Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực tại trường THCS phương đông, uông bí, quảng ninh

192 10 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– ĐẶNG ÁNH TUYẾT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐÔNG , UÔNG BÍ, QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– ĐẶNG ÁNH TUYẾT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐƠNG , NG BÍ, QUẢNG NINH Chun ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC SƠN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình khác ng Bí, tháng 11 năm 2015 Tác giả đề tài Đặng Ánh Tuyết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn quý thầy, cô giáo Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên tận tình giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng tới PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, người thầy, Nhà giáo - Nhà khoa học tận tình cung cấp kiến thức lý luận, thực tiễn kinh nghiệm q báu hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Phương Đơng, ng Bí bạn bè cung cấp tài liệu, số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng trình nghiên cứu thực đề tài, song khơng tránh khỏi sơ xuất, thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp dẫn q báu q thầy, bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Tháng 08 năm 2015 Tác giả đề tài Đặng Ánh Tuyết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ .vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Kiểm tra, đánh giá 12 1.2.3 Kết học tập học sinh 14 1.2.4 Kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh 15 1.3 Một số vấn đề lý luận kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tếp cận lực THCS 16 1.3.1 Khái niệm kiểm tra đánh giá theo tếp cận lực 16 1.3.2 Vai trò kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực THCS 19 1.3.3 Nội dung kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.4 Nguyên tắc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 22 1.3.5 Các hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh THCS theo tiếp cận lực 23 1.3.6 Quy trình kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh THCS theo tếp cận lực 25 1.4 Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh THCS theo tiếp cận lực 27 1.4.1 Quan điểm đạo kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 27 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 28 1.4.3 Kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 32 1.5 Các yếu ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 32 1.5.1 Yếu tố nhận thức 33 1.5.2 Kỹ sử dụng phương pháp kiểm tra - đánh giá giáo viên 33 1.5.3 Kỹ quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá 34 1.5.4 Ý thức tuân thủ nguyên tắc kiểm tra - đánh giá 34 1.5.5 Chế độ, sách dành cho hoạt động kiểm tra - đánh giá 34 1.5.6 Nhận thức xã hội, cha mẹ học sinh 35 Kết luận chương 36 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐƠNG, NG BÍ, QUẢNG NINH 37 2.1 Khái quát Trường THCS Phương Đơng, ng Bí, Quảng Ninh 37 2.2 Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tếp cận lực trường THCS Phương Đơng, ng Bí, Quảng Ninh 40 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên vai trò hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 40 2.2.2 Thực trạng việc thực nguyên tắc kiểm tra đánh giá kết học tập theo tiếp cận lực học sinh 41 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.3 Thực trạng sử dụng hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 43 2.2.4 Thực trạng thực quy trình kiểm tra dánh giá kết học tập học sinh 48 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực trường THCS Phương Đơng, thành phố ng Bí 54 2.3.1 Thực trạng quản lý lập kế hoạch kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực trường THCS Phương Đông, thành phố ng Bí 54 2.3.2 Thực trạng tổ chức kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực Trường THCS Phương Đơng, thành phố ng Bí 55 2.3.3 Thực trạng việc sử dụng kết kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực vào điều chỉnh phương pháp dạy học giáo viên, phương pháp học tập học sinh điều chỉnh mục tiêu dạy học giáo dục 60 2.3.4 Thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 61 2.3.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực Trường THCS Phương Đơng, thành phố ng Bí 62 2.4 Nguyên nhân thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học theo tiếp cận lực trường THCS Phương Đơng, ng Bí, Quảng Ninh 64 Kết luận chương 66 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐÔNG, THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH 67 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 67 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 68 3.1.3 Nguyên tắc kế thừa phát triển 68 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn - Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng kĩ KT-ĐG kết học tập HS theo hướng tiếp cận lực cho CBQL GV Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 94 http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (2005), Các quan điểm quản lý nhà trường, Bài giảng lớp thạc sĩ QLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2005), Vấn đề quản lý việc vận dụng vào quản lý nhà trường, chuyên đề đào tạo quản lý giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo - Đặng Xuân Hải (2003), Vai trò Nhà nước quản lý giáo dục, Bài giảng lớp thạc sỹ QLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư số 04/2006/TT - BGD & ĐT việc hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh trung học phổ thông, tháng 6/2006 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định sô 83/2008/QĐ -BGD&T Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định quy trình kiểm định chất lượng sở giáo dục phô thông, tháng 12/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định số 80/2008/QĐ -BGD) Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung học phố thơng Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Lý luận quản 1ý nhà trường, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nxb KHXH Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Cơ sở khoa học quản lý, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm -ĐH Quốc gia Hà Nội 10 Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, NXB Giáo dục, Hà Nội 2002 11 Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 95 http://www.lrc.tnu.edu.vn 12 Nguyễn Đức Chính (2004), Đo lường đánh giá giáo dục, tập giảng lưu hành nội - khoa Sư phạm, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 96 http://www.lrc.tnu.edu.vn 13 Nguyễn Đức Chính (2008), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học, Khoa Sư phạm, ĐH Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Đức Chính (2010), “Quy trình tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá kết học tập cuả học sinh trung học”, Tạp chí Giáo dục thời đại, tr 8-9 15 Nguyễn Đức Chính, Đinh Thị Kim Thoa (2005), Kiểm tra đánh giá theo mục tiêu, tập giảng lưu hành nội - khoa Sư phạm, Hà Nội 16 Đại từ điển tiếng Việt (1999), Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 17 Vũ Cao Đàm (1999), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Trần Khánh Đức (2009), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục Việt Nam 19 Đặng Xuân Hải (2003), Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, Bài giảng lớp thạc sỹ QLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Đặng Xuân Hải (2005), Quản lý thay đổi, Đề cương giảng Hà Nội 21 Đặng Xuân Hải (2009), Quản lý nhà nước giáo dục Bài giảng dành cho học viên cao học quản lý giáo dục 22 Harold Koontz, Cyril odnneill, Heinz Weihrich (1999), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học Kỹ thuật 23 Trần Hữu Hoan (2004), Kiểm tra đánh giá giảng dạy, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chất lượng giáo dục vấn đề đào tạo giáo viên, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước giáo dục lý luận thực tiễn Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra đánh giá giáo dục đại học, Nxb Giáo dục 26 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Tâm lý học quản lý, Bài giảng lớp cao học quản lý giáo dục 27 Luật giáo dục, Nxb Lao động - Xã hội - Hà Nội - 2007 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 97 http://www.lrc.tnu.edu.vn 28 Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Đo lường đánh giá kết học tập, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 98 http://www.lrc.tnu.edu.vn 29 Hoàng Phê (1998), Từ điển tếng Việt, Viện Ngôn ngữ, Hà Nội 30 Trần Hồng Quân (1995), “Cách mạng phương pháp đem lại mặt mới, sức sống cho thời đại mới”, Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 272 31 Lâm Quang Thiệp (2005), Trắc nghiệm đo lường thành học tập, Nxb KHXH 32 Dương Thiệu Thống (2005), Trắc nghiệm đo lường thành học tập, Nxb KHXH 33 Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa, 2001 32 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Nguyễn Như Ý Đại từ điển tiếng Việt, Nxb văn hóa thơng tin, 1999 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 99 http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý Giáo viên) Để góp phần nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh Trường THCS Phương Đơng, Thành phố ng Bí xin anh/chị vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau: (Xin anh/chị đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến mình) Câu 1: Anh/chị đánh giá tầm quan trọng hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh? a) Rất quan trọng b) Quan trọng c) Không quan trọng Câu 2: Xin anh, chị cho biết mức độ thực nguyên tắc KT-ĐG nào? Mức độ STT Các nguyên tắc Dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ môn học Đánh giá kết dựa vào trình học tập HS Kết hợp nhiều hình thức KT, ĐG (thường xuyên - định kì, gia đình Phối hợp nhiều phương pháp KTĐG khác Tạo hội cho HS tham gia đánh giá Rất thường Thường Thỉnh Không xuyên xuyên thoảng Câu 3: Anh/chị đánh giá mức độ sử dụng hình thức phương pháp kiểm tra - đánh giá kết học tập HS nào? a) Rất phù hợp □ b) Phù hợp □ c) Bình thường □ d) Không phù hợp □ Mức độ sử dụng Rất Các phương pháp kiểm tra Thường Đôi Không STT thường đánh giá xuyên xuyên Tự luận Kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận Vấn đáp Trắc nghiệm khách quan Thực hành Bài tập tình (Đánh giá khả vận dụng kiến thức để giải vấn đề cụ thể thực tiễn) Học sinh tự đánh giá Câu 4: Anh/chị cho biết thực trạng ngân hàng đề kiểm tra cho môn học: a) Thiếu □ b) Đủ □ c) Đồng □ d) Không đồng □ Câu 5: Xin anh/chị cho biết thực trạng thực quy trình kiểm tra đánh giá KQHT HS? TT I Nội dung Khâu soạn đề kiểm tra, đánh giá Đề kiểm tra tương ứng với thời gian làm theo quy định Phản ánh mục têu môn học Không có sai sót kiến thức, lỗi tả Đảm bảo tính bảo mật, khách quan Phân loại HS Đánh giá lực giải vấn đề thực tế sống HS Cập nhật kiến thức thông tin Rất tốt Mức độ thực Bình Khơng Tốt thường tốt TT II Nội dung Rất tốt Khâu tổ chức kiểm tra, đánh giá Giáo viên coi thi nghiêm túc Thay đổi ngày, thi mà không báo trước Thay đổi phòng thi Thực hình thức kỉ luật theo quy định thí sinh vi phạm quy chế thi Tạo căng thẳng cho học sinh thời gian thi Các giám sát kiểm tra phòng thi Khâu chấm trả Cơng khai đáp án sau thi Trả thi hạn Giải đáp thắc mắc điểm HS Tiếp thu ý kiến phản hồi HS đề thi đáp án Sửa điểm có sai sót Nhận xét chi tiết làm HS III Mức độ thực Bình Khơng Tốt thường tốt Xin vui lòng cho biết vài thơng tin anh/chị? Giới tính: Nam Nữ Chức vụ: …………………………………………………………… Thâm niên cơng tác: ………………………………………………… Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Đại học Cao học Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý Giáo viên) Để góp phần nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường THCS Phương Đơng, Thành phố ng Bí xin anh/chị vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau: (Xin anh/chị đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến mình) Câu 1: Anh/chị cho biết thực trạng việc quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo nội dung sau: Mức độ sử dụng STT Nội dung Rất Thường thường xuyên xuyên I Quản lý lập kế hoạch KT-ĐG kết học tập HS Xây dựng ngân hàng đề thi Chấm trả cho học sinh Tổ chức kì thi Kiểm tra, giám sát kì thi Đơi Phổ biến văn pháp quy cấp QL KT-ĐG KQHT HS II Quản lý quy trình thực KT-ĐG kết học tập HS Xác định mục đích kiểm tra, đánh giá KQHT HS Chọn hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá Phân tích nội dung, xác định têu Khơng chuẩn, têu chí kiểm tra, đánh giá Lựa chọn, viết câu hỏi kiểm tra Lập barem chấm điểm Tổ chức chấm điểm trả cho HS Ghi chép, lưu trữ kết kiểm tra, III đánh giá Quản lý tổ chức kiểm tra đánh giá KQHT HS Phân công giáo viên coi kiểm tra Quán triệt nhiệm vụ coi kiểm tra IV cho giáo viên tham gia coi kiểm tra Xử lý giáo viên coi kiểm tra vi phạm quy chế kiểm tra Tăng cường kiểm tra tự kiểm tra phòng kiểm tra Tổ chức lấy ý kiến giáo viên học sinh công tác tổ chức kiểm tra Quản lý công tác chấm, trả ghi điểm Giao kiểm tra cho giáo viên giảng dạy chấm học sinh lớp Giao kiểm tra cho giáo viên giảng dạy lớp khác chấm (chấm chéo) Ngăn chặn tượng tự cho điểm vào kiểm tra học sinh Có biện pháp giám sát việc ghi điểm Câu 2: Hiệu quản lý công tác tổ chức kiểm tra - đánh giá: a) Rất hiệu □ b) Hiệu □ c) Bình thường □ d) Khơng hiệu □ Câu 3: Anh/chị cho biết mức độ ảnh hưởng nguyên nhân tới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh Mức độ STT Các nguyên nhân Cán quản lý, giáo viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh Một số cán quản lý, giáo viên học sinh chưa nắm rõ quy chế Một số cán quản lý, giáo viên học sinh chưa có ý thức thực nghiêm túc quy chế Việc hướng dẫn thực quy chế kiểm tra chưa chi tiết, cụ thể Chất lượng đề kiểm tra công tác bảo mật Quy trình tổ chức kiểm tra chưa hợp lý 10 11 12 Sự phối hợp hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá kỳ kiểm tra chưa hiệu Công tác thanh, kiểm tra thực chưa chặt chẽ, thường xuyên Thiếu đôn đốc nhắc nhở cấp quản lý Thiếu điều kiện sở vật chất phục vụ kiểm tra; Cơ chế, sách đãi ngộ hoạt động kiểm tra - đánh giá chưa phù hợp Kỹ quản lý kiểm tra - đánh giá nhiều hạn chế Tâm lý khoa cử, trọng cấp cha mẹ học sinh Rất Không Ảnh ảnh ảnh hưởng hưởng hưởng Câu 4: Anh, chị đánh tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất? TT Các biện pháp quản lý Tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm hoạt động kiểm tra - đánh giá cho nhà quản lý, giáo viên học sinh Tổ chức, xây dựng kế hoạch quy trình kiểm tra - đánh giá cho môn quản lý quy trình Tập huấn kỹ xây dựng ma trận kiến thức viết câu hỏi kiểm tra - đánh giá kết học tập Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập Tăng cường xây dựng sở vật chất điều kiện phục vụ cho kiểm tra - đánh giá kết học tập Tính cần thiết Tính khả thi Ít Khơng Ít Không Cần Khả cần cần khả khả thiết thi thiết thiết thi thi Xin vui lòng cho biết vài thơng tin anh/chị? Giới tính: Nam Nữ Chức vụ: …………………………………………………………… Thâm niên cơng tác: ………………………………………………… Trình độ chun môn: Cao đẳng Đại học Cao học Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh, mong em cho biết ý kiến câu hỏi (Vui lòng đánh dấu X vào phù hợp với ý kiến mình) Câu 1: Em đánh giá mức độ sử dụng hình thức phương pháp kiểm tra - đánh giá kết học tập HS nào? a) Rất phù hợp □ b) Phù hợp □ c) Bình thường □ d) Không phù hợp □ Mức độ sử dụng STT Các phương pháp kiểm tra - Rất đánh giá thường xuyên Tự luận Kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận Vấn đáp Trắc nghiệm khách quan Thực hành Bài tập tình (Đánh giá khả vận dụng kiến thức để giải vấn đề cụ thể thực tiễn) Học sinh tự đánh giá Thường xuyên Đôi Không Câu 2: Các em cho biết thực trạng thực quy trình kiểm tra đánh giá KQHT HS mức độ nào? TT I II III Rất tốt Nội dung Mức độ thực Bình Khơng Tốt thường tốt Khâu soạn đề kiểm tra, đánh giá Đề kiểm tra tương ứng với thời gian làm theo quy định Phản ánh mục tiêu mơn học Khơng có sai sót kiến thức, lỗi tả Đảm bảo tính bảo mật, khách quan Phân loại HS Đánh giá lực giải vấn đề thực tế sống HS Cập nhật kiến thức thông tin Khâu tổ chức kiểm tra, đánh giá Giáo viên coi thi nghiêm túc Thay đổi ngày, thi mà khơng báo trước Thay đổi phòng thi Thực hình thức kỉ luật theo quy định thí sinh vi phạm quy chế thi Tạo căng thẳng cho học sinh thời gian thi Các giám sát kiểm tra phòng thi Khâu chấm trả Công khai đáp án sau thi Trả thi hạn Giải đáp thắc mắc điểm HS Tiếp thu ý kiến phản hồi HS đề thi đáp án Sửa điểm có sai sót Nhận xét chi tiết làm HS Xin vui lòng cho biết vài thơng tin cá nhân? Giới tính: Nam Nữ Chức vụ: …………………………………………………………… Lớp: ………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn em! ... Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực Trường THCS Phương Đông Giả thuyết khoa học Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh THCS góp... tra, đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 61 2.3.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực Trường THCS Phương Đông,. .. theo tiếp cận lực 27 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực 28 1.4.3 Kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực tại trường THCS phương đông, uông bí, quảng ninh , Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực tại trường THCS phương đông, uông bí, quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay