Đánh giá thực trạng sử dụng đất phục vụ phát triển chương trình xây dựng thôn mới của một số xã huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

107 20 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ MINH THỤY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI CỦA MỘT SỐ HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lí đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Văn Minh Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Lý Minh Thụy LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất, ý kiến đóng góp lời bảo quý báu tập thể cá nhân ngồi trường đại học Nơng Lâm Thái Ngun Đầu tiên xin chân thành cảm ơn sâu sắc PGS.TS Đặng Văn Minh người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Phòng Tài nguyên môi trường huyện Chợ Đồn quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, q báu đó! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lý Minh Thụy MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Khái quát đất 1.1.2 Khái quát đánh giá đất 1.1.3 Khái quát Sử dụng đất 1.1.4 Khái quát nông thôn 1.2 Cơ sở lý luận 1.3 Tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thôn giới Việt Nam 10 1.3.1 Tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn số nước giới 10 1.3.2 Tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn Việt Nam 18 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 29 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 29 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 29 2.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội huyện Chợ Đồn 29 2.3.2 lược cơng tình hình thực xây dựng nông thôn địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 29 2.3.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn địa bàn huyện Chợ Đồn 29 2.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 29 2.3.5 Thuận lợi, khó khăn, tồn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu sử dụng đất cho xây dựng nông thôn 29 2.4 Các phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 30 2.4.2 Thu thập tài liệu cấp 30 2.4.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh 32 2.4.4 Phương pháp đánh giá nhận xét 32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - hội 38 3.2 lược tình hình thực xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 43 3.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng đất phục vụ công tác xây dựng nông thôn 45 3.3.1 Thực trạng công tác quản lý sử dụng đất trước quy hoạch xây dựng nông thôn 45 3.3.2 Thực trạng công tác sử dụng đất phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn 47 3.3.3 Đánh giá tình hình sử dụng đất sau bốn năm thực quy hoạch xây dựng nông thôn 57 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất địa bàn huyện Chợ Đồn 63 3.4.1 Hiệu kinh tế 63 3.4.2 Đánh giá hiệu hội 69 3.4.3 Đánh giá hiệu môi trường 72 3.5 Thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 75 3.5.1 Thuận lợi 75 3.5.2 Khó khăn, tồn 78 3.5.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất phục vụ cho xây dựng nông thôn địa bàn huyện Chợ Đồn 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Thực trạng dân số lao động huyện Chợ Đồn năm 2014 39 Bảng 3.2: Các tiêu phát triển kinh tế hội giai đoạn 2012 - 2014 40 Bảng 3.3: Hiện trạng sử dụng đất ba năm 2010 45 Bảng 3.4: Nhóm tiêu chí hạ tầng kỹ thuật địa bàn ba 48 Bảng 3.5: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 .53 Bảng 3.6: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ .55 Bảng 3.7: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 56 Bảng 3.8: Hiện trạng sử dụng đất khả đáp ứng nhu cầu đất cho tiêu chí xây dựng nơng thơn .58 Bảng 3.9: Tiêu chuẩn đánh giá hiệu kinh tế .64 Bảng 3.10: Diện tích, suất, sản lượng LUT địa bàn 64 Bảng 3.11: Tổng hợp hiệu kinh tế theo LUT 03 66 Bảng 3.13: Hiệu hội LUT 70 Bảng 3.14: Hiệu môi trường kiểu sử dụng đất 72 Bảng 3.15: Tổng hợp kết điều tra hiệu sử dụng đất 73 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất, tư liệu để sản xuất nông, lâm – ngư nghiệp, nơi phát triển xây dựng sở kinh tế, văn hóa, hội Đối với ngành cụ thể đất đai có vị trí, vai trò khác Hầu giới phải xây dựng kinh tế sở dựa vào khai thác tiềm đất, lấy làm bàn đạp cho việc phát triển ngành khác Vì việc sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hợp lý để phát huy ngành đem lại hiệu cao trở thành vấn đề cấp thiết Trong giai đoạn nay, hội ngày phát triển với phát triển chung khu thị, khu cơng nghiệp phát triển kinh tế khu vực nông thôn quan tâm phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn chương trình cụ thể hóa Nghị số 26NQ/TW ngày 05 tháng năm 2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Xây dựng nơng thơn nhằm phát triển tồn diện: Hệ thống sở hạ tầng ngày toàn diện tạo điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa; cấu kinh tế hợp lý, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao; môi trường an ninh nông thôn đảm bảo; xây dựng nếp sống văn hóa thay đổi mặt nơng thơn 19 tiêu chí chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn có tới 12 tiêu chí liên quan đến đất đai việc sử dụng đất đai Vì vậy, để đánh giá cách khách quan khoa học thực trạng sử dụng đất để phục vụ phát triển chương trình xây dựng nơng thơn quan trọng giúp cho việc hoàn thành thực tiêu chí Huyện Chợ Đồn nằm phía Tây tỉnh Bắc Kạn có tổng diện tích tự nhiên 91.115,00 ha, đất nơng nghiệp 71.911,37 (chiếm 78,92% tổng diện tích đất tự nhiên, có 5.394,93 đất sản xuất nơng nghiệp (chiếm 5,92%), có 405,99 đất ni trồng thuỷ sản (chiếm 0,45%),còn lại đất lâm nghiệp có 66.110,45 (chiếm 72,56%), đất phi nông nghiệp 5.773,49 (chiếm 6,34 % máy trộn bê tông, thuê nhân công kỹ thuật tham gia làm đường giao thơng thơn, khó khăn - Tại Chợ Đồn, việc thực dự án hỗ trợ sản xuất, có Đồ án quy hoạch phê duyệt hầu hết quy hoạch sản xuất khó xác định hàng hố chủ lực nên triển khai dự án hỗ trợ sản xuất hàng hố lúng túng - Bên cạnh cơng tác triển khai thực Chương trình xây dựng nơng thơn thời gian qua số hạn chế như: Hiệu hoạt động Ban đạo xây dựng nông thôn cấp chưa cao Bộ phận giúp việc cho Ban đạo thiếu, hoạt động kiêm nhiệm nên ảnh hưởng tới chất lượng tham mưu, giúp việc Vốn trái phiếu phủ năm 2015 giao 74 tỷ đồng, đến 31/7/2015, toàn tỉnh giải ngân 2,1 tỷ đồng, đạt 2,9% kế hoạch Vốn nghiệp Trung ương cấp cho Chương trình xây dựng nơng thơn tỷ đồng, đến giải ngân 670 triệu đồng, đạt 11,2% Nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng nông thôn hạn chế Ngân sách huyện, khơng có; việc huy động doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nông thôn đạt tỷ lệ thấp Đa số địa phương chưa xác định hàng hóa chủ lực nên triển khai vốn hỗ trợ sản xuất dàn trải, hiệu chưa cao… 3.5.3 Đề u t số giải ph p nhằm n ng cao hiệu s dụng t phục vụ cho y d ng n ng th n ịa bàn huyện Chợ Đồn - Tăng cường lãnh đạo cấp Uỷ, Chính quyền cấp công tác quản lý sử dụng đất đai Cùng phối hợp với cấp có thẩm quyền, quan chun mơn tiến hành việc cắm mốc ranh giới dự án công trình trọng điểm thơng báo cho nhân dân địa phương biết để quản lý thực - Nguồn vốn có vị trí quan trọng cho thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phát triển kết cấu hạ tầng, làm tiền đề cho phát triển kinh tế - hội Do đó, để thực mục tiêu đề ra, cần huy động nguồn vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng hội Bên cạnh đó, cần phát huy nguồn nội lực thu hút nguồn vốn từ bên vào đầu tư cho dự án, sở hạ tầng địa bàn huyện - Mở rộng hình thức “Nhà nước nhân dân làm” đề đầu tư dự án hạ tầng quy mô nhỏ, phục vụ dân sinh phát triển cụm trung tâm, tuyến giao thông, thủy lợi … - Đẩy mạnh hội hóa sở hạ tầng hội trước hết lĩnh vực giáo dục, y tế - Nhất quán từ tổ chức đến triển khai công tác đền bù giải tỏa theo chủ trương chung tỉnh huyện, đặc biệt quan tâm đến đời sống việc làm phận nơng dân khơng thiếu đất sản xuất - Căn vào phương án quy hoạch sử dụng đất chung tiêu nhu cầu sử dụng đất ngành, cần cụ thể hoá kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho phù hợp với tình hình tiến độ phát triển ngành theo hướng phát triển kinh tế hàng hoá, thúc đẩy xu cơng nghiệp hố - đại hố - Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất sản xuất nơng nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác việc sử dụng mục đích loại quỹ đất, đảm bảo mỹ quan - Có kế hoạch coi trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất - Thực đồng quy hoạch liên quan đến sử dụng đất - Chú trọng đến vấn đề môi trường, dự án liên quan đến hệ thống thoát nước (nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước mưa), di dời sở sản xuất gây ô nhiễm - Khai thác triệt để, sử dụng tiết kiệm, hiệu quỹ đất đai địa bàn huyện KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng sử dụng đất địa bàn số xã, từ số liệu thu thập rút số kết luận sau: - Với mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, năm qua nội dung chương trình đầu tư xây dựng nơng thôn triển khai đồng bộ, công tác quy hoạch quan tâm đạo thực hiện, 21/21 địa bàn huyện có Đồ án phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn quan tâm, xây dựng 26,32 km đường bê tông nơng thơn, tích cực hồn thiện tiêu chí điện nơng thơn, chợ nơng thơn, bưu điện, thủy lợi, nhà - Để đáp ứng yêu cầu đất phục vụ cho nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế, kỹ thuật quyền địa phương tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp Lập quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Trong đó: + Đơng Viên chuyển mục đích sử dụng 9,97 đất nơng nghiệp sang đất phi nông nghiệp đưa 20,97 đất chưa sử dụng vào sử dụng + Rã chuyển mục đích sử dụng 10,93 đất nơng nghiệp sang đất phi nông nghiệp đưa 21,76 đất chưa sử dụng vào sử dụng + Đồng lạc chuyển mục đích sử dụng 38,30 đất nơng nghiệp sang đất phi nông nghiệp đưa 24,61 đất chưa sử dụng vào sử dụng - Sau năm thực quy hoạch xây dựng nông thôn Đông viên Rã Bản dẫn đầu huyện đạt 11 tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, tỷ lệ hộ nghèo 2,9%; kết cấu hạ tầng bước xây dựng đồng bộ, năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giao thơng vận tải tặng Bằng khen có nhiều thành tích xây dựng giao thơng nông thôn Đồng Lạc điểm thực Quy hoạch xây dựng nông thôn xong hồn thành tiêu chí Kiến nghị Đề nghị Trung ương, tỉnh bố trí ngân sách phù hợp để địa phương thực theo lộ trình, theo có sách hỗ trợ phù hợp cho điểm để hồn thành tiêu chí vào năm 2015 Xây dựng quy định huy động vốn, chế lồng ghép, quản lý nguồn vốn xây dựng nông thôn chung cho tỉnh Có chế cụ thể, đơn giản thủ tục xây dựng, giải ngân toán phần vốn nhà nước hỗ trợ cơng trình kỹ thuật đơn giản cộng đồng dân cư tự thực Ban đạo xây dựng nông thôn huyện cần tập trung đạo liệt, tăng cường kiểm tra, động viên khích lệ làm cho thành viên Ban đạo, cán cấp phải thực vào cuộc; thực phân công rõ ràng, cụ thể gắn với kết thực nhiệm vụ giao; thành viên Ban đạo huyện, đại diện cho phòng chun mơn huyện phải chủ trì chịu trách nhiệm triển khai tiêu chí có liên quan đến ngành tồn huyện Khẩn trương phê duyệt Đề án Quy hoạch chi tiết để địa phương có sở triển khai thực Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực xã, điểm; tổ chức kết đánh giá kết thực năm UBND xã: Thường xuyên kiện toàn Ban đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Đưa nội dung xây dựng nông thôn vào họp giao ban định kỳ để đánh giá việc làm được, khó khăn, tồn nhằm giúp cho công tác đạo, điều hành hiệu Tiếp tục đổi nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, để họ dễ hiểu, dễ nhớ dễ thực hiện; để người dân thấy phát triển sản xuất tạo sinh kế cho người dân ưu tiên hàng đầu chương trình xây dựng nơng thơn Huy động tối đa nguồn lực, trọng vận động đóng góp ngày cơng, hiến đất xây dựng nơng thơn Thực có hiệu vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nơng thôn mới" phong trào "Chung tay xây dựng nông thơn mới" Cần coi trọng việc khích lệ tinh thần thi đua xây dựng nông thôn thôn, dòng họ hộ gia đình Duy trì tiêu chí đạt được, tiếp tục phấn đấu hồn thành tiêu chí lại theo ngun tắc "tiêu chí triển khai thuận lợi, cần tiền triển khai trước; việc thơn xóm thấy cần làm trước UBND xem xét ưu tiên cho làm trước" Quan tâm thực tiêu chí liên quan đến giáo dục, y tế, văn hóa, hội, môi trường đảm bảo an ninh nông thôn Chú trọng việc triển khai kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ theo định hướng thị trường sở phát huy tối đa lợi địa phương để nâng cao thu nhập cho người dân Chọn số sản phẩm nghề mạnh địa phương để tập trung đạo, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng hiệu Quan tâm chất lượng đào tạo nghề (nông nghiệp, phi nông nghiệp) cho nông dân theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tuấn Anh (2012), Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới, http//:Tapchicongsan.org.vn, ngày 9/2/2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Xây dựng nông thôn giai đọan 2010 – 2020 văn hướng dẫn thi hành Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), Giáo trình Đất, NXB Nông nghiệp Đặng Hiếu (2015), Kinh nghiệm xây dựng nơng thơn Thái Bình, http://Dangcongsan.vn, ngày 31/3/2015 Nguyễn Ngọc Nông (2010), Bài giảng Đánh giá đất, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thị Quý (2007), Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trọng Khải (2008), Phát triển nông thôn Việt Nam: Từ làng truyền thống đến văn minh thời đại, NXB Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội Phòng Thống kê huyện Chợ Đồn (2014), Báo cáo tình hình dân số, lao động huyện Chợ Đồn năm 2014 Trần Đình Thành (2012), Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng nông thôn Đồng Nai, http://Baomoi.com, ngày 7/2/2012 10 Hồng Thắng (2015), Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thơn mới, http://backan.gov.vn, ngày 29/05/2015 11 Nguyễn Đình Thi (2007) Bài giảng Quy hoạch phát triển nông thôn, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 12 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn 13 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 14 Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn (2014), Báo cáo tình hình khí hậu tỉnh Bắc Kạn 15 UBND huyện Chợ Đồn (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) 16 UBND Đông Viên (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) 17 UBND Đông Viên (2010), Quy hoạch xây dựng nông thôn Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020 18 UBND Đồng Lạc (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) 19 UBND Đồng Lạc (2010), Quy hoạch xây dựng nông thôn Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020 20 UBND Rã Bản (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) 21 UBND Rã Bản (2010), Quy hoạch xây dựng nông thôn Rã Bản, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Một số hình ảnh việc thực xây dựng nông thôn huyện Chợ Đồn Ảnh 1: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm đạo thực xây dựng nông thôn Đơng Viên, huyện Chợ Đồn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ảnh 2: Bộ trưởng Cao Đức Phát tới thăm đạo thực xây dựng nông thôn Rã Bản, huyện Chợ Đồn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ảnh 3: Nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Mã phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Họ tên chủ hộ: Tuổi: Dân tộc: Giới tính: - Nam = 1; Trình độ: - Nữ = 2 Loại hộ: Giàu = 1; Trung bình = 2; Nghèo = Huyện: Chợ Đồn Xã: ……… Thơn: …………… PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ 1.1 Số nhân khẩu: 1.2 Số người độ tuổi lao động: PHẦN II: NGUỒN THU CỦA HỘ 2.1 Nguồn thu lớn hộ năm qua: - Nông nghiệp = 1; - Nguồn thu khác = 2.2 Nguồn thu lớn hộ từ nông nghiệp năm qua: - Trồng trọt = 1; - Chăn nuôi = 2; - Nuôi trồng thuỷ sản= 3; - Thu khác = 4; 2.3 Nguồn thu lớn hộ từ trồng trọt: - Lúa = 1; - Rau = 2; - Hoa cảnh = 3; - Cây ăn = 4; - Cây trồng khác = 2.4 Ngành sản xuất hộ: - Ngành nơng nghiệp = 1; - Ngành khác = 2.5 Sản xuất hộ nơng nghiệp: PHẦN III: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ Kết sản xuất Hạng mục ĐVT - Trồng trọt = 1; - Chăn nuôi = 2; - Nuôi trồng thủy sản = 3; - Khác = Cây trồng - Diện tích - Năng suất - Sản phẩm khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chi phí a Chi phí vật chất (tính bình qn sào) Hạng mục Cây trồng ĐVT Giống trồng - Mua - Tự sản xuất Phân bón - Phân hữu - Phân vô Thuốc BVTV - Thuốc trừ sâu - Thuốc sinh trưởng b Chi phí lao động (tính bình quân sào) Hạng mục ĐVT Chi phí lao động thuê Cây trồng 1000đ Chi phí lao động tự làm Cơng c Chi phí khác (tính bình quân sào) Hạng mục ĐVT - Dịch vụ BVTV 1000đ Tiêu thụ Hạng mục ĐVT Cây trồng Cây trồng Gia đình sử dụng Lượng bán - Số lượng - Giá bán Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHẦN IV: VẤN ĐỀ VỀ HỘI Đánh giá hiệu hội loại trồng Cây trồng Hạng mục Đảm bảo lương thực Thu hút lao động Giảm đói nghèo Đáp ứng nhu cầu Sản phẩm hàng hóa Cao: *** Trung Bình:** Thấp:* PHẦN V: VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG Đánh giá hiệu môi trường loại trồng Cây trồng Hạng mục Tỷ lện che phủ Khả bảo vệ, cải tạo đất Ý thức người dân SD thuốc BVTV Cao: *** Trung Bình:** Thấp:* PHẦN VI CÁC Ý KIẾN KHÁC: Ơng (bà) có thiếu vốn sản xuất khơng? a/ Có b/ khơng Có: - Ông (bà) cần vay thêm triệu đồng? - Ông (bà) vay nhằm mục đích gi? - Ông (bà) muốn vay từ đâu? - Lãi suất phù hợp? thời hạn vay? Nhu cầu đất đai cuả gia đình? a/ Đủ ‫ٱ‬ b/ Thiếu ‫ٱ‬ Nếu trả lời b thì: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ơng (bà) có muốn mở rộng thêm quy mơ khơng? a/ Có ‫ٱ‬ b/ Khơng ‫ٱ‬ Nếu KHƠNG xin ơng (bà) cho biết lý do? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nếu CĨ: Ơng (bà) muốn mở rộng cách nao? a/ Khai hoang b/ Đấu thầu c/ Mua lại d/ Cách khác Vì ơng (bà) mở rộng thêm quy mơ? a/ Sản xuất có lời b/ Có vốn sản xuất c/ Có lao động d/ Ý kiến khác 10.Ơng (bà) có dự định thay đổi trồng khơng? a/ Có b/ Khơng Nếu có gì? Trên loại đất nào? 11.Ông bà có thiếu kỹ thuật sản xuất khơng? a/ Có b/ Khơng 12.Ơng (bà) có đề xuất kiến nghị với quyền địa phương để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nâng cao chất lượng sống? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn gia đình ơng (bà) hợp tác! Chợ Đồn, ngày tháng năm 2015 Người điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Chủ hộ (Ký, ghi rõ họ tên) http://www.lrc.tnu.edu.vn ... hình thực xây dựng nông thôn địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng đất phục vụ công tác xây dựng nông thôn - Đánh giá hiệu sử dụng đất địa bàn huyện Chợ. .. Đánh giá thực trạng sử dụng đất phục vụ phát triển chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định yếu tố ảnh hưởng q trình thực xây dựng nơng thơn đề xuất giải pháp sử dụng đất góp phần phát triển. .. dẫn Thầy giáo PGS.TS Đặng Văn Minh, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng sử dụng đất phục vụ phát triển chương trình xây dựng nông thôn số xã huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ’ Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng sử dụng đất phục vụ phát triển chương trình xây dựng thôn mới của một số xã huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn , Đánh giá thực trạng sử dụng đất phục vụ phát triển chương trình xây dựng thôn mới của một số xã huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay