Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tuyên quang

132 18 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU XUÂN QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THÁI NGUN -2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU XUÂN QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUN QUANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ SỸ TRUNG NCS TRẦN THỊ BÍCH HỒNG THÁI NGUN -2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu thực Các số liệu kết luận trình bày luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài luận văn Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2015 Tác giả Chẩu Xuân Quyết ii LỜI CẢM ƠN Với tất kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới hướng dẫn tận tình, chu đáo giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lê Sỹ Trung, NCS Trần Thị Bích Hồng thầy, cô giáo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Do hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo nên thiếu sót khuyết điểm điều khơng thể tránh khỏi Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý, bảo của q thầy, đồng nghiệp, giúp đỡ quý báu mà tác giả mong muốn để cố gắng hoàn thiện trình nghiên cứu cơng tác sau Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2015 Tác giả Chẩu Xuân Quyết MỤC LỤC LƠI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Các mơ hình quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi nước ta 1.2.2 Quá trình nghiên cứu, phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang Đánh giá kết quy hoạch hệ thống thủy lợi tỉnh Tuyên Quang 18 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến cơng trình thủy lợi 29 3.2 Hiện trạng mơ hình quản lý khai thác cơng trình thuỷ lợi Tuyên Quang 32 3.4 Đánh giá trạng, định hướng hệ thống cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tuyên Quang 37 3.4.1 Đánh giá trạng hệ thống thủy lợi tỉnh Tuyên Quang 37 3.4.2 Định hướng quy hoạch hệ thống cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tun Quang 45 3.4.3 Đánh giá tác động hệ thống cơng trình thủy lợi đến phát triển kinh tế, xã hội, môi trường khu vực nghiên cứu 54 3.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, hội thách thức quản lý, khai thác (sử dụng) hệ thống cơng trình thủy lợi 62 3.5.1 Đánh giá tnh hình hoạt động Ban quản lý CTTL địa bàn tỉnh Tuyên Quang 62 3.5.2 Đánh giá Ban quản lý CTTL địa bàn tỉnh qua thu thập tài liệu sơ cấp 76 3.6 Đề xuất số giải pháp quản lý khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tuyên Quang 80 3.6.1 Về quản lý 80 3.6.2 Về khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 Kết luận 83 Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải ADB Ngân hàng phát triển Châu Á ATK An toàn khu Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn Bộ NV Bộ Nội vụ CTTL Cơng trình thủy lợi HTX Hợp tác xã KCN Khu công nghiệp QLKTCTTL Quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam THT Tổ hợp tác TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các hình thức tổ chức quản lý khai thác cơng trình thủy lợi cấp tỉnh 12 Bảng 1.2: Số lượng trình độ cán trực tiếp quản lý KTCTTL 15 Bảng 1.3: Số cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi vùng nước (2008-2012) 16 Bảng 1.4: Số lượng loại hình Tổ chức Hợp tác dùng nước 17 Bảng 1.5: Số xã có tổ chức Hợp tác xã Tổ hợp tác hoạt động hiệu 18 Bảng 3.1: Thống kê trạng sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang năm 2014 30 Bảng 3.2 Diện tích tự nhiên đối tượng dùng nước khu vực nghiên cứu 31 Bảng 3.3 Hiện trạng cơng trình phục vụ tưới địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015 38 Bảng 3.4 Định hướng diện tích đất canh tác lưu vực đến năm 2015 2020 45 Bảng 3.5: Quy hoạch cơng trình thủy lợi lưu vực sông Lô đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 48 Bảng 3.6: Quy hoạch cơng trình thủy lợi lưu vực sông Gâm đến năm 2015 định hướng đến 2020 49 Bảng 3.7: Quy hoạch cơng trình thủy lợi lưu vực sơng Phó Đáy đến năm 2015 định hướng đến 2020 50 Bảng 3.8: Tổng hợp cơng trình thủy lợi ưu tiên đầu tư 51 Bảng 3.9: Bảng tổng hợp chiều dài kênh mương kiên cố hóa đến 2015 53 Bảng 3.10: Bảng tổng hợp chiều dài kênh mương kiên cố hóa giai đoạn 2016-2020 54 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 1.1:Sơ đồ tổ chức máy quản lý Nhà nước thủy lợi Sơ đồ 1.2: Mơ hình tổ chức quản lý khai thác cơng trình thủy lợi 13 Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức Ban QLKTCTTL Tuyên Quang 33 Sơ đồ 3.2: Mối liên hệ ban quản lý 35 76 - Việc ghi chép sổ sách kế toán nhiều Ban quản lý sở yếu kém, chưa định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định - Chưa thực công tác thi đua khen thưởng công tác quản lý, khai thác bảo vệ CTTL địa bàn chưa thực hàng năm nên chưa khuyến khích Ban quản lý làm tốt chưa có hình thức xử lý Ban quản lý yếu kém, vi phạm - Cơng tác tốn kinh phí sử dụng Ban quản lý khai thác CTTL Tun Quang với Sở Tài chưa dứt điểm, đến chưa Sở Tài thẩm tra toán năm 2013) 3.5.2 Đánh giá Ban quản lý CTTL địa bàn tỉnh qua thu thập tài liệu sơ cấp 3.5.2.1 Đánh giá kế hoạch thực Qua thu thập đánh giá tài liệu sơ cấp (theo bảng thu thập thơng tin có cột tích thơng tin „trong cột số đồng ý”) cho thấy: - Hàng năm, Ban quản lý CTTL lập kế hoạch tưới ký hợp đồng cung cấp nước cho đơn vị (hoặc hộ) sử dụng nước (98% đồng ý) - Những qui định tỉnh quản lý sử dụng thuỷ lợi phí nhà nước cấp bù cho quản lý, tu sửa, nạo vét phù hợp (93,9% đồng ý) - Hàng năm Ban quản lý CTTL lập KH tu sửa cơng trình, nạo vét phát dọn kênh mương (98% đồng ý) - Hàng năm Ban quản lý CTTL lập kế hoạch thu thuỷ lợi phí nội đồng xin cấp bù thuỷ lợi phí theo qui định (79,6% đồng ý) - Kênh mương cần tu sửa, nạo vét phát dọn lần/năm (87,7% đồng ý) - Thuỷ lợi phí nội đồng nhóm sử dụng nước người hưởng nước định (63.3% đồng ý) - Thuỷ lợi phí nội đồng tương xứng với dịch vụ cung cấp nước (55.1% đồng ý) 77 - Đóng góp thuỷ lợi phí nội đồng cần thiết dùng để tu sửa, nạo vét phát dọn kênh mương (83.7% đồng ý) - Ban quản lý tham gia vào xây dựng quy hoạch thuỷ lợi kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng cơng trình họ quản lý (81.6% đồng ý) - Kế hoạch quản lý tưới têu phù hợp với trình sinh trưởng phát triển trồng định mức tưới (79.6% đồng ý) 3.5.2.2 Đánh giá tổ chức thực hiện: - Quy định phủ Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống CTTL phù hợp (91.8% đồng ý) - Thẩm quyền cấp xác định rõ ràng (95.9% đồng ý) - Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống CTTL tỉnh phù hợp cho thực (98% đồng ý) - Cơ cấu tổ chức quản lý cơng trình thuỷ lợi Tun Quang phân cấp (93.9% đồng ý) - BQL tổ chức họp với UBND xã, HTX người sử dụng nước để thảo luận kế hoạch cung cấp nước giải khó khăn vướng mắc (89.8% đồng ý) - Cán BQL có kiến thức tốt kỹ thuật vận hành bảo dưỡng (67.3% đồng ý) - Cán BQL phải có trình độ từ trung cấp trở lên cần thiết (53.1% đồng ý) - Các tổ chức quản lý cơng trình thuỷ lợi thực sách, hướng dẫn nhà nước (85.7% đồng ý) - Các BQL thường xuyên gửi báo cáo tới UBND xã Phòng NN PTNT huyện đầy đủ, xác kịp thời (81.6% đồng ý) - Công khai việc sử dụng thuỷ lợi phí với đại diện người SDN (hay nhóm sử dụng nước) cần thiết (85.7% đồng ý) 78 3.5.2.3 Đánh giá đạo thực hiện: - Người sử dụng nước (SDN) tham gia vào quản lý hệ thống CTTL (83.7% đồng ý) - Người SDN nói ý kiến với UBND xã nhu cầu chất lượng cung cấp dịch vụ (91.8% đồng ý) - Kinh phí chi cho Ban quản lý trình sử dụng từ nguồn TLP (98% đồng ý) - Người SDN cần đóng góp TLP đầy đủ hạn (81.6% đồng ý) - Người SDN cần tham gia vào hợp thảo luận vận hành bảo dưỡng hệ thông CTTL (71.4% đồng ý) - Người SDN cần biết sách quản lý CTTL (91.8% đồng ý) - Hướng dẫn quản lý sử dụng TLP cấp bù rõ ràng dễ thực (95.9% đồng ý) - Các ban quản lý cơng trình xây dựng quy chế hoạt động điều hành theo quy chế (98% đồng ý) - Đào đạo quản lý hệ thống CTTL cho CB cần thiết (81.6% đồng ý) - Để quản lý tốt hơn, thành viên BQL, nhóm SDN, người sử dụng nước cần đào tạo lần/năm (71.4% đồng ý) 3.5.2.4 Đánh giá việc kiểm soát thực hiện: - Cung cấp đủ nước cho sản xuất trồng theo kế hoạch SX (98% đồng ý) - Hàng năm Chi cục thuỷ lợi, phòng NN PTNT huyện kiểm tra đánh giá hiệu quản lý khai thác BQL (89.8% đồng ý): a Dịch vụ cung cấp nước thực tốt b Nguồn nước cu ng cấp cho sản xuất theo KH c Việc phân phối nước hợp lý hệ thống - Công tác kiểm sốt đánh giá quản lý cơng trình thuỷ lợi (95.9 % đồng ý): 79 a Hành vi sử dụng nước lãng phí người SDN b Thiếu kiến thức vận hành bảo dưỡng CTTL c Nguồn nước bị cạn kiệt CTTL xuống cấp - Tỷ lệ chi TLP cho quản lý, nạo vét, phát dọn phù hợp (87.8% đồng ý) - BQL cơng trình thuỷ lợi kiểm tra cơng trình trước sau mùa mưa lũ (98% đồng ý) - Khi hệ thống CTTL quản lý tốt (93.9% đồng ý): a Tăng số vụ/năm b Tăng thu nhập cho gia đình c Tiết kiệm thời gian công lấy nước - Nội dung cần tập huấn cho nhóm SDN (71.4% đồng ý): a Chính sách b Kỹ thuật vận hành bảo dưỡng c Kế hoạch phân phối nước d Giám sát đánh giá - Nội dung cần đào tạo cho BQL cơng trình thuỷ lợi (95.9% đồng ý) a Chính sách b Kỹ thuật vận hành bảo dưỡng c Kế hoạch phân phối nước d Giám sát đánh giá - Nội dung cần đào tạo cho cán quản lý thuỷ lợi (95.9% đồng ý) a Chính sách b Kỹ thuật vận hành bảo dưỡng c Kế hoạch phân phối nước d Giám sát đánh giá 80 - Tất hành vi lợi dụng, phá hoại cơng trình đựoc phát xử phạt theo qui định (89.8% đồng ý) 3.6 Đề xuất số giải pháp quản lý khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tuyên Quang Bên cạnh kết đạt được, năm trở lại địa bàn tỉnh xuất vùng khô hạn tập trung diện tích lớn huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa thành phố Tuyên Quang Một số vùng úng ngập chưa có đủ cơng trình tưới, tiêu chủ động, khơng có biện pháp ngăn chặn kịp thời thiệt hại lớn hơn, xu biến động khí hậu qui mơ nước tồn cầu Cơng tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai nhiều bất cập, chưa thực vươn tới để chủ động tìm giải pháp hiệu như: dự báo lũ, bão … để có giải pháp đối phó kịp thời, đỡ tốn Chưa có nghiên cứu đầy đủ để dự báo diễn biến lòng sơng, dòng chảy hệ thống sơng Lơ, Gâm sau nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang Chưa quan tâm đầy đủ việc nghiên cứu dự báo xói lở, bồi lấp số vùng, bờ sơng, để có biện pháp kỹ thuật phù hợp chủ động phòng ngừa; cơng tác qui hoạch phòng chống lũ, đề xuất giải pháp nâng cao lực, chất lượng cơng tác phòng chống thiên tai… cần xem xét định kỳ để có điều chỉnh bổ sung phù hợp Do vậy, để thực tốt công tác quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tun Quang học viên đề xuất số giải pháp quản lý khai thác CTTL địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau: 3.6.1 Về quản lý - Nâng cao trình độ đội ngũ cán từ Ban quản lý CTTL tỉnh đến Ban quản lý CTTL sở có trình độ chun sâu kiến thức quản lý, 81 khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi thơng qua việc tập huấn để nâng cao trình độ nhận thức 81 - Đề nghị trung ương sớm hỗ trợ kinh phí cấp bù thủy lợi phí để xây dựng kế hoạch tu bảo dưỡng từ đầu năm nhằm đem lại hiệu cao từ nguồn kinh phí cấp - Có chế từ tỉnh bổ sung kinh phí để chi cho máy quản lý chi cho đầu tư xây dựng, tu bảo dưỡng đảm bảo cơng trình an tồn phục vụ sản xuất - Tiếp tục đào tạo đội ngũ, nâng cao lực trình độ khoa học, cơng nghệ nghiên cứu đánh giá nguồn nước, quy hoạch, thiết kế, vật liệu xây dựng cơng trình thuỷ lợi, quản lý tài nguyên nước, quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tăng lực chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng, thuỷ văn, bão, lũ, sạt lở tượng thời tiết cực đoan khác, phục vụ có hiệu sản xuất lúa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 3.6.2 Về khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi - Đề nghị UBND tỉnh đạo UBND huyện, thành phố: Thực nghiêm Pháp lệnh khai thác bảo vệ CTTL, Nghị định xử phạt vi phạm hành Rà sốt tồn cơng trình thuỷ lợi (kể mặt nước hồ chứa thuỷ lợi) có địa bàn, tiến hành bàn giao toàn cơng trình thuỷ lợi cho đơn vị quản lý khai thác bảo vệ cơng trình theo quy định Đối với cơng trình nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới, hoàn thành đưa vào sử dụng phải thực bàn giao cho đơn vị, tổ chức quản lý khai thác theo quy định tỉnh; tăng cường công tác tuyên tuyên vận động nhân dân vùng hưởng lợi thực nghiêm quy định bảo vệ cơng trình thuỷ lợi địa bàn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Tổ chức xây dựng quy hoạch chung để phát triển tài nguyên nước lưu vực sông, khai thác, sử dụng tổng hợp phát triển bền vững tài nguyên nước, chống làm nhiễm, thất cạn kiệt tài nguyên nước, sử dụng tiết kiệm nguồn nước 82 - Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, xây dựng hoàn chỉnh, bước đại hố cơng trình thuỷ lợi cụm cơng trình thuỷ lợi có để giải nước tưới cho lúa, rau màu, công nghiệp, nước sinh hoạt gắn với địa bàn sản xuất nông, lâm, ngư kết hợp ruộng bậc thang, thực mục têu xố đói giảm nghèo, định canh định cư an ninh lương thực - Tiếp tục chương trình phục hồi, nâng cấp hệ thơng cơng trình thuỷ nơng có kiên cố hố kênh mương, sửa cống, cải tạo thay máy bơm, đại hoá trang thiết bị quản lý vận hành cơng trình thuỷ lợi, chủ động giải vấn đề tưới nước, tiêu úng phục vụ sản xuất nhu cầu dân sinh Kết hợp “cứng hoá” kênh mương với việc tiết kiệm đất, tiết kiệm nước, tăng khả ổn định tưới tiêu đảm bảo thâm canh, tăng vụ, chuyển vụ kết hợp nâng cao lực giao thông nông thơn - Trong tnh hình nguồn nước dần cạn kiệt tương lai chắn nhiều khó khăn biến đổi khí hậu, để tránh phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước từ bên ngoài, cần tăng cường bảo vệ phát triển vốn rừng, rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, nâng độ che phủ rừng Coi việc bảo vệ rừng giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực biến đổi khí hậu đồng thời trì phát triển nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cải thiện môi trường 83 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nghiên cứu lĩnh vực quản lý khai thác cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tun Quang, nhằm tìm kiếm giải pháp đổi nâng cao hiệu hoạt động tổ chức quản lý khai thác bảo vệ hệ thống thủy lợi có địa bàn tỉnh Tuyên Quang, để góp phần phục vụ tốt sản xuất nơng nghiệp, dân sinh kinh tế xã hội nhiệm vụ quan trọng Đặc biệt bối cảnh tếp tục cắt giảm đầu tư công để ổn định kinh tế vĩ mô theo Nghị số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 Chính phủ Bên cạnh nâng cao hiệu cơng trình thủy lợi biện pháp thiết thực để thực chủ trương xây dựng nông thôn mới, rõ “Hồn thiện hệ thống tổ chức quản lý thủy lợi có hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng cơng trình thủy lợi lên 80%” Để đáp ứng yêu cầu cần coi trọng đến trình độ đội ngũ cán quản lý CTTL đến người dân trực tếp hưởng lợi từ nguồn nước nâng cao, có kiến thức quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi giúp làm tăng tuổi thọ cơng trình đáp ứng nhu cầu tưới têu phục vụ sản xuất, bước nâng cao đời sống nhân dân Với số lượng cơng trình thủy lợi có địa bàn tỉnh Tun Quang (2.870 cơng trình), để quản lý, bảo vệ khai thác đạt hiệu quả cao Mơ hình quản lý khai thác CTTL tỉnh, địa phương cần thực tốt Quy chế phối hợp tổ chức quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thủy lợi phí, tiền nước địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 UBND tỉnh Tiếp tục rà soát nguồn nhân lực thực công tác quản lý nhà nước, quản lý khai thác cơng trình thủy lợi từ tỉnh đến sở; xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp để đảm bảo đáp ứng lực thực 85 quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi theo quy định Bộ Nông nghiệp PTNT Đôn 84 đốc UBND cấp xã đạo, hướng dẫn Ban quản lý CTTL sở thực rà soát, xác định số lượng nhà ở, cơng trình xây dựng khác, diện tch đất cấp sổ đỏ phạm vi hành lang an toàn bảo vệ cơng trình thủy lợi, lập biểu thống kê số nhà ở, cơng trình xây dựng khác, diện tích đất trồng lấn cần phải di dời, thu hồi cho tiếp tục sử dụng Hàng năm rà soát, sửa đổi, bổ sung văn hướng dẫn kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho quan, đơn vị áp dụng phù hợp, đảm bảo quy định Nhà nước Công tác thuỷ lợi giữ vị trí quan trọng phát triển sản xuất nơng nghiệp nói riêng phát triển kinh tế - xã hội nói chung Vì vậy, xây dựng hệ thống đê điều mạng lưới kênh rạch "dẫn thuỷ nhập điền” nhằm khai thác mặt lợi hạn chế tác hại nước gây Kết đầu tư thuỷ lợi không mang lại hiệu kinh tế, mà mang ý nghĩa trị, xã hội sâu sắc Trong phát triển nông nghiệp, thuỷ lợi biện pháp hàng đầu, nhờ có cơng trình thủy lợi, tạo điều kiện đưa khoa học kỹ thuật vào thực tế, giống, chuyển đổi cấu trồng, mùa vụ Trước đây, nhiều khu vực tỉnh hầu hết dựa vào nước "trời", đến phần lớn diện tích gieo trồng lúa, phần diện tích trồng cạn tưới nước từ cơng trình thuỷ lợi Từ nhiều thập kỷ qua, với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng, Nhà nước nhân dân ta đầu tư xây dựng nhiều hệ thống cơng trình thuỷ lợi, hình thành sở hạ tầng quan trọng, phục vụ đa mục tiêu cho cho nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, điều tiết lũ, giao thông, phát điện, ngăn mặn, giữ ngọt, du lịch, v.v , bảo đảm cho sản xuất đời sống dân sinh Đặc biệt, thuỷ lợi góp phần ổn định sản xuất, giữ vững nâng cao suất, sản lượng trồng, đảm bảo an ninh lương thực, xố đói giảm nghèo nơng thơn, đưa nước ta từ nước thiếu lương thực, trở thành quốc gia xuất gạo hàng đầu giới 85 Trong q trình phát triển nơng nghiệp nói riêng kinh tế - xã hội nói chung, cơng tác thuỷ lợi ln có vị trí quan trọng nhận quan tâm đầu tư Nhà nước với đóng góp cơng sức nhân dân Sự nghiệp phát triển thuỷ lợi đạt thành tựu to lớn, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để nơng nghiệp nước ta có bước nhảy vọt Luận văn “Nghiên cứu, đề xuất số giải pháp quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tuyên Quang” nghiên cứu có giá trị để tổ chức quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi địa bàn nghiên cứu địa phương khác có điều kiện tương tự xem xét, áp dụng nhằm đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ đổi đất nước ta Kiến nghị Để đề tài triển khai sâu rộng thực tế, thực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang Học viên đề nghị cấp, ngành: Giao ngành liên quan, UBND huyện, Thành phố, UBND xã, phường, Ban quản lý cơng trình thủy lợi địa tỉnh thực nghiêm pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình, quy định sử phạt cơng trình thủy lợi Bố trí kết hợp lồng ghép nguồn vốn để thực đầu tư xây dựng sửa chữa khắc phục cơng trình, ưu tiên đầu tư cơng trình trọng điểm, quan trọng trước Ngồi cần tích cực đề nghị Trung ương hỗ trợ tranh thủ nguồn khác, đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh huy động nguồn lực dân Đầu tư nghiên cứu khai thác nguồn nước ngầm đưa vào phục vụ phát triển ngành kinh tế thời gian tới, nguồn nước mặt ngày khan 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ NN&PTNT (2009), Chỉ thị số 1268/CT-BNN-TL ngày 12/5/2009 việc Tăng cường công tác quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi; Bộ NN&PTNT (2009), Thơng tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 Hướng dẫn tổ chức hoạt động phân cấp quản lý, khai thác cơng trình thuỷ lợi; Bộ NN&PTNT (2009), Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TLngày 12/10/2009 Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế; Bộ NN&PTNT (2010), Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 Hướng dẫn số nội dung hoạt động tổ chức quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi mà trọng tâm hướng dẫn cụ thể việc thực chế đặt hàng; Bộ NN&PTNT (2011), Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/2/2011 Quy định lực tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi; Chính phủ (2012), Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi; Chính phủ (2012), Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 phân công, phân cấp thực quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Chính phủ (2010), Nghị định 25/2010/NĐ - CP ngày 19/3/2010 chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; 87 Chính phủ (2005), Nghị định số 31/2005/NĐ - CP ngày 11/03/2005 Chính phủ sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích; 10 Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp năm 2005; 11 Thủ tưởng (2006), Quyết định số 256/2006/QĐ -TTg ngày 09/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích; 12 Thủ tướng, Quyết định 1751/NQ-TTg phê duyệt Đề án đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp theo hướng khơng phân biệt hình thức sở hữu điều chỉnh quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nước thực cam kết gia ngập Tổ chức thương mại giới; 13 Nguyễn Bá Uân (2009), ; 14 Nguyễn Bá Uân, Ngô Thị Thanh Vân (2006), , NXB Xây dựng, Hà Nội; 15 (2001), Pháp lệnh Khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi (số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001); 16 Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (2012), Báo cáo tổng kết nghiên cứu xây dựng quy chế đặt hàng quản lý, khai thác, bảo vệ cơng trình thủy lợi mơ hình thủy lợi sở, Đề tài NCKH cấp Bộ; 17 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2012), Quyết định việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Điều Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006- 2010, định hướng đến năm 2020; 18 Nghiêm Xuân Thuận (2013), Nghiên cứu, hồn thiện mơ hình quản lý áp dụng thử nghiệm quy chế đặt hàng khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi Tun Quang, Đề tài NCKH học viên trường ... tưới Xuất phát từ thực tế tơi chọn đề tài: Nghiên cứu đề xuất số giải pháp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần đưa giải pháp tích cực để quản lý khai thác. .. Ban quản lý CTTL địa bàn tỉnh qua thu thập tài liệu sơ cấp 76 3.6 Đề xuất số giải pháp quản lý khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tuyên Quang 80 3.6.1 Về quản lý. .. NÔNG LÂM CHẨU XUÂN QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay