Tổ chức hoạt động thực tế trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên trường cao đẳng công nghiệp quốc phòng

206 13 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CAO VAN MINH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TRONG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHIỆP QUỐC PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CAO VAN MINH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TRONG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 0114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC SƠN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị tư tưởng cho học viên trường Cao đẳng Cơng nghiệp quốc phòng” Là cơng trình nghiên cứu cá nhân, thực sở nghiên cứu lí luận, khảo sát tnh hình thực tiễn Nhà trường hướng dẫn khoa học PGS-TS Nguyễn Đức Sơn Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 TÁC GIẢ Cao Văn Minh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Với tnh cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, Tơi xin chân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám Hiệu, Khoa Sau đại học, Khoa Tâm lí giáo dục, thuộc Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên, Thầy giáo, Cô giáo tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: PGS - TS Nguyễn Đức Sơn trực tiếp hướng dẫn Khoa học nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu để hồn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ủng hộ, động viên giúp đỡ Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu, Phòng, Ban, Khoa, Tiểu đồn quản lý học viên đồng nghiệp Trường Cao đẳng CNQP, Tổng cục CNQP tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Tơi q trình nghiên cứu thực Luận văn Trong trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong quan tâm, góp ý chia sẻ để luận văn hoàn thiện Thái Nguyên, tháng năm 2015 TÁC GIẢ Cao Văn Minh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi, giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TRONG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUÂN SỰ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm công cụ 10 1.2.1 10 1.2.2 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 11 http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.2.3 giáo dục trị, tư tưởng cho học viên trường Cao đẳng CNQP, Tổng cục CNQP 13 1.3 Nội dung tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng Quân 16 1.3.1 Mục tiêu, chương trình tổ chức hoạt động thực tế 17 1.3.2 Nội dung tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị tư tưởng cho học viên 17 1.3.3 Hình thức tổ chức tổ chức hoạt động thực tế 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.4 Chủ thể, đối tượng tổ chức tổ chức hoạt động thực tế 19 1.3.5 Nguyên tắc, Phương pháp tổ chức hoạt động 20 1.3.6 Lực lượng, sở vật chất, thông tn phục vụ tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng 20 1.4 Chất lượng tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP, Tổng cục CNQP 21 1.4.1 Chất lượng tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP, Tổng cục CNQP 21 1.4.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức hoạt động thực tế gi¸o giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP 23 1.5 Những nhân tố tác động đến tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên 28 1.5.1 Tình hình giới, nước chống phá liệt lực thù địch 28 1.5.2 Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xây dựng quân đội vững mạnh trị 28 1.5.3 Phương hướng, nhiệm vụ công tác giáo dục - đào tạo nhà trường quân đội nói chung, Trường Cao đẳng CNQP nói riêng 29 1.5.4 Đặc điểm đội ngũ giảng viên, cán quản lý giáo dục nhà trường 30 1.5.5 Đặc điểm đội ngũ học viên 31 1.5.6 Điều kiện bảo đảm cho giáo dục tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên 31 Kết luận chương 32 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TRONG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, TỔNG CỤC CNQP 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.1 Khái quát Trường Cao đẳng Cơng nghiệp quốc phòng, Tổng cục CNQP 33 2.1.1 Thông tin khái quát nhà trường 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quy mô trường Cao đẳng CNQP 34 2.1.3 Quy mô đào tạo 36 iv Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng trường Cao đẳng Cơng nghiệp quốc phòng, Tổng cục CNQP 37 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, học viên tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng 37 2.2.2 Xác định mục têu, chương trình hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng 41 2.2.3 Thực trạng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng 43 2.2.4 Thực trạng công tác quản lý học viên tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng 45 2.2.5 Thực trạng sở vật chất phục vụ hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên 47 2.2.6 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực tế cho học viên 48 2.3 Đánh giá khái quát thực trạng tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng Cao đẳng CNQP, Tổng cục CNQP 50 2.3.1 Đánh giá thực trạng 50 2.3.2 Nguyên nhân thực trạng 54 Kết luận chương 56 Chương BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TRONG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, TỔNG CỤC CNQP 57 3.1 Yêu cầu tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP, Tổng cục CNQP 57 3.1.1 Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên phải bám sát lãnh đạo tổ chức đảng 57 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.1.2 Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên phải phân cấp rõ ràng, phát huy tnh chủ động, sáng tạo chủ thể 58 3.1.3 Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng phải phù hợp với đặc điểm học viên gắn chặt với hoạt động công tác đảng, cơng tác trị nhà trường 58 v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Tốt Khá Trung bình Những hạn chế Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP - Nhận thức quán triệt nhiệm vụ tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên cấp uỷ, huy đơn vị có lúc chưa đầy đủ sâu sắc - Duy trì hoạt động giáo dục thường xuyên đơn vị có lúc chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ - Tổ chức lực lượng tham gia giáo dục đơi lúc chưa tồn diện - Phối hợp phát huy vai trò lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên biểu hình thức, chưa thật hiệu - Một số nội dung giáo dục đơn vị chưa khoa học thiết thực - Vận dụng hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng có thời điểm chưa phù hợp, hiệu chưa cao - Điều kiện bảo đảm cho tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng thiếu số lượng, hạn chế chất lượng - Tự giáo dục, tự tổ chức hoạt động thực tế học viên chưa thường xuyên thiếu vững - Công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm có lúc chưa kịp thời hiệu Xử lý số trường hợp vi phạm thiếu cương quyết, tính thuyết phục giáo dục chưa cao - Phẩm chất trị, tư tưởng số học viên hạn chế - Một số học viên quán triệt mục têu, yêu cầu đào tạo chưa sâu sắc, chưa tch cực phấn đấu học tập, rèn luyện - Quản lý chưa chặt chẽ mối quan hệ xã hội quan hệ giao tếp học viên - Xây dựng mối quan hệ trị - xã hội cấp uỷ, huy đơn vị chưa thật trọng - Hạn chế khác: Theo đồng chí, thái độ, hành vi trị học viên Trường Cao đẳng CNQP mức? Tốt Khá Trung bình Yếu Để tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP bảo đảm chất lượng, cần thực biện pháp: TÍNH CẤP TH IẾ T Biện pháp tổ chức hoạt động thực tế Rất cấp thiết Cấp thiết giáo dục trị, tư tưởng cho học viên TT Nâng cao chất lượng xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Nâng cao trách nhiệm lực tiến hành tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho chủ thể giáo dục nhà trường Thường xuyên đổi tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên nhà trường Đẩy mạnh hoạt động tự giáo dục, tự quản lý học viên Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng; xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực nhà trường Biện pháp khác: ……………… M ỨC ĐỘ K H Ả TH I Khả thi Không khả thi Chưa cấp thiết Chưa rõ 1 3 Đồng chí có đề xuất tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP? - Đối với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường - Đối với quan chức nhà trường - Đối với khoa giáo viên - Đối với đơn vị quản lý học viên Xin cảm ơn đồng chí! Phụ lục 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN Đối tượng: Cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng CNQP Số lượng phiếu điều tra: 125 Thời gian điều tra: Tháng 12 năm 2014 Nội dung câu hỏi phương án trả lời KẾT QUẢ SL % Mục têu tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP Xây dựng giới quan khoa học, lý tưởng cộng sản cho học viên 125 100 Nâng cao tnh thần yêu nước ý thức độc lập dân tộc cho học viên Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho học viên 120 96,00 Bồi dưỡng lực hoạt động trị cho học viên 107 85,60 Góp phần thực mục tiêu, yêu cầu đào tạo 105 84,00 121 96,80 Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên nhằm thực tốt nôi dung giáo dục Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 125 100 Giáo dục đường lối, quan điểm Đảng 125 100 Giáo dục truyền thống dân tộc, quân đội đơn vị 116 92,80 Giáo dục nhiệm vụ trị quân đội đơn vị 116 92,80 Giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng 94 75,20 Giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện kỷ luật 93 74,40 Giáo dục chức trách, nhiệm vụ học viên 108 86,40 Giáo dục chất, âm mưu, thủ đoạn kẻ thù 112 98,60 Những tác động chủ thể quản lý tới tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Việc thực mục têu giáo dục trị, tư tưởng 108 86,40 Việc thực chương trình giáo dục 115 92,00 Việc đổi phương pháp giáo dục 113 90,40 KẾT QUẢ Nội dung câu hỏi phương án trả lời SL Việc sử dụng phương tiện giáo dục Việc tổ chức hình thức giáo dục Việc quản lý chất lượng giáo dục trị, tư tưởng % 102 81,60 119 95,20 109 90,40 Các nhân tố tác động tới tổ chức hoạt động thực tế trình giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP Tình hình giới, nước chống phá lực thù địch Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN xây dựng quân đội tình hình Phương hướng, nhiệm vụ công tác giáo dục - đào tạo nhà trường Đặc điểm đội ngũ giảng viên cán quản lý giáo dục Đặc điểm đội ngũ học viên Cơ sở vật chất, phương tện cho tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên 121 96,80 120 96,00 113 90,40 125 100 125 100 113 90,40 Mức độ chất lượng thực tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP Mức độ (SL, %) TT Con đường thực tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Thường xuyên Không thường xuyên 1 Thông qua dạy học hoạt động sau kết thúc học phần, mơn học Thơng qua hình thức cơng tác giáo dục trị Thơng qua cơng tác tuyên truyền cổ động Thông qua công tác văn hoá, văn nghệ Tự giáo dục, tự rèn luyện trị, tư tưởng học viên Chất lượng (SL, %) Tốt Khá Trung bình 2 112 13 92 19 14 89,60 10,40 73,60 15,20 11,20 118 89 21 17 94,00 5,60 71,20 16,80 13,60 108 17 88 18 19 86,40 13,60 70,40 14,40 15,20 93 32 88 17 21 74,40 25,60 70,40 13,60 16,80 119 89 18 18 95,20 4,80 71,20 14,40 14,40 Những hạn chế trình tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP Nội dung câu hỏi phương án trả lời Nhận thức quán triệt nhiệm vụ tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên số chủ thểXây quản lý có đầygiáo đủ sắc.trị, tư tưởng tổ chức dựng cáclúc kếchưa hoạch dụcsâu KẾT QUẢ SL % 125 100 hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên chưa thật thường xuyên khoa học Tổ chức lực lượng tham gia giáo dục đơi lúc chưa tồn diện Phối hợp phát huy vai trò lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên biểu hình thức, có lúc chồng chéo thiếu chặt chẽ Một số nội dung tổ chức hoạt động thực tế giáo dục chưa học, Vậnkhoa dụng cácthiết hìnhthực thức, phương pháp tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng có thời điểm thiếu phù hợp, hiệu quảbảo chưa cao.cho tổ chức hoạt động thực tế Điều kiện đảm giáo dục trị, tư tưởng chưa đáp ứng tốt yêu cầu số lượng Tự chất lượng giáo dục, tự tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị,Cơng tư tưởng còngiá, chưarút tồn diện thường tác kiểmhọc tra,viên đánh kinh nghiệm trongxuyên tổ chức 119 95,20 121 96,80 117 93,60 121 96,80 116 92,80 125 100 118 94,40 hoạt động thực tế có lúc chưa kịp thời hiệu Phẩm chất trị, tư tưởng số học viên hạn chế Một số học viên quán triệt mục tiêu, yêu cầu đào tạo chưa sâu sắc, chưa tíchcác cựcmối phấn đấuhệ học tập,trị rèn- xã luyện Xây dựng quan hội đơn vị quản lý 111 88,80 125 100 125 100 học viên có lúc chưa tồn diện thiếu chiều sâu 117 93,60 Chất lượng tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP KẾT QUẢ SL % 87 69,60 19 15,20 19 15,20 Mức độ đánh giá Tốt Khá Trung bình Tính cấp thiết mức độ khả thi biện pháp tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP TT Biện pháp tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Nâng cao chất lượng xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Nâng cao trách nhiệm, lực tến hành tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho chủ thể giáo dục nhà trường Thường xuyên đổi tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên nhà trường Đẩy mạnh hoạt động tự giáo dục, tự tổ chức cường hoạt động viên Tăng kiểmthực tra, tiễn đánhcủa giá,học tổng kết kinh nghiệm Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, tập thể; đồng thời, quan tâm xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực tổ chức có hiệu hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên TÍNH CẤP TH IẾT (SL, %) Rất cấp thiết Cấp thiết Chưa cấp thiết 12 96,00 102 81,60 MỨC ĐỘ KHẢ THI (SL, %) Khả thi Không khả thi Chưa rõ 11 116 8,80 92,80 97,20 56 89 44,80 47,20 10 115 8,00 92,00 6,40 1,60 51 63 40,80 50,40 11 111 8,80 88,80 11 8,80 2,40 51 61 13 120 40,80 48,80 10,40 96,00 4,00 17 97 13,60 77,60 12 103 9,60 82,40 11 118 8,80 94,90 10 112 13 8,80 89,60 10,40 5,60 Phụ lục 4: TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA HỌC VIÊN Đối tượng: Học viên đào tạo trở thành cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Trường Cao đẳng CNQP Số lượng phiếu: 250 Thời gian điều tra: Tháng 12 năm 2014 Nội dung câu hỏi phương án trả lời KẾT QUẢ SL % Vai trò tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP thực mục tiêu, yêu cầu đào tạo Rất quan trọng Quan trọng Bình thường 40 16,00 197 78,80 13 5,20 Những nội dung tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng học viên học tập lĩnh hội sâu sắc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 216 86,40 Đường lối, quan điểm Đảng 221 88,40 Truyền thống dân tộc, quân đội nhà trường 219 87,60 Nhiệm vụ trị quân đội nhà trường 226 90,40 Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng 219 87,60 Bồi dưỡng, rèn luyện kỷ luật 215 86,00 Chức trách, nhiệm vụ học viên 226 90,40 Bản chất, âm mưu, thủ đoạn kẻ thù 221 88,40 Mức độ chất lượng thực hình thức tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP TT Hình thức tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Mức độ (SL, %) 1.Thườngxuyên Không thường xuyên Chất lượng (SL, %) Tốt Khá Trung bình 185 37 Dạy học môn khoa học xã hội nhân 219 văn tổ chức hoạt động thực tế sau 87,60 12,40 74,00 14,80 11,20 231 19 177 31 42 92,40 7,60 70,80 12,40 16,80 231 19 171 43 36 92,40 7,60 68,40 17,20 14,40 242 175 42 33 96,80 4,50 80,70 16,80 13,20 242 179 29 42 96,80 3,20 71,60 11,60 16,80 Các hoạt động giáo dục truyền thống (kỷ 229 21 174 40 36 niệm ngày lễ lớn dân tộc, quân 91,60 8,40 69,60 16,00 14,40 209 41 176 39 35 83,60 16,40 70,40 15,60 14,40 189 61 175 32 43 75,60 24,40 69,60 12,80 17,20 183 67 169 35 46 73,20 26,80 67,60 14,00 18,40 231 19 177 37 36 92,40 7,60 70,80 14,80 14,40 31 28 kết thúc học phần, môn học Sinh hoạt trị, tư tưởng (tổ chức nghiên cứu học tập nghị Đảng, chủ trương, sách Nhà nước, thị, cấptrị, trên…) mệnh Thônglệnh báo thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình Ngày trị văn hố tinh thần sở Tổ chức phong trào thi đua vận động đội, ngày truyền thống đơn vị; giảng truyền thống, nói chuyện lịch sử, kể chuyện truyền thống, diễn đàn truyền thống, tham quan truyền thống…) Công tác tuyên truyền, cổ động đơn vị Các hoạt động văn hoá, văn nghệ Tổ chức giáo dục đạo đức cách mạng 10 Các hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện trị, tư tưởng học viên KẾT QUẢ Nội dung câu hỏi phương án trả lời SL % Ảnh hưởng chất lượng dạy học môn khoa học xã hội nhân văn Trường Cao đẳng CNQP tới việc hình thành, phát triển ý thức hành vi trị học viên Tốt 162 64,80 Khá 49 19,60 Trung bình 39 15,60 Những hạn chế Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP Nhận thức quán triệt nhiệm vụ giáo dục trị, tư tưởng cho học 239 95,60 viên cấp uỷ, huy đơn vị có lúc chưa đầy đủ sâu sắc Duy trì hoạt động giáo dục thường xuyên đơn vị có lúc chưa 241 96,40 thường xuyên, thiếu chặt chẽ Tổ chức lực lượng tham gia giáo dục đơi lúc chưa tồn diện 231 92,40 Phối hợp phát huy vai trò lực lượng giáo dục Tổ 241 96,40 chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên có lúc biểu hình thức, chưa thật hiệu Một số nội dung giáo dục đơn vị chưa khoa học thiết thực 245 98,00 Vận dụng hình thức, phương pháp Tổ chức hoạt động thực tế 245 98,00 giáo dục trị, tư tưởng có thời điểm chưa phù hợp, hiệu chưa cao Điều kiện bảo đảm cho Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục 250 100 trị, tư tưởng thiếu số lượng, hạn chế chất lượng Tự giáo dục, tự quản lý Tổ chức hoạt động thực tế trị, tư 241 96,40 tưởng học viên chưa thường xuyên thiếu vững Công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm quản lý có lúc chưa 244 97,60 kịp thời hiệu Xử lý số trường hợp vi phạm thiếu cương quyết, tính thuyết phục giáo dục chưa cao Phẩm chất trị, tư tưởng số học viên hạn chế 250 100 Một số học viên quán triệt mục tiêu, yêu cầu đào tạo chưa sâu sắc, 247 98,80 chưa tíchQuản cực phấn đấuchặt họcchẽ tập,các rènmối luyện lý chưa quan hệ xã hội quan hệ giao tiếp 241 96,40 học viên Xây dựng mối quan hệ trị - xã hội cấp uỷ, huy đơn vị 239 95,60 chưa thật trọng Mức độ thái độ hành vi trị học viên Trường Cao đẳng CNQP Tốt 209 83,60 Khá 17 6,80 Trung bình 13 5,20 Yếu 11 4,40 Biện pháp Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP Biện pháp Tổ chức hoạt động thực tế TT giáo dục trị, tư tưởng cho học viên TÍNH CẤP TH IẾT MỨC ĐỘ KHẢ (SL, %) THI (SL, %) Rất cấp thiết Khả thi Cấp thiết Không khả thi Chưa cấp thiết Chưa rõ Nâng cao chất lượng xây dựng triển 25 206 19 231 19 7,60 92,40 7,60 khai chương trình, kế hoạch Tổ chức 10,00 82,40 hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Nâng cao trách nhiệm, lực tến 110 117 hành tổ chức hoạt động thực tế 44,00 46,80 Thường xuyên đổi tổ chức hoạt 103 127 động thực tế giáo dục trị, 41,20 50,80 23 229 16 9,20 91,60 6,40 2,00 225 20 8,00 90,00 8,00 2,00 giáo dục trị, tư tưởng cho 20 tư tưởng cho học viên nhà trường Đẩy mạnh hoạt động tự giáo dục, 105 121 239 11 tự tổ chức hoạt động thực tễn học 42,00 48,40 viên Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng 36 195 9,60 95,60 4,40 235 15 kết kinh nghiệm Tổ chức hoạt động 14,40 7,60 94,00 6,00 78,00 24 19 thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Phát huy sức mạnh tổng hợp 25 207 tổ chức, lực lượng; xây dựng môi 10,00 82,80 trường sư phạm mẫu mực nhà trường 18 229 21 7,20 91,60 8,40 Ý kiến đề nghị trình Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường Cao đẳng CNQP Nội dung đề nghị Đề nghị cấp - Nghiên cứu điều chỉnh quy định Đảng uỷ, Ban quản lý học viên cho phù hợp với tình hình Giám hiệu nhà thực tế trường - Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên SL 50 % 20,00 48 19,20 cán quản lý học viên để bảo đảm cho giáo dục Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên 47 18,80 - Tăng cường đầu tư sở vật chất phục vụ cho Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng đơn vị - Nâng cao chất lượng phục vụ cho dạy học môn khoa học xã hội nhân văn - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá Các quan 48 19,20 trường 47 18,80 Các khoa giáo 46 18,40 58 23,20 nhà trình giáo dục trị, tư tưởng đơn vị - Nâng cao tnh thần, trách nhiệm đạo đức giảng viên - Đổi phương pháp Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng viên Đơn vị quản lý học viên học viên, tăng cường giáo dục, động viên, khắc phục kiểu quản lý nặng hành quân - Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên cần có kế hoạch chặt chẽ, phù hợp 47 18,80 Phụ lục 5: THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CƠ QUAN, GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ Phòng Đào tạo Phòng Chính trị Phòng Hành Ban K thí Khoa KH XH&NV Tiểu đồn Tiểu đồn Tổng Hiện có ĐƠN VỊ chế Biên HỌC VIÊN 40 17 10 21 40 17 10 21 15 15 125 15 15 125 CHẤT LƯỢNG Quân hàm Văn hoá 4// 3// 2// 1// 4/ 3/ 2/ 1/ ThS ĐH CĐ 13 15 4 33 1 13 2 1 3 16 24 42 3 35 15 20 15 15 103 (Nguồn: Phòng Chính trị - Trường Cao đẳng CNQP, tháng 12/2014) Khoa Cơ bản, Cơ sở Khoa KHXH NV Điện, Điện tử Khoa Cơ khí, Vũ khí Khoa Dạy nghề Khoa Tin học, Ngoại ngữ Khoa Kinh tế Tổng Hiện có ĐƠN VỊ THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN chếBiên Phụ lục 6: CHẤT LƯỢNG 15 Quân hàm 4// 3// 2// 1// 4/ 3/ 2/ 1/ CNV 4 15 21 21 17 22 19 22 19 2 6 2 17 13 24 14 24 14 3 5 16 18 18 11 34 91 133 133 15 37 42 21 14 2 Văn hoá Th.S ĐH CĐ (Nguồn: Phòng Chính trị - Trường Cao đẳng CNQP, tháng 6/2012) Phụ lục 7: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN BỊ KỶ LUẬT (từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2014) Năm Tổng số 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng số 24 HÌNH THỨC KỶ LUẬT Cảnh Khiển Xin thơi Buộc cảo trách học học 02 05 01 04 01 02 04 01 01 09 15 Ghi (Nguồn: Phòng Chính trị - Trường Cao đẳng CNQP 12/2014) Phụ lục 8: KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC VIÊN Kết học tập (%) G K TBK TB 1,17 69,94 28,64 0,11 Kết rèn luyện (%) T K TB TBY 94,66 4, 15 1,17 0,11 5,05 75,92 18,45 0,58 96,75 2,95 0,30 2012 - 2013 1,05 77,02 21,85 0,08 94,89 4,23 0,84 0,04 2013 - 2014 4,05 72,02 23,50 0,43 95,00 4,00 1,00 Năm học 2010 - 2011 2011 - 2012 (Nguồn: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng CNQP 12/2014) Phụ lục 9: PHÂN LOẠI HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG Thời gian Tổng số học viên Năm 2010 250 Năm 2011 Giỏi SL Khá TBK % SL TB % SL % 3,2 170 68 55 22 17 0,7 235 2,1 145 61,7 72 30,6 13 0,5 Năm 2012 190 3,7 125 65,9 40 21,0 18 9,4 Năm 2013 215 2,8 137 63,7 49 22,8 23 10,7 Năm 2014 189 2,6 127 67,2 31 16,4 26 13,7 (Nguồn: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng CNQP 12/2014) SL % Phụ lục 5: THỐNG KÊ SÁCH PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU CHO HỌC VIÊN VÀ SÁCH PHỊNG HỒ CHÍ MINH Ở ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỌC VIÊN ĐƠN VỊ Tên sách Số lượng LOẠI SÁCH Sách chuyên khảo Sách tham khảo Nhà trường 8.407 10.144 Lênin toàn tập Hồ Chí Minh 12 tập Hồ Chí Minh 15 tập C.Mác,Ph.Ăng ghen tồn tập Văn kiện Đảng Sách chun mơn khác 171 187 225 108 445 8.003 7.011 3.133 171 187 225 108 445 2573 Sách Phòng Hồ Chí Minh đơn vị quản lý học viên Tiểu đoàn Tổng số 1002 10.144 (Nguồn: Thư viện, Ban khoa học quân - Trường Cao đẳng CNQP 12/2014) 576 ... TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TRONG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, TỔNG CỤC CNQP 57 3.1 Yêu cầu tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên Trường. .. Tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên trường Cao đẳng Quân 4.2 Đối tư ng nghiên cứu Biện pháp tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị tư tưởng cho học viên trường Cao đẳng. .. hoạch giáo dục trị, tư tưởng tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho học viên 60 3.2.2 Nâng cao trách nhiệm, lực tiến hành tổ chức hoạt động thực tế giáo dục trị, tư tưởng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động thực tế trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên trường cao đẳng công nghiệp quốc phòng , Tổ chức hoạt động thực tế trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên trường cao đẳng công nghiệp quốc phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay