Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông, thông qua khảo sát thực trạng ô nhi ễm ở làng nghề huyện đông hưng, tỉnh thái bình

171 10 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG HỒN KIẾM TỔ CHỨC GIÁO DỤC MƠI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, THÔNG QUA KHẢO SÁT THỰC TRẠNG Ô NHIỄM LÀNG NGHỀ HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG HOÀN KIẾM TỔ CHỨC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, THÔNG QUA KHẢO SÁT THỰC TRẠNG Ô NHIỄM LÀNG NGHỀ HUYỆN ĐƠNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS MAI CÔNG KHANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Đặng Hồn Kiếm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu quản lý, quản lý giáo dục Những kiến thức học, giúp nghiên cứu, học tập ứng dụng thực tiễn công việc Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập nghiên cứu nhà trường Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Thái Bình, UBND huyện Đông Hưng, Ban Giám hiệu trường THPT huyện, Chính quyền nhân dân địa phương làng nghề tận tình giúp đỡ tơi q trình khảo sát quan địa phương Xin cảm ơn tồn thể đồng nghiệp bạn bè, gia đình tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ cho tác giả hồn thành chương trình học tập hồn tất luận văn Một lần xin chân thành tếp thu đóng góp ý kiến thầy cô, tập thể hội đồng khoa học để đề tài có tính hiệu cao, góp phần vào cơng tác giáo dục toàn diện nhà trường Xin chân thành cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TỔ CHỨC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT LÀNG NGHỀ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu giới môi trường giáo dục môi trường 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam môi trường, giáo dục môi trường 1.2 Một số khái niệm liên quan đến môi trường, giáo dục môi trường cho học sinh THPT làng nghề 1.2.1 Môi trường 1.2.2 Ơ nhiễm mơi trường 1.2.3 Giáo dục môi trường 10 1.2.4 Học sinh trung học phổ thông 12 1.2.5 Ô nhiễm làng nghề 15 1.3 Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THPT làng nghề 15 1.3.1 Mục tiêu giáo dục môi trường cho học sinh THPT 15 1.3.2 Nội dung giáo dục môi trường cho học sinh THPT 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.3 Phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh THPT 18 1.3.4 Các hình thức tổ chức giáo dục mơi trường cho học sinh THPT 20 1.3.5 Giáo dục môi trường thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá 22 1.4 Tầm quan trọng việc tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THPT 23 Kết luận chương 25 Chương 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG Ô NHIỄM LÀNG NGHỀ VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH 26 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình 26 2.2 Giáo dục THPT huyện Đơng Hưng tỉnh Thái Bình 27 2.2.1 Quy mô trường lớp, số lượng học sinh 27 2.2.2 Đội ngũ giáo viên, cán quản lý 27 2.2.3 Chất lượng giáo dục toàn diện 28 2.3 Khảo sát thực trạng ô nhiễm làng nghề 30 2.3.1 Khái quát làng nghề 30 2.3.2 Ơ nhiễm nhóm làng nghề 30 2.3.3 Nhận thức người dân tầm quan trọng môi trường 36 2.4 Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THPT làng nghề 38 2.4.1 Nhận thức cấp quản lý giáo dục môi trường 38 2.4.2 Nhận thức đội ngũ cán quản lý nhà trường giáo dục môi trường 39 2.4.3 Nhận thức đội ngũ giáo viên giáo dục môi trường 39 2.4.4 Nhận thức học sinh THPT giáo dục môi trường 40 2.4.5 Thực trạng tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THPT 42 2.5 Đánh giá chung thực trạng tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THPT làng nghề 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.5.1 Những ưu điểm 48 2.5.2 Những hạn chế 49 2.5.3 Nguyên nhân thực trạng 49 Kết luận chương 51 iv Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương 3: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÀNG NGHỀ HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH 52 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 52 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 52 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 52 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 53 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 53 3.2 Biện pháp tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông làng nghề huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình 54 3.2.1 Nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên, cán quản lý tầm quan trọng việc tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề 54 3.2.2 Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông làng nghề 57 3.2.3 Xây dựng nội dung giáo dục môi trường làng nghề cho học sinh trung học phổ thông 60 3.2.4 Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh thông qua dạy học tch hợp, lồng ghép gắn với hoạt động làng nghề 62 3.2.5 Tổ chức giáo dục môi trường thông qua hoạt động giáo dục lên lớp 70 3.2.6 Phối kết hợp lực lượng nhà trường tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề 74 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 78 3.4 Thăm dò cần thiết tính khả thi biện pháp 79 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn giúp cho đội ngũ giáo viên, CBQL xác định tầm quan trọng mơi trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 84 http://www.lrc.tnu.edu.vn công tác tổ chức GDMT cho học sinh THPT nói chung, HS trường THPT làng nghề huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình nói riêng Từ đó, nâng cao nhận thức đội ngũ QLGD, giáo viên, quyền địa phương, cấp, ngành thấy rõ vai trò tầm quan trọng việc dạy chữ, dạy người cho HS, hết lòng hệ trẻ, mơi trường sống đất nước thời kỳ phát triển hội nhập quốc tế Kiến nghị 2.1 Với Sở Giáo dục Đào tạo - Chỉ đạo xây dựng nội dung chương trình giáo dục mơi trường cho học sinh THPT, thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp theo chủ đề giáo dục môi trường làng nghề - Tăng cường tổ chức lớp tập huấn mơ hình giáo dục mơi trường cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm bậc trung học phổ thơng; khuyến khích động viên khen thưởng đơn vị trường học nghiên cứu môi trường tổ chức tốt công tác GDMT môi trường - Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường Sở, Ban, Ngành tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động BVMT GDMT - Phối hợp với Đồn TNCS Hồ Chí Minh, phát động phong trào ngày mơi trường GDMT cho học sinh với quy mô rộng thường xuyên, hướng bảo vệ môi trường làng nghề - Tăng cường đạo kiểm tra hoạt động dạy học tích hợp, lồng ghép GDMT môn học tổ chức hoạt động GDMT cho học sinh THPT 2.2 Đối với UBND huyện Đông Hưng - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động BVMT địa bàn huyện; áp dụng chế tài hành vi vi phạm BVMT làng nghề Gắn kết chiến lược phát triển kinh tế địa phương với chiến lược bảo vệ môi trường an sinh xã hội - Tạo điều kiện thuận lợi cho trường THPT tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề - Chú trọng quy hoạch tổng thể làng nghề địa bàn huyện, đạo sát bảo vệ môi trường làng nghề, tạo đồng thuận xã hội 2.3 Với trường THPT - Cần xây dựng kế hoạch riêng GDMT cho HS, cụ thể hóa chi tiết kế hoạch thực học kỳ, tháng tuần - Thành lập ban tổ chức GDMT cho học sinh nhà trường, ban hành quy chế kế hoạch hoạt động; tập hợp lực lượng giáo dục nhà trường tham gia tổ chức GDMT cho học sinh làng nghề - Quan tâm đầu tư kinh phí cho cơng tác tổ chức GDMT, đa dạng hóa hình thức tổ chức thu hút học sinh tham gia 2.4 Với cha mẹ học sinh địa phương Thường xuyên liên hệ với nhà trường, GVCN để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện học sinh; chủ động phối hợp hoạt động giáo dục, đặc biệt gương mẫu bảo vệ mơi trường gia đình địa phương, yếu tố quan trọng tác động trực tiếp vào ý thức bảo vệ môi trường học sinh làng nghề TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục & Đào tạo (1997), Các mẫu hoạt động giáo dục môi trường dùng cho trường phổ thông, Dự án VIE/95/041, Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo (2002), Đưa nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân, Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo (2007), Tài liệu tập huấn-hội thảo giáo dục BVMT (các tỉnh Bắc miền Trung), Vinh Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Giáo dục Bảo vệ môi trường môn sinh học trung học phổ thông, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục & Đào tạo (2009), Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông Chỉ đạo chuyên môn giáo dục trường trung học phổ thông, Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học, NXB GD Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thu Phương, Phạm Thị Sen (2009), Giáo dục bảo vệ môi trường môn Địa lý trung học phổ thông, NXB GD Việt Nam, Hà Nội Đặng Kim Chi, Nguyễn Ngọc Liên, Trần Lệ Ninh (Đặng Kim Chi chủ biên) (2005), Làng nghề Việt Nam Môi trường, NXB Khoa học Kỹ thuật Dự án VIE/95/041 (1995), Giáo dục môi trường trường học, Hội thảo quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Dược (1986), Giáo dục môi trường nhà trường phổ thông, NXB GD Việt Nam, Hà Nội 11 Phạm Minh Hạc (2001), Phát triển người tồn diện thời kỳ cơng nghiệp hố - đại hố đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Lê Đức Hải (2001), Cơ sở khoa học môi trường, NXB ĐHQG, Hà Nội 13 Nguyễn Phi Hạnh - Nguyễn Thị Thu Hằng (1994), Giáo dục môi trường nhà trường phổ thông, NXB GD Việt Nam, Hà Nội 14 Nguyễn Đình Hòe (2009), Mơi trường phát triển bền vững, NXB GD Việt Nam, Hà Nội 15 Lê Văn Hồng (1995), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 16 Nguyễn Kim Hồng (2001), Giáo dục môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Luật Bảo vệ mơi trường (2011), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Luật Giáo dục sửa đổi (2010), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Trần Văn Miều - Đinh Hồng Minh (1995), Báo cáo tổng kết đề tài nâng cao hiệu giáo dục, đào tạo, phổ cập kiến thức môi trường phát triển bền vững, KT02-17, Hà Nội 20 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 21 Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học tập I, NXB GD Việt Nam, Hà Nội 22 Hoàng Phê (2000), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng 23 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1363/QĐ-TTg, ngày 17/10/2001 việc phê duyệt đề án Đưa nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân 24 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 256/QĐ-TTg, ngày 2/12/2003 việc phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 PHỤ LỤC Phụ lục số PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT HUYỆN ĐƠNG HƯNG TỈNH THÁI BÌNH Để có sở khách quan, toàn diện nhằm xác định biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường (GDMT) cho học sinh trường THPT huyện Đông Hưng, tiến hành thu thập số thông tn cần thiết Mong anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: (Anh, chị vui lòng đánh dấu X vào trống phương án lựa chọn.) Anh (chị) cho ý kiến đánh giá ý thức hành vi bảo vệ môi trường học sinh THPT nay:  Rất tốt  Tốt  Yếu  Kém Anh (chị) cho ý kiến đánh giá mức độ cần thiết hoạt động GDMT cho học sinh THPT:  Rất cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết Anh (chị) cho ý kiến mức độ quan trọng nội dung GDMT: TT Các biện pháp quản lý Nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên, cán quản lý tầm quan trọng việc tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông làng nghề Xây dựng nội dung giáo dục môi trường làng nghề cho học sinh trung học phổ thông Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh thông qua dạy học tch hợp, lồng ghép gắn với hoạt động làng nghề Tổ chức hoạt động giáo dục mơi trường thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Phối kết hợp lực lượng nhà trường tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề Mức độ cần thiết (%) Rất Ít Khơng Cần cần cần cần TL TL TL TL Anh (chị ) cho biết ý kiến mức độ quan trọng yếu tố tác động đến tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh? TT Nội dung Sự đạo Sở Giáo dục Đào tạo Tinh thần trách nhiệm BGH đạo GDMT Kiến thức MT GDMT BGH Các biện pháp quản lý BGH GDMT Tinh thần trách nhiệm GVBM có tch hợp nội dung GDMT Tinh thần trách nhiệm GVBM khác Kiến thức MT GDMT giáo viên Năng lực tổ chức hoạt động GDMT GV Sự gương mẫu BVMT giáo dục Sự chủ động hoạt động GDMT Đoàn niên Công tác phối hợp lực lượng nhà trường 10 11 Mức độ ảnh hưởng Rất Khơng Ít ảnh ảnh hưởng ảnh hưởng hưởng Anh (chị), thuận lợi khó khăn q trình tổ chức GDMT nhà trường là: - Về thuận lợi:  Sự nhiệt tình đội ngũ CBQL, GV nhà trường  Sự tham gia tích cực Đồn TNCS Hồ Chí Minh  Sự quan tâm Ban Giám hiệu nhà trường  Sự quan tâm quyền địa phương  Sự tham gia, hỗ trợ tch cực cha mẹ học sinh  Nguồn kinh phí dồi cho việc tổ chức hoạt động GDMT  Nguồn tài liệu tham khảo GDMT phong phú  Đội ngũ GV tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoạt động GDMT  Sự phối hợp lực lượng nhà trường trường hoạt động GDMT Các thuận lợi khác (xin bổ sung): - Về khó khăn:  CBQL, GV nhà trường chưa quan tâm mức đến hoạt động GDMT  Chưa quyền địa phương quan tâm  Cha mẹ học sinh chưa tham gia, hỗ trợ tích cực hoạt động GDMT  GV chưa nắm vững kiến thức, phương pháp kỹ tổ chức GDMT  Quỹ thời gian dành cho hoạt động GDMT hạn chế  Thiếu nguồn tài liệu tham khảo  Nguồn tài tổ chức hoạt động GDMT hạn hẹp  Cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức hoạt động GDMT hạn chế  Giáo viên chưa tham gia tập huấn, bồi dưỡng hoạt động GDMT  Chưa có phối hợp lực lượng nhà trường hoạt động GDMT Các khó khăn khác (xin bổ sung): Anh (chị) vui lòng đánh giá cơng tác kế hoạch hố hoạt động NGLL nhằm GDMT cho học sinh thực mức độ nào? TT Nội dung Xác định mục têu, nhiệm vụ GDMT từ đầu năm học Lập kế hoạch GDMT năm học Lập kế hoạch GDMT học kỳ Lập kế hoạch GDMT tháng Lập kế hoạch GDMT tuần Lập kế hoạch tổ chức hoạt động GDMT nhân ngày lễ, kỷ niệm Lập kế hoạch tổ chức thực hoạt động GDMT Sở Giáo dục Đào tạo phát động Tổng kết, đánh giá kết GDMT thông qua hoạt động NGLL Mức độ thực Không Thường Không thường xuyên xuyên Xin anh (chị) vui lòng đánh giá chung hiệu việc tổ chức GDMT nhà trường tiến hành thông qua hoạt động: Lồng ghép hoạt động giảng dạy  Rất  Hiệu trênhiệu lớp:quả  Trung bình  Hạn chế  Khá hiệu Thông qua tổ chức hoạt động lên lớp  Rất hiệu  Hiệu  Khá hiệu  Trung bình  Hạn chế Anh (chị) cho ý kiến tnh hiệu mức độ phối hợp lực lượng nhà trường hoạt động GDMT cho học sinh THPT? TT Nội dung BGH với Cơng đồn BGH với Đồn TNCS Hồ Chí Minh BGH với GVCN BGH với GV mơn có tch hợp, lồng ghép nội dung GDMT BGH với CMHS Đồn TNCS Hồ Chí Minh với GVCN Đồn TNCS Hồ Chí Minh với CMHS Giáo viên chủ nhiệm với GVBM Giáo viên chủ nhiệm với CMHS Mức độ phối hợp Không Thường Không thường xuyên xuyên Anh (chị) vui lòng cho biết tnh hiệu mức độ phối hợp lực bên nhà trường hoạt động GDMT cho học sinh THPT? Mức độ phối hợp TT Nội dung Phối hợp với quyền địa phương Phối hợp với ban, ngành địa phương (Hội khuyến học, địa chính, dân số, cơng an ) Phối hợp với Đồn niên huyện, xã Phối hợp với đồn thể, hội khác (Nơng dân, phụ nữ, cựu chiến binh ) Phối hợp với ban đại diện CMHS Phối hợp với quyền khu dân cư Thường xuyên Không thường xuyên Không Xin anh (chị) cho biết đôi điều thân Học vị:  Thạc sĩ  Cử nhân Chức vụ nay:  Cán quản lý  Giáo viên chủ nhiệm  Trung cấp  Cán Đồn  Giáo viên mơn Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục số PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VỀ MÔI TRƯỜNG Họ tên: Tuổi Giới tính:  Nam •  Nữ • - Theo Ơng (Bà) mơi trường, giáo dục mơi trường có vai trò sống ?  Ít quan trọng •  Quan trọng •  Rất quan trọng •  Không quan tâm • - Theo Ơng (Bà) mức nhiễm môi trường làng nghề khu công nghiệp địa phương:  Bình thường •  Đáng báo động •  Mức độ nguy hiểm •  Khơng quan tâm • 3- Theo Ơng (Bà) ngun nhân gây ô nhiễm môi trường làng nghề khu cơng nghiệp do:  Sự phát triển nhanh chóng làng nghề •  Thiếu hiểu biết môi trường tác hại ô nhiễm môi trường  Xả nước thải chưa xử lý hệ thống sơng ngòi •  Chưa có quan tâm mức • - Theo Ơng (Bà) mơi trường có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội sức khoẻ người hay không ?  Khơng ảnh hưởng •  Ít bị ảnh hưởng •  Ảnh hưởng nhiều •  Khơng quan tâm • - Theo Ơng (Bà) muốn cải thiện mơi trường làng nghề, khu cơng nghiệp tốt cần phải thực hiện:  Quy hoạch làng nghề •  Xử lý tốt hệ thống nước thải •  Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền •  Tăng cường quản lý quan nhà nước (Phường - Xã) • Phụ lục số PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GDMT CHO HỌC SINH THPT CÁC LÀNG NGHỀ HUYỆN ĐÔNG HƯNG TỈNH THÁI BÌNH Câu Xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến cần thiết biện pháp quản lý hoạt động GDMT cho học sinh THPT nêu đây: TT Nội dung Nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên, cán quản lý tầm quan trọng việc tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông làng nghề Xây dựng nội dung giáo dục môi trường làng nghề cho học sinh trung học phổ thông Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh thông qua dạy học tch hợp, lồng ghép gắn với hoạt động làng nghề Tổ chức giáo dục môi trường thông qua hoạt động giáo dục lên lớp Phối kết hợp lực lượng nhà trường tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề Rất cần TL Mức độ cần thiết Cần Ít cần TL TL Khơng cần TL Xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến cần thiết biện pháp quản lý hoạt động GDMT cho học sinh THPT nêu đây: TT Nội dung Nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên, cán quản lý tầm quan trọng việc tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông làng nghề Xây dựng nội dung giáo dục môi trường làng nghề cho học sinh THPT Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh thông qua dạy học tch hợp, lồng ghép gắn với hoạt động làng nghề Tổ chức giáo dục môi trường thông qua hoạt động giáo dục lên lớp Phối kết hợp lực lượng nhà trường tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề Mức độ khả thi Rất Ít Không Khả khả khả khả thi thi thi thi TL TL TL TL ... sở lý luận tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông làng nghề Chương 2: Khảo sát thực trạng ô nhi m làng nghề công tác tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THPT huyện Đông. .. thông qua khảo sát thực trạng ô nhi m môi trường - Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông thông qua khảo sát thực trạng ô nhi m môi trường. .. 4.2 Khảo sát ô nhi m làng nghề huyện Đông Hưng thực trạng giáo dục môi trường cho học sinh THPT huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình 4.3 Đề xuất biện tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông, thông qua khảo sát thực trạng ô nhi ễm ở làng nghề huyện đông hưng, tỉnh thái bình , Tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông, thông qua khảo sát thực trạng ô nhi ễm ở làng nghề huyện đông hưng, tỉnh thái bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay