Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện kinh môn, tỉnh hải dương

146 8 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VĂN THẮNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VĂN THẮNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Bạch Hồng Việt THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tơi Bùi Văn Thắng, học viên cao học khóa 2013-2015, chuyên ngành Quản lý kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun, xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng năm 2015 TÁC GIẢ Bùi Văn Thắng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Bạch Hồng Việt Cô giáo, Thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đồng nghiệp tạo điều kiện cho tác giả học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cung cấp số liệu cho học viên hoàn thành đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2015 TÁC GIẢ Bùi Văn Thắng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm quản lý thuế, thuế GTGT đặc điểm thuế GTGT 1.1.2 Vai trò thuế GTGT 1.1.3 Một số vấn đề DNNQD 1.1.4 Đặc điểm quản lý Thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh 10 1.1.5 Nội dung quản lý thuế GTGT DNNQD 13 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 1.2.1 Tình hình nghiên cứu đề tài 22 1.2.2 Thực trạng quản lý thuế GTGT DNNQD tỉnh Hải Dương23 1.2.3 Kinh nghiệm quản lý thuế DN NQD số huyện, thị 24 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 26 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu 26 2.2.3 Phương pháp tổng hợp 27 2.2.4 Phương pháp phân tích 27 2.3 Hệ thống têu nghiên cứu 28 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN KINH MÔN 29 3.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Kinh 29 3.1.1 Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 31 3.2 Thực trạng DNNQP công tác QLT GTGT huyện Kinh Môn năm 2012 - 2014 31 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi cục thuế huyện Kinh Môn 31 3.2.2 Thực trạng DNNQD ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT huyện Kinh Môn 34 3.2.3 Thực trạng quản lý thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện Kinh Môn 36 3.2.4 Những tồn tại, hạn chế quản lý thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh huyện Kinh Môn năm 2012 - 2014 61 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN KINH MÔN 67 4.1 Xu hướng cải cách quản lý thuế Việt Nam 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4.2 Định hướng mục têu tăng cường quản lý thuế GTGT doanh nghiệp NQD chi cục thuế huyện Kinh Môn 70 4.2.1 Định hướng CCT Huyện Kinh Môn 70 4.2.2 Mục tiêu Chi cục thuế huyện Huyện Kinh Môn 72 4.3 Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT doanh nghiệp NQD 75 4.3.1 Quản lý chặt chẽ doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế hóa đơn chứng từ 75 4.3.2 Tăng cường công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ 77 4.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm thuế doanh nghiệp 78 4.3.4 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 81 4.3.5 Một số giải pháp khác 83 4.4 Kiến nghị với quan chức nhằm tạo điều kiện thực giải pháp đề 88 4.4.1 Hoàn thiện Luật quản lý thuế Luật thuế GTGT 88 4.4.2 Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan chức có liên quan cơng tác quản lý thuế 92 4.4.3 Hiện đại hoá trang thiết bị ngành thuế phục vụ quản lý thuế 94 4.4.4 Kiến nghị doanh nghiệp 95 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, cần tránh việc đặt nhiều mục têu sắc thuế Chính sách thuế GTGT rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hỗ trợ NNT, đảm bảo chất lượng thông tn cung cấp, nâng cao tnh hiệu loại hình hỗ trợ hỗ trợ mẻ Điều đòi hỏi phải rà sốt, sửa đổi hồn chỉnh nội dung sách thuế GTGT, cần xác định rõ mục tiêu cần đạt sắc thuế để có giải pháp thích hợp Chính sách thuế GTGT phải công cụ quản lý điều tiết vĩ mô nhà nước kinh tế, động viên nguồn lực, thúc đẩy phát triển nhanh sản xuất; khuyến khích xuất khẩu, đầu tư, đổi công nghệ, chuyển dịch cấu kinh tế; đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân Chính sách thuế GTGT phải thể tạo nội dung cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện cách hợp lý, tăng sức cạnh tranh kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia Chính sách thuế GTGT phải tạo mơi trường pháp lý bình đẳng, cơng bằng, khơng phân biệt thành phần kinh tế Đẩy mạnh cải cách sách thuế GTGT theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai; tách sách xã hội khỏi sách thuế GTGT Chính sách thuế GTGT phải quy định rõ nghĩa vụ trách nhiệm, quyền lợi sở kinh doanh việc thực quy định thuế GTGT; nhằm xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi NNT; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cơ quan thuế nghĩa vụ tổ chức, cá nhân việc cung cấp thông tin cho Cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thuế để quản lý thuế GTGT đạt hiệu cao * Tăng cường tính pháp chế thuế Để thực điều đó, cần có biện pháp xử lý, chế tài nghiêm khắc, luật: Phải quy định rõ ràng biện pháp xử lý trường hợp cụ thể để việc thực thống nhất, khắc phục tình trạng tuỳ tện, muốn xử nặng nhẹ Mức xử phạt phải đủ nghiêm khắc có tác dụng hạn chế trường hợp vi phạm Mặt khác, xử phạt cần ghi rõ điều khoản phạt quy định văn nào, mức xử phạt để người bị phạt hiểu hình thức xử lý họ được cân nhắc đầy đủ, đắn, công theo quy định pháp luật Đối tượng có đầy đủ quyền kháng nghị cho mức xử phạt họ không thoả đáng Khi cán thuế cố tnh không hiểu luật pháp làm sai luật, gây thiệt hại cho người nộp phạt cán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho NNT theo quy định Luật thuế GTGT Ngoài quy định xử lý vi phạm, cần phát huy tác dụng công tác kiểm tra, kiểm tốn để NNT hiểu họ có thủ đoạn trốn lậu thuế sớm hay muộn bị phát xử lý nghiêm khắc Cũng cần có quy định rõ trách nhiệm quan kiểm tra, họ thiếu khách quan việc thi hành chức mình, kết kiểm tra khơng đảm bảo đảm tnh trung thực, xác, có thơng đồng với đơn vị kinh doanh để đưa số liệu sai với thực cần phải xử lý nghiêm minh, nhằm phát huy tác dụng răn đe, giáo dục, đảm bảo độ tin cậy kết kiểm tra Cần trình Nhà nước bổ sung chức điều tra vụ án vi phạm pháp luật thuế để điều tra xử lý nhanh chóng, kịp thời chống thất thu thuế, răn đe, ngăn chặn hành vi gian lận tiền thuế * Hoàn thiện Luật thuế GTGT Luật quản lý thuế theo hướng minh bạch hơn, đơn giản - Về đối tượng chịu thuế Trong giai đoạn trước mắt Chính phủ cần giảm hạn chế đến mức thấp hàng hố, dịch vụ khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT để tránh tượng không công mặt hàng chịu thuế không chịu thuế GTGT Nhà nước cần đưa thêm đối tượng chịu thuế GTGT mặt hàng sản phẩm khâu sản xuất nông nghiệp để bảo đảm thực thuế GTGT liên hoàn thống tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bảo đảm tính cơng bằng, trung lập thuế GTGT - Về thuế suất thuế GTGT Trong trình thực Luật Thuế GTGT vừa qua cho thấy việc định nhiều mức thuế suất với không rõ ràng việc phân biệt hàng hố chịu thuế theo cơng dụng, mục đích sử dụng gây khó khăn nhiều cho việc tính thuế Do đó, Nhà nước cần giảm số lượng thuế suất tối đa 01 mức thuế suất (khơng kể mức thuế suất 0%) Việc điều chỉnh mức thuế suất GTGT để bảo đảm nguồn thu NSNN thực cắt giảm thuế nhập Trong đó, xếp lại để hạn chế sản phẩm, dịch vụ thuộc nhóm thuế suất 5%, lại đa số sản phẩm, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10%, để đến giai đoạn tới, áp dụng thống mức thuế suất 10% tất sản phẩm hàng hố, dịch vụ * Hồn thiện đồng sách khác hỗ trợ quản lý thuế nói chung thuế GTGT nói riêng Xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, có cấu hợp lý phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với đại hố cơng tác quản lý thuế nhằm đảm bảo sách động viên thu nhập quốc dân, đảm bảo nguồn lực tài phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước; góp phần thực bình đẳng, cơng xã hội chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Văn hướng dẫn sách thuế phải quán, đồng bộ, rõ ràng, xây dựng quy trình quản lý thuế theo chức khơng chồng chéo, thủ tục cưỡng chế nợ thuế phức tạp cần phải đơn giản, gọn nhẹ 4.4.2 Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan chức có liên quan công tác quản lý thuế Thuế cơng tác mang tính tổng hợp trị, kinh tế- xã hội có liên quan đến tầng lớp dân cư đông đảo, đồng thời sách lớn Đảng Chính phủ Cơ quan thuế phải đảm bảo nhiệm vụ quản lý thuế mang tính chun mơn khơng thể việc làm đơn độc ngành thuế mà phải có phối hợp, hỗ trợ cấp, ngành khác Trước tiên cần tranh thủ lãnh đạo, đạo thường xuyên cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND cấp từ huyện đến phường, xem thuế cơng việc trọng tâm thời kỳ Muốn vậy, Cơ quan thuế phải chủ động xây dựng nề nếp báo cáo để cấp uỷ Đảng, HĐND UBND nắm thường xuyên trình quản lý thuế địa bàn cho chủ trương đạo thực để có điều kiện chống thất thu thuế đấu tranh chống tình trạng nợ đọng, dây dưa kéo dài Cần có phối hợp chặt chẽ với quan tài chính, kho bạc để đảm bảo tốt chế độ quản lý hoá đơn, thu nộp NSNN nhanh gọn, đạt hiệu cao Phối hợp với quan nội (cơng an, viện kiểm sốt, án, quản lý thị trường…) hỗ trợ quan thuế phát xử lý kịp thời hoạt động trốn lậu thuế Phối hợp với ngành ngân hàng, mở rộng diện có tài khoản ngân hàng khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho việc quản lý, tra cứu tình hình tốn tiền hàng, giúp cho việc xác định doanh thu tnh thuế ngày sát với thực tế hoạt động kinh doanh - Phối hợp cung cấp thông tin phối hợp công tác quản lý thuế Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng địa bàn có trách nhiệm cung cấp nội dung giao dịch qua tài khoản NNT Các quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực Công an huyện, Đội quản lý thị trường, quan chi trả thu nhập, quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác xã hội…trong phạm vi nhiệm vụ quản lý có nắm giữ thơng tn liên quan đến NNT có trách nhiệm cung cấp cho quan quản lý thuế, kể tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuế; phối hợp với quan quản lý thuế việc quản lý thuế - Phối hợp công tác động viên, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến sách thuế Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức thành viên Mặt trận, tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp địa bàn có trách nhiệm động viên nhân dân, giáo dục hội viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật thuế; quan với quan thông tn, báo chí có trách nhiệm tun truyền phổ biến sách pháp luật thuế, nêu gương tốt phản ánh, phê phán hành vi vi phạm pháp luật thuế + Phối hợp với ngành giáo dục, biên soạn nội dung giảng sách thuế, tổ chức buổi học khố hay ngoại khóa Đặc biệt Đoàn niên Chi cục thuế phối hợp với Đồn trường học phát huy cao vai trò tuổi trẻ công tác tuyên truyền pháp luật thuế cho học sinh - Phối hợp quản lý thu nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế xử lý vi phạm pháp luật thuế + Khi người nợ thuế thuộc diện bị Chi cục thuế định cưỡng chế thuế Ngân hàng, Kho bạc huyện tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích từ tài khoản NNT sang tài khoản NSNN + UBND huyện đạo phòng, ban có liên quan phải cung cấp số liệu cho Cơ quan thuế có yêu cầu liên quan đến nghĩa vụ thuế Phòng Tài Kho bạc Nhà nước huyện tốn vốn cơng trình xây dựng cho DN phải yêu cầu DN xuất hố đơn GTGT lúc tốn; hàng tháng thông báo cho quan thuế biết doanh nghiệp toán vốn xây dựng để kiểm soát việc kê khai thuế doanh nghiệp, nhằm chống thất thu thuế lĩnh vực + Phối hợp có hiệu với quan Cơng an, quyền địa phương việc thu nợ cưởng chế nợ pháp luật + Phối hợp chặt chẽ với quan chức để công khai số vụ án mua, bán hoá đơn, gian lận, trốn lậu thuế nhằm ngăn chặn, giáo dục, răn đe doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật thuế Để hoàn thiện quản lý thuế DNNQD cần phải thực đồng giải pháp Trong giải pháp tăng cường cơng tác tun truyền, giáo dục pháp luật thuế, cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý thuế giải pháp xuyên suốt quan trọng nhất, trình quản lý thuế DNNQD Chi cục thuế huyện Kinh Mơn 4.4.3 Hiện đại hố trang thiết bị ngành thuế phục vụ quản lý thuế Kinh tế năm tới phát triển với tốc độ cao theo xu hướng hội nhập, tồn cầu hóa chịu ảnh hưởng mạnh phát triển Internet công nghệ thơng tin, theo đó, phát sinh hình thức kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng, toán qua mạng, quản trị kinh doanh doanh nghiệp ngày tn học hoá,… gây áp lực lớn hệ thống quản lý thuế Để đáp ứng nhiệm vụ quản lý thuế giai đoạn mới, ngành thuế buộc phải đẩy nhanh tến độ đại hố, áp dụng ứng dụng cơng nghệ tin học để tạo khả thích ứng cao khả xử lý, phân tch khối lượng thông tn khổng lồ, kết nối thông tn với ngành quốc gia để quản lý tnh trạng thực nghĩa vụ nộp thuế NNT Mặt khác, ngành thuế phải ứng dụng CNTT lĩnh vực cung cấp thông tn thuế cho NNT cách nhanh chóng, thuận tện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tăng cường tính tự giác tuân thủ luật thuế NNT Định hướng giai đoạn tới, áp dụng CNTT tạo cơng cụ phân tích thơng tin tnh trạng nộp thuế, tnh hình biến động kinh doanh doanh nghiệp tham chiếu với thông tin thu thập từ ngành ngồi phục vụ cho cơng tác kiểm tra đối tượng, hạn chế lãng phí nhân lực đem lại hiệu cao Thực việc đại hố cơng tác quản lý thuế mà tập trung chủ yếu tn học hoá quy trình quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế xu hội nhập phù hợp với thơng lệ quốc tế Để làm điều cần phải xây dựng kho sở liệu tình hình hoạt động, thay đổi tình trạng kê khai, nộp thuế tình hình tài tổ chức, cá nhân nộp thuế để phục vụ cho công tác kiểm tra thuế, xây dựng hệ thống phần mềm để phân tích thơng tin để lựa chọn trường hợp, tượng có nghi ngờ vi phạm thuế, NNT đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế hệ thống máy tnh chọn lọc Kho sở liệu phục vụ kiểm tra đáp ứng 90% thông tin cần phục vụ cho nhu cầu công tác kiểm tra thuế, xây dựng phần mềm trợ giúp đánh giá hiệu công tác kiểm tra Bổ sung kho sở liệu thông tn từ bên thứ ba phục vụ mục đích đối chiếu công tác kiểm tra Trong thời gian tới phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tn tập trung thí điểm kê khai từ xa hồn thuế nộp thuế, mở rộng kết nối với ngân hàng Cùng với q trình đó, phải xây dựng lại cổng điện tử trang Web ngành để đáp ứng yêu cầu thông tn tuyên truyền sách pháp luật hướng tới đáp ứng dịch vụ công Về quản lý nội bộ, cần phải trang bị phần mềm quản lý đại, giúp cho người cán thuế làm việc từ xa, đồng thời theo dõi sát tiến độ công việc cấp 4.4.4 Kiến nghị doanh nghiệp Nâng cao tính tuân thủ tự nguyện tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Doanh nghiệp phải nhận thức "Tiền thuế dân, dân đóng góp, phục vụ lợi ích cho dân", việc nộp thuế quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm doanh nghiệp, công dân Các sở hạ tầng, phúc lợi xã hội mà doanh nghiệp người dân xã hội hưởng đầu tư từ tền thuế Nhà nước Các doanh nghiệp cần nghiêm túc chấp hành theo quy định pháp luật thuế tự giác kê khai, nộp thuế đúng, đủ kịp thời vào NSNN Tích cực ứng dụng tin học vào trình quản lý thực kết nối mạng internet Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển vũ bão, đặc biệt công nghệ thông tn Doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ cơng nghệ thơng tn quản lý doanh nghiệp nhanh nhạy nắm bắt thị trường, sản xuất kinh doanh têu thụ sản phẩm thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian chi phí Trong thời đại cơng nghệ thơng tin, doanh nghiệp không đẩy nhanh ứng dụng tin học vào quản lý, doanh nghiệp dễ bị tụt hậu Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho doanh nghiệp tra cứu sách chế độ thuế, quy trình quản lý, thủ tục thu nộp thuế cách nhanh chóng, Cơ quan thuế hướng dẫn giải đáp vướng mắc mà trực tiếp đến quan thuế; áp dụng phần mềm kế toán để nâng cao suất lao động, thuận lợi việc kê khai thuế đặc biệt kê khai thuế qua mạng internet Cơ quan thuế triển khai thức, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp Cần có kế tốn chun trách Một số doanh nghiệp chưa có kế tốn chun trách mà cán kỹ thuật, cán kinh doanh kiêm nhiệm Do trình độ kế tốn tài hạn chế, dẫn đến nhiều sai sót chứng từ, hoá đơn, cách hạch toán kê khai thuế tốn thuế Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ngồi trụ sở kinh doanh chính, cần bố trí kế tốn thuế chun trách Đối với doanh nghiệp quy mơ nhỏ, th kế tốn công ty dịch vụ cá nhân (làm việc số ngày tháng khốn theo cơng việc) Như vừa tết kiệm chi phí, vừa đảm bảo thực tốt chế độ kế toán doanh nghiệp, tạo thuận lợi kê khai thuế, toán nộp thuế doanh nghiệp KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu luận văn “Quản lý Thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh Chi cục Thuế huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương” rút mốt số kết luận: Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý Thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh, nội dung; vai trò doanh nghiệp ngồi quốc doanh; thực trạng công tác quản lý Thuế GTGT làm sở giải nội dung nghiên cứu đề tài Thực trạng quản lý Thuế GTGT doanh nghiệp ngồi quốc doanh địa bàn huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải Dương qua năm 2012 -2014 đạt kết định Tuy nhiên, thông qua phương pháp thu thập thông tin, thống kê, phân tịch, so sánh, tổng hợp đánh giá mặt QLT cơng tác quản lý thu Thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh Chic cục Thuế huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải Dương nhiều hạn chế: - Hạn chế từ nguồn lực Chi cục Thuế Số lượng, lực cán công chức ngành thuế non kém, chưa đào tạo Công tác kiểm tra Chi cục chưa thường xuyên, kịp thời để uốn nắn sai sót dẫn đến việc thực luật thuế GTGT nhiều hạn chế Tỷ lệ cơng nhân viên chức có trình độ ngoại ngữ thấp, làm giảm hiệu công tác kiểm tra đối tượng nước ngoài, liên doanh địa bàn Tổ chức máy tăng cường chất lượng, trình độ nghiệp vụ kiến thức kế toán, kiểm tốn, tác phong số cán thuế nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao tnh hình hoạt động kinh doanh có nhiều mặt hàng đa dạng, phức tạp Sự kết hợp tổ, đội thuế chưa thật đồng bộ, có tượng việc làm, chưa thường xuyên kết hợp với đội thuế phường để kiểm tra, khảo sát tình hình kinh doanh thực tế doanh nghiệp, đặc biệt tổ kiểm tra việc kiểm tra xử lý đơn vị kinh doanh trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế Nhiều cán thuế ngại khó, ngại va chạm với doanh nghiệp, làm việc cách thụ động, quan tâm tới đơn vị hoạt động từ trước sở phát sinh lại thờ có làm qua loa - Hạn chế từ cơng tác quản lý Thuế Chính sách thuế GTGT chưa ổn định, q trình hồn thiện nên tạo nhiều kẽ hở để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trốn thuế, lậu thuế Sự phối hợp quan, ban ngành chức quản lý thị trường, cơng an… chưa có phối hợp chặt chẽ công tác quản lý NNT, quản lý tnh thuế, thu hồi nợ đọng chưa thực hình thức xử phạt nghiêm minh công tác xử lý vi phạm cưỡng chế thuế thuế GTGT chưa đủ liều lượng cần thiết, đó, chưa thúc đẩy tnh thần tự giác NNT nghĩa vụ Đề tài đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn công tác quản lý thu Thuế GTGT DNNQD Chi cục Thuế huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương góp phần cho Chi cục Thuế tổ chức thực chặt chẽ, hiệu quản lý Thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh Nội dung công tác quản lý Thuế GTGT doanh nghiệp ngồi quốc doanh vấn đề nóng bỏng phức tạp Các doanh nghiệp quốc doanh hoạt động nhiều ngành nghề, lĩnh vực, ngày phát triển số lượng qui mô hoạt động Các yếu tố khác điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quan, thói quen… ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Trong hệ thống chế độ, sách quản lý Thuế nói chung Thuế GTGT nói riêng thường xuyên thay đổi nên trình thực hiện, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Quản lý thuế quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 78/2006/QH11 Luật Doanh nghiệp số 60/2005QH11 ngày 29/11/2005 Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12 (03/6/2008) Luật Thuế GTGT 31/2013 QH13 (19/6/2013) Thông tư số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, thay Thông tư số 129/2008/TT-BTC Thông tư số 65/2013/TT – BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT BTC ngày 11/01/2012 Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ CP ngày 08/12/2008/NĐ - CP Nghị định số 121/2011/NĐ - Cp ngày 27/12/2011 Chính phủ Thơng tư số 219/2013/TT - BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Quyết định số 503/QĐ - TCT ngày 29/3/2010 quy định chức năng, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Quyết định số 504/QĐ - TCT ngày 29/3/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ Đội thuộc Chi cục Thuế 10 Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng năm 2008 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) 11 Báo cáo công tác thu thuế doanh nghiệp địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm 2012, 2013, 2014 12 Chương trình giảng dạy kinh tế FulBright học kỳ xuân 2012 nghiên cứu tình “Cải cách Thuế Việt Nam” 13 Giáo trình “Cải cách Thuế Việt Nam: Hướng tới hệt thống hiệu công hơn” Gangadha Prasad Shukla, Phạm Minh Đức, Michael Engelschalk, Lê Minh Tuấn đồng chủ biên Xuất 30/9/2011 14 Bài “Thấy từ sách Thuế GTGT TNDN Pháp Tây Ban Nha?” nhóm nghiên cứu sách Thuế - Bộ Tài Chính (Nguồn internet) 15 Bài “Bàn thêm giải pháp chống gian lận Thuế” THS Tô Duy Đại - Cơng ty sổ số điện tốn Việt Nam báo Tài Chính 16 Bài “Giải pháp đột phá chống thất thu thuế lĩnh vực kinh doanh bán lẻ” PGS, TS Lê Xuân Trường, THS Nguyễn Hoàng Tuấn báo Tài Chính 17 Báo Tài Tín dụng, bài: “Ngành thuế Việt Nam giai đoạn 2011 2020: Hiện đại, hiệu lực hiệu quả” 18 THS Tạ Văn Nam đăng báo Kinh tế Dự Báo, “Bốn nhược điểm lớn ngành Thuế Việt Nam số đề xuất khắc phục” 19 Trần Thế Lực lớp quản lý kinh tế 46b trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, năm 2002, “Giải pháp tăng cường quản lý thu Thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định” 20 Phan Hữu Thọ lớp TCC41A Đại học Kinh tế quốc dân năm 2003 “ Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý Thuế GTGT Cục Thuế Nghệ An” 21 Tạp chí Thuế nhà nước (Năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 22 Tạp chí Tài doanh nghiệp (Năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 23 Webside http://www.gdt.gov.vn 24 Webside http://www.dddn.com.vn ... HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VĂN THẮNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh. .. quản lý thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh Chi cục Thuế huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2020 5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. .. thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh huyện Kinh Môn năm 2012 - 2014 61 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN KINH MÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện kinh môn, tỉnh hải dương , Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện kinh môn, tỉnh hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay