Tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng văn bản trong lớp ngôn ngữ la tinh

109 7 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỬ ĐỨC THÀNH TÌM HIỂU KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TRONG LỚP NGÔN NGỮ LA TINH LUẬN VĂN THẠC SĨ: KHOA HỌC MÁY TÍNH THÁI NGUN, NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỬ ĐỨC THÀNH TÌM HIỂU KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TRONG LỚP NGÔN NGỮ LA TINH Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ: KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG THỊ THU HIỀN THÁI NGUYÊN, NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo khoa Công nghệ thông tin cán bộ, nhân viên phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn anh, chị bạn học viên lớp Cao học CK12H - Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông – Đại học Thái Nguyên động viên, giúp đỡ nhiệt tình chia sẻ với tơi kinh nghiệm học tập, cơng tác suốt khố học Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đặng Thị Thu Hiền tận tình giúp đỡ tơi hình thành hồn chỉnh luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song hạn hẹp thời gian, điều kiện nghiên cứu trình độ, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tôi chân thành mong nhận đóng góp ý kiến Thầy giáo, Cô giáo đồng nghiệp Một lần xin cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015 Người thực luận văn Chử Đức Thành Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG 1.1 Tổng quan nhận dạng 1.1.1 Không gian biểu diễn đối tượng, không gian diễn dịch 1.1.2 Mơ hình chất trình nhận dạng 1.2 Nhận dạng dựa phân hoạch không gian 1.2.1 Phân hoạch không gian 1.2.2 Hàm phân lớp hay hàm định 1.2.3 Nhận dạng thống kê 1.2.4 Một số thuật toán nhận dạng tiêu biểu tự học .10 1.3 Nhận dạng theo cấu trúc 12 1.3.1 Biểu diễn định tính 12 1.3.2 Phương pháp định dựa vào cấu trúc 13 1.4 Nhận dạng mạng nơron 14 1.4.1 Bộ não Nơron sinh học 15 1.4.2 Mơ hình mạng nơron 17 CHƯƠNG II KỸ THUẬT NHẬN DẠNG BẰNG THỐNG KÊ 20 2.1 Bài toán 20 2.2 Nhận dạng có giám sát 21 2.3 Nhận dạng khơng có giám sát 25 2.3.1 Đặt toán 25 2.3.2 Giải toán trường hợp cho trước số k .25 2.3.3 Trường hợp số k chưa cho biết trước .28 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.4 Mô hình xích Markov 30 2.5 Đặc trưng ngôn ngữ tự nhiên 32 2.5.1 Tần số đơn tương đối ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.5.2 Tần số đơi móc xích Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức 34 CHƯƠNG III THỰC NGHIỆM 38 3.1 Bài toán nhận dạng văn La Tinh .38 3.2 Thuật toán sử dụng tần số đơn 38 3.2.1.Xây dựng sở liệu để máy học 38 3.2.2.Phân biệt trực tiếp 42 3.2.3 Một số ví dụ 44 3.3 Thuật toán dựa xich Markov cấp hữu hạn trạng thái 46 3.3.1 Xây dựng sở liệu để máy học .46 3.3.2 Nhận biết trực tiếp 57 3.3.3 Một số ví dụ 59 3.4.Chương trình Demo 72 3.4.1 Giao diện chương trình 73 3.4.2 Xây dựng mẫu thử .74 3.4.3 Thực thi chương trình với thuật tốn sử dụng tần số đơn 75 3.4.4 Thực thi chương trình với thuật tốn dựa xích Markov cấp hữu hạn trạng thái 76 3.4.5 So sánh thuật toán 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ tổng qt hệ nhận dạng Hình 1.2 Cấu tạo nơron sinh học 15 Hình 1.3 Mơ hình nơron nhân tạo .17 Hình 3.1 Sơ đồ khối thuật toán sử dụng tần số đơn 43 Hình 3.2 Sơ đồ khối thuật toán dựa xich Markov cấp hữu hạn trang thái 58 Hình 3.3.Giao diện chương trình 73 Hình 3.4 Thực lấy liệu đầu vào .74 Hình 3.5 Màn hình thực thi thuật tốn sử dụng tần số đơn .75 Hình 3.6 Kết hiển thị dang file.txt thuật toán sử dụng tần số đơn 76 Hình 3.7 Màn hình thực thi thuật tốn dựa xích Markov cấp hữu hạn trạng thái .77 Hình 3.8 Kết hiển thị dang file.txt thuật toán dựa xích Markov cấp hữu hạn trạng thái 77 Hình 3.9 Sơ đồ biểu diễn độ xác hai thuật toán 78 Hình 3.10 Kết thuật tốn sử dụng tần số đơn 78 Hình 3.11 Kết thuật tốn dựa xích Markov cấp hữu hạn trạng thái 79 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tần số đơn tương đối ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức .33 Bảng 2.2 Bảng tần số đơi móc xích Tiếng Anh 35 Bảng 2.3 Bảng tần số đơi móc xích Tiếng Pháp 36 Bảng 2.4 Bảng tần số đơi móc xích Tiếng Đức 37 Bảng 3.1 Ước lượng hợp lí cực đại đặc trưng ngôn ngữ Anh, Pháp , Đức, Dãy ngẫu nhiên 39 Bảng 3.2 Ước lượng hợp lí cực đại đặc trưng ngơn ngữ Anh, Pháp , Đức, Dãy ngẫu nhiên 40 Bảng 3.3 Ước lượng hợp lí cực đại đặc trưng ngôn ngữ Anh, Pháp , Đức, .41 Bảng 3.4 Ước lượng hợp lí cực đại đặc trưng ngôn ngữ Anh, Pháp , Đức, .42 Bảng 3.5 Ước lượng đơi móc xích tiếng Đức 48 Bảng 3.6 Ước lượng đơi móc xích tiếng Pháp 49 Bảng 3.7 Ước lượng đơi móc sích tiếng Anh 50 Bảng 3.8 Ước lượng ma trận xác suất chuyển trạng thái P mơ hình Markov ứng với ngôn ngữ tự nhiên tiếng Đức 53 Bảng 3.9.Ước lượng ma trận xác suất chuyển trạng thái P mơ hình Markov ứng với ngôn ngữ tự nhiên tiếng Pháp 54 Bảng 3.10 Ước lượng ma trận xác suất chuyển trạng thái P mơ hình Markov ứng với ngơn ngữ tự nhiên tiếng Anh 55 Bảng 3.11.Ước lượng ma trận xác suất chuyển trạng thái P mơ hình Markov ứng với ngôn ngữ tự nhiên tiếng dãy ngẫu nhiên .56 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Nhận dạng lý thuyết tốn học có nhiều ứng dụng thực tiễn, nhận dạng tiếng nói, nhận dạng hình ảnh, nhận dạng chữ ký, phân loại ngôn ngữ , xây dựng tiêu chuẩn rõ ứng dụng phân tích mã v.v Trên giới nước có nhiều nhà nghiên cứu vấn đề có phần mềm áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau: phần mềm nhận dạng tiếng việt, phần mềm nhận dạng vân tay, phần mềm kiểm soát E-mail hệ thống Internet… Nhận dạng chữ tốn hữu ích, quen thuộc ứng dụng nhiều thực tế đặc biệt lĩnh vực nhận dạng phân loại văn thu hút nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu phương pháp nhận dạng khác nhau: logic mờ, giải thuật di truyền, mơ hình xác suất thống kê, mơ hình mạng nơ ron Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu thực việc nhận dạng, phân loại văn La Tinh đạt tỷ lệ xác cao, nhiên ứng dụng chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu người sử dụng nên ngày người ta tiếp tục nghiên cứu phương pháp nhận dạng tốt hướng đến dùng cho thiết bị di động, toán thời gian thực Sau tìm hiểu tiến công nghệ nhận dạng chữ La Tinh tính phần mềm nhận dạng chữ, tư vấn giáo viên hướng dẫn, lựa chọn hướng nghiên cứu thiết thực với đề tài: "Tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng văn lớp ngôn ngữ La Tinh" Trong khuôn khổ luận văn, tập trung nghiên cứu, giải tốn nhận dạng ngơn ngữ tự nhiên dựa vào phân hoạch không gian (nhận dạng theo thống kê tốn học), lớp ngơn ngữ tiêu biểu nghiên cứu ngơn ngữ La Tinh Việc nghiên cứu quan trọng cần thiết, kết nghiên cứu có khả mở rộng ứng dụng việc xây dựng chương trình kiểm sốt E-mail đặc biệt chương trình phân tích mã tự động, vấn đề cần thiết an ninh quốc phòng Đó ý nghĩa thực tiễn đề tài  Nội dung luận văn vấn đề cần giải Nghiên cứu trình Markov hữu hạn trạng thái Nghiên cứu xây dựng mơ hình Markov ứng với ngôn ngữ tự nhiên : Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức Giải toán phân lớp đối tượng cho trường hợp số lớp biết trước số lớp chưa biết Nghiên cứu xây dựng ước lượng tham số xích Markov Ứng dụng toán kiểm định giả thiết thống kê (testing of statistic hypothesis) để giải toán nhận dạng ngơn ngữ Lập trình thử nghiệm  Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu ứng dụng phương pháp toán học, nhận dạng xử lý ngôn ngữ, nghiên cứu khảo sát lý thuyết xây dựng thuật tốn, lập trình kiểm thử thuật tốn đánh giá Cụ thể: - Tìm hiểu cập nhật kiến thức phương pháp nhận dạng ngơn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân tạo, khảo sát lý thuyết mơ hình, cơng cụ toán học, thiết kế xây dựng thuật toán, kỹ thuật tổ chức liệu ngơn ngữ lập trình - Tìm đọc báo, cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến chủ đề nghiên cứu nước giới Cụ thể tài liệu kỹ thuật thống kê toán học trình Markov; quy luật ngơn ngữ q trình ngẫu nhiên dừng, khơng hậu quả; kỹ thuật nhận dạng ngơn ngữ tự nhiên Hình thành tổng quan tương đối đầy đủ tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề giới - Lập trình cài đặt số kỹ thuật nhận dạng ngôn ngữ La Tinh đánh giá kết  Cấu trúc luận văn chia thành chương: Chương 1: " Tổng quan nhận dạng ", trình bày tổng quan hướng nghiên cứu nhận dạng Chương 2: " Kỹ thuật nhận dạng thống kê ", trình bày ứng dụng kỹ thuật thống kê Tốn học để nhận dạng ngơn ngữ tự nhiên tìm hiểu đặc trưng số ngôn ngữ tự nhiên tiêu biểu Chương 3: " Thực Nghiệm ", trình bày thuật tốn nhận dạng văn La Tinh đưa kết với số mẫu ngơn ngữ điển hình 3.4.5 So sánh thuật tốn Hình 3.9 Sơ đồ biểu diễn độ xác hai thuật tốn Thuật tốn sử dụng tần số đơn với số lượng mẫu thử 240 tệp bao gồm 80 tệp tiếng Anh, 80 tệp tiếng Pháp, 80 tệp tiếng Đức thực thi, thuật thuật toán nhận dạng xác 198 tệp tổng số 240 tệp Hình 3.10 Kết thuật tốn sử dụng tần số đơn Vì thuật tốn đơn tính tần số đơn (đếm số lần xuất ký tự (chữ cái) văn cần nhận dạng) làm số phép toán số học đơn giản kết nhận dạng nhanh Điều quan trọng công tác thám mã tự động để tìm khóa Tuy nhiên thuật tốn khơng hiệu số trường hợp đặc biệt; chẳng hạn mã kiểm tra mã chuyển vị thuật tốn khơng phân biệt mã hay rõ đọc có nghĩa Thuật tốn dựa xích Markov cấp hữu hạn trạng thái với số lượng mẫu thử 240 tệp bao gồm 80 tệp tiếng Anh, 80 tệp tiếng Pháp, 80 tệp tiếng Đức thực thi, thuật thuật tốn nhận dạng xác 228 tệp tổng số 240 tệp Hình 3.11 Kết thuật tốn dựa xích Markov cấp hữu hạn trạng thái Thuật tốn dựa xích Markov cấp hữu hạn trạng thái Xây dựng ước lượng ma trận xác suất chuyển trạng thái mơ hình Markov ứng với ngơn ngữ tự nhiên tiếng Đức, Pháp Anh Tính tần số đơi móc xích dãy ký tự khắc phục nhược điểm thuật toán sử dụng tần số đơn KẾT LUẬN  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Quá trình tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng văn lớp ngôn ngữ La Tinh luận văn làm số cơng việc sau: Trình bày vấn đề kỹ thuật nhận dạng nói chung, hướng nghiên cứu giới Nghiên cứu trình Markov hữu hạn trạng thái Nghiên cứu xây dựng mơ hình Markov ứng với ngơn ngữ tự nhiên : Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức Giải toán phân lớp đối tượng cho trường hợp số lớp biết trước số lớp chưa biết Nghiên cứu xây dựng ước lượng tham số xích Markov Ứng dụng tốn kiểm định giả thiết thống kê (testing of statistic hypothesis) để giải tốn nhận dạng ngơn ngữ Đề xuất xây dựng thuật toán để nhận dạng văn (Anh, Pháp, Đức) lớp ngôn ngữ la tinh Thuật tốn thể máy tính ngơn ngữ C#, kết thử nghiệm tốt  HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Thuật tốn dựa xích Markov hữu hạn trạng thái mở rộng để nhận biết nhiều văn La tinh khác tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Italia.v.v Khơng thế, mở rộng sang ngôn ngữ tự nhiên phi la tinh khác tiếng Lào, Thái Lan, Tiếng Campuchia lớp ngôn ngữ tiếng Nhật , Trung, Triều Tiên TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ (1999), Nhập môn xử lý ảnh số, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, tr.154-170 [2] Hồ Văn Canh, Phạm Quốc Doanh (2002), Thuật toán nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên, tr 3-20 [3] Trần Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Cường (2002), Nhận dạng tự động ngôn ngữ tếng Anh, Tạp chí "Tin học điều khiển học", Trung tâm Khoa học tự nhiên Công nghệ Quốc gia số 3/2002 [4] Hoàng Minh Tuấn, Một số vấn đề xây dựng siêu máy tính chi phí thay cho ứng dụng xử lý thơng tn tính toán khoa học kỹ thuật, Luận văn Tiến sĩ kỹ thuật, Mã số 62.52.70.01 tr 35-55 [5] Nguyễn Viết Thế, Hồ Văn Canh ( 2010), Nhập mơn Phân tích thơng tin có bảo mật, NXB Thơng tin Truyền thơng Tiếng Anh [6] AndrewR.Web.2002 John Wiley & Sons, Ltd Statstical Pattern Recogniton, Second Edition [7] Richard O Duda, Peter E Hart, David G Stork Wiley-interscience “Bayesian decision theory”, Pattern Classificaton, Second Editon: 39-78 [8] Wilks, S S 1962 Mathematcal Stattcs New York: John Wiley Mark Stam, Richar M.Low ( 2007 ): Applied Cryptanalysis Breaking ciphers in the Real World A John wiley & sons, Inc, publication 2007 PHỤ LỤC CẤU TRÚC CÁC LỚP TRONG CHƯƠNG TRÌNH Cấu trúc chung Lớp Program: đầu vào chương trình, gọi đến lớp MainFrom Lớp MainForm: lớp xử lý giao diện Lớp SimpleRecognition: Xử lý thuật toán Lớp MarkovRecognition: Xử lý thuật toán 2 Chi tiết lớp SimpleRecognition - Lớp thực việc nhận dạng ngôn ngữ theo thuật toán sử dụng tần số xuất chữ câu Các hàm bao gồm: caclConnect: lấy giá trị ma trận móc xích từ tệp calcFreq: tính tần số xuất kí tự chuỗi đầu vào calcS: tính tích vơ hướng ma trận móc xích mảng tần số xuất using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace TextRecognition { public class SimpleRecognition { public static Dictionary dictLang = new Dictionary { {0,"Không đọc được"}, {1,"Tiếng Anh"}, {2,"Tiếng Đức"}, {3,"Tiếng Pháp"} }; public static string fileContent; public static string fileData; public static int type = 0; // Tần số đơn ngôn ngữ private static int[] freq; // Giá trị móc xích đọc từ tệp private static int[,] connect; public static void algorithm() { type = 0; freq = new int[26]; connect = new int[4, 26]; calcFreq(); calcConnect(); int i = 0; double sValue = 0.0; while (i < 4) { sValue = calcS(i); if (sValue >= 0) { type = i; i = 4; } i++; } if (sValue < 0) { type = i - 1; } } // Tính tần số đơn public static void calcFreq() { using (FileStream fs = File.Open(fileContent, FileMode.Open)) using (BuferedStream bs = new BuferedStream(fs)) using (StreamReader sr = new StreamReader(bs)) { string s; while ((s = sr.ReadLine()) != null) { for (int i = 0; i < s.Length; i++) { if ('A'
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng văn bản trong lớp ngôn ngữ la tinh , Tìm hiểu kỹ thuật nhận dạng văn bản trong lớp ngôn ngữ la tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay