Đề kiểm tra học kì môn Toán lớp 12 mã đề 485

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:52

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu Mặt phẳng Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu ?Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong ,trục hoành và các đường thẳng . Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN Mơn Tốn Lớp 12 Thời gian làm bài: phút; (50 câu trắc nghiệm) đề thi 485 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Tìm giá trị thực m để phương trình x  2.3x 1  m  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  A m  B m  3 C m  D m  Câu 2: Cho khối chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a cạnh bên 2a Tính thể tích V khối chóp S.ABC 11a 11a 11a 13a A V  B V  C V  D V  12 12 Câu 3: Cho hàm số y  x  Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng  �;  C Hàm số nghịch biến  0; � B Hàm số đồng biến khoảng  0; � D Hàm số nghịch biến  1;1 Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  [1;3] bằng: A B -2 C -1 Câu 5: Cho   0 D f ( x )dx  Tính I  �  f ( x)  2sin( x)  � A I  C I    B I  D I    Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x  y  z  x  y  z  16  Mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Mặt phẳng ( P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính ? A r  2 B r  C r  D r  Câu 7: Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x ) biết f (1  x)  x  f (1  x) điểm có hồnh độ x  1 A y  x  7 B y  x  C y  1 x 7 D y  x  f ( x) �1 � I  dx � Câu 8: Cho hàm số f ( x) liên tục R f ( x)  f � � x Tính tích phân x x �� A I  B I  C I  D I  Câu 9: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y  x  ,trục hoành đường thẳng x  0, x  Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích V bao nhiêu? A 2 B C 4 D D 13 Câu 10: Tính tổng tất nghiệm phương trình 6.4 x  13.6 x  6.9 x  A B 6 C Trang 1/5 - đề thi 485 Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(5; 2; 2), B( 1;6; 2) Mặt phẳng uuur uuur (P) : x  y  z   Điểm M(a; b; c) thuộc mặt phẳng (P) cho MA  3MB nhỏ Khi giá trị tích T  a.b.c A T  24 B T  12 C T  D T  20 Câu 12: Cho số phức thỏa mãn z  z  7  3i  z Tính z A B C D Câu 13: Một người gửi 75 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 5,4% /năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người nhận số tiền nhiều 100 triệu đồng bao gồm gốc lãi ? Giả định suốt thời gian gửi, lãi suất không thay đổi người khơng rút tiền A năm B năm C năm D năm Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB=3a, BC=4a, SA=12a SA vng góc với đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 13a 17a 5a A R  B R  C R  6a D R  2 Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 1, tam giác SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại ˆ  1200 tiếp hình chóp cho biết góc ASB 5 3 13 78 15 A V  B V  C V  D V  54 27 27 z Câu 16: Tìm số phức thỏa mãn z   3i   2i A z   5i B z   i C z   5i D z   i Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;3; 1), B( 1;1;1), C(1; m  1; 2) Tìm m để tam giác ABC vng B ? A m  B m  4 C m  D m  6 Câu 18: Tìm nghiệm phương trình log ( x  5)  A x  B x  13 C x  11 D x  21 Câu 19: Đồ thị hàm số hàm số có tiệm cận đứng ? A y  x  3x  B y  x2  5x  x2 C y  2 x x D y   x2  x2 Câu 20: Cho số phức z thỏa mãn z  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w   2i  (2  i) z đường tròn, bán kính đường tròn A R  B R  20 C R  D R  Câu 21: Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt hình lập phương cạnh A Tính thể tích khối trụ  a3 A B  a  a3 C  a3 D Câu 22: hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z   Gọi M , M điểm biểu diễn z1 , z mặt phẳng tọa độ Tính T  OM  OM với gốc tọa độ A T  B T  C T  2 D T  Trang 2/5 - đề thi 485 Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x2 y = – x2 là: (x2  1)dx A � 1 (1 x2 )dx B � (x2  1)dx C � (1 x2)dx D � 1 Câu 24: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành tích 48 Gọi M, N, P điểm thuộc cạnh AB, CD, SC cho MA=MB, NC=2ND, SP=PC Tính thể tích V khối chóp P.MBCN A V=40 B V=28 C V=20 D V=14 Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1;0), B(0;1; 2) Vectơ rvectơ phương đường thẳng AB ? r r r A u   1;0;2 B u   1;2;2 C u   1;1;2 D u   1;0;2 2 x  có điểm cực trị ? x 1 A B C D mx  4m Câu 27: Cho hàm số y  với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m xm để hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B vô số C D Câu 26: Hàm số y  Câu 28: Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh Sxq hình nón cho A Sxq  3 B Sxq  3 C Sxq  39 D Sxq  12 Câu 29: Cho hình bát diện cạnh a Gọi S tổng diện tích tất mặt hình bát diện Mệnh đề đúng? A S  8a B S  3a C S  3a D S  3a Câu 30: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục R thỏa mãn f ( x)  0, x �R Biết f (0)  f� ( x )  (2  x ) f ( x ) Tìm giá trị thực tham số m để phương trình f ( x )  m có hai nghiệm thực phân biệt A  m  e B  m  e C  m �1 D m  e Câu 31: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng cân A, SA vng góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách từ A đến (SBC) Gọi  góc mặt phẳng (SBC) (ABC), tính cos  thể tích khối chóp S.ABC nhỏ A cos  B cos  C cos  D cos  3 Câu 32: Tìm tập xác định D hàm số y  ( x  x  2) 3 A D  (�; 1) �(2; �) B D  (�; 1) �(1;2) �(2; �) C D  (0; �) D D  R Câu 33: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1   i  z2  iz1 Tìm giá trị nhỏ m biểu thức z1  z A y   B m  2 C m  2  D m  Câu 34: Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có ba điểm cực trị đỉnh tam giác có diện tích A m  16 B m   16 C m  1 D m  Câu 35: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  3x  mx  đồng biến khoảng  �;  A m �3 B m �2 C m �0 D m  1 Trang 3/5 - đề thi 485  Câu 36: Số nghiệm phương trình sin x  cos x   log (sinx) (0; ) là: A B C D B C có đáy ABC tam giác vng cân B, Câu 37: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A��� BB�  a, AC  a Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V  a3 B V  a3 D V  C V  a a3 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : x  ( y  2)  ( z  2)  Tính bán kính R ( S ) A R  B R  2 C R  D R  64 Câu 39: Cho số phức z1   2i, z2  3  i Tìm điểm biểu diễn số phức z  z1  z2 mặt phẳng tọa độ A D(1;7) B A(2; 1) C C (2; 5) D B(4; 3) Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z  24  cắt ba trục tọa độ Ox, Oy , Oz A, B, C Tính thể tích tứ diện OABC A 96 B 192 C 288 D 78 Câu 41: Cho số phức z   i Tính z A z  B z  D z  C z  Câu 42: Biết phương trình 2log x  3log x  có hai nghiệm thực x1  x2 Tính giá trị biểu thức T  ( x1 ) x2 ? B T  A T  32 C T  64 D T  16 ( x  1) ln(x  3) dx ? Câu 43: Tính tích phân I  � A 10ln  19 B 10ln C 10ln  19 D 10ln  19 Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Khoảng cách từ điểm M (1; 2; 3) đến mặt phẳng ( P) : 4 A B C D 3 Câu 45: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x )  x x dx  A � 5x C ln 5 x dx  x 1  C B � x dx  x.ln  C C � x dx  D � x 1 C x 1 Câu 46: Số nguyên tố dạng M p  p  , p số nguyên tố gọi số nguyên tố Mec-xen (M.Mersenne, 1588-1648, người Pháp) Năm 1876, ELucas phát M 127 Hỏi viết M 127 hệ thập phân M 127 có chữ số? A 39 B 40 C 38 D 41 Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(0;1;3), B(10;6;0) Mặt phẳng (P) : x  y  z  10  Điểm I (10; a; b) thuộc mặt phẳng (P) cho IM  IN lớn Khi tổng T  a  b A T  B T  C T  D T  Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;1), B(1; 2; 3) Đường thẳng r x 1 y  z d:   Tìm vecto phương u đường thẳng  qua A vng góc với d, 2 1 đồng thời r cách B khoảng lớn r r r A u  (1;0;2) B u  (2;0;4) C u  (2;2;1) D u  (4;3;2) Trang 4/5 - đề thi 485 Câu 49: Cho hình cầu (S) tâm I, bán kính R khơng đổi Một hình trụ có chiều cao h bán kính đáy r thay đổi nội tiếp hình cầu Tính chiều cao h theo R cho diện tích xung quanh hình trụ lớn R R hR A h  D h  R B h  C 2 0 �x � Câu 50: Cho hàm số f ( x) liên tục R thỏa mãn f (2)  16, � f ( x)dx  Tính I  � xf � dx �� A I  144 B I  12 C I  28 �2 � D I  112 - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 485 ... liên tục R thỏa mãn f (2)  16, � f ( x)dx  Tính I  � xf � dx �� A I  144 B I  12 C I  28 �2 � D I  112 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 485 ... để hàm số y  x  3x  mx  đồng biến khoảng  �;  A m �3 B m �2 C m �0 D m  1 Trang 3/5 - Mã đề thi 485  Câu 36: Số nghiệm phương trình sin x  cos x   log (sinx) (0; ) là: A B C D B... r cách B khoảng lớn r r r A u  (1;0;2) B u  (2;0;4) C u  (2;2;1) D u  (4;3;2) Trang 4/5 - Mã đề thi 485 Câu 49: Cho hình cầu (S) tâm I, bán kính R khơng đổi Một hình trụ có chiều cao h
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì môn Toán lớp 12 mã đề 485, Đề kiểm tra học kì môn Toán lớp 12 mã đề 485

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay