Đánh giá công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn một số phường trung tâm thành phố thái nguyên giai đoạn 2012 2014

104 27 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ PHƯỜNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20122014 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ PHƯỜNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012-2014 Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thế Hùng THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thế Hùng - giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Những số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu sau tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Thị Thu Phương ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực nghiên cứu đề tài, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp q báu nhiều tập thể, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thế Hùng giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo Khoa Quản lý Tài ngun, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cấp, ngành: UBND thành phố Thái Nguyên, Sở Tài nguyên Môi trường Thái Ngun, Phòng TN&MT thành phố Thái Ngun Tơi xin cảm ơn góp ý chân thành cán bộ, đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, người thân động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Thị Thu Phương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIÊT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học pháp lý công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 1.1.1 Cơ sở khoa học 1.1.2 Cơ sở pháp lý 1.1.3 Một số quy định văn quy phạm pháp luật công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai 1.1.3.1 Tranh chấp đất đai 1.1.3.2 Khiếu nại đất đai 13 1.1.3.3 Tố cáo đất đai 17 1.2 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Việt Nam [18] 19 1.2.1 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai số địa phương nước 21 1.2.2 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai tỉnh Thái Nguyên 22 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Ngun có liên quan đến cơng tác quản lý nhà nước đất đai; Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 25 2.3.2 Đánh giá công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012- 2014 25 2.3.3 Khó khăn số giải pháp nâng cao hiệu công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai địa bàn TP Thái Nguyên 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1 Phương pháp thực nội dung 1: 25 2.4.2 Phương pháp thực nội dung 3: 26 2.4.3 Phương pháp thực nội dung 4: 27 2.4.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu hoàn chỉnh luận văn: 27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Tình hình vùng nghiên cứu 28 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 35 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên 41 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên 42 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 42 3.2.2 Tình hình quản lý đất đai 45 3.3 Đánh giá công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 51 3.3.1 Công tác tiếp nhận phân loại đơn thư 51 3.3.2 Tình hình tranh chấp đất đai thành phố Thái Nguyên 54 3.3.3 Tình hình khiếu nại đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên 55 3.3.4 Tình hình tố cáo đất đai thành phố Thái Nguyên 57 3.3.5 Kết giải công tác tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 58 3.3.7 Nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 62 3.4 Những thuận lợi, khó khăn, biện pháp khắc phục công tác giải khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 66 3.4.1 Những thuận lợi khó khăn 66 3.4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 thời gian tới 67 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 69 Kết luận 69 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC TỪ VIÊT TẮT Stt Tên viết tắt Tên đầy đủ CP Chính phủ GPMB Giải phóng mặt GCNQSD Giấy chứng nhân quyền sử dụng HĐND Hội Đồng Nhân Dân NĐ Nghị định QH Quốc Hội QSD Quyền sử dụng UBND Ủy ban nhân dân TP Thành phố 10 TT Thơng Tư Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Kết luận Trong suốt trình nghiên cứu, tìm hiểu đánh giá cơng tác giải Quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn thành phố Thái Ngun, tơi có số kết luận sau: - Thành phố Thái Nguyên nằm phía tây thành phố Thái Ngun, có diện tích 18.630,56 có đường giao thơng QL3 qua, địa hình tương đối phẳng với khí hậu mùa rõ rệt, mưa thuận gió hòa, kết hợp với có nhiều trường đại học nên thành phố tụ điểm phát triển kinh tế tốt kèm với hệ lụy tiêu biểu vấn đề đất đai, tập trung nhiều người phát triển nguồn tài nguyên đất đai ngày bị thu hẹp dẫn đến vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai dễ xẩy - Về công tác tiếp dân, giải đơn thư, giải khiếu nại, tố cáo , tranh chấp đất đai phường giai đoạn 2012 - 2014 có tất 229 đơn thư Trong tranh chấp 29 vụ chiếm 12,66%, khiếu nại 184 vụ chiếm 80,35%, tố cáo 16 vụ chiếm 6,99% Các đơn thư giải dứt điểm sở - Kết từ điều tra vấn người dân nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo: + Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai mua bán chiếm 50,0%, mượn đất chiếm 10%, lấn chiếm 20,0%, nguyên nhân khác chiếm 20,0% + Nguyên nhân dẫn tới khiếu nại đất đai liên quan tới công tác bồi thường GPMB chiếm 40,0%, công tác cấp giấy chứng nhận chiếm 30,0%, nguyên nhân khác 30% +Nguyên nhân dẫn tới tố cáo đất đai tự ý chuyển mục đích sử dụng đất vụ chiếm 90% Bên cạnh kết đạt số khó khăn như: - Việc tổ chức thực định có hiệu lực pháp luật chưa dứt điểm, số vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng chậm giải quyết, hiệu giải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn khiếu nại, tố cáo chưa cao, việc phối hợp quan chức việc giải khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, thường xuyên - Ý thức pháp luật người dân số trường hợp chưa đề cao, mang nặng tư tưởng khiếu kiện thắng thua dẫn đến việc cố ý không chấp hành quy định giải khiếu nại có hiệu lực - Các quy định, thị, nghị định, văn pháp lý, luật đời Đảng Nhà nước ban hành cấp Ủy Chính quyền triển khai tuyên truyền tổ chức thực hiện, song công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, nhiều hạn chế, dấn đến hiểu biết nhiều người dân pháp luật thấp, nên thực việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo họ thường đòi hỏi quyền lợi theo cảm tính - Nhiều vụ việc quan Nhà nước giải hợp tình, hợp lý đương khiếu nại tiếp, đặc biệt khiếu nại định giải tranh chấp đất đai Bên cạnh có số trường hợp am hiểu sách pháp luật nên họ cố tình lợi dụng quy định chưa chặt chẽ, chưa đồng pháp luật để thực quyền khiếu nại đòi lại đất đai mà nhà nước quản lý sử dụng gây khó khăn cho cấp, quyền, quan nhà nước Kiến nghị Qua trình điều tra, tìm hiểu tình hỉnh giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên, xuất phát từ thực trạng công tác quản lý đất đai nói chung cơng tác quản lý Nhà nước đất đai nói riêng địa bàn phường tơi xin đưa số kiến nghị sau: - Đối với vụ việc tồn đọng qua năm cần theo dõi kết giải - Đối với vụ việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt quyền địa phương nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với nữa, giải thắc mắc người dân kịp thời, công khai minh bạch việc tiến hành bồi thường để nhân dân tin tưởng tránh phát sinh khiếu nại khơng đáng có - Tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến sách pháp luật, thường xuyên tổ chức buổi tập huấn kiến thức pháp luật cho cán chuyên môn để nâng cáo nghiệp vụ TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đất đai 2003 ngày 26/11/2003 Luật Đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Luật khiếu nại năm 2011 Luật tố cáo năm 2011 Luật Thanh tra 2011 Luật Tiếp công dân 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013 Nguyễn Thị Lợi (2005), Bài giảng Thanh tra đất đai Nghị định số181/2004/NĐ-CP ngày 29/04/2004 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ xử phạt hành lĩnh vực đất đai 10 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 12 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 Chính phủ xử phạt hành lĩnh vực đất đai 13 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định giá đất 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 16 Nghị định số 86/2011/NĐ - CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra 17 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khiếu nại 18 Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tố cáo 19 Thanh tra Chính phủ: Báo cáo tình hình công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2008 -2011 Báo cáo tổng kết công tác năm 2012, 2013,2014 20 Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2003 21 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/08/2010 Thanh tra Chính phủ việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, đơn kiến nghị liên quan đến khiếu nại tốt cáo 22 Thông tư 06/2013/TT-TCCP ngày 30/9/2013 quy định quy trình giải tố cáo 23 Thông tư 07/2013 TT-TCCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải khiếu nại hành 24 UBND tỉnh Thái Nguyên: Thuyết minh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2020 25 UBND tỉnh Thái Nguyên: Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo năm 2010, 2011, 2012, 2013 26 UBND tỉnh Thái Nguyên: Niên giám Thống kê năm 2010, 2012, 2013, 2014 27 Phòng TNMT thành phố Thái Nguyên: Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010, 2012, 2013, 2014 PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo Luật tiếp công dân địa bàn TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cách lựa chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau đây: I Thông tin chung đối tượng điều tra Họ tên:…………………………… Giới tính:…………… Dân tộc:…… Trình độ văn hóa:…… Tuổi:…… Trình độ đào tạo:………………… Chuyên ngành đào tạo:……… Chức vụ: Đơn vị công tác: 10 Địa chỉ: II Đánh giá hiểu biết chung văn pháp luật liên quan đến tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Sự am hiểu Luật đất đai năm 2003? □ Có □ Khơng □ Biết không rõ Sự am hiểu Luật Đất đai năm 2013? □ Có □ Khơng □ Biết không rõ Sự am hiểu Luật Khiếu nại? □ Có Sự am hiểu Luật Tố cáo? □ Khơng □ Biết khơng rõ 75 □ Có □ Không □ Biết không rõ Sự am hiểu Luật tiếp cơng dân? □ Có □ Khơng □ Biết không rõ Đã thực nội dung sau đất đai, có nêu cụ thể? □ Tố cáo: □ Tranh chấp đất đai: □ Khiếu nại: III Đánh giá việc thực thủ tục hành đất đai địa bàn TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Ông (bà) đánh thái độ cán bộ, công chức giải thủ tục hành đất đai địa bàn TP Thái Nguyên thời gian qua? □ Thân thiện, tận tình □ Hách dịch, cửa quyền □ Gây khó khăn, nhũng nhiễu Ơng (bà) đánh thời gian, trình tự, thủ tục giải thủ tục hành đất đai thời gian qua địa bàn TP Thái Nguyên? □ Đúng quy định □ Sai quy định □ Không quan tâm Ông (bà) đánh kết giải thủ tục hành đất đai thời gian qua địa bàn TP Thái Nguyên? □ Đúng quy định □ Sai quy định Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN □ Không quan tâm http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 IV Đánh giá tình hình khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn TP Thái Nguyên A – Khiếu nại đất đai 1.Theo ơng (bà) nội dung khiếu nại chủ yếu đất đai thời gian qua địa bàn TP Thái Nguyên gì? □ Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất □ Cấp, thu hồi GCN QSD đất □ Quyết định xử lý vi phạm hành đất đai □ Việc giải tranh chấp đất đai quan nhà nước □ Nội dung khác đất đai: Theo ông (bà) nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại đất đai địa bàn TP Thái Nguyên thời gian qua do? □ Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất chưa thỏa đáng □ Việc thực thủ tục hành đất đai có sai sót □ Hành vi hành cán bộ, cơng chức thực thi công vụ □ Nguyên nhân khác: Ông (bà) đánh thời gian giải khiếu nại địa bàn TP Thái Nguyên thời gian qua? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 □ Đúng thời hạn □ Chưa thời hạn □ Khơng quan tâm Ơng (bà) đánh giá kết giải khiếu nại đất đai thời gian qua địa bàn TP Thái Nguyên đạt kỳ vọng nhân dân mức nào? □ Cao (>70%) □ Trung bình (50-70%) □ Thấp (70%) □ Trung bình (50-70%) □ Thấp (70%) □ Trung bình (50-70%) □ Thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn một số phường trung tâm thành phố thái nguyên giai đoạn 2012 2014 , Đánh giá công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn một số phường trung tâm thành phố thái nguyên giai đoạn 2012 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay