Đánh giá một số chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện cẩm khê tỉnh phú thọ

171 18 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG BÍCH CHUNG ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Điền Thái Nguyên - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài ‘‘Đánh giá số chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” thu thập điều tra, khảo sát thực tế cách trung thực, đánh giá thực trạng địa phương nơi nghiên cứu Mọi giúp đỡ cho việc thực nghiên cứu cảm ơn, thông tin tham khảo luận văn trích dẫn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Học viên Đặng Bích Chung ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu huyện Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ hồn thành xong luận văn tốt nghiệp Để có kết này, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường, quan, thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun, Phòng Quản lý đào tạo tồn thể thầy tận tụy giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Trần Văn Điền tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cấp ủy, quyền, ban, ngành nơi nghiên cứu đề tài, tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập Trong thời gian nghiên cứu nhiều lý chủ quan khách quan hạn chế mặt thời gian không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp thầy cô giáo để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Học viên Đặng Bích Chung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đói nghèo nguyên nhân 1.1.1 Quan niệm đói nghèo 1.1.2 Nguyên nhân đói nghèo .9 1.1.3 Các khía cạnh đói nghèo 12 1.2 Xóa đói, giảm nghèo 15 1.2.1 Một số khái niệm quan điểm 15 1.2.2 Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo số nước giới 18 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 29 2.2.2 Đánh giá thực trạng nghèo đói huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 29 2.2.3 Đánh giá số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê 29 2.2.4 Quan điểm kết thực số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 30 2.2.5 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Chọn vùng nghiên cứu 30 2.3.2 Chọn hộ nghiên cứu 30 2.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 30 2.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích, đáng giá xử lý số liệu .32 2.4.1 Phương pháp thống kê mơ tả: Tính tốn để mơ tả thực trạng đói nghèo thuận lợi, khó khăn xóa đói giảm nghèo 32 2.4.2 Phương pháp so sánh: .32 Dùng để tìm mối liên hệ tượng, lượng hóa thơng qua hệ thống, tiêu 32 2.4.3 Phương pháp phân tích SWOT: 32 Dùng để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công tác xóa đói, giảm nghèo 32 2.4.4 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: .32 Tham khảo ý kiến chuyên gia để rút nhận xét, đánh giá chung vấn đề nghiên cứu 2.4.5 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu: 32 Sau thu thập thông tin tiến hành xử lý phân tích thơng tin phần mềm Excel 32 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu .32 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 34 3.1.1 Vị trí địa lý 34 3.1.2 Khí hậu, thuỷ văn 34 3.1.3 Tình hình đất đai 35 3.1.4 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 3.2 Đánh giá thực trạng nghèo đói huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.1 Bức tranh chung tình trạng nghèo đói huyện Cẩm Khê 46 3.2.2 Thực trạng đói nghèo vùng nghiên cứu .47 3.2.3 Nguyên nhân đói nghèo vùng nghiên cứu 52 3.3 Đánh giá số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê 56 3.3.1 Quá trình thực chương trình giảm nghèo 56 3.3.2 Kết thực số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê .58 3.3.3 Ảnh hưởng số chương trình giảm nghèo đến vùng nghiên cứu 69 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3.4 Tính bền vững kết xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Cẩm Khê .76 3.4 Quan điểm kết thực số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 78 3.4.1 Những thành cơng chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê 78 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế .80 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 82 3.4.4 Bảng phân tích SWOT 84 3.5 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 86 3.5.1 Giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, đạo 86 3.5.2 Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền .88 3.5.3 Giải pháp trọng công tác rà sốt, bình xét, phân loại xác định hộ nghèo 88 3.5.4 Giải pháp huy động nguồn vốn 88 3.5.5 Giải pháp đất đai .89 3.5.6 Giải pháp đào tạo nghề, giải việc làm xuất lao động .90 3.5.7 Giải pháp tập huấn, chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật 90 3.5.8 Giải pháp thực sách bảo trợ xã hội 91 3.5.9 Giải pháp tổ chức thực chế, sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo .91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 Kết luận 93 Kiến nghị .94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải Ban - BCĐ đạo Bảo - BHYT hiểm y tế - DT Diện tích - ĐVT Đơn vị tính - GN Giảm nghèo - LĐ-TBXH Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội - NSNN Ngân sách nhà nước - PTBQ Phát triển bình qn - TTCN Tiểu thủ cơng nghiệp - XĐGN Xóa đói giảm nghèo - UBND Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Giới hạn đói nghèo số nước giới Bảng 1.2 Kết điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo nước theo vùng .9 Bảng 2.1 Kết lựa chọn nhóm hộ điều tra 31 Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Cẩm Khê năm 2014 .35 Bảng 3.2 Thống kê Dân số, Lao động huyện Cẩm Khê năm 2014 37 Bảng 3.3 Một số tiêu phát triển huyện Cẩm Khê 45 Bảng 3.4 Thông tin hộ điều tra 47 Bảng 3.5 Tình trạng nhà số tiện nghi gia đình hộ 48 Bảng 3.6 Cơ cấu thu nhập hộ điều tra .50 Bảng 3.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo hộ nghiên cứu .53 Bảng 3.8 Kết thực chương trình 135 giai đoạn II huyện Cẩm Khê 59 Bảng 3.9 Kết chương trình hỗ trợ nhà cho hộ nghèo .62 Bảng 3.10 Kết thực chương trình tín dụng ưu đãi năm 2013 - 2014 65 Bảng 3.11 Kết thực xóa đói, giảm nghèo huyện năm 2010-2014 68 Bảng 3.12 Tổng hợp nhu cầu hộ gia đình điều tra 71 Bảng 3.13 Ý kiến người dân chương trình giảm nghèo thực địa phương (n=70) 73 Bảng 3.14 Ý kiến cán giảm nghèo kết thực chương trình giảm nghèo (n=25) 75 Trên sở tồn tại, hạn chế công tác xóa đói, giảm nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, định hướng phát triển nhu cầu trợ giúp hộ nghèo Đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 2015 - 2020 huyện Cẩm Khê Chúng mạnh dạn kiến nghị nhóm giải pháp chủ yếu mục 3.6 để thực xóa đói, giảm nghèo tiến tới giảm nghèo bền vững Kiến nghị Đề nghị UBND tinh đạo sở thực kịp thời, đối tượng sách giảm nghèo; ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo, kinh phí đầu tư cho cơng trình hạ tầng tác động đến nhiều đối tượng hưởng lợi, đầu tư dứt điểm, tập trung, không kéo dài dàn trải; xây dựng nhân rộng mơ hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp địa bàn; Tổ chức thực lồng ghép sách, chương trình, dự án để thực mục tiêu giảm nghèo địa bàn huyện; tăng cường phân cấp cho sở mở rộng tham gia người dân suốt trình thực hiện; Huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp người dân để thực có hiệu quả, bền vững mục tiêu giảm nghèo đề ra; Thường xuyên kiểm tra, bám sát vào mục tiêu, tiêu, khối lượng nhiệm vụ phê duyệt, sách chương trình giảm nghèo phê duyệt cho giai đoạn hàng năm; tổ chức đánh giá tình hình kết thực TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội (1993), Báo cáo tổng thuật Hội nghị giảm nghèo đói khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ASCAP tổ chức Bangkok Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội (2002), Việt Nam tham vấn cộng đồng dự thảo chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói, giảm nghèo Việt Nam, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội (2004), Báo cáo phát triển Việt Nam giảm nghèo, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội (2005), Báo cáo Chính Phủ chuẩn nghèo gia đoạn 2006 – 2010, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội (2012), Quyết định số 749/QĐ-LĐTBXH việc phê duyệt hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2012, Hà Nội Bộ Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội (2015), Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Hà Nội Chính Phủ (2008), Nghị số: 30a/NQ-CP Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2013), Những lý luận chung đói nghèo xóa đói giảm nghèo, http://voer.edu.vn Nguyễn Thị Hằng (1997), Vấn đề đói nghèo nơng thơn nước ta nay, NXB trị Quốc gia, Hà Nội 10 Bùi Bá Lạc (2013), Một số giải pháp giảm nghèo bền vững huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội 11 Minh Nhật (2013), Chính sách xóa đói giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nước ta nay, http://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 27/11/2013 12 Nguyễn Vũ Phúc (2013), Khái niệm đói nghèo, http://voer.edu.vn, ngày 06/08/2013 13 UBND huyện Cẩm Khê (2014), Báo cáo Kết thực chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 -2013 14 UBND huyện Cẩm Khê (2014), Báo cáo Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 15 UBND huyện Cẩm Khê (2015), Báo cáo Kết thực chương trình giảm nghèo bền vững huyện Cẩm Khê năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Về cơng tác xóa đói giảm nghèo Số phiếu: Ngày vấn: Xã: I- THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ 1- Họ Tên chủ Hộ GĐ: 2- Tuổi: …… 3- Trình độ VH: ……… 4- Địa chỉ: ………………………………… 5- Loại hộ: …………………… 6- Số nhân khẩu: 7- Số Lao động: 8- Nghề Chính: 9- Nghề phụ: II- NỘI DUNG 1- Tài sản chủ yếu hộ gia đình TT Loại Tài sản Nhà Cơng trình vệ sinh Bể nước, giếng nước Chuồng trại Trâu bò cày kéo, sinh sản Xe máy Ti vi Bếp gas Tình trạng Số lượng Chất lượng Giá trị Nguồn (Tự có, kế thừa; vay;hỗ trợ) Tủ lạnh 2- Đất đai hộ gia đình (Đơn vị tính: m2) TT Lọai đất Diện tích Loại hình Đất giao Đất mua Đất th Đất SX NN a Đất trồng lúa b Đất trồng màu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Khác c Đất nương rẫy d Đất trồng Đất Đất vườn Ao hồ Đất trồng rừng Đất chưa sử dụng 3- Thu nhập hàng năm hộ gia đình TT Khoản thu Thu từ trồng trọt Thu từ chăn nuôi Thu từ trồng khác Thu từ nghề phụ ĐVT Số lượng Thành tiền Bán Thu khác(lương, phụ cấp) Cộng 4- Sử dụng nguồn vốn hộ gia đình TT Nguồn vốn Vốn từ tích lũy sản xuất Vốn vay (NHCS, tín dụng…) Vốn hỗ trợ từ Dự án Số tền Sử dụng Hiệu Vốn khác 5- Những vấn đề khó khăn hộ gia đình - Thiếu lương thực  - Thiếu đất SX  - Thiếu lao động  - Lao động thất nghiệp  - Thiếu vốn SX  - Gia đình có người ốm đau  - Thiếu phương tiện SX  - Đông  - Rủi ro  - Khó khăn khác - Thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật SX  - Có người già, trẻ nhỏ  Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 6- Nguyện vọng hộ gia đình - Hỗ trợ vốn sản xuất  - Hỗ trợ xuất lao động  - Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm  - Hỗ trợ phương tiện sản xuất  - Hỗ trợ kỹ thuật  - Trợ cấp xã hội  - Hướng dẫn cách thức làm ăn  7- Cho biết ý kiến ông bà chương trình giảm nghèo thực địa phương T T Rất trí Nội dung Nhất trí phần Khơng trí Các hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo phù hợp mang lại hiệu tốt Các chương trình giảm nghèo giúp thay đổi tích cực chất lượng sống hộ hộ khác Hộ nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình giảm nghèo Hộ hỗ trợ, đầu tư theo nguyện vọng Kết chương trình giảm nghèo hộ tiếp tục phát huy, phát triển 8- Những đề xuất hộ gia đình để phát triển SX, nâng cao thu nhập hộ Cám ơn Ông/Bà dành thời gian cho tôi! Người vấn (Ký, họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠNG TÁC XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO I THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:……… ………………………… Giới tính: Nam  ; Nữ  Năm sinh: 4.Trình độ chun mơn: 5.Chức vụ, đơn vị công tác công tác: …… .…… II NỘI DUNG Ơng/ bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá kết thực cơng tác xóa đói giảm nghèo địa phương cách đánh dấu x vào ô tương ứng TT Chỉ têu I Công tac tuyên truyên, phô biên vê công tac XĐGN Công tac xoa đoi giam ngheo đươc coi la sư nghiêp chung cua ca thông chinh tri Chương trinh xoa đoi giam ngheo đươc phô biên, quan triêt rông rai đên toan dân Ngươi dân năm ro muc đich, yêu câu, nôi dung cua chương trinh XĐGN II Sự tham gia cua dân vao chương trinh XĐGN Ngươi dân đươc tham gia đu vao công tac lâp kê hoach hoat đông cua chương trinh Ngươi dân đươc tham gia binh chon cac đôi tương thuôc diên XĐGN cua đia phương Ngươi dân đươc tham gia đu vao viêc giam sat thưc hiên cac hoat đông cua chương trinh GN tai đia phương Cac đoan thê quân chung tham gia đu vao viêc giam sat, kiêm tra tinh hinh thưc hiên chương trinh XĐGN đia phương Rất Đồng Đồng ý Không đồng đồng ý ý phần ý III Kêt qua tô chưc thưc hiên chương trinh XĐGN Hoat đông XĐGN đươc triên khai theo kê hoach, chương trinh thông nhât cua đia phương Đôi ngu can bô trưc tiêp chi đao co đu lưc va co tinh thân trach nhiêm cao Cac hoat đông cua chương trinh XĐGN la hoan toan công khai, minh bach Cac hoat đông cua chương trinh XĐGN đươc thưc hiên đung tiên đô, đung kê hoach Cac khoan đâu tư hỗ trơ la đung đôi tương, đung muc tiêu cua chương trinh Kêt qua cua chương trinh XĐGN đa đap ưng đung nguyên vong cua dân đia phương Thanh qua cua chương trinh XĐGN đươc quan ly sư dung tôt sau triên khai Kêt qua cua chương trinh XĐGN se phat huy tac dung lâu dai cho phat triên cua đia phương IV Đánh giá chung Tôi cho chương trinh XĐGN đat kêt qua tôt tai đia phương Tôi cho kêt qua XĐGN se bên vưng lâu dai tai đia phương Xin cám ơn Ông/Bà! Người vấn (Ký, họ tên) DANH SÁCH CÁC HỘ ĐIỀU TRA STT Họ Tên Loại hộ Địa Phạm Sinh Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê Phạm Phú Hải Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê Trần Công Hồng Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê Chử Thị Nhung Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê Nguyễn Bá Sơn Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê Trần Đức Thắng Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê Đinh Bá Khương Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê Nguyễn Viết Đường Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê Nguyễn Ngọc Khiển Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 10 Trần Quốc Hùng Cận nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 11 Hoàng Văn Đồng Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 12 Trần Văn Quân Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 13 Nguyễn Trung Đoàn Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 14 Nguyễn Anh Tuân Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 15 Hoàng Thị Hằng Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 16 Chử Quốc Đoàn Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 17 Đinh Bá Quân Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 18 Trần Văn Thảo Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 19 Trần Thị Lệ Bằng Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 20 Đinh Bá Trường Nghèo Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê 21 Phan Văn Kho Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 22 Nguyễn Văn Thêm Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 23 Nguyễn Văn Hà Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 24 Nguyễn Văn Thắng Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 25 Nguyễn Văn Ảnh Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 26 Nguyễn Văn Lực Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 27 Phan Đình Nên Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 28 Hoàng Văn Giáp Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 29 Hoàng Văn Cầu Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 30 Nguyễn Văn Năng Cận nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 31 Nguyễn Văn Huy Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 32 Nguyễn Văn Hải Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 33 Nguyễn Văn Huấn Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 34 Nguyễn Văn Quyết Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 35 Phan Thành Thiệu Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 36 Nguyễn Văn Đại Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 37 Nguyễn Văn Thắng Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 38 Nguyễn Văn Hoan Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 39 Nguyễn Văn Chung Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 40 Nguyễn Văn Đoàn Nghèo Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê 41 Đinh Mạnh Thắng Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 42 Hoàng Thị Lan Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 43 Nguyễn Cao Linh Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 44 Nguyễn Quang Nam Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 45 Vi Thị Bích Thảo Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 46 Đào Tiến Cát Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 47 Nguyễn Thị Hà Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 48 Hà Mạnh Tiến Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 49 Trần Mạnh Đạt Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 50 Nguyễn Lan Anh Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 51 Nguyễn Văn Đoài Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 52 Nguyễn Văn Trung Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 53 Nguyễn Trung Đoàn Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 54 Hà Văn Dũng Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 55 Nguyễn Tuấn Hạnh Cận nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 56 Nguyễn Minh Đức Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 57 Nguyễn Văn Năm Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 58 Nguyễn Văn Đại Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 59 Vũ Thị Hà Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 60 Nguyễn Tuấn Anh Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 61 Lê Văn Quý Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 62 Hoàng Thanh Tâm Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 63 Phạm Quang Đạt Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 64 Đặng Thị Nhi Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 65 Hà Văn An Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 66 Đinh Bá Lực Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 67 Nguyễn Văn Cam Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 68 Phạm Văn Minh Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 69 Nguyễn Thanh Tùng Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê 70 Nguyễn Văn Quân Nghèo Xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁN BỘ PHỎNG VẤN STT Họ Tên Chức vụ, đơn vị công tác Nguyễn Thị Mai Chủ tịch HLHPN huyện Cẩm Khê Nguyễn Anh Dũng Phó phòng VHTT huyện Cẩm Khê Đặng Thị Trang Phó Trạm KN huyện Cẩm Khê Đặng Bích Chung Phó CT HND huyện Cẩm Khê Nguyễn Mạnh Hà Trưởng phòng NNPTNT huyện Cẩm Khê Nguyễn Ngọc Sơn Chuyên viên phòng LĐTBXH ' Nguyễn Tuấn Sơn Chuyên viên phòng LĐTBXH ' Chu Quang Hợp Phó phòng LĐTBXH huyện Cẩm Khê Nguyễn Mạnh Quất Trưởng phòng LĐTBXH huyện Cẩm Khê 10 Đỗ Xuân Sinh Phó CT UBND huyện Cẩm Khê 11 Trần Ngọc Sơn PCT UBND xã Sai Nga 12 Lê Minh Phương Phó bí thư đảng ủy xã Sai Nga 13 Nguyễn Phi Lâm Cán Khuyến Nông xã Sai Nga 14 Nguyễn Thị Lan Chủ tịch HLHPN xã Sai Nga 15 Lê Văn Bằng Chủ tịch HND xã Sai Nga 16 Nguyễn Đình Nhật Bí thư đảng ủy xã n Dưỡng 17 Hoàng Văn Chục PCT HND xã Yên Dưỡng 18 Hà Thị Ngọc Bích Cán văn hóa xã n Dưỡng 19 Nguyễn Xuân Tú Chủ tịch UBND xã Yên Dưỡng 20 Hồng Văn Năm Bí thư đồn xã n Dưỡng 21 Trần Thị Ích Chủ tịch HPN xã Tạ Xá 22 Nguyễn Đình Xuyên Chủ tịch UBND xã Tạ Xá 23 Dương Minh Loan Chủ tịch UBMTTQ xã Tạ Xá 24 Tống Quang Lục PCT UBND xã Tạ Xá 25 Nguyễn Đức An PCT HĐND xã Tạ Xá Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn HÌNH ẢNH MINH HỌA Nghề phụ đan nón xã Sai Nga Hỗ trợ vốn cho người dân làm nhà Mơ hình trồng rau giúp người dân vươn lên thoát nghèo Đưa tiến KHKT vào sản xuất Đường bê tông liên xóm người dân hiến đất ngày cơng lao động Ngân hàng sách huyện phổ biến chủ trương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... hội huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 29 2.2.2 Đánh giá thực trạng nghèo đói huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 29 2.2.3 Đánh giá số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê 29 2.2.4 Quan điểm kết thực số. .. đói giảm nghèo địa bàn huyện Cẩm Khê .76 3.4 Quan điểm kết thực số chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 78 3.4.1 Những thành cơng chương trình giảm nghèo huyện Cẩm Khê. .. huyện tiến hành nghiên cứu đề tài: ‘ Đánh giá số chương trình giảm nghèo địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ" Mục têu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá kết số chương trình giảm nghèo địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá một số chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện cẩm khê tỉnh phú thọ , Đánh giá một số chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện cẩm khê tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay