tiểu luận môn kinh doanh quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ ở trung quốc

31 51 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 03:08

Bài tiểu luận nói về quyền sở hữu trí tuệ tại trung quốc. Bài rất đầy đủ. Trên google vẫn chưa có tài liệu đâu nhé hí hí.Các bạn có thể đọc mục lục để biết thêm, cảm ơn.Bài rất đầy đủ, thông tin được tổng hợp từ các nguồn tiếng anh là chủ yếu. ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG KHOA KINH TẾ KINH DOANH QUỐC TẾ ASUS [Type the abstract of the document here The abstract is typically a short summary of the contents of the document Type the abstract of the document here The abstract is typically a short summary of the contents of the document.] [Type the company name] [Type the company address] [Type the phone number] [Type the fax number] KINH DOANH QUỐC TẾ 201 PHẦN MỞ ĐẦU Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh, bí kinh doanh quan trọng kinh doanh có lãi Muốn doanh nghiệp phải nhận thức tầm quan trọng sáng tạo, đổi thực sách quy định nhằm cải thiện nâng cao trình độ quản lí trình độ sản xuất Bên cạnh sáng tạo doanh nghiệp cần phải tự biết bảo vệ phát minh khơng bị chép, ăn cắp cách sử dụng quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm hay sáng kiến Do bên cạnh trách nhiệm tổ chức, trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trách nhiệm nhà nước, giúp doanh nghiệp, cơng ty có động lực làm việc đảm bảo công xã hội Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao phần nhờ vào sáng tạo cải tiến Nhận thức tầm quan trọng quyền sở hữu trí tuệ phát triển kinh tế quốc gia nhóm chúng tơi chọn đề tài “Mức độ thực thi quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc thơng qua báo cáo Intellectual Property Rights Protection”để nghiên cứu viết báo cáo nhóm Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 MỤC LỤC I LUẬT VÀ CÁC CAM KẾT CỦA TRUNG QUỐC LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Luật sáng chế Trung Quốc: .4 Luật quyền: Luật nhãn hiệu: .6 Luật cạnh tranh chống cạnh tranh không lành mạnh: Các hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc: a) Hệ thống Pháp luật: .6 b) Hệ thống tư pháp: c) Hệ thống hành chính: d) Hệ thống Luật Sở hữu trí tuệ II: Cam kết Trung Quốc liên quan đến luật sở hữu trí tuệ: .9 a) Quyền tác giả: .9 b) Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp: .10 c) Thương hiệu: 11 d) Chỉ dẫn địa lý: 11 e) Các thơng tin khơng tiết lộ (bí mật thương mại): .12 f) Bảo hộ giống trồng mới: 12 g) Miền: 13 h) Chuyển giao công nghệ: 13 i) II Kiến thức truyền thống (TK) biểu văn hóa truyền thống (TCEs): 13 Các tổ chức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: 13 WTO: .13 a) Hiệp định TRIPS điều chỉnh năm lĩnh vực lớn : 14 b) Các nguyên tắc Hiệp định TRIPS tác động đến việc định đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp nước ngoài: 14 c) Quy định vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ TRIPS: 15 WIPO: 15 Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 III MỨC ĐỘ BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TRUNG QUỐC TRÊN CÁO BÁO CÁO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION/ ENFORCEMENT (EU, WTO, COUNTRY REPORT): …………………………………………………………………………………16 Phê duyệt đăng ký: 16 Hợp tác quốc tế: 17 So sánh mức độ thực thi quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc với Hoa Kỳ: ……………………………………………………………………………… 18 IV NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG THỰC THI QUYỂN BẢO HỘ TRÍ TUỆ ĐẾN CÁC DOANH NGHIÊP TRUNG QUỐC 21 Lợi ích: 21 Chi phí: 22 Rủi ro: 24 Vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc: 24 V KẾT LUẬN: 26 VI NGUỒN THAM KHẢO: 26 Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 I LUẬT VÀ CÁC CAM KẾT CỦA TRUNG QUỐC LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Luật sáng chế Trung Quốc: Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc thành lập IP Hệ thống pháp luật Sự phát triển kinh tế hàng hoá Trung Quốc vào cuối năm 1970 kêu gọi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc bắt đầu thiết lập hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Pháp luật luật SHTT Trung Quốc chí bắt đầu sớm luật Trung Quốc Luật dân bản-Các nguyên tắc chung Luật Dân Sau cải cách mở cửa, Trung Quốc xây dựng Luật Nhãn hiệu vào năm 1982 Luật Sáng chế vào năm 1984, việc xây dựng nguyên tắc chung Luật Dân chưa kết thúc năm 1986 phần đặc biệt Các nguyên tắc chung Luật Dân dành cho vấn đề SHTT Vào năm 1990, Trung Quốc đưa Luật Bản quyền Khung pháp lý luật SHTT Trung Quốc lấy hình dạng ban đầu cách Vào năm 1990, cải cách mở cửa trở nên sâu sắc hơn, Trung Quốc thiết lập mục tiêu hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa pháp luật sở hữu trí tuệ chứng kiến tiến to lớn Luật SHTT, bao gồm Luật Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho chống lại cạnh tranh không lành mạnh, quy định bảo hộ Hải quan trí tuệ tài sản Quy định Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Bảo vệ giống trồng xây dựng Những sửa đổi thực Luật Sáng chế Luật Quyên Hơn nữa, phần tồn Luật hình dành cho "tội ác Xâm phạm quyền SHTT " Về hệ thống luật SHTT Trung Quốc hình thành Với việc Trung Quốc gia nhập WTO vào kỷ 21, có sửa đổi bổ sung với Luật Sáng chế, Luật Nhãn hiệu Luật Bản quyền Luật hành quy định bao gồm Quy định Bảo vệ Thiết kế Giao diện Tích hợp Mạch, quy định bảo vệ biểu tượng quy định Olympic Bảo vệ Biểu tượng Triển lãm giới ban hành Với nỗ lực liên tục thực suốt ba thập niên qua, Trung Quốc thiết lập hệ thống tương đối toàn diện Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ phù hợp với mức độ phát triển kinh tế quốc dân quy tắc quốc tế phổ quát Luật Sáng chế Trung Quốc quy định thực đưa quy tắc chi tiết liên quan đến hệ thống sáng chế Luật quy định sáng chế Trung Quốc chủ yếu bao gồm khía cạnh sau:  Thứ nhất, yêu cầu việc cấp sáng chế, luật đặt phát minh, mơ hình tiện ích thiết kế mục tiêu đạt IP bảo vệ, yêu cầu sáng chế mơ hình hữu ích mà Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 sáng chế quyền cấp phải có tính mới, tính sáng tạo khả áp dụng thực tế Các thiết kế cấp sáng chế thiết kế  Thứ hai, áp dụng, kiểm tra phê duyệt quyền sáng chế, yêu cầu văn việc áp dụng IP, thủ tục kiểm tra phê duyệt quy định cụ thể  Thứ ba, thời hạn, chấm dứt hủy bỏ hiệu lực quyền sáng chế, quy định thời hạn độc quyền sáng chế 20 năm thời hạn sáng chế quyền mẫu mã, kiểu dáng cơng trình mười năm, kể từ ngày nộp đơn Khi quyền cấp sáng chế cấp, cá nhân cá nhân xem xét việc cấp phép Cho biết sáng chế không phù hợp với quy định có liên quan Luật này, yêu cầu Ban Giải Khiếu nại Bằng sáng chế tuyên bố quyền sở hữu quyền không hợp lệ  Thứ tư, giấy phép bắt buộc để khai thác sáng chế, phù hợp với quy định có liên quan Hiệp định Các khía cạnh liên quan đến Thương mại Sở hữu Trí tuệ Quyền WTO, Trung Quốc thiết lập luật thủ tục ứng dụng yêu cầu giấy phép bắt buộc để khai thác sáng chế  Thứ năm, bảo hộ sáng chế đúng, điều khoản phần đề cập đến việc thiết lập việc vi phạm sáng chế số tiền bồi thường Tiếp tục thúc đẩy đổi nâng cao chất lượng sáng chế, Trung Quốc thực việc sửa đổi lần thứ ba Luật Sáng chế vào năm 2008, nâng cao tiêu chuẩn cấp sáng chế, hoàn thiện việc kiểm tra thủ tục quyền sáng chế tăng cường bảo hộ sáng chế Luật quyền: Luật quyền Trung Quốc thành lập vào năm 1990 sửa đổi vào tháng 10 năm 2001 Các quy định thực bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng năm 2002 Không giống bảo hộ sáng chế nhãn hiệu, tác phẩm có quyền khơng u cầu đăng ký bảo hộ Trung Quốc bảo vệ người từ quốc gia thuộc công ước quốc tế quyền hiệp định song phương mà Trung Quốc thành viên Tuy nhiên, chủ sở hữu quyền muốn tự nguyện đăng ký với Cục Bản quyền Quốc gia (NCA) Trung Quốc để thiết lập chứng quyền sở hữu, hành động cưỡng chế cần thiết Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 "Luật quyền" Trung Quốc quy định thực bảo vệ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cơng nghệ kỹ thuật hình thức khác Luật chủ yếu bao gồm lĩnh vực sau:  Thứ nhất, phạm vi tác phẩm bảo vệ quyền;  Thứ hai, quyền sở hữu quyền;  Thứ ba, thời hạn hạn chế quyền Đối với công việc công dân, thời hạn bảo hộ quyền tác giả thời hạn tác giả năm mươi năm sau chết ông Thời hạn bảo hộ quyền tác phẩm tác phẩm điện ảnh thuộc pháp nhân người sở hữu Luật nhãn hiệu: Luật Nhãn hiệu Trung Quốc lần thông qua vào năm 1982 sau sửa đổi vào năm 1993 năm 2001 Luật Nhãn hiệu hành có hiệu lực từ tháng 10 năm 2001 với quy định thực có hiệu lực từ ngày 15 tháng năm 2002 Luật Nhãn hiệu mở rộng đăng ký lên nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận ký hiệu ba chiều theo yêu cầu TRIPS Trung Quốc gia nhập Nghị định thư Madrid vào năm 1989, yêu cầu đăng ký nhãn hiệu đối ứng cho nước thành viên, bao gồm Hoa Kỳ Trung Quốc có hệ thống "tập tin đầu tiên" khơng đòi hỏi phải có chứng việc sử dụng trước sở hữu, để lại đăng ký nhãn hiệu nước phổ biến cho bên thứ ba Tuy nhiên, Văn phòng Nhãn hiệu Trung Quốc hủy bỏ nhãn hiệu Trung Quốc bị đăng ký không công đại lý Trung Quốc địa phương khách hàng cơng ty nước ngồi Các cơng ty nước ngồi muốn phân phối sản phẩm họ Trung Quốc nên đăng ký nhãn hiệu / logo họ với Văn phòng Nhãn hiệu Trung Quốc Hơn nữa, cơng ty nước ngồi nên đăng ký tên miền Internet thích hợp phiên tiếng Trung thương hiệu họ Giống đăng ký sáng chế, bên nước phải sử dụng dịch vụ đại lý Trung Quốc chấp thuận nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Tuy nhiên, luật sư nước ngồi đại lý Trung Quốc chuẩn bị đơn Các sửa đổi gần Quy định Thực thi Luật Nhãn hiệu cho phép chi nhánh công ty trực thuộc công ty nước ngồi đăng ký nhãn hiệu hàng hố trực tiếp mà không sử dụng đại lý Trung Quốc Luật cạnh tranh chống cạnh tranh không lành mạnh: Luật cạnh tranh chống cạnh tranh không lành mạnh Trung Quốc cung cấp số bảo vệ cho nhãn hiệu, bao bì, trang phục thương mại bí mật thương mại Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 chưa đăng ký Văn phòng Thương mại Cơng thuộc Bộ Cơng nghiệp Thương mại (SAIC) có trách nhiệm giải thích thi hành Luật Cạnh tranh chống Chống cạnh tranh SAIC bảo vệ tên công ty Theo Hiệp định TRIPS, Trung Quốc u cầu bảo vệ thơng tin bí mật gửi cho quan Trung Quốc để có chấp thuận quan dược phẩm hóa học việc tiết lộ sử dụng không công Cơ quan Quản lý Thuốc Nhà nước Trung Quốc Bộ Nông nghiệp giám sát việc tiếp thị thơng qua dược phẩm hóa chất nơng nghiệp Các hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc: a) Hệ thống Pháp luật: Pháp luật Trung Quốc theo nghĩa rộng bao gồm Quốc hội Nhân dân toàn quốc (NPC) pháp luật Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Hội đồng Nhà nước Bộ có liên quan ban hành quy định, Đại hội nhân dân địa phương, khu tự trị dân tộc thiểu số, đặc khu kinh tế, phủ khu vực đặc biệt phát hành tất loại pháp luật quy định địa phương Hệ thống pháp luật đa cấp đánh giá hiệu hồ vụ án sau: 1) Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hiến pháp luật nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có thẩm quyền pháp lý tối cao; 2) Pháp luật Quốc hội Nhân dân toàn quốc Ủy ban thường vụ Quốc hội thơng qua; 3) Các quy định hành Hội đồng Nhà nước; 4) Các quy định địa phương, Đại hội nhân dân địa phương; 5) tất loại định địa phương thi hành, quy định bộ, thực hành, vv, Chính phủ nhân dân toa xe nơi Pháp Luật Cộng hòa nhân dân Trung Quốc phù hợp với tất luật, quy định hành chính, quy định địa phương, quy định tự chủ quy định riêng trái với Hiến pháp Cao so với lực lượng pháp luật quy định hành chính, luật pháp địa phương nội dung quy định, quy tắc, quy định văn khác mà điều hành ban hành NPC xung đột Tương tự vậy, quy định địa phương quy định biện pháp khác để thực không xung đột với luật pháp quy định hành Luật Pháp chế phần 78-84 minh họa cho tính hiệu mối quan hệ tập tin khác nhau, có 85 đến 92 quy định việc giải xung đột pháp luật quy định có liên quan quan chức có thẩm quyền b) Hệ thống tư pháp: Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 Việc thực thẩm quyền tòa án, hệ thống tòa án, tổ chức chia thành bốn cấp độ: 1) Tòa án tối cao; 2) Tòa án nhân dân cao hơn, Tòa án cấp tỉnh; 3) Tòa án nhân dân trung cấp, tòa án thành phố; 4) Tồ án nhân dân sở, mà hạt cấp huyện Toà án nhân dân Nó thiết lập để gửi Tồ án theo điều kiện địa phương thực tế Tòa án nhân dân tối cao hệ thống tư pháp cao tòa án, nằm thủ Bắc Kinh, có trách nhiệm trực tiếp với NPC Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc thành lập Tòa án nhân dân thẩm thứ hai cuối cùng, có nghĩa trơi qua sau Tòa án cấp thẩm (có thể cấp) xét xử, bên nộp đơn kháng cáo lên tòa án cao hơn, tòa dụ thứ hai để phán xét cuối Bất kỳ Tòa án Tối cao tòa án cấp thẩm để đưa định có hiệu lực c) Hệ thống hành chính: Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cho biết phủ nhân dân Trung ương, quan điều hành cao quyền lực nhà nước quan hành cao đất nước Hội đồng Nhà nước, lãnh đạo thống công việc quan địa phương quản lý nhà nước, quy định quan trung ương tỉnh hành chính, khu vực thành phố tự trị nhà nước trực thuộc phận cụ thể Hội đồng Nhà nước thành lập khu vực hành đặc biệt cần thiết Đặc khu hành Cộng hòa Nhân dân lục địa Trung Quốc áp dụng hệ thống xã hội, kinh tế, trị văn hóa khác Ngoại trừ người liên quan đến quốc phòng đối ngoại liên quan đến thống tồn vẹn lãnh thổ khơng phải vấn đề thuộc phạm vi quyền đặc khu hành chính, pháp luật Quốc hội nhân dân tồn quốc Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua khơng phải lãnh thổ đặc khu hành d) Hệ thống Luật Sở hữu trí tuệ II: Nhà nước Văn phòng Sở hữu trí tuệ (SIPO) cấp quốc gia, theo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Văn phòng Sở hữu trí tài sản nhà nước Luật Bằng sáng chế chủ yếu chịu trách nhiệm xem xét ứng dụng sáng chế nước ngồi, thiết kế bố trí đăng ký mạch tích hợp, đối phó với quyền sở hữu trí tuệ nước ngồi (bao gồm quyền, thương hiệu sáng chế, vv ) vấn đề liên quan đến việc hợp tác Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 bảo vệ Cục Sở hữu trí tuệ tỉnh chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy sở hữu trí tuệ thực quản lý đơn khiếu nại sáng chế Cơ quan quản lý Nhà nước Công nghiệp Thương mại (SAIC) Văn phòng Thương hiệu SAIC, Luật Nhãn hiệu hàng hóa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Chịu trách nhiệm việc bảo vệ nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý đặc biệt OFT dựa Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc chống lại điều trị Luật lành mạnh cạnh tranh bao gồm bí mật thương mại liên quan đến vấn đề, bao gồm tranh chấp Khi nói đến vấn đề liên quan đến việc thực hiện, SAIC quyền điều tra trường hợp Xác định thực tế hành vi xâm phạm, Cục Quản lý Nhà nước Công nghiệp tựa đề lệnh ngừng bán hàng hóa vi phạm để ngăn chặn việc mở rộng hành vi xâm phạm, để tiêu diệt nhãn hiệu xâm phạm hay sản phẩm, phạt tiền, tàn phá vi phạm máy sản xuất hàng hoá Quản lý quyền quốc gia (NCAC) Cục Bản quyền quốc gia trách nhiệm quản lý quyền quốc gia thực hiện, bao gồm việc phát triển sách biện pháp để bảo vệ quản lý quyền tác giả CSO quyền sử dụng thực quốc gia, theo Luật Bản quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều tra hành vi xâm phạm, ngoại giao, phát triển quy tắc trọng tài nước ngồi giám sát điều hành quyền Người giữ quyền tự nguyện đăng ký với Cục Bản quyền quốc gia chứng quyền mua họ Mạng Internet Trung Quốc Trung tâm Thông tin (CNNIC) Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc quan đăng ký tên miền quan điều hành máy chủ tên miền gốc, theo Internet Trung Quốc tên miền quy định danh, chịu trách nhiệm hoạt động quản lý quốc gia miền cấp cao có cn, Trung Quốc hệ thống tên miền Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Bộ Nông nghiệp theo dẫn địa lý hoạt động quản lý nơng nghiệp nước Cộng hòa nhân dân Quy định Trung Quốc bảo hộ giống trồng (Nông nghiệp Phần) dẫn địa lý cho quản lý sản phẩm nông nghiệp, giống trồng (phần nông nghiệp) 5.Cục Lâm nghiệp Nhà nước (SFA) Theo Cộng hòa Nhân dân Lâm nghiệp Quản lý Nhà nước Quy chế Trung Quốc bảo hộ giống trồng (Lâm Phần), chịu trách nhiệm giống trồng (Phần Lâm nghiệp) quản lý Page KINH DOANH QUỐC TẾ 201 c) Quy định vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ TRIPS: Theo Hiệp định TRIPS, phủ nước thành viên WTO phải bảo đàm quyền sở hữu trí tuệ phải thực thi theo luật quốc gia chế tài hành vi xâm phạm phải đủ mạnh để ngăn chặn chúng Các thủ tục phải công hợp lý, không phức tạp tốn Các thủ tục khơng kéo dài bất hợp lý chậm trễ vô thời hạn Những người có liên quan u cầu tòa án xem xét lại định hành khiếu nại phán tòa án cấp thấp Hiệp định quy định chi tiết cách thức thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kể nguyên tắc để có chứng, biện pháp tạm thời, lệnh tòa án, đền bù thiệt hại chế tài khác Hiệp định quy định số điều kiện định, tòa án có quyền lệnh tiêu hủy hàng giả hàng xâm phạm quyền Việc cố tình làm giả nhãn hiệu xâm phạm quyền tác giả quy mô thương mại phải bị xử lý hình Chính phủ nước thành viên phải bảo đảm chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ nhận hỗ trợ quan hải quan việc ngăn ngừa việc nhập hàng giả hàng xâm phạm quyền WIPO: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới ( tiếng Anh: World Intellectual Property Organization – WIPO) quan chuyên môn Liên Hiệp Quốc, thành lập vào năm 1967 có mục tiêu "đẩy mạnh hoạt động trí tuệ sáng tạo tạo điều kiện chuyển giao công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ sang nước phát triển nhằm mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội văn hoá” phạm vi hoạt động "khuyến khích sáng tạo nhân loại bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ toàn giới Trong năm 1980, Hoa Kỳ số quốc gia phát triển chuyển vấn đề sở hữu trí tuệ khỏi khn khổ WIPO đưa vào chương trình nghị GATT, sau WTO, dẫn đến việc hình thành Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) Hoạt động WIPO chủ yếu dựa vào ủy ban, bao gồm  Ủy ban thường trực cấp sáng chế (Standing Committee on Patents (SCP))  Ủy ban thường trực quyền quyền liên quan (Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR))  Ủy ban cố vấn thực thi pháp luật (Advisory Committee on Enforcement (ACE)) Page 16 KINH DOANH QUỐC TẾ 201  Ủy ban liên phủ tiếp cận tài nguyên di truyền, kiến thức truyền thống văn hóa dân gian (the Intergovernmental Committee (IGC) on Access to Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore)  Nhóm cơng tác cải cách Hiệp định hợp tác sáng chế  Công ước thành lập tổ chức sở hữu trí tuệ giới (WIPO) ký Stockholm vào ngày 14 tháng năm 1967 (Điều (viii)) quy định “sở hữu trí tuệ” bao gồm quyền liên quan tới: - Các tác phẩm khoa học, nghệ thuật văn học - Chương trình biểu diễn nghệ sỹ biểu diễn, ghi âm chương trình phát thanh, truyền hình - Sáng chế tất lĩnh vực hoạt động người - Các phát minh khoa học - Kiểu dáng cơng nghiệp - Nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, dẫn tên thương mại - Bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh Và tất quyền khác kết hoạt động trí tuệ lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học nghệ thuật a) Hiệp định TRIPS bao gồm: Quyền tác giả quyền liên quan  Quyền tác giả Hiệp định TRIPS khẳng định phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm thể không bao gồm ý tưởng, trình tự, phương pháp tính khái niệm tốn học (Điều 9.2) Các chương trình máy tính, dù dạng mã nguồn hay mã máy, phải bảo hộ quyền tác tác phẩm văn học (Điều 10.1) Các sở liệu, sư tập liệu tư liệu khác phải bảo hộ quyền tác giả chí sở liệu chứa đựng liệu không bảo hộ quyền tác giả (Điều 10.2)  Quyền liên quan Page 17 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 Hiệp định TRIPS bao gồm quy định bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm tổ chức phát thanh, truyền hình Nhãn hiệu Hiệp định TRIPS quy định rộng phạm vi dấu hiệu có khả bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu, dấu hiệu tổ hợp dấu hiệu, bao gồm dấu hiệu nhìn thấy (như chữ cái, chữ số, yếu tố hình họa) dấu hiệu khơng nhìn thấy (như âm thanh, mùi, vị) có khả phân biệt hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp với hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp khác, đăng ký làm nhãn hiệu (Điều 15.1) Chỉ dẫn địa lý Định nghĩa dẫn địa lý đưa Điều 22.1 Hiệp định TRIPS Theo đó, “chỉ dẫn địa lý dẫn hàng hóa bắt nguồn từ lãnh thổ nước Thành viên từ khu vực hay địa phương thuộc lãnh thổ đó, có chất lượng, uy tín đặc tính định chủ yếu xuất xứ địa lý định.” Hiệp định yêu cầu Thành viên WTO cung cấp phương tiện pháp lý để ngăn chặn việc sử dụng dẫn gây nhầm lẫn cho công chúng nguồn gốc địa lý hàng hóa việc sử dụng cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo nghĩa Điều 10bis Công ước Paris (Điều 22.2) Kiểu dáng công nghiệp Hiệp định TRIPS yêu cầu Thành viên WTO bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nguyên gốc tạo cách độc lập bảo hộ khơng áp dụng cho kiểu dáng cơng nghiệp chủ yếu đặc tính kỹ thuật chức định (Điều 25.1) Sáng chế Hiệp định TRIPS đòi hỏi Thành viên bảo hộ sáng chế cho sản phẩm quy trình thuộc lĩnh vực công nghệ với điều kiện sản phẩm quy trình có tính mới, có trình độ sáng tạo khả áp dụng công nghiệp (Điều 27.1 Thiết kế bố trí mạch tích hợp Theo Hiệp định TRIPS, việc bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp dựa quy định Hiệp ước sở hữu trí tuệ mạch tích hợp (Điều 35) số quy định bổ sung Hiệp định TRIPS (Điều 36 đến Điều 38) Thông tin bí mật Khác với sáu đối tượng sở hữu trí tuệ đề cập trên, Hiệp định TRIPS rõ việc bảo hộ thơng tin bí mật nhằm bảo đảm “chống cạnh tranh không lành mạnh cách hữu hiệu” (Điều 39.1.) Bên cạnh đó, Hiệp định bao gồm định nghĩa “thông tin Page 18 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 bí mật” Điều 39.2 Theo quy định này, thơng tin phải có tính chất bí mật, có giá trị thương mại có tính chất bí mật, giữ bí mật biện pháp hợp lý b) Kiểm soát thực tế chống cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ: Hiệp định TRIPS bao gồm số quy định thực tế chống cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể Điều 8(2), Điều 31(k) Điều 40 Những quy định tùy nghi Các quy định tuỳ nghi quy định Điều 8(2) Điều 40(2) Hiệp định TRIPS cho phép nước thành viên áp dụng “các biện pháp thích hợp” để ngăn chặn, xử lý thực tế chống cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ Với quy định Điều 8(2), nước thành viên thừa nhận rằng: tồn thực tế chống cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ “có thể cần…để ngăn ngừa” nước thành viên trao quyền giải thực tế Những tiêu chuẩn tối thiểu Bên cạnh quy định tuỳ nghi thực tế chống cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Điều 8(2) Điều 40(2) Hiệp định TRIPS quy định tiêu chuẩn tối thiểu cho biện pháp ngăn chặn hoạt động chống cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ Cụ thể, nước thành viên có quyền định điều chỉnh hay khơng điều chỉnh thực tế chống cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ pháp luật cạnh tranh quốc gia Nếu nước thành viên điều chỉnh hoạt động này, pháp luật cạnh tranh quốc gia phải “phù hợp với quy định khác Hiệp định [TRIPS]” “thích hợp” để ngăn chặn hoạt động chống cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ III MỨC ĐỘ BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TRUNG QUỐC TRÊN CÁO BÁO CÁO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION/ ENFORCEMENT (EU, WTO, COUNTRY REPORT): Phê duyệt đăng ký: Năm 2015 chứng kiến tăng trưởng ổn định số lượng quyền sở hữu trí tuệ intellectual property rights (IPRs) Trong năm 2015, ứng dụng sáng chế tăng lên đến 2.799.000, với mức tăng năm qua năm 18,5% Cụ thể hơn: Page 19 KINH DOANH QUỐC TẾ 201  1.102.000 đơn xin sáng chế phát minh, vượt triệu đồng cho lần tăng 18,7% so với năm trước  1.128.000 đơn xin sáng chế mơ hình hữu ích  569.000 ứng dụng sáng chế thiết kế, đăng ký tăng năm qua năm 29,8% 0,8% tương ứng Trung Quốc không ngừng nâng cao lực kiểm tra sáng chế với 2.083.000 sáng chế kiểm tra, với mức tăng năm qua năm 10,3%, số lượng sáng chế cho phát minh đạt 558.000 Trong số lượng ứng dụng sáng chế tăng lên, chờ xử để kiểm tra sáng chế giảm dần  359.000 sáng chế phát minh  876.000 sáng chế mô hình hữu ích  483.000 sáng chế thiết kế cấp  Tăng 54,1%, 23,8% 33,5% so với năm tương ứng Đến cuối năm 2015, số lượng sáng chế phát minh đạt 1.472.000, với tăng năm qua năm 23,1%, số lượng sáng chế thuộc sở hữu 10.000 người Trung Quốc đạt 6,3 (không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao Đài Loan, Trung Quốc) Hợp tác quốc tế: Trong năm 2015, Trung Quốc có bước tiến hợp tác quốc tế IP hình ảnh liên quốc gia bảo vệ quyền SHTT liên tục cải tiến phòng ban liên quan đến IP tiếp tục củng cố mở rộng đa phương quan hệ (song phương) để tăng cường liên kết Trung Quốc thông qua tham gia tích cực vấn đề quốc tế IP Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc (NCAC) tích cực tham gia hợp tác quyền đa phương với WTO, WIPO APEC tham gia vào tham vấn với điều ước quốc tế Hiệp ước bảo vệ chương trình truyền hình tổ chức phát sóng  Ký biên ghi nhớ hợp tác song phương NCAC WIPO tổ chức cấp cao bàn tròn "Vai trò phim quyền Văn hóa Kinh tế" Page 20 KINH DOANH QUỐC TẾ 201  Tham gia vào thảo luận sách thương mại WTO Trung Quốc  Thảo luận sách ngoại thương Trung Quốc tham dự hội nghị Nhóm APEC IP chuyên gia  Thúc đẩy hợp tác song phương quyền tác giả , thực Trung Quốc-Mỹ hợp tác quyền Trung Quốc-Anh, hành thăm lẫn cấp cao Trung Quốc Vương quốc Anh, tiến hành nghiên cứu chung vấn đề quyền cụ thể  NCAC tiếp tục tham gia vào nhóm IP đa phương song phương, chẳng hạn Trung Quốc-EU IP Group, Trung Quốc-Nga IP Group Trung Quốc-Brazil IP Group  Tham gia vào đàm phán khu vực tự thương mại, bao gồm Hiệp định Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc khung hợp tác khu vực kinh tế (ASEAN 10 + 6), đầu tư song phương Trung Quốc-Mỹ Hiệp ước hiệp ước đầu tư song phương Trung Quốc-EU hoàn thành Trung Quốc-Hàn Quốc Trung Quốc-Australia đàm phán khu vực thương mại tự Tòa án nhân dân tối cao Trung Hoa thành lập chế lâu dài việc giao lưu quốc tế hợp tác sở hữu trí tuệ hỗ trợ việc tổ chức Diễn đàn quốc tế IP Thương mại Nó gửi đại biểu để đối thoại EU-Trung Quốc sở hữu trí tuệ, làm việc họp nhóm đàm phán IP cho hiệp định thương mại tự do, họp Trung Quốc-Thụy Sĩ, Trung Quốc-Mỹ, Trung Quốc, Úc Hội nghị Trung Quốc-Nga nhóm công tác IP, giới thiệu thành tựu Trung Quốc việc bảo vệ tư pháp sở hữu trí tuệ giới So sánh mức độ thực thi quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc với Hoa Kỳ: Page 21 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 Source: World Intellectual Organization, 2014 Property Indicators, World Intellectual Property Trung Quốc Mỹ ký kết Công ước Berne Hiệp định Các khía cạnh liên quan đến Thương mại Quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) Hai hiệp định đặt tiêu chuẩn tối thiểu cho việc điều chỉnh quyền Theo thỏa thuận này, người sáng tạo cấp quyền "tự động" tác phẩm mà họ sản xuất Do đó, người sáng tạo bảo vệ quyền mà không cần đăng ký tác phẩm họ Hơn nữa, thoả thuận nêu tất tác phẩm trừ phim ảnh điện ảnh có quyền 50 năm sau tác giả chết, bên tự cung cấp điều khoản dài  Việc sử dụng bảo hộ hành Tại Hoa Kỳ, nhận trợ cấp pháp lý cho vi phạm quyền thông qua thủ tục tố tụng pháp lý Ngược lại, luật pháp Trung Quốc cho phép phủ Trung Quốc trừng phạt hành vi vi phạm quyền nghiêm trọng không tăng lên mức tội phạm Về vấn đề này, cần lưu ý phủ Trung Quốcquyền áp đặt tiền phạt, tịch thu sản phẩm vi phạm thu nhập bất hợp pháp, phá huỷ sản phẩm vi phạm Trên thực tế, theo Sách trắng Trung Quốc năm 2007 Quyền sở hữu trí tuệ, phần lớn trường hợp quyền giải theo cách hành Cụ thể, có 10,344 10,559 trường hợp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ ký kết quan hành cấp nước; 8.524 vụ kiện kết thúc với Page 22 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 định xử phạt hành chính, 1.585 người kết luận với thoả thuận hòa giải, 235 bị chuyển đến quan tư pháp Điều đáng nói đến khơng gian ảo tên miền vi phạm quyền xảy Trung Quốc Dưới ví dụ thực thi hành quyền lĩnh vực không gian mạng cung cấp Tháng năm 2006, Autodesk, công ty phần mềm thiết kế phần mềm hàng đầu Hoa Kỳ, gửi đơn khiếu nại đến Cục quyền tỉnh Jiangsu (JSPCB) chống lại Viscount Industries (Kunshan) Ltd (Viscount Industries) Autodesk viết đơn khiếu nại số máy tính Cơng ty Viscount Industries sử dụng phần mềm Autodesk mà khơng phép Sau đó, JSPCB kiểm tra Viscount Industries phát bốn máy tính thuộc sở Phòng Nghiên cứu Phát triển Viscount Industries tải xuống cài đặt phần mềm lậu Autodesk Tháng 12 năm 2007, JSPCB phạt cho Viscount Industries 800.000 NDT Phạt tiền dựa giá trị phần mềm vi phạm Hơn nữa, JSPCB yêu cầu Viscount Industries gỡ bỏ phần mềm Autodesk khỏi bốn máy tính Vào thời điểm áp dụng, tiền phạt khoản phạt lớn liên quan đến vi phạm quyền Trường hợp đánh dấu mốc quan trọng chiến chống vi phạm quyền phần mềm  Sự nghiêm ngặt việc thực thi luật quyền Mặc dù trường hợp Autodesk Viscount Industries, Trung Quốc thi hành luật quyền nghiêm ngặt Hoa Kỳ Một báo rõ ràng việc thực thi luật quyền Trung Quốc yếu báo cáo Liên minh Sở hữu Trí tuệ Quốc tế xuất Báo cáo cho thấy 90 phần trăm đĩa DVD phân phối Trung Quốc trái phép Về vấn đề này, cần lưu ý đại diện thương mại Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm phát triển điều phối sách thương mại, hàng hóa đầu tư trực tiếp Hoa Kỳ giám sát đàm phán với nước khác, nêu rõ mối liên quan đến việc Trung Quốc đưa vào Danh Sách Theo Dõi Ưu Tiên Năm 2009: Sự khác biệt đáng kể luật quyền Trung Quốc Hoa Kỳ Trung Quốc không phạt tội vi phạm quyền mà khơng có ý định đạt lợi nhuận Ví dụ, người mua sản phẩm phần mềm Trung Quốc phân phối cho tất bạn bè không bị tống giam Ngược lại, tòa án Hoa Kỳ áp đặt hình phạt hình người vi phạm quyền mà khơng có ý định giành lợi nhuận tiền Trong trường hợp vậy, Toà án áp dụng Đạo luật Trộm cắp điện tử (Đạo luật NET) Đạo luật NET luật liên bang thông qua năm 1997 quy định việc truy tố hình cá nhân có liên quan đến vi phạm quyền trường hợp định, người vi phạm hành động mà khơng có ý định kiếm lợi nhuận tiền Theo luật NET, mức phạt tối đa năm tù giam phạt Page 23 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 250.000 USD Phán công khai chống lại cá nhân theo Đạo luật NET Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo vào năm 1999 Trong trường hợp đó, sinh viên Oregon nhận tội vi phạm phần mềm, ghi âm phim ghi âm kỹ thuật số trang web  Các yếu tố văn hoá Một lý cho việc thực thi yếu luật quyền Trung Quốc nhiều người Trung Quốc không tin chép sai Theo Anna Han, chuyên gia luật Trung Quốc, "Lời khen tuyệt vời mà nghệ sỹ Trung Quốc nhận có chép tác phẩm họ" Trong bối cảnh này, Anna Han nhận thấy nhiều tác phẩm có quyền nước ngồi in lại bán lợi nhuận Bà nhận thấy số trường hợp, từ "một quyền bảo lưu" in lại Điều đáng nói đến phủ Trung Quốc tài trợ cơng cụ tìm kiếm Baidu (www.baidu.com) cung cấp liên kết đến trang web bên thứ ba cung cấp hàng hoá giả mạo sở hữu trí tuệ Chính phủ Trung Quốc chiếm 70% doanh thu mà Baidu nhận Nó tiết kiệm gần tỷ lượt truy cập tháng Baidu gần bị công hợp pháp chủ sở hữu quyền Đặc biệt, vào tháng năm 2012, tòa án Bắc Kinh trao bảy tác giả Trung Quốc, bao gồm blog Han Han, người biết đến rộng rãi Trung Quốc, gây thiệt hại cho Baidu vi phạm quyền Tòa án phát rằng, cách xuất bản tác phẩm ngun đơn mà khơng có cho phép, dịch vụ tìm kiếm tài liệu Baidu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nguyên đơn Do đó, tòa u cầu bồi thường thiệt hại lên đến 145.000 nhân dân tệ (22.937 USD) cho bảy tác giả  Các yếu tố pháp lý Như thảo luận trên, luật quyền Trung Quốc khơng quy định hình phạt người vi phạm quyền mà hành động mà khơng có ý định lợi nhuận Việc thiếu hình phạt hình làm giảm đáng kể hiệu việc bảo vệ quyền khơng có ngăn cản thực đa số người dân Việc thực thi luật quyền Trung Quốc khác với thực thi Hoa Kỳ Một khác biệt đáng kể việc thực thi luật quyền Trung Quốc Hoa Kỳ Trung Quốc , Luật quyền thi hành hành Mặc dù việc thực thi hành nhanh rẻ so với thực thi pháp luật cần phải lưu ý quan hành khơng phải lúc đảm bảo công định Lý thủ tục hành thường đảm bảo biện pháp bảo vệ theo thủ tục thủ tục tố tụng tòa án Page 24 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 Một khác biệt lớn việc thực thi luật quyền Trung Quốc Hoa Kỳ nghiêm khắc việc thực thi Trong Hoa Kỳ coi quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, Trung Quốc có truyền thống lâu đời khơng thực thi quyền sở hữu trí tuệ Đằng sau truyền thống này, có yếu tố văn hố, xã hội, pháp lý Yếu tố văn hố liên quan đến hiểu biết chấp nhận rộng rãi Trung Quốc chép tác phẩm tác giả có lợi cho tác giả Các yếu tố xã hội liên quan đến không muốn người dân Trung Quốc sử dụng tranh tụng mức độ tham nhũng cao Trung Quốc Yếu tố pháp lý liên quan đến việc thiếu hình phạt hình người vi phạm quyền mà hành động mà khơng có ý định lợi nhuận IV NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG THỰC THI QUYỂN BẢO HỘ TRÍ TUỆ ĐẾN CÁC DOANH NGHIÊP TRUNG QUỐC Lợi ích: Trung Quốc cố gắng cải thiện hệ thống bảo hộ trở nên chặt chẽ nên lợi ích đem lại ngày nhiều  Thứ nhất, SHTT công cụ cạnh tranh hữu hiệu cho doanh nghiệp kinh tế quốc gia hội nhập Hiện nay, với quốc gia, doanh nghiệp, lực SHTT lực nội sinh quan trọng hàng đầu để phát triển bền vững Quốc gia, doanh nghiệp có nhiều quyền SHTT lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp cao  Thứ hai, SHTT phương tiện đảm bảo phát triển bền vững quốc gia doanh nghiệp Bất kỳ tài sản hữu hình có giới hạn với thời gian, không gian khối lượng giá trị tài sản hữu hình khơng bị thu hẹp quy mơ, số lượng mà có khả bị thay sản phẩm tri thức tạo Do đó, sở hữu tài sản hữu hình sở hữu có giới hạn, sở hữu tri thức, trí tuệ nhân loại sở hữu vơ hạn, vô bền vững biết khai thác sử dụng cách hiệu – nói SHTT sở hữu thứ tài sản đặc biệt, sử dụng không mà có khả kiến tạo sản phẩm trí tuệ cao hơn, tiền đề cho phát triển mạnh mẽ bền vững chủ thể sở hữu vàxã hội Bảo hộ quyền SHTT nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp không tạo thu nhập cho doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế mà nâng cao giá trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có sản phẩm mang tính cạnh tranh cao, tiết kiệm chi phí, ngăn chặn việc Page 25 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 chép, làm nhái Vai trò đầu tư quốc tế doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cạnh tranh hữu hiệu doanh nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững chống tụt hậu  Thứ ba, SHTT phương tiện giúp nâng cao vị doanh nghiệp quốc gia, thu hút đầu tư Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng việc lựa chọn hình thức đầu tư kinh doanh nhà đầu tư Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tác động đến định đầu tư chuyển giao công nghệ nhà đầu tư Tuy nhiên, cố gằng hoàn thiện hệ thống bảo hộ trí tuệ tình hình bảo hộ nước lỏng lẽo, khơng xấu, số trường hợp đem lại lợi ích đáng kể Một quốc gia có hệ thống bảo hộ yếu (về quyền) tạo kẽ hở cho doanh nghiệp chép bất hợp pháp băng đĩa, phần mềm máy tính, v.v thay nhập sản phẩm với giá cao Bên cạnh đó, việc kiểm sốt hoạt động buôn bán qua biên giới cách lỏng lẻo tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập mặt hàng vi phạm hàng giả Quyền SHTT ảnh hưởng đến kênh chuyển giao cơng nghệ Cơng nghệ phân loại thành loại dễ bắt chước loại khó bắt chước Loại cơng nghệ dễ bắt chước thường gồm có cơng nghệ chép băng đĩa nhạc, sản xuất đồ chơi, v.v Có nhiều lý dẫn đến tượng bắt chước công nghệ, chẳng hạn, công ty nhỏ, việc bắt chước công nghệ nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh, cơng ty có nhiều đối thủ cạnh tranh, việc nghiên cứu công nghệ đối phương giúp họ khắc phục nhược điểm công nghệ sử dụng phát minh cơng nghệ Loại cơng nghệ khó bắt chước thường sử dụng lĩnh vực dược phẩm phần mềm máy tính Việc bắt chước cơng nghệ giúp chuyên gia ngành giảm bớt chi phí việc phát tạo loại thuốc nhanh chóng tung thị trường sản phẩm cạnh tranh tương tự, chí sản phẩm ưu việt Chi phí: Định phí (chi phí cố định): chi phí khơng thay đổi với tình hình thay đổi sản lượng khấu hao tài sản cố định, tiền thuê mặt bằng, tiền lương nhân viên quản lý, chi phí quản lý, chi phí cố định khác Chi phí có ảnh hưởng lớn đến danh lợi khơng xét đến hoạt động tài mà tuý xem xét mặt kinh doanh Bởi điều kiện doanh nghiệp bị lỗ, tức doanh nghiệp không bù đắp định phí, số lỗ mà doanh nghiệp phát sinh với số định phí mà doanh nghiệp chưa bù đắp Biến phí (chi phí biến đổi): chi phí thay đổi với tình hình thay đổi sản lượng chi phí ngun, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm, chi phí Page 26 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 tiền lương công nhân sản xuất, hoa hồng bán hàng hay chi phí biến đổi khác Chi phí ảnh hưởng khơng lớn đến doanh lợi khơng tính tốn theo định mức làm giảm doanh lợi Chi phí hỗn hợp: chi phí bao gồm yếu tố định phí biến phí, mức độ hoạt động chi phí hỗn hợp thường thể đặc điểm định phí.ở mức độ hoạt động vượt mức chi phí hỗn hợp thường thể đặc điểm yếu tố biến phí Chi phí cho dịch vụ quản trị tài sản sở hữu trí tuệ Ngồi ra, nhà kinh doanh thay đổi phương án kinh doanh hạn chế việc bảo hộ quyền SHTT Ban đầu có ý định triển khai phương án kinh doanh, nhận khiếm khuyết việc bảo hộ bí mật thương mại, từ bỏ ý định Như vậy, hệ thống bảo hộ quyền SHTT yếu lý dẫn đến hoạt động kinh doanh phi pháp mang tính "chụp giật" Một cơng ty đa quốc gia có nhiều lựa chọn khác để xâm nhập chiếm lĩnh thị trường nước Họ đầu tư trực tiếp (tức trực tiếp chọn địa điểm đầu tư, xây dựng nhà máy điều hành sản xuất), liên doanh với doanh nghiệp địa phương thơng qua góp vốn, cơng nghệ, nhân lực hay đơn giản chuyển giao công nghệ Việc lựa chọn hình thức đầu tư kinh doanh nhà đầu tư phụ thuộc vào thị trường hệ thống luật pháp nước sở tại, hệ thống bảo hộ SHTT đóng vai trò quan trọng Nét đặc trưng công ty đa quốc gia chúng thường sở hữu khoản tài sản vô hình lớn, cơng nghệ loại tài sản vơ hình quan trọng Xét góc độ quyền SHTT, nhãn hiệu tiếng (there are well knows, patents), sáng chế tạo nên danh tiếng công ty phần công ty Các cơng ty đa quốc gia có xu hướng xây dựng cơng ty 100% vốn nước có hệ thống bảo hộ quyền SHTT mạnh, nhà đầu tư, ưu điểm hình thức bảo hộ tốt bí mật cơng nghệ nhãn hiệu hàng hóa, nhược điểm tốn kém, không tận dụng hết ưu mà địa phương đem lại quốc gia đầu tư không học hỏi kỹ quản lý cách thức sản xuất Do đó, với tình trạng sở hữu trí tuệ rào cản việc nhận đầu tư từ công ty nước Rủi ro: Thời hạn thẩm định đơn bị kéo dài, bị tải số lượng đơn với nhân lực cục SHTT Page 27 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chưa doanh nghiệp quan tâm chưa thực am hiểu quy định việc đăng ký bảo hộ quyền SHTT Do doanh nghiệp nước lấn át doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký bảo hộ SHTT Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn phức tạp ngày tinh vi tất đối tượng Hơn nữa, nước phát triển có khuynh hướng áp dụng sách bảo hộ SHTT lỏng lẻo khơng muốn áp dụng sách bảo hộ chặt chẽ Như phân tích trên, sách bảo hộ quyền SHTT tốt tạo điều kiện phát triển cho quốc gia Tuy nhiên, vấn đề dài hạn, kết khơng có mà chi phí bỏ lại lớn Các quốc gia phát triển có sáng chế nhu cầu nhập cơng nghệ lại cao Chính vậy, việc theo đuổi sách bảo hộ quyền SHTT chặt chẽ khơng có lợi xét chiến lược kinh doanh Việc bảo hộ chặt chẽ làm cho việc bắt chước khó khăn Bắt chước cơng nghệ, nhà phát minh, gây nhiều tổn thất, đem lại nhiều lợi ích cho người bắt chước, theo nghĩa rộng hơn, cho quốc gia kém/đang phát triển, với công nghiệp bắt chước Thực tế cho thấy, quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc phát triển nhanh nhờ nhiều vào việc bắt chước cơng nghệ nước ngồi Với hệ thống bảo hộ quyền SHTT nhiều kẽ hở, cơng dân nước tiêu dùng sản phẩm phần mềm máy tính, băng đĩa nhạc với giá rẻ, áp dụng luật quyền, mức giá đội lên nhiều Những lợi ích ngắn hạn tương tự khiến nhà làm luật cân nhắc xây dựng phát triển hệ thống bảo hộ quyền SHTT mạnh Vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc: Khi đối mặt với tình trạng chiếm đoạt bí mật thương mại, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cung cấp diễn đàn cho cơng ty Hoa Kỳ phải đối mặt với cạnh tranh không công việc chiếm đoạt, "trộm cắp" xảy hoàn toàn Trung Quốc / trình chiếm dụng Sản xuất sản phẩm nhập vào Hoa Kỳ Trong số loại bánh xe đường sắt thép, số quy trình sản xuất liên quan đến sản phẩm tương tự số có chứa 337-TA-655 giống nhau, Cơng ty Amsted Industries Inc cấp phép cho số công ty sản xuất bí mật Trung Quốc, hai cơng ty Trung Quốc Datong ABC Castings Co (DACC) , Công ty TNHH TianRui Group, đưa nhân viên DACC Tonghe từ tài liệu thông tin độc quyền khác đủ để thành lập dây chuyền sản xuất giống hệt ITC phát vi phạm Mục 337 ban hành lệnh cấm loại mười năm Page 28 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 Theo kháng cáo vụ kiện quan trọng này, Toà án cấp phúc thẩm Mỹ cho Federal Circuit cho ITC có thẩm quyền giải bí mật thương mại xảy hoàn toàn nước ngoài, miễn có mối liên hệ bí mật thương mại chiếm dụng sản phẩm nhập Tập đoàn Tianrui v ITC, 661 F.3d 1322, 1337 (Fed Circ., 2011) Thật thú vị, trường hợp đó, quyền dometic Trung Quốc liên kết với Hoa Kỳ Vì bánh xe đường sắt phải chứng nhận để sử dụng Trung Quốc (như trường hợp Hoa Kỳ), Bộ Đường sắt Trung Quốc từ chối chứng nhận bánh xe Tianrui vấn đề Hoa Kỳ ký kết Sự sẵn sàng Bộ Đường sắt để định bánh xe Tianrui hành động ITC chờ xử lý điều trái ngược quan trọng cho thấy mối liên hệ trộm đánh cắp bí mật thương mại Trung Quốc sách cơng nghiệp nước Trung Quốc bị phóng đại Gần đây, số loại nhựa cao su quy trình sản xuất tương tự, 337TA-849, ITC phát thấy vi phạm Mục 337 dựa chiếm dụng bí mật thương mại xảy hoàn toàn Trung Quốc Trong trường hợp đó, quyền Trung Quốc phán khơng có nhầm lẫn bí mật thương mại tố tụng dân tố tụng hình Trong Cơng ty Hóa chất Sino Legend với Ủy ban Thương mại Quốc tế, 623 F App'x 1016 (Fed, tháng năm 2015), người hỏi tìm cách lật đổ Tianrui, lập luận ITC khơng có thẩm quyền để chiếm dụng toàn nước Rằng ITC nên hoãn lại cho nhà chức trách Trung Quốc vấn đề hài lòng Trong án khơng có tham chiếu, Mạch liên bang khẳng định kết luận Ủy ban Vào ngày 30 tháng năm 2016, người bị kiện vụ kiện ITC, Sino Legend, đệ trình đơn yêu cầu Tòa án tối cao Hoa Kỳ xử lý TianRui, lập luận mục 337 (a) (1) (A) khơng có dấu hiệu rõ ràng Áp dụng lãnh thổ cấm nhập hàng hố sử dụng bí mật thương mại bị chiếm dụng Trung Quốc tạo thành quy định không chấp nhận hành vi xảy nước Là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng vấn đề phủ Trung Quốc, lần đệ trình hoi, Bộ Thương mại đệ trình văn kiện hỗ trợ ngắn gọn cho Amicus Vào ngày tháng năm 2017, Tòa án tối cao bác bỏ đơn u cầu bồi thường Do đó, cơng ty Mỹ tiếp tục chuyển sang ITC giải pháp thay khả thi để giảm bớt chiếm đoạt bí mật thương mại diễn Trung Quốc Tuy nhiên, vấn đề tương tự sẵn lòng quan tư pháp Trung Quốc để làm sai lệch định 337 chiến thắng cho bị cáo Trung Quốc coi vụ kiện tòa án thấp trường hợp điển hình vụ việc liên quan chờ xử lý tòa Trường hợp dẫn phản đối thực tế quan trọng liên quan đến mối quan hệ đánh cắp bí mật thương mại Trung Quốc độc lập tòa án Page 29 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 V KẾT LUẬN: Trong xu tồn cầu hố nay, sở hữu trí tụê cơng cụ đắc lực việc phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Theo đó, việc thực thi quyền SHTT Trung Quốc bảo vệ thông qua hệ thống tư pháp, biện pháp hành chính, quan hải quan…Ngồi ra, Trung Quốc xác định chiến lược phát triển SHTT để nâng cao nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, gồm nhiệm vụ chiến lược (tăng cường cách toàn diện lực sáng tạo, vận dụng bảo hộ quản lý SHTT doanh nghiệp; tạo hàng loạt quyền SHTT tự chủ mang tính cạnh tranh trọng tâm; xây dựng hàng loạt doanh nghiệp theo mơ hình sáng tạo mang tính cạnh tranh quốc tế; nâng cao trình độ ngành nghề, tạo hàng loạt ngành nghề có kỹ thuật công nghệ cao); biện pháp bảo đảm thực chiến lược SHTT doanh nghiệp (hoàn thiện chế quản lý vĩ mơ phủ, làm bật vị trí chủ thể sáng tạo kỹ thuật doanh nghiệp; cải cách sâu rộng thể chế kinh tế, tăng cường động lực nội sáng tạo kỹ thuật doanh nghiệp; hồn thiện cơng tác lập pháp, tư pháp hành pháp, tạo môi trường bảo hộ pháp lý mạnh cho hoạt động sáng tạo áp dụng, kinh doanh tài sản trí tuệ doanh nghiệp ) Có thể thấy Trung Quốc bước xây dựng hệ thống SHTT vững mạnh VI NGUỒN THAM KHẢO:  Những điều chưa biết Sở hữu trí tuệ http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/secret s_of_ip_vi.pdf  Kinh nghiệm Trung Quốc phát triển kinh tế  Sở hữu trí tuệ bối cảnh hội nhập kinh tế http://thanhtra.most.gov.vn/vi/article/so-huu-tri-tue-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-tequoc-te  Các trang web nước Page 30 .. .KINH DOANH QUỐC TẾ 201 PHẦN MỞ ĐẦU Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải... chi phí, ngăn chặn việc Page 25 KINH DOANH QUỐC TẾ 201 chép, làm nhái Vai trò đầu tư quốc tế doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cạnh tranh hữu hiệu doanh nghiệp, đảm bảo phát triển... Trung Quốc đạt 6,3 (không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao Đài Loan, Trung Quốc) Hợp tác quốc tế: Trong năm 2015, Trung Quốc có bước tiến hợp tác quốc tế IP hình ảnh liên quốc gia bảo vệ quyền SHTT liên
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận môn kinh doanh quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ ở trung quốc, tiểu luận môn kinh doanh quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ ở trung quốc, Các hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc:, Cam kết của Trung Quốc liên quan đến luật sở hữu trí tuệ:, II. Các tổ chức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:, So sánh mức độ thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc với Hoa Kỳ:, IV. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG THỰC THI QUYỂN BẢO HỘ TRÍ TUỆ ĐẾN CÁC DOANH NGHIÊP TRUNG QUỐC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay