Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vường quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

222 15 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO MINH HẢI GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trọng Xuân THÁI NGUYÊN - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Cao Minh Hải LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình tập thể nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp gia đình nguồn cổ vũ, động viên quan trọng giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ cảm ơn đến Ban giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên, Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, phòng Đào tạo Khoa Kinh tế - trường đại học Kinh tế QTKD, UBND huyện Ba Bể, Vườn Quốc gia Ba Bể, Chi cục thống kê Ba Bể, hộ đồng bào dân tộc thiểu số UBND xã Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê thuộc huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Trọng Xuân, tận tình hướng dẫn giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn nhà khoa học, thầy, giáo, bạn bè, đồng nghiệp sinh viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 09 năm 2015 Tác giả luận văn Cao Minh Hải MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Cơ sở lý luận giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 1.1.1 Khái niệm khái niệm đói nghèo, nguyên nhân chuẩn nghèo Việt Nam 1.1.2 Khái niệm dân tộc thiểu số 11 1.1.3 Khái niệm giảm nghèo bền vững 12 1.1.4 Nội dung giảm nghèo bền vững 16 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo bền vững 17 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 18 1.1.7 Các thách thức giảm nghèo bền vững Việt Nam 23 1.2 Cơ sở thực tiễn giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 25 1.2.1 Kinh nghiệm giới học Việt Nam 25 1.2.2 Kinh nghiệm số địa phương nước học rút cho huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 42 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Chọn địa điểm nghiên cứu 43 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 43 2.2.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 44 2.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 44 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 Chương THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, BẮC KẠN 47 3.1 Khái quát vườn quốc gia Ba Bể 47 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 47 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 56 3.2 Thực trạng giảm nghèo vùng lõi VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 61 3.2.1 Thực trạng giảm nghèo sách giảm nghèo 61 3.2.2 Thực trạng đói nghèo hộ gia đình địa bàn nghiên cứu 74 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo cho hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng lõi Vườn quốc gia Ba Bể 86 3.3.1 Cơ chế sách địa phương, nhà nước 86 55 3.3.2 Sự phối hợp đa ngành tất cấp tổ chức thực giảm nghèo bền vững 87 3.3.3 Nguồn lực xóa đói giảm nghèo 88 3.3.4 Ý thức vươn lên thoát nghèo 90 3.4 Đánh giá thực trạng giảm nghèo cho hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng lõi Vườn quốc gia Ba Bể 91 3.4.1 Những kết đạt 91 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 92 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ 94 4.1 Định hướng mục tiêu giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vườn Quốc gia Ba Bể 94 4.1.1 Định hướng giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vườn Quốc gia Ba Bể 94 4.1.2 Mục tiêu giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vườn Quốc gia Ba Bể 95 4.2 Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 96 4.2.1 Nhóm giải pháp chung 97 4.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 98 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 110 66 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ : Bình quân CSHT : Cơ sở hạ tầng DTTS : Dân tộc thiểu số ĐVT : Đơn vị tính HĐND : Hội đồng nhân dân MTQG : Mục tiêu quốc gia UBND : Ủy ban nhân dân UNESO : Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc VĐT : Vốn đầu tư VQG : Vườn quốc gia XH : Xã hội viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Chuẩn nghèo Việt Nam xác định qua thời kỳ Bảng 3.1: Phân bố diện tích thảm thực vật rừng VQG Ba Bể 51 Bảng 3.2: 53 Hiện trạng tài nguyên tình hình sử dụng đất VQG Ba Bể Bảng 3.3: Tổng hợp tài nguyên thực vật Vườn quốc gia Ba Bể 55 Bảng 3.4: Thống kê lớp động vật Vườn quốc gia Ba Bể 55 Bảng 3.5: Dân sốvùng đệm vùng lõi VQG Ba Bể năm 2014 60 Bảng 3.6: Tình hình hộ nghèovùng lõi thuộc VQG Ba Bể 61 Bảng 3.7: Tình hình hộ nghèo xã Quảng Khê giai đoạn 20122014 .63 Bảng 3.8: 64 Tình hình hộ nghèo xã Nam Mẫu giai đoạn 2012-2014 Bảng 3.9: .65 Tình hình hộ nghèo xã Khang Ninh giai đoạn 2012-2014 Bảng 3.10: Chính sách giảm nghèo xã Quảng Khê giai đoạn 2012-2014 67 Bảng 3.11: Chính sách giảm nghèo xã Nam Mẫu giai đoạn 20122014 69 Bảng 3.12: Chính sách giảm nghèo xã Khang Ninh giai đoạn 2012-2014 71 Bảng 3.13: Tình hình chung nhóm hộ điều tra 74 Bảng 3.14: Mức sống dân cư địa bàn nghiên cứu 77 Bảng 3.15: Tổng hợp nguyên nhân nghèo đói hộ 79 Bảng 3.16: Tình hình vay vốn hộ nghèo DTTS xã giai đoạn 2012-2014 80 113 Điện thoại Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 114 4.2 Tài sản phục vụ sản xuất hộ STT Tên Tài sản 10 11 12 Máy kéo Máy cày Máy bơm Máy xay xát Máy tuốt lúa Diện tích chuồng trại Cày Bừa Trâu bò cày kéo Trâu bò sinh sản Lợn nái Tài sản khác Đơn vị tính Cái Cái Cái Cái Cái m2 Cái Cái Con Con Con 1000đ Số lượng Ước tính giá trị (1000đ) Ghi 4.3 Thực trạng đất đai hộ STT 3.1 3.2 Loại đất Diện tích (m2) Tình trạng sử dụng Tốt Được Khơng SD Tổng diện tích đất DT thổ cư DT vườn tạp DT đất nông nghiệp DT lâu năm DT năm - DT ruộng lúa - DT nương dãy - DT hoa màu - DT đất khác DT Lâm nghiệp - DT rừng trồng - DT rừng tự nhiên - DT rừng phòng hộ - DT khác DT mặt nước Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrctnu.edu.vn/ Ghi 115 - DT ao, hồ - DT mặt nước khác Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 116 DT khác 4.3 Tình hình Thu - Chi hộ Tổng thu: ……………………………………….đồng Trong đó: - Thu từ sản xuất nơng nghiệp: …………………………đồng - Thu từ sản xuất lâm nghiệp: ………………………… đồng - Thu từ tiền lương: …………………………………… đồng - Thu khác: ………………………………………………đồng Tổng chi: ………………………………………đồng Trong đó: - Chi cho sản xuất: - Chi sinh hoạt: - Chi khác: II Tình hình sản xuất hộ 2.1 Tình hình sản xuất ngành Trồng trọt STT Cây trồng Diện tích (m2) NS (tạ/sào) SL Lượng bán Giá (tạ) (kg) (1000đ/kg) Cây lương thực - Lúa nương - Lúa nước - Cây Ngơ - Cây Cây CN ngắn ngày Trong đó: - Cây đậu đỗ Cây CN lâu năm Trong đó: - Cây chè - Cây ăn Hoa, cảnh Nhóm rau Cây khác Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrctnu.edu.vn/ 117 Thu từ sản phẩm phụ Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 118 Thu từ hoạt động dịch vụ Tình hình sản xuất ngành Chăn ni Vật ni Số Tổng trọng Lượng bán Giá bán Thành tiền lượng (kg) (kg) (1000đ/kg) (1000đ) Đàn trâu, tr.đó Trâu thịt Đàn bò, tr.đó Bò thịt Bò sữa Đàn lợn, tr.đó Sinh sản Lợn thịt Đàn gia cầm, tr.đó Gà ta Gà công nghiệp Vịt, Ngan, Ngỗng Dê Ong Thu S.phẩm phụ Thu từ dich vụ Thu từ hoạt động lâm nghiệp: đ - Củi ? - Gỗ .? Thu từ nguồn khác -Thu từ hoạt động dịch vụ: Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrctnu.edu.vn/ 119 -Thu từ làm nghề: Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 120 -Thu từ làm thuê: đ -Tiền lương: đ -Thu khác: đ III Chi phí sản xuất hộ 3.1 Chi phí sản xuất trồng trọt số trồng (tính bình quân cho sào) Chi phí Giống - Số mua - Giá ĐVT Lúa Cây Cây Cây Cây Kg Kg 1000đ/kg Phân bón - Phân chuồng Tạ - Đạm Kg - Lân Kg - Kaly Kg - NPK Kg Thuốc trừ sâu 1000đ Thuốc diệt cỏ 1000đ Lao động Công - Th ngồi - Giá Cơng 1000đ/cơng Chi phí tiền - Thuỷ lợi phí 1000đ - Dịch vụ làm đất 1000đ Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrctnu.edu.vn/ tổng 121 - Vận chuyển 1000đ - Tuốt 1000đ Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 116 -Bảo vệ đồng ruộng 1000đ -Chi khác 1000đ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 117 117 3.2 Chi phí cho chăn ni Khoản mục ĐVT Giống Kg - Giá 1000đ/kg Lợn thịt Gia cầm Lợn nái Trâu, bò Thức ăn tinh - Gạo Kg - Ngô Kg - Cám gạo Kg - Khoai, sắn Kg - Cám tổng hợp Kg + Giá 1000đ/kg - Bột cá + Giá Kg 1000đ/kg Thức ăn xanh (rau) - Tổng số Kg + Mua Kg + Giá 1000đ/kg Chi tiền khác 1000đ Công lao động Công 3.3 Chi cho hoạt động lâm nghiệp: đ 3.4 Chi cho hoạt động khác: - Chi cho hoạt động dịch vụ: .đ - Chi cho làm nghề: .đ - Chi khác đ IV Nguyên nhân nghèo nguyện vọng hộ 4.1 Nguyên nhân nghèo đói Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ Cá 118 118 Thiếu vốn sản xuất Thiếu đất canh tác Thiếu phươn g tiện sản xuất Có lao động khơng có việc làm Khơng biết cách làm ăn, khơng có việc làm GĐ có người ốm đau nặng mắc bệnh xã hội Khơng chịu khó lao động Thiếu lao động Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 119 119 Đông ăn theo 4.2 Nguyện vọng hộ 10 Nguyên nhân khác 120 120 Hỗ trợ vay vốn ưu đãi Giới thiệu việc làm Hỗ trợ đất sản xuất Giới thiệu cách làm ăn Hỗ trợ phương tiện sản xuất Hỗ trợ xuất lao động Hỗ trợ đào tạo nghề Trợ cấp xã hội V Đời sống dânSố làm việc trung bình người tuần thành viên từ 15 tuổi trở lên….… Số người có tham gia khám chữa bệnh sở y tế………người Việc khám chữa bệnh sở y tế có thường xun khơng? Có khơng Số thành viên gia đình biết chữ: …… người Trẻ em từ tuổi học………tuổi Gia đình sử dụng phương tiện nghe nhìn nào?ti vi đài sách báo Gia đình có sử dụng nguồn nước để phục vụ việc sinh hoạt? Có Hộ gia đình có sử dụng nhà vệ sinh tự hoại? Có đèn dầu 10 Cách xử lý rác thải hộ: Được xử lý khoa học tự nhiên 12 Gia đinh có sử dụng internet khơng? Có 13 Số nhân tham gia bảo hiêm y tế: … khơng Khơng Nguồn thắp sáng hộ gia đình? Điện lưới 11 Gia đình có sử dụng điện thoại khơng? Có khác khơng khơng khác từ năm: từ năm ……… người 14 Gia đình hưởng chế độ sách ưu đãi khơng? Có 15 Gia đình hộ nghèo theo bình bầu địa phương? Có 16 Gia đình có tham gia vay vốn ưu đãi? Có Khơng khơng khơng 17 Nếu có nguồn vay từ nguồn nào? 18 Gia đình tham gia vaay vốn theo chương trình nào? VI Tình hình thuỷ lợi sử dụng hệ thống thuỷ lợi hộ gia đình Gia đình có sử dụng hệ thống thuỷ lợi nhà nước? có Nếu có: hệ thống thuỷ lợi phục vụ tốt chưa? Rất tốt Tốt không chưa tốt Bao nhiêu % diện tích gia đình sử dụng thuỷ lợi? % Gia đình có gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn nước? Ngày ……tháng ……năm…… Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN tnu.edu.vn/ http://www.lrc- 119 Người điều tra Xác nhận địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN Đại diện hộ tnu.edu.vn/ ... 4: Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1... Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ 94 4.1 Định hướng mục tiêu giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vườn Quốc gia Ba Bể ... tiễn giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vường quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn , Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vường quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay