RƠ LE DÒNG ĐỊNH HƯỚNG CHỐNG CHẠM ĐẤT

25 32 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:51

RELAY DÒNG ĐỊNH HƯỚNG CHỐNG CHẠM ĐẤT (67N)Relay báo lỗi chạm đất định hướng được thiết kế để sử dụng cho việc bảo vệcác đầu dây ra riêng biệt trong mạng trung tính cách ly và mạng trung tính nối đất. Đặc biệt relay này được sử dụng trong mạng mà đặc điểm vận hành của relay báo lỗi chạm đất được điều khiển từ xa.Relay báo lỗi chạm đất cũng có thể được sử dụng cho việc bảo vệ sự cố chạmđất của các loại máy phát và động cơ loại lớn.Năng lượng phát đầu vào 1A hoặc 5A (In)100V hay 110V (Vn). Năng lượng tiếp xúc đầu ra 250 Vacdc, 5A. Năng lượng tiếp xúc tiếp điểm 250 Vacdc, 5A. Điện áp khối điều khiển 80…265 Vac18…256 Vdc. Điện áp nguồn cung cấp phụ 80…265 Vacdc. CHƯƠNG RELAY DÒNG ĐỊNH HƯỚNG CHỐNG CHẠM ĐẤT (67N) 4.1 GIỚI THIỆURELAY BÁO LỖI CHẠM ĐẤT ĐỊNH HƯỚNG SPAS120C Relay báo lỗi chạm đất định hướng thiết kế để sử dụng cho việc bảo vệ đầu dây riêng biệt mạng trung tính cách ly mạng trung tính nối đất Đặc biệt relay sử dụng mạng mà đặc điểm vận hành relay báo lỗi chạm đất điều khiển từ xa Relay báo lỗi chạm đất sử dụng cho việc bảo vệ cố chạm đất loại máy phát động loại lớn - Năng lượng phát đầu vào 1A 5A (In) 100V hay 110V (Vn) - Năng lượng tiếp xúc đầu 250 Vac/dc, 5A - Năng lượng tiếp xúc tiếp điểm 250 Vac/dc, 5A - Điện áp khối điều khiển 80…265 Vac/18…256 Vdc - Điện áp nguồn cung cấp phụ 80…265 Vac/dc 4.2 MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG Relay báo lỗi chạm đất định hướng SPAS 120C relay thứ cấp nối với máy biến dòng biến áp thiết bị bảo vệ Dòng báo lỗi chạm đất đo thơng qua máy biến dòng ba pha cách đấu dòng điện thơng qua máy biến dòng cân lõi loại có cửa sổ Khi cố chạm đất xuất hiện, relay phát tín hiệu cảnh báo ngắt máy cắt hay bắt đầu tác động relay tự động đóng lại bên ngồi, tùy thuộc vào thiết bị hình dạng relay Khi nguồn điện áp vượt giá trị đặt ban đầu U0>, nguồn dòng điện góc pha điện áp dòng điện I sin Trang 90 cos vượt giá trị đặt ban đầu , reelay báo ự cố chạm đất bắt đầuu tác động Sau khoảảng thời giaan đặt t> th hì relay tácc độngg Tương tự ự, cấp đặt điện áp caao khởi động điện n áp phát vvượt giá g trị khởii độngg đặt U0> v nguồn dòng d điện, ggóc pha giữ ữa điện áp dòng điiện I hoặcc sin cos Sau kh hoảng thời gian đặt t> >> relay tác độngg Sự định hướng tácc độngg cấp điện đ áp caao tươơng tự cấp điện áp thấp hhoặc ngư ược lại.Tínn hiệuu khởi độngg từ relay báo cốố chạm đấất thểể nhưư hoạt độn ng tiếpp m Tín hiệuu khởi độn ng đđược sử dụ ụng cho việc v khóa ccác relay bảo b vệ vớii điểm nhauu Relay báo cố chạm đất giiữ ngõ vào o nhị phân cách ly choo trình h tiếp nhậnn nhữnng tín hiệu điều khiển n bên ngồài, chẳng hạạn cho o q trìnhh khóa cấp c bảo vệệ hoặcc cho việc lựa l chọn nh hững đặc ttính tác độn ng 67N 67N Hìn nh 4.1 Các chức bảo vệ cố chạm m đất trực tiếếp relayy SPAS 120 C Những conn số xung quuanh đề theeo tiêu chuẩẩn CỤC C TIÊU CHU UẨN MỸ, cáác số nà ày có liên quan đếnn chức g bảo vệ a Trrang 91 4.2.11 SƠ ĐỒ KẾT NỐII Hình 4.22 Sơ đồ kết nối cố chạm m đất trực tiếếp SPA AS 120C - Uaux Điện ápp phụ - A, B, C, D, E, F Các ngõõ rellay - IRF Ngõ ttự giám sátt - BS Tín hiệuu khó óa cho cấp c bảo vệệ - RL BACTR Tín hiệuu điều khiểển cho việcc lựa chọn đđặc tính tác động - SS Tín hiệuu khởi động - TS Tín hiệuu ngắt - SGR Nhóm ccơng tắc thiiết lập tín hiệu tác ác động cảnh báo - SGB Nhóm ccơng tắc thiiết lập tín hiệu khhóa - TRIP Ngõ nngắt Trrang 92 - SIGNAL L1 Tín hiệuu báo relay y hoạtt động - START T Tín hiệuu khởi động hay tín hiệu h báo rellay ho oạt động - U1 Modulee relay báo cố chạm m đất định hướng SPC CS 3C4 - U2 Nguồn ccung cấp v module vào/ra v SPT TU 240S1 h SPTU 448S1 - U3 Modulee đấu dây SPTE S 2E13 - SERIAL L PORT Cổng truuyền thông g nối tiếp - SPA-ZC C Modulee nối đường g truyền - Rx/Tx Bộ tiếp nhận (Rx) truy yền tải (Tx)) modu ule nối đường ttruyền Hình 4.33 Nhìn từ phía p sau củaa relay cố ố chạm đất trực tiếp SP PAS 120C Trrang 93 Các thông số tiếp điểm ngõ vào ngõ Tiếp Chức điểm 25 – 26 Dòng trung tính I0 (5A) 25 – 27 Dòng trung tính I0 (1A) 28 – 29 Điện áp dư U0 (100V) 28 – 30 Điện áp dư U0 (110V) 11 – 12 Tín hiệu bên ngồi khóa (BS) điều khiển tín hiệu bên ngồi việc lựa chọn đặc trưng hoạt động I sin I sin (BACTRL) 61 – 62 Nguồn cung cấp phụ Khi điện áp DC sử dụng, cực dương kết nối đến tiếp điểm 61 65 – 66 Ngõ ngắt mức ≫ (TRIP 1) 68 – 69 Ngõ ngắt mức ≫ (TRIP 2) 80 – 81 Tín hiệu hoạt động mức 77 – 78 Tín hiệu hoạt động mức 73 – 74 – 75 73 – 75 ≫(SIGNAL 1) ≫, tín hiệu bắt đầu mức ≫ (START 1) Tín hiệu bắt đầu mức (START 2) Dưới diều kiện thông thường tiếp điểm bên đóng Khi bắt đầu mức , tiếp điểm 74 – 75 bên đóng Tín hiệu tự giám sát ngõ (IRF) Dưới điều kiện bình thường tiếp 70 – 71 – 72 điểm bên đóng Khi điện áp dư phát cố bên trong, tiếp điểm bên 71 – 72 đóng Cực nối đất Relay cố chạm đất trực tiếp SPAS 120 C kết nối sợi quang học đến đường dẫn qua module kết nối loại SPA-ZC 17 SPA-ZC 21 Trang 94 Đường dẫn module kết nối trang bị kết nối loại D đánh dấu SERIAL PORT phía sau relay Opto- kết nối sợi quang học nối đếm, kết nối với Rx Tx đường dẫn module kết nối 4.2.2 CẤU HÌNH NGÕ RA CỦA RELAY Tín hiệu khởi động giai đoạn nối với ngõ F tín hiệu ngắt nối đến ngõ A Tín hiệu ngắt giai đoạn >> nối đến ngõ B Mặt khác, tín hiệu khởi động vận hành đưa đến cơng tắc nhóm cơng tắc SGR mặt trước bảng điều khiển relay sau: Cơng Chức tắc SGR/1 Nối với tín hiệu khóa ngoại vi Mặt định Giá trị đặt của máy người sử dụng (SGR/1=0) tín hiệu điều khiển cho q trình chọn đặc tính cos sin (SGR/1=1) SGR/2 Nối với tín hiệu khởi động giai đoạn >> đến ngõ D SGR/3 Nối với tín hiệu khởi động giai đoạn > đến ngõ D SGR/4 Nối với tín hiệu ngắt giai đoạn >> >> >> > > đến ngõ D SGR/5 Nối với tín hiệu ngắt giai đoạn đến ngõ C SGR/6 Nối với tín hiệu ngắt giai đoạn đến ngõ A SGR/7 Nối với tín hiệu ngắt giai đoạn đến ngõ C SGR/8 Nối với tín hiệu ngắt giai đoạn đến ngõ relay B Trang 95 Ngõ A B có khả năăng điều kh hiển trực tiếp máy cắtt Vì hai h máy cắtt có thhể điều khiiển th hời gian hooặc ngõ õ relay riêng r biệt ccó thể thựcc thi từ giaii đoạnn cấp điện áp cao cấp c điện ápp thấp relay r báo s cố chạm m đất 4.2.33 ĐÈN CHỈ THỊ KHỞI K ĐỘN NG VÀ VẬ ẬN HÀNH H Hình 4.4 Mặt trước m module rela ay báo lỗi dòng d chạm đđất có hướn ng Giai đoạạn bảo vệ s cố chạm m đấthướng dẫn n cách vậnn hành ( > >>),, đượcc đặt phía góc bên ph hải trước bbảng điều khiển k module rellay Đèn c thị màuu vàngg cho ta biếết relay đan ng khởi độộng đèn thị mààu đỏ cho taa biết relay y vậnn hànhh (ngắt) Trrang 96 Với nhóm chuyển mạch SG2, thị khởi động thị ngắt cho ta biết khả cắt, có nghĩa đèn led sáng tín hiệu đưa trình vận hành trở lại trạng thái bình thường Các thị bị xóa nút RESET Các đèn thị khơng xóa khơng có ảnh hưởng đến hoạt động relay - Các đèn LED thị màu vàng (U0, I0và ) phía bảng điều khiển sáng lên có nghĩa giá trị điện áp hay dòng điện hiển thị - Chỉ thị màu đỏ IRF hệ thống tự giám sát sáng lên cho ta biết cố bên relay phát Lỗi cố xuất hình lần, cố phát lưu lại thông báo lên trình sữa chữa thực - Các đèn LED hiển thị màu xanh Uaux bảng điều khiển sáng lên module nguồn cung cấp hoạt động xác - Chỉ thị LED phía nút nhấn đặt giá trị sáng lên cho ta biết giá trị đặt hiển thị - Đèn LED nhóm cơng tắc SG1 sáng lên cho ta biết tổng kiểm tra nhóm cơng tắc hiển thị lên hình Chỉ thị khởi động vận hành, chức nhóm chuyển mạch SG2 chức thị LED suốt trình cài đặt thực qua thao tác người sử dụng, mã số 34 SPCS 1EN1, cho module relay báo cố chạm đất định hướng SPCS 3C4 4.2.4 KẾT HỢP NGUỒN CUNG CẤP VÀ MODULE VÀO/RA Nguồn cung cấp module vào/ra(U2) xác định bên cạnh hệ thống bảng điều khiển relay bảo vệ rút sau di chuyển bảng điều khiển hệ thống Nguồn cung cấp module vào/ra kết hợp với nguồn, năm ngõ relay, điều khiển dòng ngõ relay mạch điện tử đầu vào điều khiển bên Nguồn cung cấp nối với máy biến áp, bên sơ cấp mạch thứ cấp cách ly điện Cuộn sơ cấp bảo vệ cầu chì F1, đặt bảng PC module Khi nguồn cung cấp hoạt động cách, led màu xanh (Uaux) mặt trước bảng sáng Nguồn cung cấp module ngõ vào I/O có giá trị hai phiên bảng với dãy điện áp ngõ vào khác nhau: Trang 97 - Module SPTU 240 S1 có Uaux = 80…256V ac/dc - Module SPTU 48 S1 có Uaux = 18…80V dc Sự cho phép dãy điện áp ngõ vào nguồn cung cấp module vào I/O lắp relay với hiệu suất đánh dấu bảng relay 4.3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Năng lượng ngõ vào 1A 5A Tiếp điểm 25-27 25-26 Dòng điện định mức 1A 5A Dòng nhiệt điện mang cơng suất: - Liên tục 4A 20A - Trong 10s 25A 100A - Trong 1s 100A 500A Dòng điện động mang cơng suất: - Giá trị nửa chu kỳ 250A 1250A - Tổng trở vào 1.0…10.0% sin Đặc tính vận hành Thời gian vận hành t> Giai đoạn báo cố chạm đất Dòng khởi động cos 0,1…10,0s >> >> 1.0…40% sin Đặc tính vận hành ∞ cos Thời gian vận hành t>> 0.1…1.0s Điện áp dư U0 Điện áp khởi động U0> 2%, 5%, 10% hay 20% Trang 100 Ví d dụ ứng dụ ụng bảo vệ Ví dụ d 1: Bảo vệ v cố chạạm đất củaa đường dây Hình 4.55 Bảo vệ ự cố chạm đấ đất đườn ng dây với relay r cố cchạm đất có ó hướng SPAS 120C Nếu việc lựa chọn không k thể ssử dụng reelay sơ cấp chạm đất khơng có hướng, h lúcc relay có hướng h t ssử dụng Sau S thaay đổi toànn mức độ hệệ g cài đặt lựa chọ ọn khơn ng có tác ddụng Trong g hệ thốngg thốnng thời gian cáchh ly dây truung tính có ó hướng củủa dòng ự cố dây d dẫn thìì ngược lại với dòngg dây bình thường t Trrong hệ thốống cộng hưởng h đất,, chọn lựa bảo vệ ự cố có thểể g chóng lạii thành phầần điệnn ccứ giáá trị đo relay ccố chạm đấất có hướng áp dư Trrang 101 Relay cố chạm đấthướng giới thiệu sử dụng hệ thống, nơi mà dễ cảm ứng cố chạm đấthướng yêu cầu phải giống thời gian cài vào, cấu hình tồn chiều dài hệ thống thường thay đổi Trong hệ thống phân phối relay cố chạm đất trực tiếp phát cố chạm đất với giá trị điện trở tăng đến vài ngàn ohms Trong điện trở suất cộng hưởng nối đất hệ thống giá trị số cos chọn lựa việc lập hệ thống trung tính sin Đặc tính hoạt động relay chạm đất chọn lựa điều khiển tay hay điều khiển tự động từ bên Khi đặc tính hoạt động điều khiển bên ngồi relay, tín hiệu điều khiển thu từ tiếp điểm phụ nhóm thiết bị chuyển mạch, dập hồ quang cuộn cảm Do lúc nào, relay tự động phù hợp với nguyên tắc sử dụng hệ thống nối đất Khi điều khiển giá trị điện áp sử dụng BACTRL điều khiển ngõ vào, số hoạt động số hoạt động cos điều khiển ngõ vào khơng có lượng, sin relay bảo vệ cố chạm đất thiết lập đủ thấp để đáp Mức cài đặt ứng yêu cầu độ nhạy theo quy định an toàn quốc gia Thời gian hoạt động đòi hỏi qui định an tồn quốc gia, chủ yếu thực với thiết lập thời gian hoạt động cắt nhanh ≫ Cách tốt để kiểm tra định hướng hoạt động relay để kiểm tra relay Cách kiểm tra thực tốt q trình vận hành Trong ví dụ sau bảo vệ cố chạm đất thực bảo vệ hai giai đoạn Giai đoạn cực đại có tín hiệu giai đoạn cắt nhanh sử dụng hai ngắt tín hiệu Lựa chọn nhóm chuyển mạch relay cố chạm đấthướng SPAS 120C cài đặt sau: Trang 102 Cơng tắc SG1/SPCS 3C4 >> hướng phía trước SGB/SPCS 3C4 đặc tuyến điều không sử dụng khiển bên ngồi khơng sử dụng Icos /Isin đặc tính điều khiển bên ngồi khơng sử dụng Icos /Isin khiển bên ngoài(BACTRL) đặc tính điều SGR khơng có tín khơng khóa hiệu t> khơng có tín t> = 1…10s hiệu t>> I >> = 5…40% bắt đầu giai I >> đến ngõ relay loại D không bắt đầu giai đoạn I đến ngõ relay D khơng có giai đoạn ngắt I >> đến ngõ relay D cấu ngắt giai đoạn I >> đến ngõ relay C không cấu ngắt không sử dụng giai đoạn I >> đến ngõ relay A không cấu ngắt U0 = 10% không sử dụng giai đoạn I >> đến ngõ relay C không cấu ngắt U0 = 10% không sử dụng giai đoạn I >> đến ngõ relay B ∑ 150 Khi sử dụng cơng tắc cài đặt trên, tiếp điểm ngõ relay cố chạm đất SPAS 120C Trang 103 Tiếp điểm Chức 65 - 66 Tín hiệu hoạt động, giai đoạn I > 68 - 69 Cơ cấu ngắt máy cắt, giai đoạn I >> 80 - 81 Tín hiệu hoạt động, giai đoạn I >> 77 - 78 Tín hiệu bắt đầu, giai đoạn I >> 73 - 74 - 75 Tín hiệu bắt đầu, giai đoạn I > 70 - 71 - 72 Tín hiệu tự giám sát Ví dụ 2: Bảo vệ cố chạm đất stator máy phát L1 L2 L3 N da P1 P2 S1 S2 P2 P1 S2 S1 A dn GENERATOR PRIME AND EXCITATION MOVER SHUT DOWN CIRCUIT BREAKER + (~) UAUX - (~) 282930 252627 1A 5A 110V 100V U3 11 12 61 62 IRF START2 70 71 72 73 74 75 ~ SGR/1 E + - 80 81 IRF SS1 SGR TRIP1 68 69 D C B 1 SERIAL PORT 65 66 A TS1 t> SPAS 120 C 77 78 F U3 sin cos SGB START1 SIGNAL1 TRIP2 SS2 ≫ U1 TS2 t>> I/O U2 Hình 4.6 Bảo vệ cố chạm đất cuộn stator máy phát với relay báo lỗi chống chạm định hướng SPAS 120C Trang 104 Bảo vệ cố chạm đất cuộn stator máy phát, nên bao gồm tối thiểu 90% cuộn dây Gần với vị trí cố chạm đất điểm đấu máy phát nhỏ dòng cố chạm đất Dòng cố chạm đất tăng lên việc kết nối điện trở điểm nối đất Việc lựa chọn bảo vệ cố chạm đất nhiều máy phát đấu song song xếp cách cung cấp máy phát relay cố chạm đất định hướng Khi nhiều máy phát kết nối trực tiếp đến đấu chạy song song để không phân biệt cố máy phát lúc bình thường thu với relay điện áp thứ tự không Khi máy phát kết nối qua điện trở, bảo vệ cố chạm đất bố trí với relay cố chạm đất định hướng hình 4.6 Giá trị điện áp dư đo từ kết nối mở máy tam giác điện áp máy biến áp Dòng điện dư đo hai bên máy phát sử dụng chương trình khác Dòng điện dư đo với máy biến áp lõi cân hình 4.6 Cách khác sử dụng máy biến áp có lõi cân Dòng điện mặt chạm đất máy phát điện cài đặt dòng ba pha máy biến áp đấu song song hệ thống máy phát điện Tỷ lệ đổi hệ số dòng máy biến áp máy phát hai bên phải giống Các kết nối khác biệt dòng đảm bảo tính chọn lọc Nếu cố chạm đất xảy nơi hệ thống, dòng khác biệt đo relay khơng, dòng cố trực tiếp máy biến áp giống Khi xuất cố trực tiếp cuộn stator máy phát dòng cố ngược với dòng lại Trong ví dụ trình bày có hai mức bảo vệ cố chạm đất thực Mức thiết lập cực đại relay cố chạm đất, ngắt máy phát, máy cắt cơng tắc ngắt kích thích Mức thiết lập cắt nhanh giống ngồi bắt đầu dừng động Trang 105 Cơng tắc 0I SG1/SPCS 3C4 SGB/SPCS 3C4 ≫ định hướng trước không sử dụng Icosφ, lựa chọn tay không sử dụng 0Icosφ, lựa chọn tay không sử dụng t> = 1…10 s 0I U0 = 10% x Un ≫ = 5…40% x In U0 = 10% x Un ∑ 152 khơng tín hiệu ngăn chặn BACTRL giai đoạn bắt đầu I ≫ đến ngõ relay D không giai đoạn bắt đầu I đến ngõ relay D Không chặn đến khơng giai đoạn ngắt khóa lại SGR t> I Không chặn giai đoạn ngắt I đến t>> đến ngõ relay C không sử dụng không sử dụng không sử dụng ≫ đến ngõ relay D giai đoạn ngắt I ≫ ≫ đến ngõ relay A giai đoạn ngắt I đến ngõ relay C không giai đoạn ngắt I đến ngõ relay B Khi công tắc thiết lập trên, ngõ liên lạc relay lỗi chạm đất SPAS 120 C mang tín hiệu sau: Trang 106 Liên lạc Chức 65 – 66 Ngắt máy phát điện ngắt mạch kích từ, giai đoạn I 68 – 69 Động sơ cấp dừng, giai đoạn I 80 – 81 Tín hiệu hoạt động, giai đoạn I 77 – 78 Tín hiệu bắt đầu, giai đoạn I 73 – 74 – 75 Tín hiệu bắt đầu, giai đoạn I 70 – 71 – 72 Tín hiệu tự giám sát vàI ≫ ≫ vàI ≫ ≫ Bảng điều khiển phía trước B o U I0 I Hiển thị số cho tham số U0, I0 Iφ tức I0sinφ hay I0cosφ STEP Giá trị thiết lập số cho dòng điện bắt đầu giai đoạn Iφ> Giá trị thiết lập số cho thời gian hoạt động giai đoạn Iφ> cho giai cho giai IRF 6,0 STEP SG1 t>[s] 1,0 0,1 >> I>> [%] In 05 Hiển thị STEP nút nhấn 10 0,6 30 20 40 01 RESET 0,6 Chọn công tắc chuyển mạch SG1 Chỉ số cho công tắc chuyển mạch SG1,SG2 SG3 Nút nhấn RESET t>>[s] 0,1 0047 A Giá trị thiết lập số dòng điện bắt đầu đoạn Iφ>> Giá trị thiết lập số thời gian hoạt động đoạn Iφ>> I>>[%] In 1,0 Biểu tượng rút gọn thiết bị Tự giám sát báo động số Hiển thị cho giá trị thiết lập đo I o 1,0 I>> >> I>> SPCS 3C4 Chỉ số hoạt động cho giai đoạn Iφ> Iφ>> Module relay loại định Hình 4.7 Bảng điều khiển phía trước relay q dòng chạm đất định hướng module SPCS 3C4 Trang 107 4.5 CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG Cả hai giai đoạn dòng trung tính cung cấp với thị ánh sáng vàng/đỏ Ánh sáng màu vàng cho thấy bắt đầu giai đoạn q dòng có liên quan ánh sáng màu đỏ giai đoạn q dòng hoạt động Bốn tín hiệu thị, hai bắt đầu hai ngắt, đưa với thiết bị chuyển mạch GS2 chế độ tự thiết lập lại hoạt động chế độ tay Nếu trường hợp, thị bắt đầu ánh sáng màu vàng (nhưng ánh sáng màu đỏ) giai đoạn bảo vệ chế độ tay Ánh sáng màu vàng sáng mà giai đoạn bảo vệ bắt đầu chuyển sang màu đỏ giai đoạn hoạt động Khi giai đoạn bảo vệ trở lại bình thường thị cho thấy ánh sáng vàng sáng Thiết lập thị tay thiết lập nút RESET điều khiển V101 V102 thông qua giao diện nối tiếp Chức module relay khơng bị ảnh hưởng số hoạt động chưa thiết lập (nhóm cơng tắc GS3) Tự giám sát IRF báo số cho thấy hệ thống tự giám sát phát cố lâu dài Bộ thị sáng lên với ánh sáng màu đỏ sau cố bên phát Đồng thời tín hiệu điều khiển đưa đến ngõ relay hệ thống tự giám sát Ngoài ra, hầu hết trường hợp cố, mã lỗi loại cố xuất màng hình hiển thị module relay Mã cố ghi lại để xử lý cố hoạt động sửa chữa 4.6 CÀI ĐẶT Các giá trị cài đặt thể ba chữ số màu xanh ngồi bên phải hình Các thị led bên cho thấy nút cài đặt Khi sáng, giá trị cài đặt biểu diễn hình Trang 108 Iφ>/In Dòng điện bắt đầu giai đoạn I >, thể phần dòng điện định mức lượng ngõ vào relay Phạm vi thiết lập 1…10% x In t> [s] Thời gian hoạt động giai đoạn I >, thể vài giây Phạm vi thiết lập 0,1…1,0 s SG1/5 = 0, 1,0…10 s SG1/5 = I >/In Dòng điện bắt đầu giai đoạn I >> , thể phần dòng điện định mức lượng ngõ vào relay Phạm vi thiết lập 5…40% x In SG1/6 = 0, 1…8% x In SG1/6 = 1.Ngồi ra, thiết lập, vơ hạn (hiển thị -) lựa chọn, có nghĩa giai đoạn I thiết lập chức ngõ Nếu giai đoạn thiết lập cao I >> >> hoạt động theo hướng ngược lại (SG1/1 = 1), giá trị thiết lập âm chữ số tận bên trái hình cho thấy dấu trừ màu đỏ t>> Thời gian hoạt động giai đoạn I [s] thiết lập 0,1…1,0 s >> , thể vài giây Phạm vi Hơn nữa, việc kiểm tra việc lựa chọn nhóm cơng tắc SG1 thể hình led thị nhóm cơng tắc sáng Bằng cách việc lựa chọn hoạt động thích hợp chuyển mạch kiểm tra Ngoài chức yêu cầu ứng dụng quy định relay phương pháp lựa chọn nhóm chuyển mạch thiết bị chuyển đổi SG1 đặt bảng điều khiển phía trước module Các số thiết bị chuyển mạch, 1…8 vị trí chuyển đổi đánh dấu bảng điều khiển Trang 109 Công tắc SG1/1 SG1/2 SG1/4 SG1/5 SG1/6 SG1/7 SG1/8 Chức Sự lựa chọn hoạt động định hướng cho giai đoạn thiết lập cao I >> Công tắc SG1/1 = tương ứng với hoạt động hướng phía trước, tức hướng giai đoạn thiết lập thấp I > Công tắc SG1/1 = tương ứng với hoạt động hướng ngược lại Sự lựa chọn tay điều khiển bên ngồi đặc tính hoạt động, tức I0sinφ I0cosφ Cách thức điều khiển Đặc tính nhận đặc tính hoạt động 0 Lựa chọn tay I0cosφ Lựa chọn tay I0sinφ Bằng điều khiển bên Điều khiển BACTRL 1 Bằng điều khiển bên Điều khiển BACTRL Lựa chọn chức khóa lại cho tín hiệu ngắt TS1 TS2 Khi SG1/4 = 0, tín hiệu ngắt thiết lập lại đến trạng thái ban đầu (= ngõ relay giảm dần), tín hiệu lượng gây hoạt động giảm xuống mức thiết lập ban đầu Khi SG1/4 = 1, tín hiệu ngắt kích thích (= ngõ relay hoạt động), tín hiệu lượng mức thiết lập ban đầu Tín hiệu ngắt thiết lập lại cách nút nhấn STEP RESET đồng thời lệnh V101 Khi nhấn nút STEP RESET ghi nhận lại giá trị hợp lý Lựa chọn phạm vi thiết lập cho thời gian hoạt động t> giai đoạn thiết lập thất I > Khi SG1/5 = 0, phạm vi thiết lập thời gian hoạt động t> 0,1…1,0 s Khi SG1/5 = 1, phạm vi thiết lập thời gian hoạt động t> 1…10 s Lựa chọn phạm vi thiết lập giá trị bắt đầu giai đoạn thiết lập cao I >> Khi SG1/6 = 0, phạm vi thiết lập giai đoạn I >> 5…40% x In ∞, vô Khi SG1/6 = 1, phạm vi thiết lập giai đoạn I >> 1…8% x In ∞, vô Thiết lập giá trị bắt đầu cho điện áp dư tỉ lệ phần trăm điện áp định mức điện áp ngõ vào cấp lượng SG1/7 SG1/8 Giá trị thiết lập bắt đầu cho U0 0 2% 5% 10% 1 20% SG1/2 SG1/3 Trang 110 Hình 4.8 Minh họa làm đặc tính hoạt động module bị ảnh hưởng lựa chọn thiết bị chuyển mạch SG1 mặt trước điều khiển tín hiệu điều khiển bên ngồi BACTRL Hình 4.8 Đặc tính hoạt động relay q dòng chạm đất định hướng module SPCS 3C3 Hình 4.8a Cho thấy đặc tính I0sin Hình 4.8b Đặc tính I0cos Thiết bị chuyển đổi mạch SG2 gọi phần mềm chuyển đổi, nằm vị trí thứ ba thiết bị chuyển mạch SG1 Trong thiết bị chuyển đổi SG2 phương thức hoạt động số LED chọn Các số bắt đầu hoạt động giai đoạn thiết lập thấp giai đoạn thiết lập cao xác định chế độ hoạt động tự thiết lập lại chế độ tay Lựa chọn làm phương pháp tổng kiểm tra tính tốn từ bảng Thơng thường số bắt đầu tự thiết lập số hoạt động tự thiết lập lại tay Trang 111 Chỉ số Bắt đầu, giai đoạn I Ngắt, giai đoạn I >, >, Bằng tay Mặc định 2 8 15 10 màu vàng màu đỏ Bắt đầu, giai đoạn I >>, Ngắt, giai đoạn I màu đỏ >>, màu vàng Tổng ∑ Thiết bị chuyển đổi SG3 gọi phần mềm chuyển đổi, nằm vị trí thứ tư thiết bị chuyển đổi SG1 Mặt trước bảng điều khiển nút nhấn STEP RESET lập trình với cơng tắc SG3/1…3 Công tắc SG3/4…8 không sử dụng.Giá trị mặc định cho SG3 SG3/1 SG3/2 SG3/3 Nút nhấn Bắt đầu Khóa Xóa bỏ xóa/ngắt thiết lập giá trị LEDs lại relay ghi nhớ STEP 0 0 RESET X STEP & RESET X STEP X RESET X STEP & RESET X X X X X STEP X X RESET X STEP & RESET X X RESET X X STEP & RESET X X STEP X RESET X X STEP & RESET X X X STEP 0 1 Trang 112 X X Bảng máy tính module relay bao gồm thiết bị chuyển mạch tên SGB với tám công tắc 1…8 Công tắc từ 1…3 sử dụng cho cấu hình tín hiệu khởi động đến module tự động ghi lại, công tắc 4…8 dùng cho cấu hình khóa tín hiệu đến giai đoạn q dòng module 4.7 ĐO DỮ LIỆU Các giá trị đo trình bày với ba chữ số tận bên phải màu xanh hình Các liệu thể báo đèn LED số bảng điều khiển phía trước Chỉ báo Đo liệu Điện áp dư đo module, thể tỷ lệ phần trăm điện áp U0 định mức Un lượng ngõ vào relay Nếu giá trị đo vượt 25% điện áp định mức lượng ngõ vào relay thể hình I0 Dòng điện chạm đất đo module, thể tỷ lệ phần trăm dòng điện định mức In lượng ngõ vào relay Giá trị I0sin giá trị I0cos đo module, thể tỷ lệ phần trăm dòng điện định mức relay Nếu I cực tiểu, chữ I số bên trái hình cho thấy dấu trừ tín hiệu màu đỏ Nếu giá trị đo vượt q 100% dòng điện định mức relay, hình thể -hoặc - tùy thuộc vào tín hiệu giá trị I 4.8 THƠNG SỐ KỸ THUẬT Giai đoạn thiết lập dòng chạm đất thấp I > Dòng điện bắt đầu 1…100% x In Thời gian bắt đầu, thường 150 ms Thời gian hoạt động, hai dãy 0,1…1,0 s 1,0…10,0 s Thời gian thiết lập lại, thường 100 ms Tỷ lệ drop-off/pick-up, thường 0,95 Thời giai hoạt động xác ± 2% thiết lập ± 50 ms Trang 113 Hoạt động xác ± 3% giá trị thiết lập tối đa giai đoạn I > cộng với khơng xác gây chuyển giai đoạn ± 10 Giai đoạn thiết lập dòng chạm đất cao I > Dòng điện bắt đầu 5…40% x In ∞, 1…8% x In ∞, vô Thời gian bắt đầu, thường 150 ms Thời gian hoạt động 0,1…1,0 s Thời gian thiết lập lại, thường 100 ms Tỷ lệ drop-off/pick-up, thường 0,95 Thời giai hoạt động xác ± 2% thiết lập ± 50 ms Hoạt động xác ± 3% giá trị thiết lập tối đa giai đoạn I >> cộng với khơng xác gây chuyển giai đoạn ± 10 Trang 114 ... dòng cố chạm đất Dòng cố chạm đất tăng lên việc kết nối điện trở điểm nối đất Việc lựa chọn bảo vệ cố chạm đất nhiều máy phát đấu song song xếp cách cung cấp máy phát relay cố chạm đất định hướng. .. cố chạm đất cuộn stator máy phát với relay báo lỗi chống chạm định hướng SPAS 120C Trang 104 Bảo vệ cố chạm đất cuộn stator máy phát, nên bao gồm tối thiểu 90% cuộn dây Gần với vị trí cố chạm đất. .. MODULE RELAY BÁO LỖI CHẠM ĐẤT ĐỊNH HƯỚNG SPCS 3C4 Giai đoạn bảo vệ cố chạm đất Dòng khởi động > > 1.0…10.0% sin Đặc tính vận hành Thời gian vận hành t> Giai đoạn báo cố chạm đất Dòng khởi động cos
- Xem thêm -

Xem thêm: RƠ LE DÒNG ĐỊNH HƯỚNG CHỐNG CHẠM ĐẤT, RƠ LE DÒNG ĐỊNH HƯỚNG CHỐNG CHẠM ĐẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay