tiêu chuẩn quy hoạch tiêu chuẩn bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch Trong có tiêu chí tầm nhìn, tư kỹ lãnh đạo Các tiêu chuẩn cần xây dựng khoa học, linh hoạt, cụ thể phù hợp với thực tiễn Hạn chế tối đa tiêu chuẩn cảm tính Đồng thời tránh máy móc lựa chọn giới thiệu cán quy hoạch Phải có phân biệt rành mạch tài thật với tài giả, người hội người chân quan Khơng giải vấn đề cách rõ ràng, nhân tài “ Vàng thau lẫn lộn”, làm người thật có tài khơng phát triển được, đó, người hội, “ Ăn theo nói leo”, xu nịnh, bợ đỡ lại tồn đề bạt trọng dụng Bảy là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo viên qua công tác kiểm tra, giám sát Việc này, cần công khai minh bạch tiêu chuẩn quy trình đánh giá cán Muốn quản lý cán bộ, giáo viên sâu sát chặt chẽ dứt khốt phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường hoạt động họ, thông qua việc xem xét hoạt động thực tế người hiểu lực, phẩm chất, mặt mạnh, mặt yếu họ Khơng có phương pháp gián tiếp qua giấy tờ, báo cáo hình thức trung gian khác, kể quy trình “Lấy phiếu tín nhiệm” thay phương pháp trực tiếp Quy trình lấy phiếu tín nhiệm có nhược điểm khuyến khích thái độ thiếu thẳng thắn cơng khai phát biểu quan điểm, kiến cán Đảng viên, làm suy giảm chí triệt tiêu thái độ trung thực, dám nói, dám chịu trách nhiệm 26 Đánh giá cán người dân biết rõ nhất, liên quan trực tiếp đến sống hàng ngày họ Vấn đề đặt tạo điều kiện cho dân nói lên nhận xét cán Lắng nghe phải có thẩm định kết luận, xử lý Tám là, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, mạnh dạn cất nhắc bảo vệ cán Chi bộ, Nhà trường phải thường xuyên quan tâm giúp đỡ cán giải vấn đề khó khăn sống, cơng tác Hễ thấy khuyết điểm giúp đỡ họ sửa chữa ngay, đồng thời phải rõ ưu điểm, thành công họ để động viên họ an tâm làm việc Trong công tác đề bạt cán bộ, thường “thận trọng” “quá khắt khe”, phải mạnh dạn cất nhắc, đề bạt cán trẻ có đủ tiêu chuẩn có triển vọng vào vị trí chủ chốt quản lý Mạnh dạn cất nhắc cán nghĩa người cán cất nhắc điểm yếu, song phải biết khuyết điểm họ để sau cất nhắc tiếp tục giúp đỡ họ tiến Mạnh dạn khơng có nghĩa làm nóng vội, làm ẩu, làm liều, khơng danh lợi mà cất nhắc cán bộ; Cất nhắc cán bộ, phải cơng việc chung, tài năng, cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái Đối với cán có q trình cơng tác, có nhiều cống hiến, có nhiều kinh nghiệm, phải biết quý trọng 3.2 Kiến nghị, đề xuất: Để thực tốt giải pháp trên, đề xuất số nội dụng sau: 3.2.1 Đối với cấp Sớm ban hành quy định chế độ, sách cán luân chuyển vật chất lẫn tinh thần để giúp cán phần khó khăn, ổn định sống, n tâm cơng tác, hồn thành cơng việc giao Thường vụ huyện ủy cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa bàn huyện Xây dựng sách thu hút nguồn nhân tài cán cho ngành giáo dục nhằm tạo lập đội ngũ cán lãnh đạo, quản lí cấp đủ mạnh, đáp ứng u cầu đẩy mạnh tồn diện cơng đổi kinh tế xã hội quê hương, đất nước ngày lên Cần có sách tạo điều kiện cho đội ngũ cán học nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ để đáp ứng với nhu cầu công việc thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 27 3.2.2 Đối với Phòng GD&ĐT huyện : Thứ nhất, xây dựng sách thu hút nguồn nhân lực, đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thứ hai, phối hợp với phòng nội vụ kiểm tra, rà sốt biên chế đơn vị; tham mưu giải việc bố trí nhân viên hành trường học số biên chế; rà sốt, đánh giá thực trạng cơng tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp; đề xuất cách tính biên chế trường nhiều điểm trường; tăng cường kiểm tra phân bổ, quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên Thứ ba, phối hợp sở đào tạo để có kế hoạch đào tạo nguồn cán trường, ý đào tạo chức danh thiếu Đào tạo nhiều hình thức: Gửi đào tạo cử tuyển chức Đào tạo quản lý nhà nước, trung cấp lý luận trị cho cán bộ, cơng chức có lực, phẩm chất tốt Thứ tư, động viên khuyến khích, tạo tính chủ động cho tập thể, cá nhân 3.2.3 Đối với Trường : Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường cần quán triệt quan tâm đạo, lãnh đạo cơng tác cán nói chung cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán nói riêng Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác quy hoạch cán bộ, công tác bổ nhiệm cán bộ, quản lý cán thực tốt sách cán Cần tự khảo sát đánh giá xác thực trạng số lượng, chất lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường để có giải pháp phù hợp trước mắt, lâu dài công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán Quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán nữ, cán trẻ học lớp sau đại học để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường KẾT LUẬN Cán công tác cán luôn vấn đề quan trọng định thắng lợi nghiệp cách mạng Thực tiễn cách mạng chứng minh giai đoạn cách mạng, Đảng ta coi trọng quan tâm có chủ trương biện pháp tích cực để giải vấn đề cán công tác cán Đặc biệt vấn đề đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, xây 28 dựng đội ngũ cán vững mạnh đáp ứng yêu cầu to lớn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hiện nay, đất nước ta thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hóa hội nhập sâu rộng vào khu vực giới, nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán ngang tầm với nhiệm vụ Muốn vậy, cần phải làm tốt công tác cán có quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, xếp cán lãnh đạo, quản lý tất cấp, ngành, địa phương, đơn vị, góp phần thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong năm qua, Chi Trường quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân phiên, luân chuyển, xếp, bố trí cán tốt góp phần xây dựng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức hồn thành nhiệm vụ trị xã nhà Để đáp ứng nhiệm vụ tình hình Chi nghiên cứu áp dụng giải pháp vào công tác quy hoạch, sử dụng, bố trí, xếp đội ngũ cán cơng chức, viên chức đơn vị Tôi tin Chi nhà trường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh lý luận trị, phẩm chất đạo đức cách mạng sáng, trình độ chun mơn cao đáp ứng với nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao phó Sau tham gia học Trường Chính trị làm đề tài “ Nâng cao chất lượng cơng tác sử dụng, bố trí, xếp cán bộ, giáo viên Trường … giai đoạn nay” thân nhận thức cơng tác sử dụng, bố trí, xếp cán khâu quan trọng công tác cán bộ, đòi hỏi cấp ủy Đảng, lãnh đạo sở, tổ chức đoàn thể cán phải quan tâm, nghiêm túc thực Là người cán thời kỳ mới, thấm thía hết câu nói chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Cán gốc công việc” “ Phải cân nhắc cán cho phải dùng cán cho khéo” Với kiến thức truyền thụ qua khoa học thực tiễn công tác, thân xác định vai trò trách nhiệm thân việc tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị việc bố trí, xếp đội ngũ cán cơng chức thực có hiệu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán sở góp phần xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa phương giai đoạn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, trường 29 Ban Tổ chức Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam(2005), Hướng dẫn số 47-HD/BTCTW thực nghị 42-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Bộ Chính trị (2002), Nghị số 11-NQ/TW, ngày 25/01/2002 luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý Bộ trị (2004), Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thưoif kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc hoạc tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Đỗ Minh Cương (2009), Quy hoạch cán lãnh đạo quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Tỉnh (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng Tỉnh (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006) Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Lê Cường, Đính Tốn (2010) Chủ tịch Hồ Chí Minh với cơng tác tổ chức, cán bộ, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ đổi mới, NXB Văn hóa –Thơng tin, Hà Nội 14 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp LLCT-HC: Những vấn đề Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Lý luận trị, Hà Nội 15 Đề án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán trường … giai đoạn 20152020; 2020-2025 16 Báo cáo trị Đại hội chi nhiệm kỳ 2015-2020, Chị trường 30 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA 1.Nhận xét đánh giá giảng viên chấm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.Nhận xét đánh giá giảng viên chấm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3.Điểm thống nhất: Bằng số: …………………………………………… Bằng chữ: ………………………………………… GIẢNG VIÊN CHẤM GIẢNG VIÊN CHẤM ... chủ công khai Nhờ làm tốt công tác cán bộ, công chức, viên chức, nên tạo thuận lợi cho Chi công tác sử dụng, xếp, bố trí cán bộ, giáo viên biên chế tổ hàng năm * Cơng tác sử dụng, bố trí, xếp cán. .. Từ lý chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác sử dụng, bố trí, xếp cán bộ, giáo viên trường … giai đoạn nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ đề tài 2.1.Mục đích đề tài Nghiên... khơng nhỏ, đặt xúc lĩnh vực công tác cán cần phải giải Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, xếp cán khâu trọng yếu công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán vào nề nếp, chủ động có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, Đề tài Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay