CƯƠNG LĨNH bổ SUNG 2011

37 16 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 08:37

Slide bài giảng chương trình đảng viên mới, chương trình cập nhật năm 2018. giảng tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị. bài giảng cương lĩnh 2011 dành cho lớp đảng viên mới. bài giảng cương lĩnh 2011 dành cho lớp đảng viên mới 1 KHOA CHÍNH TRỊ HỌC CHUYÊN ĐỀ CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (Bổ sung, phát triển năm 2011) ThS NGUYỄN THẾ ANH Cần Thơ, Tháng 07/2018 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) ĐẶT VẤN ĐỀ  Khi ban hành cương lĩnh?  Sự đời Đảng  Địa vị Đảng thay đổi có tích chất bước ngoặt  Sự thay đổi thời đại  Nhiệm vụ Đảng thay đổi  Đảng có kiện, tình đặc biệt  Định kì thời gian tổng kết, rút kinh nghiệm CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) ĐẶT VẤN ĐỀ Cương lĩnh gì? Cương lĩnh đem lại cho CMVN thành tựu nào? Đảng ta đời Cương lĩnh? Cương lĩnh 1991 đời việc bổ sung, phát triển năm 2011 có ý nghĩa đất nước? CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Phần thứ nhất: CƯƠNG LĨNH VÀ CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG I CƯƠNG LĨNH Khái niệm cương lĩnh  Từ điển tiếng Việt: (cương dây, lĩnh đỉnh) Cương lĩnh Tổng thể điểm chủ yếu mục đích, đường lối, nhiệm vụ tổ chức trị, đảng giai đoạn lịch sử  V.I.Lênin: Cương lĩnh tun ngơn vắn tắt, rõ ràng xác nói lên tất điều mà Đảng muốn đạt mục đích mà Đảng đấu tranh  Theo quan niệm Đảng ta: Cương lĩnh trị văn trình bày nội dung mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ phương pháp cách mạng giai đoạn định CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Tính chất cương lĩnhCương lĩnh tun ngơn: Tun ngơn trị Là tun bố Đảng về: Tơn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng đảng phấn đấu để đạt trước giới, công chúng quần chúng nhân dân  Cương lĩnh lời hiệu triệu: Tập hợp lực lượng, ủng hộ, tự nguyện theo tầng lớp nhân dân  Cương lĩnh văn ”pháp lý” cao Đảng: + Định hướng đường lối lĩnh vực + Mọi văn Nghị khác Đảng phải tuân thủ Cương lĩnh, kể điều lệ Đảng + Cương lĩnh Đại hội đại biểu tồn quốc Đảng thơng qua ban hành  Cương lĩnh văn có tính chiến lược lâu dài  Cương lĩnh sở công tác xây dựng phát triển Đảng CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) II CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG Các cương lĩnh Đảng 1.1 Chánh cương vắn tắt Đảng - Cương lĩnh Đảng đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo Hội nghị (2/1930) thơng qua - Chánh cương phân tích tình hình xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX ách thống trị Chính phủ Pháp Triều đình Nguyễn; - Nêu tóm tắt chủ trương Đảng giải vấn đề xã hội; vấn đề trị; vấn đề kinh tế Việt Nam CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Các cương lĩnh Đảng 1.2 Luận cương trị tháng 10/1930 - Cương lĩnh Đảng đồng chí Trần Phú khởi thảo Hội nghị (10/1930) thông qua - Khẳng định làm tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc phong kiến - Cần có Đảng Cộng sản lãnh đạo Đảng đội tiên phong vô sản giai cấp - Nhiệm vụ chống đế quốc chống phong kiến, thực dân tộc độc lập, người cày có ruộng - Chuẩn bị đường bạo động8 vũ trang CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Các cương lĩnh Đảng 1.3 Chính cương Đảng lao động Việt Nam - Đại hội đại biểu toàn quốc lần II họp xã Vinh Quang (Tuyên Quang) từ ngày 11 đến 19-2-1951 -Chính cương xác định mâu thuẫn chủ yếu lúc tính chất dân chủ nhân dân tính chất thuộc địa, xác định đối tượng CMVN CNĐQ xâm lược Pháp can thiệp Mĩ, ngồi có bọn phong kiến phản CM.  - Chính cương nêu nhiệm vụ CMVN đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập thống nhất, xóa bỏ tàn tích phong kiến nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế dộ dân chủ nhân dân, gây sở cho CNXH CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (cương lĩnh năm 1991) 2.1 Bối cảnh đời cương lĩnh  Chế độ xã hội chủ nghĩa nước Đông Âu sụp đổ; Liên Xô đứng trước ngưỡng cửa tan rã  Ở nước ta, công đổi đưa lại thành tựu bước đầu đáng khích lệ, song phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức 2.2 Nội dung, ý nghĩa cương lĩnh  Quan niệm tổng quát xã hội XHCN mà cần xây dựng; những phương hướng cơ bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta thời kỳ  Cương lĩnh cờ chiến đấu, đạo định hướng Đảng ta thắng lợi nghiệp xây dựng đất nước 10 Việt Nam bước độ lên CNXH CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Bối cảnh quốc tế nước 1.2 Trong nước  Khó khăn:  Đấu tranh cũ phức tạp  Thời kỳ độ lâu dài với nhiều bước phát triển, nhi ều hình thức tổ chức KT, XH đan xen  Thuận lợi:  Sự lãnh đạo đắn, lĩnh trị, dày dạn kinh nghiệm Đảng  Dân tộc ta dân tộc anh hùng, có lòng nồng nàn u nước, truyền thống đoàn kết nhân ái, cần cù lao động, sáng tạo, ủng hộ tin tưởng vào lãnh đạo Đảng  CM KH-CN, KT tri thức với q trình tồn cầu hóa hội nhập quốc tế thời để phát triển 23 Đặc trưng XH XHCN mà nhân dân ta xây dựng (8 đặc trưng) CƯƠNG LĨNH 1991 CƯƠNG LĨNH 2011 Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Do nhân dân lao động làm chủ Do nhân dân làm chủ Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển LLSX Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến phù hợp Có văn hố tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Có văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Con người giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo lực, hưởng theo Con người có sống ấm no, tự do, hạnh lao động, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân Các dân tộc nước bình đẳng, đồn kết, giúp tiến Các dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển Có Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân ĐCS lãnh đạo Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất dân tộc giới Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới 24 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Một số mục tiêu đường độ lên CNXH, phương hướng thực mục tiêu 3.1 Thời kỳ độ Quá trình xây dựng xã hội XHCN trình cách m ạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp cũ nh ằm tạo biến đổi chất tất lĩnh vực đời sống xã hội, thiết phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen 3.2 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát kết thúc thời kỳ độ nước ta xây dựng tảng kinh tế chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo sở để nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa ngày phồn vinh, hạnh phúc" 3.3 Phương hướng từ đến kỷ XXI 25 CƯƠNG LĨNH 1991 Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước CƯƠNG LĨNH 2011 Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển KT tri thức, bảo vệ tài nguyên, MT Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Xây dựng văn hóa hố tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Xây dựng VH hoá tiên tiến, đậm đà sắc DT; xây dựng người, nâng cao đời sống ND, thực tiến công XH Bảo đảm vững quốc phòng an ninh Bảo đảm vững quốc phòng an ninh quốc gia quốc gia, trật tự, an toàn xã hội Mở rộng quan hệ với nước Thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hồ bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; chủ động tích cực hội nhập quốc tế Xây dựng dân chủ XHCN, thực đại đoàn kết toàn dân tộc Xây dựng dân chủ XHCN, thực đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mở rộng mặt trận dân tộc thống Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh 26 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Một số mục tiêu đường độ lên CNXH, phương hướng thực mục tiêu  Các mối quan hệ (8 mối quan hệ) (1) Giữa đổi mới, ổn định phát triển; (2) Giữa đổi kinh tế đổi trị; (3) Giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (4) Giữa phát triển lực lượng sản xuất xây dựng, hoàn thiện bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; (5) Giữa tăng trưởng kinh tế phát triển văn hố, th ực tiến cơng xã hội; (6) Giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ;  (7)Giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã h ội chủ nghĩa; (8) Giữa độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế; 27 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) III NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỀ PHÁT TRIỂN KT, VH, XH, QP, AN, ĐỐI NGOẠI Những định hướng lớn phát triển kinh tế 1.1 Định hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.2 Định hướng phát triển ngành, vùng Định hướng phát triển văn hóa, xã hội Định hướng quốc phòng, an ninh Định hướng đối ngoại 28 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) IV HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG Khái niệm hệ thống trị 1.1 Chính trị  Thuật ngữ "chính trị" có nguồn gốc từ tiếng Hy L ạp c ổ đại “politika”, có nghĩa "cơng việc nhà nước” hay "những công việc xã hội" Trong tiếng Hán cổ đại, "chính trị" nghĩa “chính sách quốc gia", "cơng việc trị quốc"  Chính trị lĩnh vực đời sống xã hội, bao gồm hoạt động mối quan hệ liên quan đến công việc giải vấn đề chung tồn xã hội   1.2 Hệ thống trị  Hệ thống trị bao gồm tồn tổ chức trị, lập để thực quyền lực chung xã hội - quyền lực trị  Hệ thống trị Việt Nam gồm: Đảng Cộng sản; Nhà 29 nước; Mặt trận đoàn thể CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Dân chủ xã hội chủ nghĩa 2.1 Dân chủ - Dân chủ - Dân làm chủ 2.2 Nền dân chủ XHCN - Bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân Dân chủ gắn liền với công xã hội - Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước - Dân chủ gắn với kỉ luật, kỉ cương phải thể chế hóa pháp luật, pháp luật bảo đảm - Nhân dân thực quyền làm chủ thông qua hoạt động Nhà nước, hệ thống trị hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện 30 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Nhà nước - Là tổ chức thể thực ý chí, quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, Nhà nước định luật pháp tổ chức, quản lý mặt đời sống xã hội pháp luật - Nhà nước ta nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân - Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân - Có phân cơng, phối hợp kiểm sốt thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp - Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân cơng, phân cấp, đồng thời đảm bảo thống Trung ương 31 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Mặt trận Tổ quốc đồn thể nhân dân 4.1 Vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể - Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân, chăm lo lợi ích đoàn viên, hội viên - Thực dân chủ xây dựng xã hội lành mạnh - Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; - Giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, quyền nghĩa vụ công dân, tăng cường mối liên hệ nhân dân với Đảng, Nhà nước" 4.2 Mặt trận tổ quốc -Là tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu -Là phận hệ thống trị, sở trị quyền nhân dân -Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành viên vừa người lãnh đạo Mặt trận 32 - Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) 4.3 Các đoàn thể nhân dân - Tuỳ theo tính chất, tơn mục đích xác định, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên chấp hành luật pháp, sách; chăm lo, bảo vệ quy ền l ợi ích hợp pháp, đáng đoàn viên, hội viên; giúp đoàn viên, hội viên nâng cao trình độ m ọi m ặt xây dựng sống mới; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội - Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp Mặt trận đồn th ể Đảng, Nhà nước có chế, sách, tạo điều kiện để Mặt trận đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực 33 vai trò giám sát phản biện xã hội CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động" Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước xã hội 34 CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) - Phương thức lãnh đạo: + Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên + Thống công tác cán quản lý đội ngũ cán + Thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị - Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống - Đảng phải vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; hường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, sức nâng cao trình độ trí tuệ, lĩnh tr ị, ph ẩm ch ất đạo đức lực lãnh đạo 35 LỜI HIỆU TRIỆU CỦA ĐẢNG -&&& - Cương lĩnh Đảng cờ chiến đấu thắng lợi nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam bước độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng cho hoạt động Đảng, Nhà nước, hệ thống trị nhân dân ta thập kỷ tới Thực thắng lợi Cương lĩnh này, nước nhà định trở thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc - Đảng kêu gọi tất đảng viên Đảng, toàn thể đồng bào Việt Nam nước nước mang hết tinh thần nghị lực phấn đấu thực thắng lợi Cương lĩnh, vững bước tới tương lai./ 36 37 ... phát triển năm 2011) Phần thứ nhất: CƯƠNG LĨNH VÀ CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG I CƯƠNG LĨNH Khái niệm cương lĩnh  Từ điển tiếng Việt: (cương dây, lĩnh đỉnh) Cương lĩnh Tổng thể điểm chủ yếu mục đích,... nghiệm CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) ĐẶT VẤN ĐỀ Cương lĩnh gì? Cương lĩnh đem lại cho CMVN thành tựu nào? Đảng ta đời Cương lĩnh? ... CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011) II CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG Các cương lĩnh Đảng 1.1 Chánh cương vắn tắt Đảng - Cương lĩnh Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: CƯƠNG LĨNH bổ SUNG 2011, CƯƠNG LĨNH bổ SUNG 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay