CÂU 4 KHOA HỌC QUẢN LÝ

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:59

Câu hỏi Phân biệt chiến lược nguồn nhân lực tổ chức nhân lực sử dụng để thực chiến lược đó? Cơng cụ tổ chức nhân lực mà khách sạn sử dụng để thực chiến lược có hiệu khơng? Chiến lược • Là phương hướng phạm vi hành động tổ chức dài hạn • Phải thể quan điểm, chủ trương, mục tiêu dài hạn doanh nghiệp Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực • Đưa giải pháp bảo toàn phát triển nguồn nhân lực • Hỗ trợ cho chiến lược toàn doanh nghiệp Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực =>Chiến lược nguồn nhân lực khách sạn chiến lược đào tạo nhân viên nhằm làm thỏa mãn 100% khách hàng làm cho họ hài lòng Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực Sắp xếp, cấu NNL Tổ chức nhân lực Số lượng, chất lượng Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực Tổ chức nhân lực =>Tổ chức nhân lực khách sạn •Số lượng khơng thay đổi •Cơng việc nhân viên làm khách hàng hà lòng •Có tin tưởng cấp trên, nhân viên, khách hàng Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực Tổ chức nhân lực Công cụ tổ chức nhân lực Hoạt động phục vụ mục tiêu tổ chức nhân lực Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực Tổ chức nhân lực Công cụ tổ chức nhân lực Tổ chức khóa đào tạo Niềm tin tin tưởng Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực Tổ chức nhân lực Công cụ tổ chức nhân lực Thay đổi suy nghĩ Hiệu nhân viên tin tưởng vào khách hàng => họ làm tất để khách hàng hài lòng =>đạt mục tiêu đề ra  ... nhân lực Tổ chức khóa đào tạo Niềm tin tin tưởng Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực Tổ chức nhân lực Công cụ tổ chức nhân lực Thay đổi suy nghĩ Hiệu nhân viên tin tưởng vào khách hàng => họ làm... chức nhân lực khách sạn •Số lượng khơng thay đổi •Cơng việc nhân viên làm khách hàng hà lòng •Có tin tưởng cấp trên, nhân viên, khách hàng Chiến lược Chiến lược Nguồn nhân lực Tổ chức nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU 4 KHOA HỌC QUẢN LÝ , CÂU 4 KHOA HỌC QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay