Đề kiểm tra học kỳ môn toán Lớp 12

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:44

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN Mơn Tốn Lớp 12 Thời gian làm bài: phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: 0 Câu 1: Cho hàm số f ( x) liên tục R thỏa mãn f (2) = 16, ∫ f ( x)dx = Tính I = ∫ xf ′  x ÷dx B I = 28 C I = 112 −2 x + Câu 2: Hàm số y = có điểm cực trị ? x −1 A B C A I = 12 2 D I = 144 D π Câu 3: Số nghiệm phương trình sin x − cos x = + log (sinx) (0; ) là: A B C D Câu 4: Cho hình nón có bán kính đáy r = độ dài đường sinh l = Tính diện tích xung quanh Sxq hình nón cho A Sxq = 12π B Sxq = 3π C Sxq = 39π D Sxq = 3π Câu 5: Biết phương trình 2log x + 3log x = có hai nghiệm thực x1 < x2 Tính giá trị biểu thức T = ( x1 ) x2 ? A T = 16 B T = 64 D T = C T = 32 Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − y + z + 24 = cắt ba trục tọa độ Ox, Oy, Oz A, B, C Tính thể tích tứ diện OABC A 96 B 192 C 78 D 288 Câu 7: Số nguyên tố dạng M p = p − , p số nguyên tố gọi số nguyên tố Mec-xen (M.Mersenne, 1588-1648, người Pháp) Năm 1876, ELucas phát M 127 Hỏi viết M 127 hệ thập phân M 127 có chữ số? B 39 C 40 D 38 A 41 mx + 4m với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để x+m hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A vô số B C D f ( x ) > 0, ∀x ∈ R Biết f (0) = Câu 9: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục R thỏa mãn Câu 8: Cho hàm số y = f ′( x ) = (2 − x ) f ( x) Tìm giá trị thực tham số m để phương trình f ( x) = m có hai nghiệm thực phân biệt A < m < e B m > e C < m ≤ D < m < e Câu 10: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 + − i = z2 = iz1 Tìm giá trị nhỏ m biểu thức z1 − z A y = − B m = 2 − C m = D m = 2 Câu 11: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC tam giác vuông cân B, BB′ = a, AC = a Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V = a3 B V = a C V = a3 D V = a3 Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 12: Cho số phức z1 = − 2i, z2 = −3 + i Tìm điểm biểu diễn số phức z = z1 + z2 mặt phẳng tọa độ A A(−2; −1) B B(4; −3) C C (2; −5) D D(−1;7) Câu 13: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = x + x − mx + đồng biến khoảng ( −∞; ) A m ≤ −3 B m < −1 C m ≥ −2 D m ≤ Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − y + z + = Khoảng cách từ điểm M (−1; 2; −3) đến mặt phẳng ( P) : 4 A B C D Câu 15: Tìm nghiệm phương trình log ( x − 5) = A x = B x = 21 C x = 11 D x = 13 Câu 16: Tính tích phân I = ∫ ( x + 1) ln(x − 3)dx ? 19 A 10ln + C 10ln − B 10ln 19 D −10ln + 19 f ( x) 1 I = ∫1 x dx Câu 17: Cho hàm số f ( x) liên tục R f ( x) + f  ÷ = 3x Tính tích phân x A I = B I = C I = D I = Câu 18: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = x A ∫ x dx = x +1 +C x +1 B ∫ x dx = 5x +C ln x x C ∫ dx = ln + C x x +1 D ∫ dx = + C Câu 19: Tìm m để đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị đỉnh tam giác có diện tích A m = − 16 B m = −1 C m = 16 D m = Câu 20: Cho số phức z = + i Tính z A z = B z = C z = D z = Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB=3a, BC=4a, SA=12a SA vng góc với đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 5a 17a 13a A R = 6a B R = C R = D R = 2 Câu 22: Tìm số phức z thỏa mãn z + − 3i = − 2i A z = − 5i B z = − 5i C z = + i D z = − i Câu 23: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành tích 48 Gọi M, N, P điểm thuộc cạnh AB, CD, SC cho MA=MB, NC=2ND, SP=PC Tính thể tích V khối chóp P.MBCN A V=28 B V=20 C V=40 D V=14 Câu 24: Cho hàm số y = x + Mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; ) C Hàm số đồng biến khoảng ( 0; +∞ ) B Hàm số nghịch biến ( −1;1) D Hàm số nghịch biến ( 0; +∞ ) Câu 25: Cho số phức thỏa mãn z − z = −7 + 3i + z Tính z A B C D Câu 26: Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = f ( x ) biết f (1 + x ) = x − f (1 − x) điểm có hồnh độ x = Trang 2/5 - Mã đề thi 132 7 A y = x − Câu 27: Cho B y = −1 x− 7 π π 0 C y = −1 x+ 7 D y = x + ∫ f ( x)dx = Tính I = ∫ [ f ( x) + 2sin( x)] B I = + π A I = C I = D I = + π Câu 28: Cho số phức z thỏa mãn z = Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w = − 2i + (2 − i) z đường tròn, bán kính đường tròn A R = B R = C R = 20 Câu 29: Tìm giá trị thực m để phương trình − 2.3 x x1 + x2 = A m = −3 B m = x +1 D R = + m = có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn C m = D m = Câu 30: Giá trị nhỏ hàm số y = x − x + [1;3] bằng: A B C -2 D -1 Câu 31: Cho khối chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a cạnh bên 2a Tính thể tích V khối chóp S.ABC 11a 13a 11a 11a A V = B V = C V = D V = 12 12 2 Câu 32: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x y = – x là: A ∫ (1− x )dx B ∫ (x − 1)dx −1 C ∫ (1− x )dx −1 D ∫ (x − 1)dx Câu 33: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, SA vng góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách từ A đến (SBC) Gọi α góc mặt phẳng (SBC) (ABC), tính cos α thể tích khối chóp S.ABC nhỏ A cosα = B cosα = C cosα = D cosα = 3 Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 1, tam giác SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại ˆ = 1200 tiếp hình chóp cho biết góc ASB 5π 3π 15π 13 78π A V = B V = C V = D V = 54 27 27 Câu 35: Đồ thị hàm số hàm số có tiệm cận đứng ? A y = − x2 + x2 B y = x2 − 5x + x−2 C y = x3 − 3x + D y = 2+ x x Câu 36: Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt hình lập phương cạnh π a3 A B Tính thể tích khối trụ π a3 A π a3 C D π a Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(−5; 2; 2), B( −1; 6; 2) Mặt phẳng uuur uuur (P) : x + y− z − = Điểm M(a; b; c) thuộc mặt phẳng (P) cho MA + 3MB nhỏ Khi giá trị tích T = a.b.c A T = B T = −20 C T = 12 D T = 24 Câu 38: Cho hình cầu (S) tâm I, bán kính R khơng đổi Một hình trụ có chiều cao h bán kính đáy r thay đổi nội tiếp hình cầu Tính chiều cao h theo R cho diện tích xung quanh hình trụ lớn R R h=R B h = R D h = A C h = 2 Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1; 0), B(0;1; 2) Vectơ rvectơ phương đường thẳng AB ? r r r A u = ( −1;0;−2) B u = ( 1;2;2) C u = ( −1;1;2) D u = ( −1;0;2) Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : x + ( y + 2) + ( z − 2) = Tính bán kính R ( S ) A R = 64 B R = C R = D R = 2 Câu 41: Tính tổng tất nghiệm phương trình 6.4 x − 13.6 x + 6.9 x = A B C 13 D −6 Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;3; −1), B(−1;1;1), C(1; m − 1; 2) Tìm m để tam giác ABC vng B ? A m = −6 B m = C m = D m = −4 Câu 43: Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z + = Gọi M , M điểm biểu diễn z1 , z mặt phẳng tọa độ Tính T = OM + OM với gốc tọa độ A T = B T = 2 C T = D T = Câu 44: Một người gửi 75 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 5,4% /năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người nhận số tiền nhiều 100 triệu đồng bao gồm gốc lãi ? Giả định suốt thời gian gửi, lãi suất khơng thay đổi người không rút tiền A năm B năm C năm D năm Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x + y + z − x + y − z − 16 = Mặt phẳng ( P ) : x + y − z − = Mặt phẳng ( P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính ? A r = B r = C r = 2 D r = Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(0;1;3), B(10;6; 0) Mặt phẳng (P) : x − y + z − 10 = Điểm I (−10; a; b) thuộc mặt phẳng (P) cho IM − IN lớn Khi tổng T = a + b A T = B T = C T = D T = Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(−1; 2;1), B(1; 2; −3) Đường thẳng r x +1 y − z d: = = Tìm vecto phương u đường thẳng ∆ qua A vng góc với d, 2 −1 đồng thời cách B khoảng lớn r r r r A u = (4;−3;2) B u = (2;0;−4) C u = (2;2; −1) D u = (1;0;2) Câu 48: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y = x + ,trục hoành đường thẳng x = 0, x = Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích V bao nhiêu? Trang 4/5 - Mã đề thi 132 4π B 2π C D 3 −3 Câu 49: Tìm tập xác định D hàm số y = ( x − x − 2) A D = (−∞; −1) ∪ (2; +∞) B D = (−∞; −1) ∪ (−1; 2) ∪ (2; +∞) C D = (0; +∞) D D = R a Câu 50: Cho hình bát diện cạnh Gọi S tổng diện tích tất mặt hình bát diện Mệnh đề đúng? A S = 3a B S = 3a C S = 3a D S = 8a A - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ... S tổng diện tích tất mặt hình bát diện Mệnh đề đúng? A S = 3a B S = 3a C S = 3a D S = 8a A - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ... cạnh đáy a cạnh bên 2a Tính thể tích V khối chóp S.ABC 11a 13a 11a 11a A V = B V = C V = D V = 12 12 2 Câu 32: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x y = – x là: A ∫ (1− x )dx B ∫ (x − 1)dx... nội tiếp hai mặt hình lập phương cạnh π a3 A B Tính thể tích khối trụ π a3 A π a3 C D π a Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(−5; 2; 2), B( −1;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ môn toán Lớp 12, Đề kiểm tra học kỳ môn toán Lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay