Nghiên cứu thử nghiệm phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà nội (FULL TEXT)

153 21 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 09:02

ĐẶT VẤN ĐỀ Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật bảo hiểm y tế năm 2008 của Quốc hội, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Ch nh phủ là các căn cứ quan trọng cho công cuộc đổi mới c chế hoạt động và quản l tài ch nh y tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hạn chế hiện có cung cấp ịch vụ có chất lượng công ằng về khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức kh e [1], [2], [3]. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đổi mới phư ng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu nói trên o tác động đến hả năng tiếp cận của người sử dụng, hiệu quả và chất lượng dịch vụ y tế thông qua các c chế khuyến khích phù hợp [4], [5]. Phư ng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện là cách được áp dụng để kinh phí từ các nguồn hác nhau được ng để trả lại các chi phí mà bệnh viện đ tiêu tốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ [6]. Chi trả theo ph ịch vụ thực thanh, thực chi các chi phí của mỗi bệnh nhân) làm gia tăng sử ụng ịch vụ gây l ng ph nguồn lực và hoạt động của ệnh viện m hiệu quả. Phư ng thức chi trả theo định suất c quan ảo hiểm y tế cấp cho bệnh viện một số tiền bằng số người đăng hám chữa bệnh theo bảo hiểm nhân với định suất phí toàn quốc và hệ số điều chỉnh của c sở) tiềm ẩn nguy c rủi ro tài chính cho bệnh viện [6], [7], [8]. Các nhược điểm của phư ng thức chi trả theo phí dịch vụ và định xuất (hai phư ng thức đang áp ụng tại các c sở y tế hiện nay) đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới phư ng thức chi trả không phù hợp. Phư ng thức chi trả trọn gói ( hi điều trị các bệnh nhân cùng một chẩn đoán thì ệnh viện được quỹ bảo hiểm y tế và/hoặc bệnh nhân chi trả cho các chi ph điều trị ở mức như nhau đang được hầu hết các quốc gia phát triển áp dụng với ưu điểm là cải thiện năng suất, chất lượng dịch vụ và iểm soát gia tăng chi ph [9], [10]. Phư ng thức này mới được Bộ Y tế áp ụng thử nghiệm với 4 nhóm ệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn và Ba Vì từ 2009 đến 2011 (giai đoạn I) và được gia hạn thực hiện từ 2012 đến 2014 trong đó có áp ụng thử nghiệm quy trình chuyên môn cho 26 bệnh (bản kế hoạch chi tiết về chăm sóc và điều trị cho mỗi trường hợp bệnh dựa trên những thực hành lâm sàng tốt nhất) [11], [12], [13]. Việc tính toán chi phí một cách khoa học, áp dụng phư ng thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh và áp dụng quy trình chuyên môn là những nội dung quan trọng cần được đánh giá để đưa ra các ết luận chính xác, làm c sở cho việc triển khai rộng trên toàn hệ thống. Các câu h i về: 1) mức chi phí dịch vụ t nh đ ng đủ theo 7 cấu phần chi phí theo Nghị định số 85/2012/NĐCP của Ch nh phủ [3]) là bao nhiêu; 2) mức thu phí dịch vụ của bệnh viện đ đ p được những cấu phần nào; ở mức bao nhiêu so với mức chi phí tính toán đủ; ở mức nào so với chi phí của bệnh viện cần được giải đáp Hiện chưa có nghiên cứu về tính toán chi phí chi tiết trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai (là những dịch vụ phổ iến có hướng dẫn điều trị rõ ràng và chi ph điều trị khá cao) tại Việt Nam. Vì vậy, đề tài Nghiên cứu thử nghiệm phư ng thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội đ thực hiện với các mục tiêu sau: 1. Tính toán chi ph trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn (2012 – 2014). 2. Đánh giá ết quả về chi phí khi áp dụng phư ng thức chi trả trọn gói với trường hợp đẻ thường tại bệnh viện Thanh Nhàn (2012 – 2014). 3. Đánh giá ết quả ước đầu về chi phí khi áp dụng quy trình chuyên môn với trường hợp mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn (2014). BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y - CHU PHÚC THI NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI THEO TRƯỜNG HỢP ĐẺ THƯỜNG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN, NỘI (2012 - 2014) LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NỘI – 2018 iv MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ xiii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xiii ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 CÁC PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ PHÍ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM ……………… 1.1.1 Các phƣơng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện 1.1.2 ề uất chu ển ổi phƣơng thức chi trả Việt Nam 1.2 TÍNH TỐN CHI PHÍ DỊCH VỤ THEO TRƢỜNG HỢP BỆNH 10 1.2.1 Thiết kế phƣơng pháp tính tốn chi phí 11 1.2.2 Xác ịnh ơn vị sản phẩm cuối cùng…………………… 12 1.2.3 Phân loại trung tâm chi phí ………………………… 13 1.2.4 Xác ịnh cấu phần chi phí …………………………… 13 1.2.5 Tính tốn phân bổ cấu phần chi phí ến trung tâm chi phí …………………………………………………………… 13 1.2.6 Tính tốn chi phí nguồn phân bổ chi phí ến ơn vị sản phẩm cuối (trƣờng hợp bệnh) ……………………………… 14 1.3 ÁP DỤNG CHI TRẢ TRỌN GÓI THEO TRƢỜNG HỢP BỆNH 15 1.3.1 Các hoạt ộng chuẩn bị ………………………………… 15 1.3.2 Thí iểm chi trả trọn gói ……………………………… 15 v 1.3.3 C p nh t mức chi trả trọn gói ……………….…………… 16 1.3.4 Áp dụng phƣơng thức chi trả phạm vi rộng…… 16 1.4 ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUN MƠN 17 1.4.1 Các bƣớc â dựng qu trình chu ên mơn 18 1.4.2 Lợi ích qu trình chun mơn 19 1.4.3 Trƣờng hợp ẻ thƣờng……………………………………… 21 1.4.4 Trƣờng hợp mổ lấ thai…………………………………… 21 1.5 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ, ÁP DỤNG CHI TRẢ TRỌN GĨI QUY TRÌNH CHUN MƠN TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM ………………………… 22 1.5.1 Các nghiên cứu phƣơng thức chi trả ……………… 22 1.5.2 Các nghiên cứu phân tích tính tốn chi phí ………… 23 1.5.3 Nghiên cứu áp dụng chi trả trọn gói theo trƣờng hợp bệnh 29 1.5.4 Nghiên cứu áp dụng qu trình chu ên mơn ……………… 30 1.6 GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN THANH NHÀN Ề ÁN THÍ IỂM PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI ……… 32 1.3.1 Giới thiệu bệnh viện Thanh Nhàn……………………… 32 1.3.2 Áp dụng thí iểm chi trả trọn gói Việt Nam………… 33 1.3.2 Áp dụng Qu trình chu ên mơn thí iểm phƣơng thức chi trả trọn gói Việt Nam …………………………………… 33 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 ỐI TƢỢNG, ỊA IỂM, THỜI GIAN, CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU…………………………………………… 35 2.1.1 ối tƣợng 35 2.1.2 ịa iểm thời gian 35 2.1.3 Chất liệu nghiên cứu 35 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu……………………………………… 36 vi 2.2.2 Cỡ mẫu phƣơng pháp chọn mẫu ……………………… 36 2.2.3 Nội dung biến số nghiên cứu 38 2.2.4 Công cụ kỹ thu t thu th p thông tin 44 2.2.5 Xử lý số liệu 45 2.3 KHỐNG CHẾ SAI SỐ 46 2.4 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 47 2.4.1 Các bƣớc chuẩn bị 47 2.4.2 Thực nghiên cứu 47 2.4.3 Phân tích số liệu viết lu n án 48 2.5 ẠO ỨC NGHIÊN CỨU 48 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 PHÂN TÍCH CHI PHÍ BỆNH VIỆN, TÍNH TỐN CHI PHÍ TRƢỜNG HỢP Ẻ THƢỜNG MỔ LẤY THAI………… 49 3.1.1 Phân tích chi phí bệnh viện khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn………………… 49 3.1.2 Tính tốn chi phí trƣờng hợp ẻ thƣờng MLT…………… 3.2 58 ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP Ẻ THƢỜNG … 67 3.2.1 Kết áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói trƣờng hợp ẻ thƣờng ……………………………………………………………… 67 3.2.2 Chất lƣợng dịch vụ 72 3.2.2 Tính chấp nh n bên tham gia ối với phƣơng thức chi trả trọn gói ……………………………………………………… 3.3 74 ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUN MƠN ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP MỔ LẤY THAI……… 76 3.3.1 Kết áp dụng qu trình chu ên mơn trƣờng hợp mổ lấ thai 76 3.3.2 So sánh trung bình thu viện phí trƣờng hợp mổ lấ thai lần lần trở lên……………………………………………………… 80 3.3.3 Trung bình thu viện phí trƣờng hợp gâ mê nội khí quản 82 vii CHƯƠNG 4: BÀN LU N 83 4.1 PHÂN TÍCH CHI PHÍ BỆNH VIỆN THANH NHÀN, TÍNH TỐN CHI PHÍ TRƢỜNG HỢP Ẻ THƢỜNG MỔ LẤY THAI… 83 4.1.1 Phân tích chi phí bệnh viện khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn 83 4.1.2 Tính tốn chi phí trƣờng hợp ẻ thƣờng mổ lấ thai 88 4.2 ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP Ẻ THƢỜNG … 105 4.2.1 Kết áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói cho trƣờng hợp ẻ thƣờng, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 105 4.2.2 Chất lƣợng dịch vụ áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói 106 4.2.3 Tính chấp nh n bên tham gia ối với phƣơng thức chi trả trọn gói……………………………………………………… 109 4.2.4 Các biện pháp hạn chế tác ộng tiêu cực áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói ………………………………… 111 4.3 KẾT QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUN MƠN CHO TRƢỜNG HỢP MỔ LẤY THAI, 2014 ……………………… 115 4.3.1 ánh giá kết áp dụng qu trình chu ên mơn trƣờng hợp mổ lấ thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2014………………… 115 4.3.2 So sánh chi phí trƣờng hợp mổ lấ thai lần lần trở lên……………………… 120 4.3.3 So sánh mổ lấ thai phƣơng pháp gâ tê tủ sống/gâ mê 121 4.4 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU 122 KẾT LU N 125 KIẾN NGHỊ 127 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LU N ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Phần viết đầy đủ Phần viết tắt ABF Activity ase un ing Chi trả theo ết hoạt động BD, SCTS Bảo ng, sửa chữa tài sản BHYT ảo hiểm y tế BHXH ảo hiểm x hội BV ệnh viện CP Chi phí CTTG Chi trả trọn gói CĐHA Chẩn đốn hình ảnh DRG Diagnostic Related Groups (Chi trả theo nhóm trường hợp ệnh DV Dịch vụ DVYT Dịch vụ y tế ĐT Điều trị ĐTT Đẻ thường trọn gói Đ H iám định bảo hiểm KCB Khám chữa bệnh MLT Mổ lấy thai NSNN Ngân sách nhà nước PDV Phí dịch vụ PTCT Phư ng thức chi trả PVS Ph ng vấn sâu PTTT Phẫu thuật thủ thuật QTCM Quy trình chun mơn SÂ Siêu âm ix Phần viết đầy đủ Phần viết tắt SD Stan ar eviation Độ lệch chuẩn) THB Trường hợp ệnh TSM Tầng sinh môn TTB Trang thiết ị TTBYT Trang thiết ị y tế VTTH Vật tư tiêu hao VTYT Vật tư y tế XN X t nghiệm x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Đặc điểm phư ng thức chi trả ph ịch vụ ệnh viện 2.1 Số lượng đối tượng nghiên cứu định lượng 37 2.2 Nội dung biến số nghiên cứu (mục tiêu 1) 39 2.3 Nội dung, biến số nghiên cứu kết mong đợi (mục tiêu 2) 43 2.4 Nội dung, biến số nghiên cứu kết mong đợi (mục tiêu 2) 43 2.5 Công cụ kỹ thuật thu thập thông tin, nghiên cứu định lượng 44 3.1 Cấu trúc chi phí bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 49 3.2 So sánh biến đổi chi phí theo cấu phần, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.3 53 Tỷ lệ c cấu ngân sách nhà nước cấp cho bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.5 53 Tỷ lệ ngân sách nhà nước cấp so với tổng chi phí, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.6 54 Thu phí trung bình bệnh nhân đợt điều trị nội trú, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.7 51 Ngân sách nhà nước cấp cho bệnh viện Thanh Nhàn, 20122014 3.4 55 Mức tăng trung ình thu ph / ệnh nhân/đợt điều trị nội trú, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 56 3.8 Cấu trúc chi phí khoa sản, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 56 3.9 Tính tốn chi ph t nh đủ) cho trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 3.10 Tính tốn chi ph 58 t nh đủ) trường hợp mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 59 xi Bảng Tên bảng Trang 3.11 Mức biến đổi giá thuốc vật tư y tế trường hợp đẻ thường mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 3.12 Tính tốn chi ph trường hợp đẻ thường, khấu trừ chi phí nhà nước đ cấp 3.13 61 Tính tốn chi ph trường hợp mổ lấy thai, khấu trừ chi phí nhà nước đ cấp 3.14 62 So sánh mức tính tốn chi phí phí mức thu ph trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.15 63 So sánh mức tính tốn chi phí phí mức thu ph trường hợp mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.16 60 64 So sánh mức tính tốn chi phí (khấu trừ ngân sách nhà nước cấp) trung bình mức viện thu phí theo cấu phần, trường hợp đẻ thường 3.17 64 So sánh mức tính tốn chi phí (khấu trừ ngân sách nhà nước cấp) mức thu phí theo cấu phần trường hợp mổ lấy thai 3.18 65 So sánh mức tính tốn chi phí (khấu trừ ngân sách nhà nước) mức chi trả trọn gói trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 66 3.19 Đặc điểm sản phụ đẻ thường áp dụng chi trả trọn gói 67 3.20 Trung bình thời gian điều trị ngày trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.21 68 So sánh trung ình thu ph thuốc nhóm có hơng áp ụng chi trả trọn gói trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.22 So sánh trung ình tổng thu viện ph 69 hơng ao gồm xét nghiệm nhóm có hơng áp ụng chi trả trọn gói, trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 70 xii Bảng Tên bảng 3.23 So sánh chi ph ệnh viện mức ồi hoàn ảohiểm Trang y tế trường hợp chi trả trọn gói, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 3.24 71 So sánh trung bình mức sử dụng thuốc/vật tư y tế xét nghiệm nhóm áp dụng chi trả trọn gói mức tính tốn 3.25 đề tài 72 Số lượng tuổi trung bình sản phụ mổ lấy thai 77 nghiên cứu 3.26 So sánh trung bình ngày điều trị nhóm có hơng áp ụng quy trình chun mơn trường hợp mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2014 3.27 77 So sánh mức thu ph nhóm có hơng áp ụng quy trình chun mơn trường hợp mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2014 3.28 78 So sánh trung bình mức sử dụng thuốc/vật tư tổng chi phí nhóm sản phụ mổ lấy thai áp dụng quy trình chun mơn mức tính tốn 3.29 So sánh trung ình thu ph hai nhóm sản phụ mổ lấy thai lần lần trở lên 3.30 79 81 Trung bình thu ph trường hợp mổ lấy thai sử dụng phư ng pháp gây mê 82 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LU N ÁN Chu Ph c Thi, Ph m Lê Tuấn, Hoàng Hải (2017) Hạch tốn chi phí trường hợp đẻ thường mổ lấy thai bệnh viện Thanh Nhàn, Nội (2012 – 2014) Tạp chí Y học Việt Nam, 460 (2): 139-143 Chu Ph c Thi, Ph m Lê Tuấn, Hoàng Hải (2017) Đánh giá ết áp dụng quy trình chuyên môn trường hợp mổ lấy thai bệnh viện Thanh Nhàn, Nội, 2014 Tạp chí Y học Việt Nam, 460 (2): 204-207 Chu Ph c Thi, Ph m e Tu n, Ho ng H i (2017) Evaluating the results of applying of case - based payment method for normal delivery cases at Thanh Nhan Hospital, Hanoi, 2012 – 2014 Journal of Military Pharmaco Medicine, 42 (9): 158-162 TÀI LIỆU THAM KHẢO ộ Ch nh trị (2005) Nghị số 46-NQ/TW công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới, Nội Quốc hội (2008) Luật số: 25/2008/QH12 - Luật Bảo hiểm Y tế, Nội Chính phủ (2012) Nghị định số 85/2012/ND-CP chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Nội Ph m Lê Tuấn, Ph m Trọng Thanh (2010) Tài bệnh viện Việt Nam số định hướng đổi Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ I, Nội tháng 12/2010, Bộ Y tế, 12-24 Lê Trí Khải (2014) Thanh tốn chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất số trạm y tế xã thuộc huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, Luận án tiến sỹ Y học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ng Nội Bộ Y tế (2007) Phí dịch vụ bệnh viện, phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh, Nhà xuất Y học, Nội Ph m Lê Tuấn (2012) Đổi c chế tài ch nh đáp ứng mục tiêu bảo phủ chăm sóc sức kh e toàn dân Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 25-43 Bales S 2010 Đổi phư ng thức chi trả phát triển bảo hiểm y tế toàn dân: Bài học từ Thái Lan Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ nhất, Nội tháng 12/2010, Bộ Y tế, 78-82 Teliukov A (2001) Prospective Case – Base Payment for Hospitals: A Guide with Illustrations from Latin America, Latin America Countries Research, Health Sector Reform Initiative, USA 10 Cashin C., et al (2005) Case – base Hospital Payment Systems: A Step – by Step Guide for Design and Implementation in Low and Middle – Income Countries, USAID - ZdravPlus Project, USA 11 Schrijvers G., Hoorn A V., Huiskes N (2012) The care pathway: concepts and theories: an introduction International Journal of Integrated Care, 12: 1-12 12 Bộ Y tế (2009) Quyết định số 4340/QĐ-BYT Phê duyệt Đề án thí điểm phương thức chi trả trọn gói, Nội 13 Bộ Y tế (2016) Quyết định số 4068/QĐ – BYT Hướng dẫn biên soạn quy trình chun mơn khám bệnh, chữa bệnh, Nội 14 Maceira D (1998) Provider Payment Mechanisms in Health Care: Incentives, Outcomes, and Organizational Impact in Developing Countries, Partnerships for Health Reform, Working Paper, Abt Associates Inc 15 Langenbrunner J C., Cashin Ch., DoughErty S O (2009) Designing and Implementing Health care provider payment Systems: How to manuals, The World Bank and the USAID, Washington D.C 16 Mathauer I and Wittenbecher F (2012) DRG-based payment systems in low- and middle-income countries Implementation experiences and challenges, World Health Organization, Geneva 17 Econex (2010) Provider Payment Systems, Health Reform Note, South Africa 18 Shepard D S., Hodgkin D., Anthony Y E (2000) Analysis of Hospital Cost: A manual for managers, World Health Organization, Geneva 19 Barnum H., Kutzin J., and Saxenian H (1995) Incentives and Provider Payment Methods, HRO, The World Bank 20 Schneider P (2007) Provider Payment Reforms: Lessons from Europe and America for South Eastern Europe, Health, Nutrition and Population (HNP), Washington, D.C 21 Sutherland J M (2011) Hospital payment Mechanisms: An overview and options for Canada, Canadian Health Research Foundation, Canada 22 Cylus J., Irwin R (2010) The challenges of hospital payment Systems, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Policies, 12(3): 1-12 23 Chính phủ (2006) Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, Nội 24 Nguyễn hánh Phƣơng, Nguyễn Thị Kim Chúc, Ph m Huy Dũng (2011) Phân tích loại chi phí tự trả người có thẻ bảo hiểm y tế hi hám chữa bệnh bệnh viện Saint Paul, nội Tạp chí Y học thực hành, 445(3): 41-44 25 Langenbrunner J C., Wiley M M (2002) How are hospitals funded and which payment method is best? Hospital payment mechanisms: theory and practice in transition countries Hospitals in a changing Europe, Open University Press, Buckingham, Lonlon 26 Dƣơng Huy Liệu, Bales S (2012) Phương thức toán theo định suất cho bệnh viện, Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam, Nội 27 Trần Quang Thông (2012) Nghiên cứu ảnh hưởng phương thức tốn theo định suất đến chi phí số số khám chữa bệnh, Luận án tiến sỹ y tế công cộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ng Nội 28 Trần Văn Minh (2011) Đánh giá hiệu phư ng thức toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất trung tâm Y tế Vạn Ninh Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 131-143 29 Võ Văn Ch , Trần Thúc Khả (2010 Đánh giá hiệu khả thi phư ng thức toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ I, Nội tháng 12/2010, Bộ Y tế, 241-250 30 ƣu Viết Tĩnh (2012) Nghiên cứu phương thức tốn chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo nhóm chẩn đốn nhóm bệnh tăng huyết áp, Luận án tiến sỹ y tế công cộng Trường Đại học Y Thái Bình, Thái Bình 31 Bộ Y tế, Bộ Tài (2012) Thơng tư liên số 04/2012/TTLT-BYTBTC Ban hành mức tối đa khung giá số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước, Nội 32 Bộ Y tế (2017), Niên giám Thống kê Y tế năm 2015, Nhà xuất Y học, Nội 33 Leister J E., Stausberg J (2005) Comparison of cost accounting methods from different DRG systems and their effect on health care quality Pubmed, 74(1): 46-55 34 Hanover J (2014) Business Strategy: Getting to Goal - The Role of Cost Accounting in U.S Health Systems' Transformation, IDC Health Insights, USA 35 Conteh L and Damian W (2004) Cost and unit cost calculations using step-down accounting Health, Policy and Planning, 19(2): 127–135 36 Öz ltın A , C shin C , Amche mpong O , et l (2014) Costing of Health Services for Provider Payment, Joint Learning Network for Universal Health Coverage, USA 37 Nguyễn Thị Kim Chúc (2007) Kinh tế Y tế Bảo hiểm Y tế, Sách đào tạo bác sỹ y khoa, Nhà xuất Y học, Nội 38 Health Financing & Insurance Department (2013), Costing Standards, The Supreme Council of Health, State of Qatar 39 Tan S S., Serden L., Geissler A., et al (2010) DRGs and cost accounting: Which is driving which? Diagnosis-Related Groups in Europe, Chapter 5, 60-74 40 Zelma W N., McCue M J., Millikan A R., et al (2003) Financial Management of Health Care Organizations, Blackwell Publishing, USA 41 Fawsitt C G., Bourke J., Greene R A., et al (2013) At What Price? A Cost-Effectiveness Analysis Comparing Trial of Labor after Previous Caesarean versus Elective Repeat Caesarean Delivery PLOS ONE, 8(3): 1-8 42 Mogyorosy Z., Smith P (2005) The main methodological issues in costing health care services, Centre for Health Economics, University of York, UK 43 Toso M E (2014) Cost Accounting and Cost Accounting Systems in Health Care Organizations, TriNet Healthcare Counsultants, USA 44 Hendriks M E , Kundu P., Boers A.C., et al (2014) Step-by-step guideline for disease-specific costing studies in low- and middleincome countries: a mixed methodology Global Health Action, 23573(7): 1-10 45 Partners for Health Reform plus (2004) Management Accounting System for Hospitals (MASH) Manual, Abt Associates, USA 46 Bộ Y tế (2012) Quyết định số 355/QĐ-BYT phê duyệt danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao làm sở xây dựng giá dịch vụ y tế, Nội 47 Bộ Y tế (2012) Quyết định số 508/QĐ-BYT Ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Nội 48 Miller H D (2013) Making the Business Case for Payment and Delivery Reform, Robert Wood Johnson Foundation, Princeton, New Jersey 49 Department of Health & Human Services (2014) Casemix funding history, State Government of Victoria, Australia 50 Brady T., Robinson B., Gruber A et al (2001) Medicare Hospital Prospective payment System How DRG Rates are Calculated and Updated, Office of Evaluation and Inspections, USA 51 Kris V., Massimiliano P., Zelm R V., et al (2010) An overview on the history and concept of care pathways as complex interventions International Journal of Care Pathway, 14(3):117-123 52 Davis N (2005) Integrated Care Pathways A guide to good practice, National Leadership and Innovation Agency for Healthcare, UK 53 Kinsman L., James E., Ham J (2004) An Interdisciplinary, Evidence-Based Process of Clinical Pathway Implementation Increases Pathway Usage Lippincott’s Case Management, 9(4): 184–196 54 Ransom S B., Gell J W., Harrison M., et al (1996) Implementation of a Clinical Pathway for Cesarean Section The American Journal of Managed Care, 2(20): 1374- 1380 55 Audimoolam S., Nair M., Galkwad R et al (2005) The Role of Clinical Pathways in Improving Patient Outcome, Dalhousie University, Canada 56 Vụ Kế ho ch – Tài Chính, Bộ Y tế (2013) Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Quy trình chun mơn sở khám chữa bệnh (Lưu hành nội bộ), Nội 57 Rotter T., Kinsman L., James E., et al (2010) Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs Pubmed, 17(3): CD006632 58 Bộ môn sản, Đ i học Y nội (2006) Bài giảng Sản – Phụ khoa, Tập I, II, Nhà xuất Y học, Nội 59 Bộ Y tế (2016) Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 Hướng dẫn Quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, Nội 60 Đặng Thị (2010) Tình hình Mổ lấy thai bệnh viện Đại học Y ược Y học Thành phố Hồ Chí Minh 14 (4): 1-10 61 Nguyễn Thị Huệ, Ph m Phƣớc Vinh, Trƣơng Th nh Ch n cs (2014) Khảo sát tình hình mổ lấy thai bệnh viện Nhật Tân năm 2013 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, tháng 10/2014, Bệnh viện An Giang 62 Liu X., Mills A (2010) Evaluating payment mechanisms: How can we measure unnecessary care? Health Policy and Planning, 14(4): 409-413 63 Babashahy S., Baghbanian A., Manavi S., et al (2016) Towards Reforming Health Provider Payment Methods: Evidence from Iran J Health Scope, 6(1):e33575 64 Dhar R S., Nagpa J., Sinha S., et al (2009) Direct Cost of Maternity-care Services in South Delhi: A Community Survey International Center for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh J Health Population Nutrition 27(3):368-378 65 Satapathy D.M., Panda R., Das B.C (2005) Cost Factors Related with Normal Vaginal Delivery and Caesarean Section in Government and Non-Government Settings Indian Journal of Community Medicine, 30(2): 66-67 66 Khan A., Zaman S (2010) Costs of vaginal delivery and Caesarean section at a tertiary level public hospital in Islamabad, Pakistan BMC Pregnancy and Childbirth, 10(2): 1-8 67 He Z., Cheng Z., Wu T., et al (2016) The Costs and Their Determinant of Cesarean Section and Vaginal Delivery: An Exploratory Study in Chongqing Municipality, China BioMed Research International, Article ID 5685261, 1-9 68 Corry M P (2013) The Cost of Having a Baby in the United States, TruVen Health Analytics, USA 69 Thomson Healthcare (2007) The health care cost of having a baby, The March of Dimes, USA 70 Clinical Quality and Care (2016) Reimbursement for Births Performed at Birth Centers, Health Care Authority, Washington State, USA 71 Petrou S., Glazener C (2002) The economic costs of alternative modes of delivery during the first two months postpartum: results from a Scottish observational study BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynecology, 109: 214 – 217 72 National Institute for Health and Clinical Excellence (2011) Caesarean section, Costing report, NICE clinical guideline 132, UK 73 Heer I M., Kahlert S., Rummel S et al (2009) Hospital treatment is it affordable? A structured cost analysis of vaginal deliveries and planned caesarean sections Euro Journal of Medicine, 14(11): 502–506 74 Comas, M., Català, L., Sala M., et al (2011) Descriptive analysis of childbirth healthcare costs in an area with high levels of immigration in Spain BMC Health Services Research, 6963: 11-77 75 Trung V Q., Chaikledkaew U., Minh H V., et al (2016) Healthcare Costing Studies in Developing Countries: A Systematic Review in Vietnam International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 39(2): 295-299 76 Hoàng Văn Minh, Nguyễn M i An (2013) Phân t ch chi ph điều trị số bệnh thường gặp bệnh viện huyện Thanh Oai, Nội, 2009 Tạp chí Y học Thực hành, 876(7): 147-150 77 Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Ngọc Thành cs (2013) Nghiên cứu chi ph điều trị nội trú người bệnh phẫu thuật thông liên thất trung tâm tim mạch bệnh viện E năm 2012 Tạp chí Phẫu thuật tim mạch lồng ngực Việt Nam, 8(04): 3-12 78 Vu Phu, Dang Trung, Hana R (2007) Cost of hospitalization for three smoking related diseases The Collaborative Funding Program for Southeast Asia Tobacco Control, The Rockefeller Foundation and Thai Health Promotion Foundation, Thailand 79 Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Xu n Ph , Nguyễn Quỳnh Anh (2013) Chi phí trực tiếp cho y tế y tế người bệnh đái tháo đường khoa nội tiết bệnh viện Thanh Nhàn Tạp chí y học thực hành, 2013(893): 6- 10 80 Hồ Thanh Phong, Võ Văn Thắng (2011) Nghiên cứu chi ph điều trị nội trú người bệnh có bảo hiểm y tế Khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai Tạp chí Y học Thực hành, 774 (7/2011): 63-67 81 Nguyễn Hồng Long, Trần Thị Thanh Hóa, Nguyễn Thành Trung cs (2016) hình chi phí vận hành ph ng hám 182 ng Thế Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Nội năm 2014 Tạp chí Y học Cộng đồng, (30): 72-76 82 Minh H V., Giang K B., Huong D L., et al (2010) Costing of clinical services in rural district hospitals in Northern Vietnam Int J Health Plann Manage, 25(1): 63-73 83 Flessa S., Dung N T (2004) Costing of services of Vietnamese hospitals: identifying costs in one central, two provincial and two istrict hospitals using a stan ar metho ology” PubMed, Int J Health Plann Manage, 19(1): 63-77 84 Wyszewianski L Thomas J W., Friedman B A (1987) Case-based payment and the control of quality and efficiency in hospitals, PubMed 24(1):17-25 85 Canadian Institute for Health Information (2006) Giving Birth in Canada: The Costs, CIHI, Ottawa, Ontario 86 Aniza I., Saperi S., Zafar A., et al (2016) Implementation of Clinical Pathways in Malaysia: Can Clinical Pathways Improve the Quality of Care? International Medical Journal, 23(1): 47 - 50 87 Cho H Y., Na S., Kim M D., et al (2015) Implementation of a multidisciplinary clinical pathway for the management of postpartum hemorrhage: a retrospective study International Journal for Quality in Health Care, 27(6): 459–465 88 Dowsey M M., Kilgour M L., Santamaria N M et al (1999) Clinical Pathways in Hip and Knee Arthroplasty: a Prospective Randomized Controlled Study Med J Aust., 170 (2): 59 – 62 89 Corso E., Hind D., Beever D., et al (2017) Enhanced recovery after elective caesarean: a rapid review of clinical protocols, and an umbrella review of systematic reviews BMC Pregnancy and Childbirth (2017) 17:91 90 Coates E., Fuller G., Wrench I., et al (2016) A quality improvement clinical pathway for enhanced recovery after elective Caesarean Section: results of a consensus exercise and survey, University of Sheffield, London 91 He X Y., Bundorf M K., Jian J G et al (2015) Compliance with clinical pathways for inpatient care in Chinese public hospitals BMC Health Services Research, (2015) 15:459 92 Centre for Policy on Ageing (2014) The effectiveness of care pathways in health and social care, CPA, London 93 Nuckols T K., Escarece J J., Asch S M (2013) The Effects of Quality of Care on Costs: A Conceptual Framework The Milbank Quarterly 91 (2): 316- 353 94 Dƣơng Huy iệu, Vũ Văn Ch nh (2012) Một số thay đổi thực hành lâm sàng chi phí KCB hai bệnh viện th điểm chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 65-72 95 Nguyễn Thị Thúy Nga, Bùi Thị Mỹ Anh (2013) Tổng quan phư ng thức chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho c sở cung cấp dịch vụ y tế Việt Nam Tạp chí Y học thực hành 874(6): 179-182 96 Hoàng Văn Minh, Vũ Thị Hoàng Lan, Hồ Thị Hiền cs (2017) Một số nguyên tắc tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học Đại học Y tế Công cộng, Nội 97 Viện Xã hội học 1983 Điều tra xã hội học Xã hội học, số 1: 125-129 98 Trƣờng Đ i học Y tế Công cộng (2017) Khái niệm thuật ngữ sử dụng nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Nội 99 Szewieczek A (2012) Cost accounting system evolution in health care organization – Current state and perspectives, University of Economics in Katowice, Katowice 100 Ph m M nh Hùng (2010) Tài y tế: Một yếu tố quan trọng để đảm bảo y tế mang tính chất cơng bằng, góp phần an sinh xã hội Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ nhất, Nội tháng 12/2010, Bộ Y tế, 25-46 101 Trần Thị Mai Oanh (2012) Báo cáo kết khảo sát tình hình thực nghị định 43/2006/NĐ-CP hệ thống bệnh viện công lập Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 59-64 102 Trần Xn Thắng (2016) Hồn thiện cơng tác quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Đắklắk, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh oanh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 103 Bộ C ng Thƣơng (2013) Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định giá bán điện hướng dẫn thực hiện, Nội 104 Ủy ban nhân dân thành phố Nội (2013) Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND việc Ban hành giá bán nước sinh hoạt địa bàn thành phố Nội, Nội 105 Ban v t giá phủ, Bộ o động, Thƣơng inh Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế (1995) Thông tư liên Bộ số 14/TTLB Hướng dẫn thực thu phần viện phí, Nội 106 Dƣơng Huy iệu, Bales S (2010) Khoa học kinh tế y tế chủ trư ng công ằng, hiệu phát triển hệ thống y tế Việt Nam Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ I, Nội tháng 11/2010, Bộ Y tế, 1-11 107 ƣơng Ngọc huê, Vƣơng Ánh Dƣơng, Thái Sơn cs (2012) Xác định mức độ ảnh hưởng chi trả viện phí lên kinh tế hộ gia đình Việt Nam Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 406-412 108 Trƣơng Việt Dũng (2010) Bảo hiểm y tế Việt Nam: Những thách thức vai trò nhà kinh tế y tế Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 44-58 109 Wang W (2016) Costs-effectiveness Analysis of Elective Cesarean Section Compared with Vaginal Delivery: a prospective cohort study in a hospital in León, Nicaragua, International Maternal and Child Health (IMCH) - epartment of Women’s an Chil ren’s Health Uppsala University, Sweden 110 Clark L., Mugford M., Paterson C (1991) How does the mode of delivery affect the cost of maternity care PubMed, 98(6):519-23 111 Henderson J, McCandlish R, Kumiega L, Petrou S (2001) Systematic review of economic aspects of alternative modes of delivery An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 108(2):149-57 112 Hsia R Y., Antwi Y A., Weber E (2014) Analysis of variation in charges and prices paid for vaginal and caesarean section births: a cross-sectional study BMJ Open, (1/2014), 1-10 113 Aniza I., Putri N., Azimatun N A., et al (2011) Comparing cost for elective lower segment caesarean section using top-down and activity based costing method Malaysian Journal of Public Health Medicine, 11(1): 36-46 114 Kazandjian V A., Chaulk C P., Ogunbo S., et al (2007) Does a Cesarean section delivery always cost more than a vaginal delivery? Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13(1):16-20 115 Research and Analytic Studies Section (2010) Associated Hospital and Physician Costs for Deliveries to Medi-Cal Beneficiaries, California Department of Health Care Services, USA 116 Pizzo E (2011) An estimate of costs and benefits of alternative methods of delivery: an empirical analysis, Imperial College Business School, London 117 Vyas S., Bhatt G S., Gupta K I., et al (2011) A cost analysis of deliveries conducted in various health care settings in a city of India Healthline, 2(1): 61-64 118 Bộ Y tế, Vụ kế ho ch Tài chính, Viện Chiến lƣợc Chính sách Y tế (2011) Phân tích việc thực Chính sách tự chủ bệnh viện giới thực tế Việt Nam, Ngân hàng Thế giới Việt Nam, Nội 119 Khiaocharoen O., Pannarunothai S., Riewpaiboon A., et al (2012) Estimating Patient-Level Costs for Acute and Sub-Acute Inpatient Services in Thailand Siriraj Medical Journal, 64:157-162 120 Fetter R B., Shin Y., Freeman J L., et al (1980) Case Mix Definition by Diagnosis-Related Groups, Lippincott Williams & Wilkins, USA 121 Sikirica V., Broder M S., Chang E., et al (2012) Clinical and economic impact of adhesiolysis during repeat cesarean delivery Acta Obstet Gynecol Scand, 91:719–725 122 Patterson E L (2015) Cost-Efectiveness Analysis of Elective Cesarean Deliveries and Trial of Labor, Doctor of Philosophy, Nursing, University of New Mexico 123 Rogers A J., Rogers N G., Kilgore M L., et al (2017) Economic Evaluations Comparing a Trial of Labor to an Elective Repeat Cesarean Delivery: A Systematic Review Value Health, 20(1): 163–173 124 Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (2017) Các phương pháp vô cảm sản khoa, Bộ Y tế, Nội 125 Bộ Y tế (2017) Công văn số: 3614/BYT-BM-TE sử dụng phương pháp vô cảm mổ lấy thai, Nội 126 Riley E T., Cohen S E., Macario A., et al (1995) Spinal versus epidural anesthesia for cesarean section: a comparison of time efficiency, costs, charges, and complications PubMed, Anesthesia and Analgesia, 80(4):709-12 127 Informed Health Online (2014) Pregnancy and birth: Cesarean sections: What are the pros and cons of regional and general anesthetics? PubMed Health; Pregnancy and Birth, Cesarean section, PMH0072750 ... Tính tốn chi ph trường hợp đẻ thường mổ lấy thai bệnh viện Thanh Nhàn (2012 – 2014) Đánh giá ết chi phí áp dụng phư ng thức chi trả trọn gói với trường hợp đẻ thường bệnh viện Thanh Nhàn (2012... điều trị rõ ràng chi ph điều trị cao) Việt Nam Vì vậy, đề tài Nghiên cứu thử nghiệm phư ng thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường mổ lấy thai bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội đ thực với mục... tế trường hợp đẻ thường mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 3.12 Tính toán chi ph trường hợp đẻ thường, khấu trừ chi phí nhà nước đ cấp 3.13 61 Tính tốn chi ph trường hợp mổ lấy thai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thử nghiệm phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà nội (FULL TEXT), Nghiên cứu thử nghiệm phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà nội (FULL TEXT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay