DE KIỂM TRA TN TOÁN 10 l2 HKI 13 14 (1)

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 07:15

Tổ Tốn ĐỀ KIỂM TRA THỐNG NHẤT TỐN 10 Trường THPT Lý Tự Trọng (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) Câu 1(3,5đ).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho điểm A(-7;3),B(0;1),C(-4;2) a)Chứng minh:A,B,C ba đỉnh tam giác b)Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo hình bình hành ABCD c)Tìm tọa độ điểm E cho B trọng tâm ∆ ACE Câu 2(5,5đ).Cho ∆ ABC a)Xác định điểm M,N,P cho 3MA + MB = 0, NB = NC ,2 PC + 3PA = b)Chứng minh : AP = AM + AN c)Phân tích MP, MN theo hai vectơ AB AC Từ suy ba điểm M,N,P thẳng hàng Đề ∧ d)Biết ∆ ABC vuông A có AB=a, CBA =300.Tính | AB − AC |, | AB + AC | Câu 3(1,0đ) Cho ∆ ABC.Tìm tập hợp điểm M cho | MA + MB |=| MA + MB + MC | Tổ Tốn ĐỀ KIỂM TRA THỐNG NHẤT TỐN 10 Trường THPT Lý Tự Trọng (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) Câu 1(3,5đ).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho điểm A(-7;3),B(0;1),C(-4;2) a)Chứng minh:A,B,C ba đỉnh tam giác b)Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo hình bình hành ABCD c)Tìm tọa độ điểm E cho B trọng tâm ∆ ACE Câu 2(5,5đ).Cho ∆ ABC a)Xác định điểm M,N,P cho 3MA + MB = 0, NB = NC ,2 PC + 3PA = b)Chứng minh : AP = AM + AN c)Phân tích MP, MN theo hai vectơ AB AC Từ suy ba điểm M,N,P thẳng hàng Đề ∧ d)Biết ∆ ABC vng A có AB=a, CBA =300.Tính | AB − AC |, | AB + AC | Câu 3(1,0đ) Cho ∆ ABC.Tìm tập hợp điểm M cho | MA + MB |=| MA + MB + MC | Tổ Tốn ĐỀ KIỂM TRA THỐNG NHẤT TỐN 10 Trường THPT Lý Tự Trọng (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) Câu 1(3,5đ).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho điểm A(-7;3),B(0;1),C(-4;2) a)Chứng minh:A,B,C ba đỉnh tam giác b)Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo hình bình hành ABCD c)Tìm tọa độ điểm E cho B trọng tâm ∆ ACE Câu 2(5,5đ).Cho ∆ ABC a)Xác định điểm M,N,P cho 3MA + MB = 0, NB = NC ,2 PC + 3PA = b)Chứng minh : AP = AM + AN c)Phân tích MP, MN theo hai vectơ AB AC Từ suy ba điểm M,N,P thẳng hàng ∧ d)Biết ∆ ABC vuông A có AB=a, CBA =300.Tính | AB − AC |, | AB + AC | Câu 3(1,0đ) Cho ∆ ABC.Tìm tập hợp điểm M cho | MA + MB |=| MA + MB + MC | Đề Tổ Tốn ĐỀ KIỂM TRA THỐNG NHẤT TỐN 10 Trường THPT Lý Tự Trọng (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) Câu 1(3,5đ).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho điểm A(-3;4),B(-2;1),C(-5;3) a)Chứng minh:A,B,C ba đỉnh tam giác b)Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo hình bình hành ABCD c)Tìm tọa độ điểm E cho A trọng tâm ∆ BCE Câu 2(5,5đ).Cho ∆ ABC a)Xác định điểm M,N,P cho MA + 3MB = 0,3 NB + NC = 0, PC = PA b)Chứng minh : BM = BN + BP c)Phân tích MN, NP theo hai vectơ BA BC Từ suy ba điểm M,N,P thẳng hàng Đề ∧ d)Biết ∆ ABC vng B có BC=a, BAC =300.Tính | BA − BC |, | BA + BC | Câu 3(1,0đ) Cho ∆ ABC.Tìm tập hợp điểm M cho | 2MB + MC |=| MA + MB + MC | Tổ Tốn ĐỀ KIỂM TRA THỐNG NHẤT TỐN 10 Trường THPT Lý Tự Trọng (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) Câu 1(3,5đ).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho điểm A(-3;4),B(-2;1),C(-5;3) a)Chứng minh:A,B,C ba đỉnh tam giác b)Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo hình bình hành ABCD c)Tìm tọa độ điểm E cho A trọng tâm ∆ BCE Câu 2(5,5đ).Cho ∆ ABC a)Xác định điểm M,N,P cho MA + 3MB = 0,3 NB + NC = 0, PC = PA b)Chứng minh : BM = BN + BP c)Phân tích MN, NP theo hai vectơ BA BC Từ suy ba điểm M,N,P thẳng hàng Đề ∧ d)Biết ∆ ABC vng B có BC=a, BAC =300.Tính | BA − BC |, | BA + BC | Câu 3(1,0đ) Cho ∆ ABC.Tìm tập hợp điểm M cho | 2MB + MC |=| MA + MB + MC | Tổ Tốn ĐỀ KIỂM TRA THỐNG NHẤT TỐN 10 Trường THPT Lý Tự Trọng (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) Câu 1(3,5đ).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho điểm A(-3;4),B(-2;1),C(-5;3) a)Chứng minh:A,B,C ba đỉnh tam giác b)Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo hình bình hành ABCD c)Tìm tọa độ điểm E cho A trọng tâm ∆ BCE Câu 2(5,5đ).Cho ∆ ABC a)Xác định điểm M,N,P cho MA + 3MB = 0,3 NB + NC = 0, PC = PA b)Chứng minh : BM = BN + BP c)Phân tích MN, NP theo hai vectơ BA BC Từ suy ba điểm M,N,P thẳng hàng ∧ d)Biết ∆ ABC vuông B có BC=a, BAC =300.Tính | BA − BC |, | BA + BC | Câu 3(1,0đ) Cho ∆ ABC.Tìm tập hợp điểm M cho | 2MB + MC |=| MA + MB + MC | Đề ĐÁP ÁN KIỂM TRA TOÁN 10 (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) ĐỀ Câu 1(3,5đ) a)(1đ) ++) AB(7;−2) , AC (−3;−1) 0,5 −2 ≠ +) 0,25 − −1 +Kết luận 0,25 b)(1,5đ) +Gọi D(xD;yD) ⇒ DC (−4 − xD ;2 − yD ) 0,25 +ABCD hbh ⇔ DC = AB 0,25 − − x D = ⇔ + 0,25 2 − yD = −2 +suy D(-11;4) 0,25 +I= AC ∩ BD ⇒ I TĐ AC 0,25 11 +Tính I( − ; ) 0,25 2 c)(1đ) +Gọi E(xE;yE) 0,25 ++B trọng tâm ∆ ACE nên x A + xC + xE   xB =  x = 11 ⇔ E 0,5   y E = −2  y B = y A + yC + y E  +KL:E(11;-2) 0,25 -Câu 2(5,5đ) a)(1đ) ++Xác định điểm M,N hình vẽ 0,5 ++Xác định điểm P hình vẽ 0,5 b)(1đ) 2 ++ AP = AC = ( AB + AN ) 0,5 5 + = ( AB + AN ) = AM + AN 0,25 5 + 0,25 ⇒ AP = AM + AN c)(2đ) ++ MP = AP − AM = AC − AB 0,5 ++ MN = AN − AM = AC − AB − AB 0,5 + = AC − AB 0,25 ++Suy MN = 5MP 0,5 +KL:M,N,P thẳng hàng 0,25 d)(1,5đ) AB 3a a 0,5 = , AC = AB tan 300 = cos 30 3 3a + | AB − AC |=| CB |= CB = 0,25 +Dựng AE = AB Gọi I TĐ EC 0,25 + | AB + AC |=| AE + AC |=| AI |= AI 0,25 ++ BC= a 39 0,25 Câu 3(1đ) +Gọi G trọng tâm ∆ ABC I điểm thỏa mãn 0,25 IA + IB = ⇒ G,I cố định + | MA + MB |=| MA + MB + MC | 0,25 + =EC= AE + AC = ⇔| MI + IA + MI + IB |=| 3MG | + ⇔| 3MI |=| 3MG | ⇔ MI = MG 0,25 +KL:Tập hợp điểm M đường trung trực đoạn thẳng GI 0,25 ĐÁP ÁN KIỂM TRA TOÁN 10 (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) ĐỀ Câu 1(3,5đ) a)(1đ) ++) AB(1;−3) , AC (−2;−1) 0,5 −3 ≠ +) 0,25 − −1 +Kết luận 0,25 b)(1,5đ) +Gọi D(xD;yD) ⇒ DC (−5 − xD ;3 − y D ) 0,25 +ABCD hbh ⇔ DC = AB 0,25 − − x D = ⇔ + 0,25 3 − y D = −3 +suy D(-6;6) 0,25 +I= AC ∩ BD ⇒ I TĐ AC 0,25 +Tính I( − 4; ) 0,25 c)(1đ) +Gọi E(xE;yE) 0,25 ++A trọng tâm ∆ BCE nên xB + xC + xE   x A =  x = −2 ⇔ E 0,5   yE =  y A = yB + yC + yE  +KL:E(-2;8) 0,25 -Câu 2(5,5đ) a)(1đ) ++Xác định điểm P,N hình vẽ 0,5 ++Xác định điểm M hình vẽ 0,5 b)(1đ) 2 ++ BM = BA = ( BP + BC ) 0,5 5 + = ( BC + BP) = BN + BP 0,25 5 + 0,25 ⇒ BM = BN + BP -c)(2đ) ++ MN = BN − BM = BC − BA 0,5 ++ NP = BP − BN = BA − BC − BC 0,5 + = − BC + BA 0,25 ++Suy NP = −5MN 0,5 d)(1,5đ) BC BC = 2a, AB = =a sin 30 tan 300 + | BA − BC |=| CA |= CA = 2a +Dựng BE = BA Gọi I TĐ EC + | BA + BC |=| BE + BC |=| BI |= BI ++ AC= 0,5 0,25 0,25 0,25 + =EC= BE + BC = a 13 0,25 Câu 3(1đ) +Gọi G trọng tâm ∆ ABC I điểm thỏa mãn 0,25 IB + IC = ⇒ G,I cố định + | 2MB + MC |=| MA + MB + MC | 0,25 ⇔| MI + IB + MI + IC |=| 3MG | + ⇔| 3MI |=| 3MG | ⇔ MI = MG 0,25 +KL:Tập hợp điểm M đường trung trực đoạn thẳng GI 0,25 +KL:M,N,P thẳng hàng 0,25 Tổ Toán Trường THPT Lý Tự Trọng ĐỀ KIỂM TRA THỐNG NHẤT TOÁN 10 (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2013-2014 ) MA TRẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Chủ đề mạch kiến thức,kỹ Chứng minh điểm khơng thẳng hàng Tìm tọa độ vectơ ,tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước Tìm điểm thỏa đẳng thức vectơ cho trước Chứng minh đẳng thức vectơ Phân tích vectơ theo vectơ khơng phương, Chứng minh điểm thẳng hàng Tính độ dài tổng ,hiệu vectơ Tìm tập hợp điểm Tầm quan trọng 19 23 18 12 Trọng số 14 100% 2 Tổng điểm Theo Thang ma trận 10 19 1,0 46 2,5 18 1,0 18 1,0 36 2,0 28 20 185 1,5 1,0 10,0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TOÁN 10 -BÀI SỐ HỌC KỲ (2013-2014) Mức độ nhận thức – hình thức câu hỏi Tổng Chủ đề mạch kiến thức, kĩ điểm Nhận biết Thông Vận dụng Kỹ hiểu cao TL TL TL TL Chứng minh điểm không thẳng hàng Câu 1.a 1,0 Tìm tọa độ vectơ ,tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước Tìm điểm thỏa đẳng thức vectơ cho trước Câu 1.b Câu 1.c 2,5 Câu 2.a 1,0 Chứng minh đẳng thức vectơ Câu 2.b 1,0 Phân tích vectơ theo vectơ không phương,cm điểm thẳng hàng Tính độ dài tổng ,hiệu vectơ Câu 2.c 2,0 Câu 2.d 1,5 Tìm tập hợp điểm 1,0 Câu Tổng BẢNG MÔ TẢ Câu 1a Chứng minh điểm khơng thẳng hàng Câu 1b.Tìm tọa độ vectơ ,tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước Câu 1c Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước Câu 2a Tìm điểm thỏa đẳng thức vectơ cho trước Câu 2b.Chứng minh đẳng thức vectơ Câu 2c.Phân tích vectơ theo vectơ không phương,cm điểm thẳng hàng Câu 2d Tính độ dài tổng ,hiệu vectơ Câu Tìm tập hợp điểm 10,0 ... 23 18 12 Trọng số 14 100 % 2 Tổng điểm Theo Thang ma trận 10 19 1,0 46 2,5 18 1,0 18 1,0 36 2,0 28 20 185 1,5 1,0 10, 0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TOÁN 10 -BÀI SỐ HỌC KỲ (2 013- 2 014) Mức độ nhận thức... trực đoạn thẳng GI 0,25 +KL:M,N,P thẳng hàng 0,25 Tổ Toán Trường THPT Lý Tự Trọng ĐỀ KIỂM TRA THỐNG NHẤT TOÁN 10 (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2 013- 2 014 ) MA TRẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC... Cho ∆ ABC.Tìm tập hợp điểm M cho | 2MB + MC |=| MA + MB + MC | Đề ĐÁP ÁN KIỂM TRA TOÁN 10 (Lần 2-Học kỳ I-Năm học:2 013- 2 014 ) ĐỀ Câu 1(3,5đ) a)(1đ) ++) AB(7;−2) , AC (−3;−1) 0,5 −2 ≠ +) 0,25 −
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIỂM TRA TN TOÁN 10 l2 HKI 13 14 (1), DE KIỂM TRA TN TOÁN 10 l2 HKI 13 14 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay