mau ke hoach nghien cuu thi truong

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 11:41

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM … CỦA CÔNG TY … TRÊN THỊ TRƯỜNG … Năm … Được thực bởi: Thời gian thực hiện: Hà Nội tháng 8/2013 Những nội dung Phần 1: Giới thiệu nghiên cứu 1.1 Lý phải nghiên cứu thị trường 1.2 Phạm vi lập kế hoạch 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Thông tin cần thu thập Phần 2: Phương pháp, nội dung lộ trình thực 2.1 Khách thể nghiên cứu quy mô mẫu nghiên cứu 2.2 Phương pháp thực Bảng - Xác định khách thể, quy mô phương pháp nghiên cứu Stt Khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Quy mô mẫu Cách chọn mẫu Địa điểm khảo sát Phương pháp phân tích xử lý liệu Công cụ sử dụng 2.3 Nội dung thực 2.4 Cơng cụ sử dụng 2.5 Lộ trình thực Stt Công việc cần làm Thời hạn Phần 3: Kết mong muốn đạt 3.1 Đề cương sơ báo cáo cuối 3.2 Yêu cầu báo cáo Phần 4: Nguồn lực để thực 4.1 Nguồn lực tài 4.2 Nguồn nhân lực 4.3 Bảng đề nghị phân bố nguồn lực Phần 5: Mẫu biểu phục vụ nghiên cứu 5.1 Bảng câu hỏi/hướng dẫn vấn 5.2 Biểu mẫu liệu cần thiết 5.3 TOR cho vị trí chủ chốt Kết Ghi (vai trò bên) ...Những nội dung Phần 1: Giới thi u nghiên cứu 1.1 Lý phải nghiên cứu thị trường 1.2 Phạm vi lập kế hoạch 1.3 Phạm vi nghiên cứu... nguồn lực Phần 5: Mẫu biểu phục vụ nghiên cứu 5.1 Bảng câu hỏi/hướng dẫn vấn 5.2 Biểu mẫu liệu cần thi t 5.3 TOR cho vị trí chủ chốt Kết Ghi (vai trò bên)
- Xem thêm -

Xem thêm: mau ke hoach nghien cuu thi truong , mau ke hoach nghien cuu thi truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay