Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 2014

133 20 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM THỊ MAI ANH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM THỊ MAI ANH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Xuân Linh Thái Nguyên - 2015 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đàm Thị Mai Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực nghiên cứu đề tài, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn thạc sỹ Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Hà Xuân Linh, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tơi xin cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo khoa Quản lý Tài ngun, phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND huyện Phổ Yên, Thanh tra huyện, phòng Tài ngun Mơi trường, Chi cục Thống kê, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề tài UBND huyện Phổ Yên Tôi xin cảm ơn gia đình, người thân, cán bộ, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Một lần xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Đàm Thị Mai Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Cơ sở khoa học pháp lý công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 1.1.1 Cơ sở khoa học 1.1.2 Cơ sở pháp lý 1.1.2.1 Các văn Nhà nước 1.1.2.2 Các văn UBND tỉnh Thái Nguyên 1.2 Các quy định liên quan đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 1.2.1 Khái niệm tiếp .8 công dân, xử lý đơn thư 1.2.2 Khái niệm khiếu nại, quyền nghĩa vụ bên quan hệ khiếu nại 1.2.3 Khái niệm tố cáo, quyền nghĩa vụ bên quan hệ tố cáo 13 1.2.4 Khái niệm tranh chấp đất đai 15 1.2.5 Thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 15 1.2.6 Trình tự giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 22 1.3 Tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai nước 23 1.3.1 Khái quát chung tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai phạm vi nước giai đoạn 2010 - 2014 .23 1.3.2 Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu 24 1.3.3 Kết công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải khiếu nại, tố cáo 25 1.3.4 Đánh giá kết công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo nước tính đến năm 2014 .28 1.3.4.1 Những chuyển biến tích cực 28 1.3.4.2 Những hạn chế, yếu 28 1.3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu 29 1.3.5 Phương hướng nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo thời gian tới .30 1.4 Tình hình tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn tỉnh Thái Nguyên 32 1.4.1 Kết đạt công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải khiếu nại, tố cáo tỉnh Thái Nguyên 32 1.4.2 Những tồn nguyên nhân tồn công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải KNTC địa bàn tỉnh Thái Nguyên 33 1.4.3 Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải khiếu nại, tố cáo 34 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .37 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 37 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 37 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .37 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 37 2.3 Nội dung nghiên cứu 37 2.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đất đai .37 2.3.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .37 2.3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phổ Yên 37 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất đai huyện Phổ Yên 37 2.3.2.1 Tình hình quản lý nhà nước đất đai huyện Phổ Yên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn năm gần 37 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phổ Yên năm 2014 37 2.3.3 Đánh giá công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2014 37 2.3.3.1 Công tác đạo tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 37 2.3.3.2 Quy trình cơng tác tiếp dân, xử lý phân loại đơn thư 37 2.3.3.3 Tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 37 2.3.3.4 Tình hình tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 .38 2.4 Phương pháp nghiên cứu 38 2.4.1 Nội dung .38 2.4.2 Nội dung .38 2.4.3 Nội dung .39 2.4.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu hồn chỉnh luận văn 39 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 40 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Phổ Yên 40 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 40 3.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội huyện Phổ Yên 43 3.1.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế 43 3.1.2.2 Dân số, lao động việc làm .44 3.1.2.3 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư nông thôn 45 3.1.2.4 Cơ sở hạ tầng 46 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện 47 3.1.3.1 Những thuận lợi 47 3.1.3.2 Những khó khăn, hạn chế 48 3.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phổ Yên .50 3.3 Kết công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 53 3.3.1 Công tác đạo tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 53 3.3.2 Quy trình cơng tác tiếp dân, xử lý phân loại đơn thư 57 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3.3 Tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 58 3.3.3.1 Tình hình tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại đất đai huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 61 3.3.3.2 Tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 65 3.3.3.3 Tình hình tiếp nhận xử lý đơn thư tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 68 3.3.4 Kết công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 74 3.3.4.1 Kết công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 75 3.3.4.2 Kết công tác tiếp dân, giải đơn thư tố cáo đất đai đai huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 76 3.3.5 Tổng hợp tình hình cơng tác tiếp dân, tiếp nhận giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn .80 2010 - 2014 .80 3.3.6 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn nguyên nhân công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 84 3.3.6.1 Thuận lợi 84 3.3.6.2 Những khó khăn 85 3.3.6.3 Những tồn nguyên nhân .87 3.4 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 89 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .91 Kết luận 91 Đề nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 công việc; Thực tốt quy chế dân chủ sở; phát huy vai trò tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức hòa giải - Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, triển khai văn bản, quy định cụ thể, đồng chế hoạt động, phối hợp ngành, lĩnh vực cơng tác giải KNTC Phòng TN&MT huyện Phổ Yên làm tốt công tác quản lý, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, thường xuyên cập nhật, chỉnh lý nội dung biến động đất đai có biện pháp lưu trữ hồ sơ địa giấy tờ, tài liệu liên quan cách hiệu quả, khoa học TÀI LIỆU THAM KHẢO Kim Anh (2015) Thái Nguyên: Kết công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo năm 2014, http://www.noichinh.vn ngày 28/02/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), “Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005”, Hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 181/2004/NĐCP ngày 29/10/2004 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2003, Tài liệu phát hành Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ cơng tác năm 2014 kế hoạch công tác năm 2015 ngành Tài nguyên Môi trường, http://www.monre.gov.vn, ngày 27/12/2014 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014) “Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014”, Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiếp công dân, Tài liệu phát hành Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), “Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/04/2004”, Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003, Tài liệu phát hành Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2005), “Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005”, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra năm 2004, Tài liệu phát hành Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2005), “Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005”, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo, Tài liệu phát hành Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2006), “Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006”, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, Tài liệu phát hành Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), “Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai, Tài liệu phát hành 10 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009), “Nghị định số 105/2009/NĐCP ngày 11/11/2009”, Xử phạt hành lĩnh vực đất đai, Tài liệu phát hành 11 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009), “Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009”, Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tài liệu phát hành 12 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2010), “Báo cáo số 139/BC-CP ngày 08/10/2010”, Báo cáo công tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2010 13 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), “Báo cáo số 200/BC-CP ngày 12/10/2011”, Báo cáo công tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2011 14 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), “Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011”, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra, Tài liệu phát hành 15 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), “Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012”, Quy định chi tiết thi hành Luật Khiếu nại, Tài liệu phát hành 16 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), “Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012”, Quy định chi tiết thi hành Luật Tố cáo, Tài liệu phát hành 17 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014), “Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014”, Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013, Tài liệu phát hành 18 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014), “Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014”, Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Tài liệu phát hành 19 Đăng Khoa (2012) Khiếu nại -Tố cáo: Thái Nguyên: Công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, http://www.thanhtra.gov.vn, ngày 10/12/2012 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2009), “Nghị số 26/2009/NQHĐND ngày 12/12/2009”, Về việc thơng qua sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tài liệu phát hành 21 Nguyễn Thị Lợi (2005), Bài giảng Thanh tra đất đai, Đại học Thái Nguyên 22 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật Khiếu nại, tố cáo, NXB trị quốc gia 23 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Đất đai, NXB trị quốc gia 24 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo, NXB trị quốc gia 25 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo, NXB trị quốc gia 26 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật Khiếu nại, NXB trị quốc gia 27 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật Thanh tra, NXB trị quốc gia 28 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật Tố cáo, NXB trị quốc gia 29 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai, NXB trị quốc gia 30 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Tiếp cơng dân, NXB trị quốc gia 31 Thanh tra Chính phủ (2015), Thơng cáo báo chí Kết cơng tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015, http:///www.thanhtra.gov.vn, ngày 22 tháng 01 năm 2015 32 Thanh tra Chính phủ (2009), “Thơng tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009”, Quy trình giải tố cáo, Tài liệu phát hành 33 Thanh tra Chính phủ (2010), “Thơng tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/08/2010”, Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, đơn kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, Tài liệu phát hành 34 Thanh tra Chính phủ (2012), Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013 ngành Thanh tra 35 Thanh tra Chính phủ (2013), “Thơng tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/09/2013”, Quy định quy trình giải tố cáo, Tài liệu phát hành 36 Thanh tra Chính phủ (2013), “Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013”, Quy định quy trình giải khiếu nại hành chính, Tài liệu phát hành 37 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2013),”Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/7/2013”, Về việc tăng cường trách nhiệm nâng cao hiệu công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải khiếu nại, tố cáo, Tài liệu phát hành 38 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2014),”Công văn số 1948/CT-UBND ngày 09/7/2014”, Về việc triển khai thực Luật tiếp công dân, Tài liệu phát hành 39 Ủy ban pháp luật (2013), Báo cáo số 2804/BC-UBPL13 ngày 14/11/2013, Báo cáo kết giám sát việc giải khiếu nại, tố cáo công dân thuộc thẩm quyền quan hành nhà nước PHỤ LỤC I Trình tự giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai a Trình tự giải khiếu nại (Quy định Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011)[28]: - Thụ lý giải khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc trường hợp quy định Điều 11 Luật Khiếu nại 2011, người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo văn cho người khiếu nại, quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến quan tra nhà nước cấp biết, trường hợp không thụ lý giải phải nêu rõ lý - Thời hạn giải khiếu nại lần đầu: Thời hạn giải khiếu nại lần đầu không 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giải kéo dài không 45 ngày, kể từ ngày thụ lý Ở vùng sâu, vùng xa lại khó khăn thời hạn giải khiếu nại không 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giải kéo dài không 60 ngày, kể từ ngày thụ lý - Xác minh nội dung khiếu nại: * Trong thời hạn quy định Điều 28 Luật Khiếu nại 2011[28], người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu có trách nhiệm sau đây: + Kiểm tra lại định hành chính, hành vi hành mình, người có trách nhiệm quản lý trực tiếp, khiếu nại định giải khiếu nại ngay; + Trường hợp chưa có sở kết luận nội dung khiếu nại tự tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại giao quan tra nhà nước cấp quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (sau gọi chung người có trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải khiếu nại Việc xác minh phải bảo đảm khách quan, xác, kịp thời thơng qua hình thức sau đây: + Kiểm tra, xác minh trực tiếp địa điểm phát sinh khiếu nại; + Kiểm tra, xác minh thông qua tài liệu, chứng mà người khiếu nại, người bị khiếu nại, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp; + Các hình thức khác theo quy định pháp luật b Trình tự giải tố cáo đất đai Điều 139 Luật Đất đai 2003[25] quy đinh: “1 Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật quản lý sử dụng đất đai Việc giải tố cáo vi phạm pháp luật quản lý sử dụng đất đai thực theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo” Từ Điều 18 đến Điều 22 Luật Tố cáo năm 2011[30] quy định trình tự giải tố cáo: * Trình tự giải tố cáo (được quy định Điều 18 Luật Tố cáo năm 2011[30]): Việc giải tố cáo thực theo trình tự sau đây: 1/ Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; 2/ Xác minh nội dung tố cáo; 3/ Kết luận nội dung tố cáo; 4/ Xử lý tố cáo người giải tố cáo; 5/ Công khai kết luận nội dung tố cáo, định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo * Hình thức tố cáo: 1/ Việc tố cáo thực đơn tố cáo tố cáo trực tiếp 2/ Trường hợp tố cáo thực đơn đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa người tố cáo; nội dung tố cáo Đơn tố cáo phải người tố cáo ký tên điểm Trường hợp nhiều người tố cáo đơn đơn phải ghi rõ họ, tên, địa người tố cáo, có chữ ký điểm người tố cáo; họ, tên người đại diện cho người tố cáo để phối hợp có yêu cầu người giải tố cáo 3/ Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo văn yêu cầu người tố cáo ký tên điểm xác nhận vào văn bản, ghi rõ nội dung theo quy định khoản Điều Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo * Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo 1/ Khi nhận tố cáo người giải tố cáo có trách nhiệm phân loại xử lý sau: - Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa người tố cáo định việc thụ lý không thụ lý giải tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý việc không thụ lý, có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh nhiều địa điểm thời hạn kiểm tra, xác minh dài khơng q 15 ngày; - Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải thơng báo cho người tố cáo, có u cầu Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 2/ Người có thẩm quyền không thụ lý giải tố cáo trường hợp sau đây: - Tố cáo vụ việc người giải mà người tố cáo khơng cung cấp thơng tin, tình tiết mới; - Tố cáo vụ việc mà nội dung thông tin người tố cáo cung cấp khơng có sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; - Tố cáo vụ việc mà người có thẩm quyền giải tố cáo khơng đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm 3/ Trong trình tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo, xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm quan, tổ chức nhận tố cáo có trách nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu thông tin vụ việc tố cáo cho quan điều tra Viện kiểm sát có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật 4/ Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, tập thể, tính mạng, tài sản cơng dân quan, tổ chức nhận tố cáo phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền báo cho quan công an, quan khác có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm * Thời hạn giải tố cáo 1/ Thời hạn giải tố cáo 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải tố cáo; vụ việc phức tạp thời hạn giải 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải tố cáo 2/ Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải tố cáo gia hạn giải lần không 30 ngày; vụ việc phức tạp khơng q 60 ngày * Xác minh nội dung tố cáo 1/ Người giải tố cáo tiến hành xác minh giao cho quan Thanh tra nhà nước cung cấp quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo (sau gọi chung người xác minh nội dung tố cáo) 2/ Người giải tố cáo giao cho người xác minh nội dung tố cáo văn bản, có nội dung sau đây: - Ngày, tháng, năm giao xác minh; - Tên, địa người bị tố cáo; - Người giao xác minh nội dung tố cáo; - Nội dung cần xác minh; - Thời gian tiến hành xác minh; - Quyền hạn trách nhiệm người giao xác minh nội dung tố cáo 3/ Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo Thông tin, tài liệu thu thập phải ghi chép thành văn bản, cần thiết lập thành biên bản, lưu giữ hồ sơ vụ việc tố cáo 4/ Trong trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa chứng để chứng minh tính đúng, sai nội dung tố cáo cần xác minh Việc giải trình người bị tố cáo phải lập thành biên bản, có chữ ký người xác minh nội dung tố cáo người bị tố cáo 5/ Người giao xác minh nội dung tố cáo có quyền nghĩa vụ theo quy định điểm a, b, c, d khoản 1, điểm a, b, c, d, đ khoản Điều 11 Luật Tố cáo 2011, đồng thời kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý báo cáo người giải tố cáo c Trình tự giải tranh chấp đất đai Điều 135, Luật đất đai năm 2003[23] Điều 159 Nghị định 181/2004/NĐCP[5] quy định Hoà giải tranh chấp đất đai: “- Nhà nước khuyến khích bên tranh chấp đất đai tự hoà giải giải tranh chấp đất đai thông qua hoà giải sở - Tranh chấp đất đai mà bên tranh chấp khơng hồ giải gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp + UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên mặt trận, tổ chức xã hội khác để hoà giải tranh chấp đất đai + Thời hạn hoà giải 30 ngày làm việc, kể từ ngày UBND xã, phường, thị trấn nhận đơn + Kết hoà giải tranh chấp đất đai phải lập thành biên có chữ kỹ bên tranh chấp xác nhận UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất Trường hợp kết hồ giải khác với trạng sử dụng đất UBND xã, phường, thị trấn chuyển kết hoà giải đến quan nhà nước có thẩm quyền để giải theo quy định quản lý đất đai” Tại khoản Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP[17] quy định thời gian thực thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải tranh chấp đất đai: “a) Hòa giải tranh chấp đất đai không 45 ngày; b) Giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không 45 ngày; c) Giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không 60 ngày; d) Giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường không 90 ngày; đ) Cưỡng chế thi hành định giải tranh chấp đất đai, Quyết định cơng nhận hòa giải thành không 30 ngày” Tại Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP [17]quy định Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai: “1 Khi nhận đơn yêu cầu giải tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực cơng việc sau: a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan bên cung cấp nguồn gốc đất, trình sử dụng đất trạng sử dụng đất; b) Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hòa giải Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp khu vực nông thôn; đại diện số hộ dân sinh sống lâu đời xã, phường, thị trấn biết rõ nguồn gốc trình sử dụng đất đó; cán địa chính, cán tư pháp xã, phường, thị trấn Tùy trường hợp cụ thể, mời đại diện Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; c) Tổ chức họp hòa giải có tham gia bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Việc hòa giải tiến hành bên tranh chấp có mặt Trường hợp bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai coi việc hòa giải khơng thành Kết hòa giải tranh chấp đất đai phải lập thành biên bản, gồm có nội dung: Thời gian địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết xác minh, tìm hiểu); ý kiến Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; nội dung bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận Biên hòa giải phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng, bên tranh chấp có mặt buổi hòa giải, thành viên tham gia hòa giải phải đóng dấu Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải gửi cho bên tranh chấp lưu Ủy ban nhân dân cấp xã Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên hòa giải thành mà bên tranh chấp có ý kiến văn nội dung khác với nội dung thống biên hòa giải thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải ý kiến bổ sung phải lập biên hòa giải thành khơng thành Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi trạng ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên hòa giải thành đến quan có thẩm quyền để giải theo quy định Khoản Điều 202 Luật Đất đai Trường hợp hòa giải khơng thành sau hòa giải thành mà có bên thay đổi ý kiến kết hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên hòa giải không thành hướng dẫn bên tranh chấp gửi đơn đến quan có thẩm quyền giải tranh chấp tiếp theo” Tại Điều 89 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định Thủ tục giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh: “1 Người có đơn yêu cầu giải tranh chấp đất đai nộp đơn Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm quan tham mưu giải Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải bên tranh chấp, tổ chức họp ban, ngành có liên quan để tư vấn giải tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) hồn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ban hành định giải tranh chấp đất đai Hồ sơ giải tranh chấp đất đai bao gồm: a) Đơn yêu cầu giải tranh chấp đất đai; b) Biên hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã; biên làm việc với bên tranh chấp người có liên quan; biên kiểm tra trạng đất tranh chấp; biên họp ban, ngành có liên quan để tư vấn giải tranh chấp đất đai trường hợp hòa giải khơng thành; biên hòa giải q trình giải tranh chấp; c) Trích lục đồ, hồ sơ địa qua thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trình giải tranh chấp; d) Báo cáo đề xuất dự thảo định giải tranh chấp dự thảo định cơng nhận hòa giải thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành định giải tranh chấp định cơng nhận hòa giải thành, gửi cho bên tranh chấp, tổ chức, cá nhân có quyền nghĩa vụ liên quan” II Quy trình tiếp công dân Bước 1: Giai đoạn tiếp xúc ban đầu - Giới thiệu tên cán tiếp công dân, chức vụ - u cầu cơng dân xuất trình giấy tờ tùy thân như: Chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) tiến hành thủ tục kiểm tra, đối chiếu giấy tờ ghi chép, phản ánh vào sổ tiếp công dân thông tin công dân tiếp Bước 2: Giai đoạn tiếp dân - Tiếp nhận đơn thư KNTC, đề nghị, phản ánh liên quan đến KNTC Nếu KNTC trực tiếp lời nói cán tiếp dân phải hướng dẫn cơng dân viết đơn ghi chép lại thành ghi lời KNTC Trong trường hợp có nhiều người đến KNTC nội dung cán tiếp cơng dân yêu cầu họ cử đại diện để trình bày trung thực việc - Yêu cầu người đến KNTC, đề nghị, phản ánh liên quan đến KNTC cung cấp tài liệu, chứng có liên quan (nếu có) - Nghiên cứu, đánh giá, phân loại, xử lý KNTC, đề nghị, phản ánh liên quan đến KNTC theo quy định pháp luật Bước 3: Giai đoạn kết thúc - Thông qua biên giao nhận tài liệu, chứng có liên quan đến KNTC yêu cầu người KNTC ký điểm xác nhận - Ghi nhận đầy đủ nội dung KNTC, đề nghị, phản ánh liên quan đến KNTC vào sổ tiếp dân III Quy trình xử lý, phân loại đơn thư Bước 1: Tiếp nhận đơn thư Thanh tra huyện, phòng TN&MT tiếp nhận đơn thư gửi đến: Qua đường bưu điện, quan cấp trên, quan khác chuyển đến, nhận trực tiếp tiếp công dân Bước 2: Phân loại đơn thư - Đơn thư khiếu nại; Đơn kiến nghị; Đơn phản ánh; Đơn thư tố cáo - Đơn thư thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền - Đơn thư đủ điều kiện thụ lý hay không đủ điều kiện thụ lý Bước 3: Xử lý đơn thư - Đối với đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền giải đủ điều kiện thụ lý tiếp nhận để thụ lý để giải Trong trường hợp đơn thư khiếu nại có chữ ký nhiều người hướng dẫn người công dân viết thành đơn riêng để thực khiếu nại - Đối với trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải không đủ điều kiện thụ lý giải báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo ban hành văn trả lời cho người khiếu nại biết lý không thụ lý - Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo tham mưu Lãnh đạo xử lý nội dung theo quy định pháp luật KNTC - Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại có định giải khiếu nại lần báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo ban hành văn dẫn, trả lời lần cho người khiếu nại, người khiếu nại gửi kèm giấy tờ, tài liệu gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại trả lại giấy tờ, tài liệu cho người khiếu nại - Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải tham mưu với Lãnh đạo ban hành Quyết định thụ lý để giải - Đối với tố cáo không thuộc thẩm quyền giải tham mưu với Lãnh đạo chuyển đơn tố cáo ghi lời tố cáo tài liệu, chứng liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải - Thời gian xử lý đơn thư KNTC chậm 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM THỊ MAI ANH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014. .. tài: Đánh giá công tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 Mục tiêu đề tài - Mục tiêu tổng quát: Đánh giá tình hình giải đơn... thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn 2010 - 2014 37 2.3.3.4 Tình hình tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai UBND huyện Phổ Yên giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 2014 , Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay