Tổ chức dạy học theo trạm chủ đề các lực cơ học vật lý 10 nâng cao

154 11 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG THỊ KIM LIỄU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO TRẠM CHỦ ĐỀ “CÁC LỰC CƠ HỌC” - VẬT LÍ 10 NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG THỊ KIM LIỄU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO TRẠM CHỦ ĐỀ “CÁC LỰC CƠ HỌC” - VẬT LÍ 10 NÂNG CAO Chun ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Vật lí Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN BIÊN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực chưa cơng bố, sử dụng cơng trình nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả ĐẶNG THỊ KIM LIỄU http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS.TS Nguyễn Văn Biên tận tình hướng dẫn bảo suốt thời gian học tập q trình làm luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Ngun, Khoa Vật lí Phòng Đào tạo (Sau đại học) trường tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo, cô giáo thuộc tổ môn Phương pháp giảng dạy khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Ngun giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu làm luận văn Tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường THPT Đại Từ, thầy giáo giảng dạy mơn Vật lí trường THPT Đại Từ, THPT Nguyễn Huệ, THPT Lưu Nhân Chú tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện cho tơi thực nghiệm sư phạm hồn thành luận văn Luận văn hoàn thành Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên, tháng năm 2015 Người viết luận văn ĐẶNG THỊ KIM LIỄU http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TRẠM MƠN VẬT LÍ 1.1 Cơ sở lí luận dạy học theo trạm 1.1.1 Khái niệm dạy học theo trạm 1.1.2 Vai trò giáo viên dạy học theo trạm 1.1.3 Phân loại hệ thống trạm học tập 1.1.4 Phân loại trạm học tập 1.1.5 Các bước xây dựng hệ thống trạm 11 1.1.6 Các bước xây dựng trạm học tập 12 1.1.7 Các bước để tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học theo trạm 14 1.1.8 Xây dựng công cụ đánh giá hoạt động DHTT 15 ii i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ H TN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.1.9 Ưu điểm hạn chế hình thức học tập theo trạm 17 ii i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ H TN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.2 Phát triển tính tích cực nhận thức HS dạy học vật lí 17 1.2.1 Khái niệm “tính tích cực nhận thức” 18 1.2.2 Các biểu tính tích cực nhận thức HS học tập vật lí 18 1.2.3 Các biện pháp phát triển tính tích cực nhận thức HS dạy học vật lí 19 1.3 Phát triển lực sáng tạo HS dạy học vật lí 20 1.3.1 Khái niệm “năng lực sáng tạo” 20 1.3.2 Các biểu lực sáng tạo HS học tập vật lí 21 1.3.3 Các biện phát phát triển lực sáng tạo HS dạy học vật lí 22 1.4 Thực trạng dạy học theo phương pháp dạy học theo trạm 23 1.4.1 Thực trạng 23 1.4.2 Nguyên nhân 25 1.5 Kết luận chương 25 Chương XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO TRẠM CHỦ ĐỀ CÁC LỰC CƠ HỌC VẬT LÍ 10 - NÂNG CAO 26 2.1 Nội dung kiến thức 26 2.1.1 Đặc điểm chủ đề lực học 26 2.1.2 Chuẩn kiến thức, Chuẩn kĩ chủ đề lực học 26 2.1.3 Cấu trúc lại chủ đề lực học 27 2.2 Sơ đồ cấu trúc logic chủ đề lực học 28 2.3 Nội dung hệ thống trạm 28 2.3.1 Hệ thống trạm 1: Sự tồn lực học 28 2.3.2 Hệ thống trạm 2: Tìm hiểu tính chất lực học: Lực đàn hồi, lực ma sát, lực hấp dẫn 29 2.3.3 Hệ thống trạm 3: Sự vận dụng, biểu lực học đời sống kỹ thuật 29 2.4 Bảng tổng quan trạm chủ đề lực học 30 2.5 Hệ thống trạm 31 2.6 Xây dựng trạm 31 2.6.1 Hệ thống trạm 1: Sự tồn lực học 31 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.6.2 Hệ thống trạm 2: Tính chất lực học 35 2.6.3 Hệ thống trạm 3: Vận dụng lực học 41 iv – ĐH TN Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.7 Tiến trình dạy học theo hệ thống trạm 49 2.7.1 Tiến trình dạy hệ thống trạm 49 2.7.2 Tính chất lực học 52 2.7.3 Tiến trình dạy hệ thống trạm 57 2.8 Kết luận chương 59 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 60 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 60 3.2 Nhiệm vụ 60 3.3 Đối tượng phương pháp thực nghiệm sư phạm 61 3.3.1 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 61 3.3.2 Chọn mẫu thực nghiệm 61 3.3.3 Quan sát học 61 3.3.4 Làm kiểm tra 62 3.4 Kế hoạch thực nghiệm 62 3.5 Đánh giá kết thực nghiệm 63 3.5.1 Đánh giá định tính 63 3.5.2 Đánh giá định lượng 66 3.6 Đánh giá chung việc tổ chức dạy học theo trạm 74 3.7 Kết luận chương 76 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC v Số hóa Trung tâm Học liệ u – ĐH TN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Viết tắt Viết đầy đủ DHTT Dạy học theo trạm ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS HS NXB Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm 10 TNSP Thực nghiệm sư phạm 11 VL Vật lí Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐivHTN htp://www.lrc.tnu.edu.vn Trạm 5: Hướng lực hấp dẫn PHIẾU HỌC TẬP TRẠM Nhóm:………………………………….Lớp……………………………… Đọc tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi? Chỉ hướng lực hấp dẫn nằm đường thẳng nối vật (chất điểm) Chiều: lực hút hướng lại gần Trạm 6: Độ lớn lực hấp dẫn - định luật vạn vật hấp dẫn PHIẾU HỌC TẬP TRẠM Nhóm:………………………………… Lớp……………………………… Đọc tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi? Độ lớn lực hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào? + Phụ thuộc vào khối lượng vật khoảng cách chúng Viết công thức định luật vạn vật hấp dẫn? Fhd  G m21m2 r Fdh  kl Nhận xét giá trị số hấp dẫn: G  6, 67.10 11 Nm 2 , có giá trị nhỏ kg Tại tồn lực hấp dẫn mà không cảm nhận được: Vì lực nhỏ nên ta khơng cảm nhận Trạm 7: Tìm hiểu hướng lực đàn hồi lò xo, lực căng sợi dây PHIẾU HỌC TẬP TRẠM Nhóm ……………………………Lớp:……………… Với dụng cụ TN gồm lò xo sợi dây chun Dự đốn hướng lực đàn hồi lò xo sợi dâychun so với hướng biến dạng? + Ngược hướng biến dạng Làm TN xác định hướng lực đàn hồi lò xo + Dùng tay kéo lò xo giãn, nén lò xo lại Kết luận hướng lực đàn hồi: + Ngược với hướng biến dạng lò xo Trạm 8: Độ lớn lực đàn hồi lò xo PHIẾU HỌC TẬP TRẠM Nhóm ……………………………Lớp:……………… Dự đốn độ lớn lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng lò xo nào? + Độ biến dạng thay đổi độ lớn lực đàn hồi thay đổi Với dụng cụ thí nghiệm: gồm lò xo, nặng, bảng treo, thước đo độ dài, giá treo lò xo Thiết kế thí nghiệm xác định độ lớn lực đàn hồi vào độ biến dạng lò xo + Treo lò xo vào giá treo Đầu lò xo gắn với nặng + Thay đổi độ lớn lực đàn hồi cách thêm trọng lượng nặng Lập bảng xác định phụ thuộc độ lớn lực đàn hồi vào độ giãn lò xo: Fm s t Fđh(N) Fdh (m) N 0,5 1,5 0,032 0,063 0,095 l 15,63 15,87 15,78 Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc độ lớn lực đàn hồi vào độ giãn lò xo? Fđh l (m) 6.Từ đồ thị nhận xét mối quan hệ độ lớn lực đàn hồi vào độ dãn lò xo? Chứng tỏ độ lớn lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng lò xo Cơng thức tính độ lớn lực đàn hồi + Fdh  k.l Có thể dùng dụng cụ khác để thay lò xo khơng? Nếu thiết kế thí nghiệm xác định độ lớn lực đàn hồi vào độ biến dạng Dùng sợi dây chun sợi dây đàn hồi khác Trạm 9: Độ lớn lực ma sát PHIẾU HỌC TẬP SỐ TRẠM Nhóm: …………………………………………… Lớp……………………… Dự đoán độ lớn lực ma sát phụ thuộc vào áp lực lên mặt tiếp xúc nào? + Độ lớn lực ma sát tỉ lệ với áp lực N Với dụng cụ hình vẽ: Khúc gỗ hình hộp chữ nhật, mặt phẳng ngang, lực kế, nặng Thiết kế thí nghiệm kiểm tra lại dự đốn + Dùng lực kế móc vào khúc gỗ đặt mặt phẳng nằm ngang Kéo với lực nhỏ khúc gỗ đứng yên đọc số đo lực kế cho biết độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại + Muốn tăng áp lực đặt thêm nặng lên khúc gỗ + Với trường hợp lực ma sát trượt ý kéo với vận tốc nhỏ, coi chuyển động số lực kế độ lớn lực ma sát trượt Bảng Lần đo Fmsn(N) Áp lực(N) 1,4 1,5 1,4 3,8 3,8 3,8 Lần đo Fmst(N) Áp lực(N) 1,2 1,2 1,2 3,8 3,8 3,8 Fmsn N 0,368 0,39 0,368 Fm s t N 0,316 0,316 0,316 Bảng kết rút nhận xét mối quan hệ độ lớn lực ma sát áp lực N +Tỉ lệ thuận Biểu thức tính độ lớn lực ma sát trượt Fms   N Trạm 10: Tính chất lực ma sát PHIẾU HỌC TẬP TRẠM SỐ 10 Lớp:……………………………………Nhóm:……………… Dự đốn xem lực ma sát trượt có phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc tính chất bề mặt tiếp xúc khơng? + Có Với dụng cụ TN làm thí nghiệm chứng minh dự đốn Cách làm + Thay đổi diện tích tiếp xúc cách thay đổi mặt tiếp xúc + Thay đổi kéo mặt bàn khác sàn nhà Kết luận Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất bề mặt tiếp xúc khơng phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc Trạm 11: Hiện tượng thủy triều PHIẾU HỌC TẬP TRẠM SỐ 11 Nhóm:……………………………… Lớp:……………………… Từ việc quan sát hình ảnh, videos clip tượng thủy triều HS trả lời câu hỏi sau: 1.Hiện tượng thủy triều gì? + Là tượng mực nước biển cửa sông lên xuống hàng ngày Nguyên nhân tượng thủy triều gì? + Do lực hấp dẫn trái đất mặt trặng Thực tế người ta biết lợi dụng tượng thủy triều thực tế sống? + Làm muối,dựa vào quy luật lên xuống lại tàu thuyền không gặp nguy hiểm Trong lịch sử truyền thống giữ nước ông cha ta để lại chiến công lừng danh liên quan đến tượng thủy triều mà em biết? Chiến thắng sông Bạch Đằng Ngô quyền kỷ X Trạm 12: Làm tập lực hấp dẫn gắn với thực tế: PHIẾU HỌC TẬP TRẠM SỐ 12 Nhóm:……………………………… Lớp:……………………… Vận dụng kiến thức học lực hấp dẫn giải tập sau: Bài 1: Tính độ lớn lực hấp dẫn hai tàu thủy có khối lượng 50 000 đặt cách 1km Hỏi: + Độ lớn lực hấp dẫn: Áp dụng công thức định luật vạn vật hấp dẫn Fhd  G m1m2 Thay số tính r Fhd=0,167N 2.Hỏi lực có làm cho chúng tiến lại gần không? Không 3.So sánh với trọng lượng viên bi nặng 20g Nhỏ Trạm 13: Bài tập lực đàn hồi PHIẾU HỌC TẬP TRẠM SỐ 13 Nhóm:……………………………… Lớp:……………………… Câu 1: Vì lực kế có GHĐ định? Hãy cho biết GHĐ lực kế hình dưới: + Theo thứ tự: 5N, 3N, 12N Câu 3: Phải treo vật có khối lượng vào lò xo có độ cứng k=100N/m để lò xo dãn 10cm k l thay số có m=1kg Khi cân có Fđh=P  kl =mg  m  g Câu 4: Dụng cụ TN gồm: Lò xo, thước có ĐCNN mm, nặng Thiết kế thí nghiệm xác định độ cứng lò xo? + Treo đầu lò xo lên giá treo đánh dấu vị trí lò xo + Treo vật nặng có trọng lượng xác định vào đầu lò xo + Xác định độ giãn lò xo, trọng lượng nặng độ lớn lực đàn hồi từ xác định k Trạm 14: Xác định hệ số ma sát nghỉ PHIẾU HỌC TẬP TRẠM SỐ 14 Nhóm:……………………………… Lớp:……………………… Dụng cụ TN gồm: + Tấm ván phẳng + Khối gỗ hình chữ nhật + Thước đo có ĐCNN 1mm + Lực kế có GHĐ 10N Thiết kế phương án TN xác định hệ số ma sát nghỉ + Đặt khúc gỗ lên mặt phẳng nghiêng góc nghiêng nhỏ + Nghiêng mặt mẳng từ từ khúc gỗ bắt đầu trượt + Đo độ cao h , khoảng nằm ngang a mặt phẳng nghiêng Xác định hệ số ma sát nghỉ khúc gỗ mặt phẳng nghiêng tan   h  a n Lần h (cm) a(cm) n 22 73,3 0,297 25 83,5 0,299 28 93,9 0,298 Trạm 15: Xác định hệ số ma sát trượt PHIẾU HỌC TẬP TRẠM SỐ 15 Nhóm:……………………………… Lớp:……………………… Với dụng cụ thí nghiệm: Thiết kế phương án TN xác định hệ số ma sát trượt + Dùng lực kế đo trọng lượng P khúc gỗ + Mắc lực kế vào khúc gỗ, kéo khúc gỗ trượt thẳng mặt phẳng ngang với vận tốc nhỏ, kéo giữ cho lực kế nằm song song với mặt phẳng ngang Đọc số lực kế, đo giá trị lực ma sát trượt + Tính hệ số ma sát trượt theo công thức: F   P Kết quả: Lần F (N) P (N) t 1,4 3,8 0,368 1,5 3,8 0,39 1,4 3,8 0,368 Trạm 16: Chế tạo lực kế PHIẾU HỌC TẬP TRẠM SỐ 16 Nhóm:……………………………… Lớp:……………………… Hướng dẫn HS cách làm Với dụng cụ chuẩn bị thực theo bước sau : + Đo cách hai đầu ống trúc khoảng 3cm đánh dấu, dùng cưa cưa nhẹ hai điểm đánh dấu Sau đó, dùng dao để khoét phần thân (phần hai điểm đánh dấu) Lưu ý, sử dụng dao cưa cần cẩn thận + Dùng băng keo màu xanh quấn quanh tre, quấn vạch thị màu vàng đầu tre (cách khoảng 1cm) + Móc lò xo vào nút nhựa, móc đầu tre( có vạch thị vào đầu lại lò xo Sau đó, móc dây chì vào đầu lại tre + Đưa tồn lò xo, tre vào ống trúc cố định nút nhựa Đưa tồn lò xo, tre vào ống trúc, cố định nút nhựa vào đầu ống trúc + Dán mảnh giấy kính cắt vào ống trúc cho không che khuất kim thị + Dùng vật có khối lượng 100g, 200g, 300g móc vào lực kế, dùng viết vạch lên giấy theo ba vạch kim thị (ở phía bên phải G) Ở phía bên trái vạch dấu ngang với 100g, 200g, 300g ta số 1N, 2N, 3N Khi vật nặng kim thị mốc Trạm 17: Di chuyển bóng bàn PHIẾU HỌC TẬP TRẠM 17 Dụng cụ TN gồm: cốc nhựa, bóng bàn úp cốc xuống làm cách để di chuyển bóng bàn từ bàn sang bàn không dùng đến vật thứ ba.Mô tả cách làm: + Dùng cổ tay lắc nhanh + Giải thích ngun Hợp lực tác dụng lên vật có vai trò lực hướng tâm Trạm 18: Ơn tập lực học Phiếu học tập trạm 18 STT CÂU HỎI Định luật nói tính chất qn tính ? ĐÁP ÁN Định luật I Newton Lực giữ cho mặt trăng chuyển động gần Lực hấp dẫn tròn xung quanh trái đất ? Cơng thức tính độ lớn lực Đàn hồi lò xo Fdh  kl Độ lớn lực ma sát có mối quan hệ so Tỉ lệ thuận với áp lực Quan hệ lực hấp dẫn khoảng cách Tỉ lệ nghịch với bình ? phương khoảng cách Đối với dây thép dây cao su bị kéo dãn Lực căng lực đàn hồi gọi ? TRƯỜNG ĐHSP THÁI NGUYÊN KHOA SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH:LL&PP DẠY HỌC VẬT LÍ PHIẾU KHẢO SÁT (Dùng cho giáo viên) Kính thưa q thầy cơ! Tơi tên là: Đặng Thị Kim Liễu học viên khoa sau đại học thuộc đại học Thái Nguyên thực đề tài “ Dạy học theo trạm chủ đề lực học vật lí 10-NC” Để có tư liệu thực tế phục vụ cho đề tài mong giúp đỡ quý thầy cô Sự giúp đỡ chân thành nhiệt tình q thầy làm cho đề tài thành công Phần A: thông tin cá nhân: Họ tên:……………………… ………………………… Môn dạy:……………………………… Trường: Số năm công tác:…………………… Số điện thoại liên lạc: Phần B: Hãy đánh dấu (X) vào mức độ hiểu biết vào hình thức dạy học theo trạm: STT Nội dung Thường xuyên dạy học theo trạm: Đã hiểu biết dạy HS vài lần: Đã nghe thấy qua kênh thông tin: Chưa nghe thấy hình thức bao giờ: Đánh dấu TRƯỜNG ĐHSP THÁI NGUYÊN KHOA SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH:LL&PP DẠY HỌC VẬT LÍ PHIẾU KHẢO SÁT ( Dùng cho học sinh) Tôi tên là: Đặng Thị Kim Liễu học viên khoa sau đại học thuộc đại học Thái Nguyên thực đề tài “ Dạy học theo trạm chủ đề lực học vật lí 10-NC” Để có tư liệu thực tế phục vụ cho đề tài cô mong giúp đỡ em Sự giúp đỡ chân thành nhiệt tình em HS giúp cho đề tài thành công Phần A: thông tin cá nhân: Họ tên:……………………………lớp học:………………………………… Trường: ……………………………………………:………………………… Phần B: Hãy đánh dấu (X) vào mức độ hiểu biết vào hình thức dạy học theo trạm: STT Nội dung Thường xuyên học: Đã học vài lần: Đã nghe thấy chưa học Chưa nghe thấy hình thức bao giờ: Đánh dấu ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ CÁC LỰC CƠ HỌC (Thời gian kiểm tra 15 min) Câu Hệ thức định luật vạn vật hấp dẫn là: A Fhd  G C Fhd  G m1m2 r B m1m2 r Fhd  D m1 m2 r Fhd  m1m2 r Câu Công thức định luật Húc là: A F  ma m1 m2 B F  G C F  k l D F  N r Câu Kết luận sau không lực đàn hồi A.Xuất vật bị biến dạng B Luôn lực kéo C.Tỉ lệ với độ biến dạng D Luôn ngược hướng với lực làm bị biến dạng Câu Cơng thức lực ma sát trượt :   A Fmst   t N   C Fmst t  B F D mst  N F N  N t mst t Câu Người ta dùng vòng bi bánh xe đạp với dụng ý: A Chuyển ma sát trượt ma sát lăn B Chuyển ma sát lăn ma sát trượt C Chuyển ma sát nghỉ ma sát lăn D Chuyển ma sát lăn ma sát nghỉ Câu Ở mặt đất vật có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R (R bán kính Trái Đất ) có trọng lượng bao nhiêu? A 1N B 2,5N C 5N D 10N Câu Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 cách 1km.Lực hấp dẫn chúng là: A 0,166 10-9N C 0,166N B 0,166 10-3N D 1,6N Câu Phải treo vật có trọng lượng vào lò xo có độ cứng k =100N/m để dãn 10 cm? A 1000N 10N B 100N C D 1N Câu Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm Khi bị kéo, lo xo dài 24cm lực đàn hồi 5N Khi lực đàn hồi lò xo 10N, chiều dài : A 28cm C 40cm B 48cm D 22 cm Câu 10 Một lò xo có độ cứng k=100N/m, đầu buộc cố định, đầu treo với vật có khố lượng m=500g Hỏi lò xo giãn đoạn bao nhiêu? Lấy g= 10m/s2 A.10cm 0,5cm B 5cm c D 1cm ... CƠ HỌC” VẬT LÍ 10 - NÂNG CAO Hoạt động dạy học chủ đề “CÁC LỰC CƠ HỌC” VẬT LÍ 10 - NÂNG CAO Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng phương pháp tổ chức dạy học theo trạm để tổ chức trình dạy học chủ đề. .. phương pháp tổ chức dạy học theo trạm tiến hành nghiên cứu đề tài: "TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO TRẠM CHỦ ĐỀ “CÁC LỰC CƠ HỌC” - VẬT LÍ 10 NÂNG CAO" Mục đích nghiên cứu Vận dụng kiến thức lí luận dạy học phương... chủ đề Vật lí cụ thể - Vận dụng kiến thức lí luận dạy học, tổ chức dạy học theo trạm chủ đề “CÁC LỰC CƠ HỌC” - Vật lí 10 nâng cao - Bước đầu đánh giá tính khả thi phương pháp tổ chức dạy học theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học theo trạm chủ đề các lực cơ học vật lý 10 nâng cao , Tổ chức dạy học theo trạm chủ đề các lực cơ học vật lý 10 nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay