Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại PV oil

131 6 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:46

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG THỊ MAI THÊU GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI PV OIL LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG THỊ MAI THÊU GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI PV OIL Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG THẢN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, thực hướng dẫn giảng viên Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm nội dung lời cam đoan Hải Phòng, ngày 01 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Thị Mai Thêu ii LỜI CẢM ƠN Trong trình tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun, tơi thầy tận tình truyền đạt khối lượng kiến thức lớn, giúp cho tơi có thêm lượng vốn tri thức để phục vụ tốt cho cơng việc nơi cơng tác, có khả nghiên cứu độc lập có lực để tham gia vào công tác quản lý tương lai Xuất phát từ kinh nghiệm q trình cơng tác, với vốn kiến thức học qua tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, văn qui định pháp luật, Nhà nước, báo, viết tạp chí chuyên ngành lĩnh vực quản lý kinh tế, lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ tiêu đề: “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh PV OIL” Với thời gian nghiên cứu có hạn, vấn đề nghiên cứu rộng phức tạp Mặc dù tận tình giúp đỡ thầy giáo mà đặc biệt bảo tận tình thầy giáo PGS,TS Nguyễn Trọng Thản, hiểu biết thân hạn chế, chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý chia sẻ thầy giáo người quan tâm đến lĩnh vực quản lý kinh tế để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Nhà trường, thầy giáo: PGS.TS Nguyễn Trọng Thản, cán công nhân viên Tổng công ty dầu Việt Nam, gia đình bạn bè tận tình giúp đỡ tơi hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 01 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Thị Mai Thêu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .2 Kết cấu luận văn .3 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN KINH DOANHHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn hình thành vốn kinh doanh 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng, vai trò vốn kinh doanh 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh doanh nghiệp 10 1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 11 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh .14 1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 27 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn kinh doanh 28 1.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh từ số nhà đầu tư quốc tế học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 32 1.3.1 Kinh nghiệm nước 33 1.3.2 Kinh nghiệm doanh nghiệp Việt Nam 33 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Doanh nghiệp Việt Nam 34 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .35 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 35 2.2.3 Các phương pháp phân tích số liệu 35 2.3 Hệ thống tiêu phân tích 37 2.3.1 Chỉ tiêu phân tích hiệu chung sử dụng vốn 37 2.3.2 Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn cố định 37 2.3.3 Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 37 Chương THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM 39 3.1 Tổng quan Tổng công ty Dầu Việt Nam .39 3.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Tổng Cơng ty Dầu Việt Nam 39 3.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh máy quản lý Tổng Công ty Dầu Việt Nam .41 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Tổng công ty dầu Việt Nam năm 2011-2013 48 3.2 Thực trạng tổ chức hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng công ty dầu Việt Nam 53 3.2.1 Tình hình tổ chức vốn kinh doanh Tổng cơng ty dầu Việt Nam 53 3.2.2 Tình hình huy động vốn Tổng công ty dầu Việt Nam 61 3.2.3 Tình hình quản lý sử dụng vốn kinh doanh Tổng công ty dầu Việt Nam 63 3.2.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng Công ty dầu Việt Nam 93 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM 100 4.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty thời gian tới .100 4.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội nuớc 100 4.1.2 Xu hướng phát triển ngành dầu khí định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty thời gian tới 101 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng công ty dầu Việt Nam 102 4.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động .102 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định .108 KẾT LUẬN 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .115 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích BTC : Bộ tài DTT : Doanh thu HĐKD : Hoạt động kinh doanh LNST : Lợi nhuận sau thuế PV OIL : Tổng Công ty Dầu Việt Nam QĐ : Quyết định QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh TMDV : Thương mại dịch vụ TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động VKD : Vốn kinh doanh VLĐ : Vốn lưu động VCĐ : Vốn cố định 102 Việt Nam phải tiếp tục cam kết với cộng đồng quốc tế gia nhập WTO, đáng ý việc mở rộng thị trường bán lẻ cho nhà đầu tư nước Điều tạo thêm sức ép cho doanh nghiệp nước bị ảnh hưởng lạm phát ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nước ta thời gian tới Trên tình hình chung vậy, hoạt động doanh nghiệp nước bị ảnh hưởng Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm đối tác đầu tư, doanh nghiệp phải động, sáng tạo kinh doanh tận dụng thời thời kỳ khủng hoảng Mặt khác, việc giảm giá số loại vật tư, nguyên liệu chủ yếu ảnh hưởng suy thối kinh tế có số tác động tích cực tới kinh tế hạn chế lạm phát, giảm chi phí đầu vào nhiều doanh nghiệp Đồng thời gói kích cầu Chính phủ tung kết hợp với lãi suất giảm xuống kích thích sản xuất tiêu dùng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động thêm vốn cho sản xuất kinh doanh, trì mở rộng sản xuất Chính phủ thực sách ổn định kinh tế vĩ mơ, kìm chế lạm phát, bình ổn tỷ giá ngoại tệ USD/VND, ổn định giá vàng hình hình sản xuất doanh nghiệp năm 2015 có hội cải thiện phát triển 4.1.2 Xu hướng phát triển ngành dầu khí định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty thời gian tới Trong thời gian qua, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu Tổng công ty tập trung đẩy mạnh kinh doanh dầu thô, sản phẩm dầu, vật tư kỹ thuật dầu khí nhiên liệu sinh học, mở rộng mạng lưới khách hàng nước, không ngừng cải thiện nâng cao hiệu quả, phát triển mạnh mẽ hệ thống bán lẻ Xu hướng phát triển ngành dầu khí nói chung Tổng cơng ty Dầu Việt Nam nói riêng thời gian tới khơng ngừng mở rộng thị phần xăng dầu, chiếm lòng tin khách hàng tiến tới xây dựng PV OIL đoàn kết, phát triển bền vững Xăng dầu ln mặt hàng thiết yếu, đóng góp vào ngân sách nhà nước mức cao Năm 2015 - 2020, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối sản phẩm từ dầu nhiên liệu sinh học, mở rộng mạng lưới khách hàng công nghiệp lĩnh vực đem lợi nhuận cao cho Tổng cơng ty Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 103 Một số tiêu kế hoạch giai đoạn năm 2015 - 2020 Tổng công ty Hội đồng thành viên thông qua: Tổng doanh thu đạt năm khoảng 63.119 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2013, lợi nhuận 400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 380 tỷ đồng phát triển thêm nhiều công ty con, đơn vị trực thuộc… Để việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh mục tiêu chủ yếu đây, Tổng công ty đưa số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung đạo điều hành thời gian tới sau: - Tiếp tục đổi doanh nghiệp, đảm bảo phát huy hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao suất lao động Xây dựng triển khai thực giải pháp chiến lược để phát triển ổn định, bền vững Tổng công ty, đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước khu vực thời kỳ hội nhập - Tích cực triển khai thực công tác đào tạo phát triển nguồn lực người để hoàn thành nhiệm vụ khơng ngừng nâng cao tính chun nghiệp sản xuất kinh doanh Tổng công ty Cơ cấu lại vốn Tổng công ty, tăng vốn điều lệ để phù hợp với đà tăng trưởng phát triển Tổng công ty - Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động SXKD quản lý điều hành Tổng cơng ty Tìm biện pháp đảm bảo công suất, chất lượng, hiệu hoạt động SXCN nhằm không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu Tổng cơng ty - Sắp xếp đổi hoạt động tổ chức Đảng đồn thể quần chúng Tổng Cơng ty đơn vị thành viên, nhằm không ngừng nâng cao lực lãnh đạo cấp uỷ Đảng vai trò tổ chức quần chúng vào việc xây dựng phát triển doanh nghiệp 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng công ty dầu Việt Nam 4.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Do đặc thù kinh doanh nên VLĐ chiếm tỷ trọng chủ yếu cấu vốn Tổng cơng ty, phải kể đến khoản mục khoản phải thu hàng tồn kho, nguyên nhân gây tình trạng ứ đọng vốn Vì vậy, để nâng cao hiệu sử dụng vốn buộc phải đổi hoàn thiện chế quản lý sử dụng VLĐ Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 104 4.2.1.1 Xác định xác nhu cầu vốn lưu động thường xuyên Trước năm tài chính, Tổng Công ty phải tiến hành xác định nhu cầu VLĐ cần dùng nhu cầu điều chỉnh theo tháng, quý cho phù hợp với tình hình thực tế Xác định nhu cầu VLĐ phục vụ sản xuất kinh doanh giúp Tổng công ty chủ động vốn, có kế hoạch phân bổ, sử dụng VLĐ vào khâu q trình ln chuyển vốn phù hợp, có điều chỉnh vốn tình trạng thừa thiếu diễn ra, góp phần nâng cao hiệu sử dụng Việc xác định xác nhu cầu VLĐ quan trọng nhu cầu vốn q cao khơng khuyến khích doanh nghiệp khai thác khả tiềm tàng, khơng tìm biện pháp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu sử dụng vốn, gây nên tình trạng ứ đọng vật tư hàng hóa xác định nhu cầu VLĐ thấp so với thực tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp như: gián đoạn hoạt động kinh doanh, khơng có khả toán hợp đồng ký với khách hàng ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Trên sở nhu cầu VLĐ thường xuyên kỳ kế hoạch vào kế hoạch sản xuất, Tổng công ty xác định kết cấu vốn lưu động hợp lý, nhu cầu VLĐ thường xuyên cho khoản mục theo xu hướng vận động kết cấu VLĐ để xây dựng kế hoạch huy động vốn Mỗi nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn khác nhau, việc huy động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh phải tính tốn cụ thể để có chi phí huy động thấp nhất, hạn chế rủi ro tạo kết cấu vốn hợp lý Trên sở này, phòng kế tốn xác lập kế hoạch nguồn VLĐ, xác định hạn mức tín dụng cần thiết 4.2.1.2 Xác định mức dự trữ tiền hợp lý thời điểm Thực phân tích cho thấy, vốn tiền Tổng công ty năm 2011 18,42% vốn lưu động; năm 2012 16,47% vốn lưu động, năm 2013 14,8% vốn lưu động Nhưng hệ số tốn tức thời Tổng Cơng ty mức thấp (năm 2011 0.212 lần, năm 2012 0.193 lần, năm 2013 0.174 lần ) Việc xác định mức dự trữ tiền hợp lý để tổ chức quản lý sử dụng vốn tiền có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh Tổng cơng ty nói chung hiệu sử dụng vốn nói riêng Lượng vốn tiền vừa đủ đảm bảo Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 105 nhu cầu chi thường xuyên doanh nghiệp, giúp Tổng công ty tận dụng hội thuận lợi kinh doanh chủ động hoạt động toán, chi trả; đồng thời làm giảm chi phí lưu giữ tiền mặt Mức trữ tiền mặt phải vào kế hoạch chi thường xuyên, cân đối khoản phải thu, phải trả kỳ Để quản lý tốt vốn tiền, phòng kế tốn tài cần lập kế hoạch thu chi theo tuần, tháng, quý, năm để Tổng công ty chủ động nguồn tiền mặt, đưa mức dự trữ hợp lý thời điểm Trên sở kế hoạch lập, phận tài so sánh với thực tế phát sinh để tìm nguyên nhân chênh lệch, cố gắng hạn chế khoản chi lớn, bất thường so với kế hoạch, thường xuyên cân đối thu chi Nếu thấy bội thu sử dụng tiền để đầu tư ngắn hạn mang lại doanh lợi cho Tổng cơng ty thấy bội chi có biện pháp thích hợp bổ sung vốn gia hạn nợ 4.2.1.3 Nâng cao hiệu quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng Các khoản phải thu, chủ yếu phải thu khách hàng Tổng Cơng ty (do thực sách bán hàng chậm trả) chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản lưu động Vì quản lý tốt khoản phải thu biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Vòng quay khoản phải thu Tổng Cơng ty có xu hướng tăng liên tục giai đoạn 2011-2013, năm 2011 Tổng công ty 94 ngày thu tiền hàng đến năm 2013, Tổng Công ty phải 102 ngày thu tiền hàng tức thời gian khách hàng chiếm dụng vốn Tổng Công ty ngày cao; yêu cầu thị trường, tồn kho dự trữ theo quy định Chính phủ Tổng công ty, Tổng Công ty phải nhập hàng theo kế hoạch định, điều kéo theo yêu cầu phải có lượng tiền để khơng ảnh hưởng đến việc nhập hàng, thời điểm lượng tiền Tổng Cơng ty khơng đủ đó, Tổng Công ty phải vay ngân hàng để bổ sung vào lượng tiền có, điều đương nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh làm tăng chi phí sử dụng vốn Vì vậy, Tổng công ty cần phải đổi chế quản lý công nợ nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ từ khách hàng, đối tác, giảm thiệt hại bị chiếm dụng vốn Mặt khác, Tổng công ty cần cải thiện công tác thu hồi công nợ để lành mạnh hố tình hình tài Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 106 chính, tăng khả tốn, đảm bảo uy tín Tổng cơng ty trước tổ chức tín dụng, nhà cung cấp nhà đầu tư Về nội dung đổi mới, Tổng công ty cần đề cập tới số điểm chủ yếu sau: + Xây dựng hạn mức tín dụng cho cán kinh doanh: Tổng công ty phải tiến hành xây dựng mức tín dụng cho cán kinh doanh, phận, đơn vị Định kỳ, hàng năm, hạn mức nên rà soát, đánh giá lại sở phân tích kỹ thơng tin điều chỉnh thấy khơng hợp lý Có biện pháp xử lý cán kinh doanh có cơng nợ q hạn cơng nợ khơng có khả thu hồi Bên cạnh đó, cán kinh doanh phải lập kế hoạch thu hồi công nợ hàng tuần cung cấp kế hoạch cho cán kế toán theo dõi, kiểm tra, đốc thúc + Xây dựng sách bán chịu thích hợp đồng cho hệ thống cơng ty con: - Với khách hàng mua hàng không thường xuyên với khối lượng nhỏ, tiếp tục thực sách “mua đứt bán đoạn”, khơng để nợ cung cấp chiết khấu mức thấp với khách hàng nhỏ thường xuyên - Với khách hàng lớn, trước ký hợp đồng, Tổng công ty cần phân loại khách hàng, xây dựng khung tương đối lượng hàng tiêu thụ, khả tốn từ áp mức chiết khấu sách ưu bán hàng khác để kích thích thu hút khách hàng đến với Tổng công ty ngày nhiều Khi ký kết hợp đồng, Tổng công ty cần quy định điều khoản chặt chẽ loại hàng, điều kiện giao nhận, giá cả, đặc biệt thời hạn, phương thức tốn, hình thức xử phạt vi phạm hợp đồng thường xuyên theo dõi sát sao, đôn đốc khách hàng, đối tác thực theo hợp đồng Việc áp dụng hình thức phạt vi phạm hợp đồng ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm khách hàng việc thực điều khoản hợp đồng Bên cạnh cần có ràng buộc bán chậm trả để lành mạnh hoá khoản nợ như: yêu cầu ký quỹ, bảo lãnh Bên thứ ba (ngân hàng) +Kiểm soát nợ phải thu: Tổng Công ty cần mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, xếp khoản phải thu theo tuổi Như vậy, Tổng công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để có biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền Ngồi ra, Tổng Cơng ty cần cập nhật tình hình hoạt động khách hàng để nắm bắt khả toán khách hàng Định kỳ Tổng cơng ty Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 107 cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian tốn, tránh tình trạng để khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi Bên cạnh đó, việc áp dụng chiết khấu tốn cách linh hoạt biện pháp để sớm thu hồi nợ Trong trường hợp khách hàng nợ hạn, Tổng cơng ty cần tìm hiểu tình hình, ngun nhân chủ quan, khách quan để phân loại tìm biện pháp xử lý phù hợp như: gia han nợ, thoả ước xử lý nợ, giảm nợ yêu cầu quan có thẩm quyền can thiệp Đối với khách hàng uy tín, truyền thống, trường hợp họ tạm thời có khó khăn tài áp dụng biện pháp gia hạn nợ, thỏa thuận xử lý nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sẵn có nhờ quan chức can thiệp theo giao ước hợp đồng áp dụng biện pháp khơng mang lại kết Còn khách hàng cố ý khơng tốn chậm trễ việc tốn Tổng cơng ty cần có biện pháp dứt khốt nhờ đến can thiệp kinh tế để giải khoản nợ Ngồi ra, Tổng Cơng ty cần thường xun rà sốt, đối chiếu tốn cơng nợ để tránh bị chiếm dụng vốn, đảm bảo khả tốn, có góp phần đẩy nhanh vòng quay vốn, tăng hiệu sử dụng VLĐ 4.2.1.4 Đảm bảo lượng hàng tồn kho hợp lý cho sản xuất, tiêu thụ, giảm thiểu chi phí lưu kho Việc hàng tồn kho năm năm phân tích chiếm tỷ trọng tương đối cao tổng vốn lưu động Tổng Cơng ty cho thấy lượng hàng hóa mua tồn đọng kho nhiều Vì vậy, Tổng Cơng ty cần có biện pháp đảm bảo lượng tồn kho hợp lý, giảm thiểu chi phí: - Xác định nhu cầu dự trữ hàng hóa hợp lý cho nhu cầu kinh doanh: Tổng Công ty cần lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cáo, chi tiết số lượng theo tuần, tháng, quý Tổng Công ty cần xây dựng mức dự trữ loại vật tư, hàng hóa, thường xun phân tích để đánh giá mức dự trữ phù hợp với hoạt động Tổng công ty việc dự trữ theo quy định Chính phủ Việc dự trữ lớn gây tốn chi phí, ứ đọng vốn dự trữ q làm gián đoạn hoạt động doanh nghiệp kéo theo nhiều hậu Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 108 khác Xác định nhu cầu hàng tồn kho giúp cho Tổng Công ty quay vòng sản phẩm hàng hóa lưu thơng nhanh hơn, thúc đẩy bán hàng Vì vậy, để cơng tác dự trữ hàng tồn kho hợp lý quan trọng phải thực tốt công tác dự báo thị trường, phân tích tính tốn biến động giá thị trường Cụ thể, phận kế hoạch lập kế hoạch dự trữ tiết, cụ thể, đảm bảo sát với thực tế để hạn chế tới mức thấp số vốn dự trữ, đồng thời xác định thời điểm dự trữ hàng tốt Bên cạnh đó, phận tài có kế hoạch tìm nguồn tài trợ tương ứng - Bảo quản tốt hàng tồn kho: Hàng tháng, kế tốn hàng hóa cần đối chiếu sổ sách, phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn Đây mặt hàng dễ cháy nổ nên lưu ý cần đảm bảo an tồn phòng cháy chữa cháy Luân chuyển bể hợp lý để đảm bảo chất lượng thuận tiện cho việc xuất nhập hàng 4.2.1.5 Thường xuyên kiểm tra việc thực hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng Cơng ty cần có bảng theo dõi, lập kế hoạch cho tiêu đánh giá hiệu sử dụng VLĐ cần đạt được, định kỳ đánh giá tiêu (có thể hàng tháng hàng quý), so sánh với kế hoạch, phân tích, đánh giá tình hình, tìm hiểu ngun nhân Nếu kết đạt kế hoạch vượt kế hoạch cần khen thưởng kịp thời, khuyến khích người lao động Trong trường hợp ngược lại kịp thời có biện pháp chấn chỉnh hoạt động, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tăng tỷ suất lợi nhuận VLĐ Để góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ cần lưu ý đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn khâu trình sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tăng doanh thu kỳ Để thực biện pháp này, phận tài phải phát huy vai trò chủ đạo công tác lập kế hoạch, dự báo, tham mưu cho Ban Tổng giám đốc, thường xuyên cập nhất, thống kê, phân tích số liệu theo kỳ để tổng hợp, so sánh kỳ làm sở cho cơng tác lập kế hoạch 4.2.1.6 Bảo tồn vốn lưu động Tổng Cơng ty phải tự bảo tồn VLĐ trình sản xuất kinh doanh sở mức tăng, giảm giá TSLĐ thực tế tồn kho thời điểm có thay đổi giá Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 Định kỳ tháng, quý, năm Tổng Công ty phải xác định khoản chênh lệch giá TSLĐ có Tổng Công ty, bao gồm khâu: vật tư dự trữ, thành phẩm (tính theo giá thành) để bổ sung VLĐ Các khoản chênh lệch giá xác định trường hợp thay đổi giá Bộ tài quy định loại vật tư mua vào sở giá thoả thuận thị trường Tổng số chênh lệch giá (sau bù trừ khoản chênh lệch tăng giảm) hạch toán bổ sung nguồn vốn lưu động 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 4.2.2.1 Tăng khả sinh lời từ khoản đầu tư tài dài hạn Trong tổng tài sản dài hạn Tổng cơng ty đầu tư tài dài hạn chiếm tỷ trọng cao (năm 2011 74,01%, năm 2012 69,78%, năm 2013 72,85%) Tuy nhiên, việc sinh lời từ khoản đầu tư dài hạn lại thấp, không đem lại hiệu mong đợi Vì vậy, Tổng cơng ty cần thực số biện pháp sau để cải thiện tình hình trên: + Cơ cấu lại khoản đầu tư tài chính, liên doanh liên kết vào cơng ty khác Bổ sung vốn đầu tư vào công ty có kết kinh doanh tốt, xu hướng phát triển tăng cao Bên cạnh đó, Tổng cơng ty cần xem xét lại khoản đầu tư đầu tư vào công ty mà sức sinh lời thấp khơng sinh lời, rút vốn tình hình khơng khả quan + Đầu tư vào cơng ty có tiềm đem lại kết sản xuất kinh doanh cao, tương lai có xu hướng phát triển tốt + Tổng công ty cần tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán, đầu tư vào loại chứng khoán đem lại lợi nhuận cao để kiếm lời 4.2.2.2 Nâng cao hoạt động đầu tư đổi tài sản cố định Đầu tư đổi tài sản cố định yêu cầu cấp bách cần thiết để Tổng cơng ty nâng cao lực sản xuất, tăng cường tính cạnh tranh đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng nước Trong năm qua Tổng công ty quan tâm đến vấn đề này, việc đầu tư TSCĐ tương đối tốt với tỷ lệ giá trị lại TSCĐ tổng nguyên giá 59% vào năm 2013 Tuy nhiên, khoa học cơng nghệ ngày nâng cao nhanh chóng đổi mới, vậy, Tổng công ty cần áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 110 doanh để đạt lợi nhuận cách tối đa Để thực điều này, Tổng công ty cần thực biện pháp sau: - Thường xuyên đánh giá lại tài sản cố định để nắm xác giá trị tài sản cố định phạm vi tồn Tổng cơng ty để từ có định đầu tư phù hợp - Xem xét đầu tư TSCĐ có hàm lượng công nghệ cao, thay thiết bị lỗi thời, lạc hậu, suất thấp + Bảo toàn vốn cố định mặt vật Trong trình sử dụng, Tổng công ty phải quản lý chặt chẽ, không làm mát tài sản cố định Mọi tài sản cố định Tổng cơng ty phải có hồ sơ theo dõi quản lý riêng Cuối quý, năm tài chính, Tổng cơng ty phải tiến hành kiểm kê tài sản cố định Mọi trường hợp thừa, thiếu tài sản cố định phải lập biên bản, tìm nguyên nhân có biện pháp xử lý + Bảo tồn vốn cố định mặt giá trị Phải đánh giá giá trị tài sản cố định nhằm xác định xác quy mơ vốn bảo tồn Lựa chọn phương pháp khấu hao xác định khấu hao thích hợp Nguyên tắc chung mức khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với hao mòn thực tế Nếu khấu hao thấp mức hao mòn thực tế không đảm bảo thu hồi vốn tài sản cố định hết thời hạn sử dụng Ngược lại làm tăng chi phí cách giả tạo, làm giảm lợi nhuận Tổng công ty Kịp thời lý tài sản cố định không cần dùng hư hỏng, không dự trữ mức tài sản cố định chưa cần dùng Đánh giá xác mức độ hao mòn hữu hình vơ hình tài sản cố định, từ chủ động xây dựng thời gian khấu hao thích hợp, ý đến khấu hao nhanh nhằm thu hồi vốn nhanh nhằm giảm hao mòn vơ hình lớn tiến khoa học kỹ thuật phát triển nhanh Khi xây dựng biểu thời gian khấu hao thích hợp cần kiên thực khấu hao xác 4.2.3 Một số giải pháp chung để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 111 Để nâng cao hiệu vốn kinh doanh Tổng công ty thời gian tới, Tổng công ty cần thực số giải pháp chung sau đây: + Hồn thiện tổ chức hoạt động cơng tác tài Tổng công ty cách chuyên nghiệp Hiện Ban tài - kế tốn Tổng cơng ty chủ yếu làm nhiệm vụ kế tốn Cơng tác tài Tổng cơng ty yếu chưa chun nghiệp, chưa thể giúp lãnh đạo Tổng công ty việc định việc huy động sử dụng vốn cách có hiệu Nhu cầu cần phải có phận tài riêng cần thiết Bộ phận tài cung cấp cho lãnh đạo Tổng cơng ty thông tin đầy đủ để định tài Chức phận tài là: - Thu thập số liệu từ ban kế tốn phân tích tình hình sản xuất kinh doanh Tổng công ty thời gian vừa qua, tổng hợp số liệu tình hình tài Tổng cơng ty - Phân tích tài Tổng cơng ty, tìm hiểu nguyên nhân đánh giá nguyên nhân cách rõ ràng chi tiết - Lập kế hoạch tài dài hạn Tổng cơng ty theo định hướng chiến lược phát triển Tổng cơng ty thời gian tới - Phân tích hiệu đầu tư Nghiên cứu, phân tích, đánh giá giúp cho lãnh đạo Tổng công ty định đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn dài hạn, dự án đầu tư, phương án đầu tư Tổng công ty đạt hiệu cao - Lập kế hoạch huy động vốn tương ứng với kế hoạch huy động vốn, tính tốn chi phí sử dụng vốn thiết lập cấu vốn tối ưu cho Tổng công ty + Tăng cường hệ thống kiểm soát quản trị Trong hệ thống quản lý kinh tế, hệ thống kiểm sốt quản trị khơng phải vấn đề mới, mang ý nghĩa quan trọng, có ảnh hưởng đến hiệu quản lý doanh nghiệp, Bằng cách xác định hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động hệ thống quản lý, hệ thống kiểm sốt quản trị có tác dụng thiết thực việc hoàn thiện chế quản lý tài Tổng cơng ty nói chung chế quản lý, huy động sử dụng vốn Tổng cơng ty nói riêng Để xây dựng Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 112 hệ thống kiểm sốt quản trị có hiệu quả, Tổng công ty cần tập trung vào nội dung sau: - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý có hiệu quả: Nội dung thơng tin truyền tải qua hệ thống thông tin quản lý bao gồm vấn đề tình hình tài tình hình hoạt động Tổng cơng ty Các thơng tin hệ thống cần phải phân quyền truy cấp báo cáo theo cấp quản lý, đảm bảo yêu cầu đạo thống bảo mật thông tin Đồng thời, Tổng công ty cần xây dựng quy chế làm việc hệ thống thông tin quản lý để kiểm soát việc sử dụng xử lý thông tin người sử dụng thường xuyên, liên tục Hệ thống thông tin quản lý giúp nhà quản lý nâng cao khả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt cố xẩy gây gián đoạn hoạt động sản xuất, tình trạng thừa, thiếu hàng dự trữ, tăng cường khả giám sát chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ hiểu biết khách hàng hạn chế rủi ro xảy - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý phải biết kết hợp với việc đẩy mạnh công tác đào tạo kỹ phân tích kinh doanh tài doanh nghiệp Lực lượng cán Tổng công ty có khả phân tích tình hình tài Tổng cơng ty yếu Nếu lực lượng có khả phân tích tốt dự báo tình hình sản xuất kinh doanh Tổng cơng ty tốt, công cụ quan trọng giúp Tổng công ty xác định chiến lược kinh doanh, tận dụng kịp thời hội phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho Tổng công ty - Tăng cường khả kiểm sốt tài nội Tổng cơng ty tiến hành đánh giá, kiểm soát hoạt động Tổng cơng ty thơng qua tiêu tài vốn, khả sinh lời, khả toán, cấu vốn,… vậy, ban lãnh đạo Tổng cơng ty cần có phối hợp chặt chẽ với phòng tài phận khác có liên quan để có đạo đắn chi tiết, rõ ràng Như vây, hệ thống kiểm sốt quản trị khơng cơng cụ hữu hiệu tác động tích cực tới trình đổi chế huy động vốn sử dụng vốn Tổng cơng ty mà thúc đẩy q trình cấu lại Tổng cơng ty theo mơ hình quản trị Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 đại, đáp ứng nhu cầu phát triển Tổng công ty phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế nước ta + Kế hoạch hoá đầu tư sở vật chất kỹ thuật: Việc lập kế hoạch cho đầu tư sở vật chất kỹ thuật khâu quan trọng chế quản lý Tổng công ty nói chung chế quản lý vốn nói riêng Bởi vì, sở kế hoạch đưa ra, Tổng cơng ty có lựa chọn đưa định hướng đầu tư hiệu phù hợp với tình hình tài định hướng phát triển cơng ty Vì vậy, Tổng cơng ty phải vào chiến lược dài hạn phát triển kinh tế tình hình tài thực tế, từ có kế hoạch cụ thể triển khai tránh chồng chéo ảnh hưởng đến nguồn vốn + Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý Đây khâu then chốt công tác quản lý nói chung q trình đổi cơng tác tổ chức máy nói riêng, đồng thời tác động trực tiếp tới công tác quản lý vốn công ty Về bản, Tổng cơng ty thực đào tạo bồi dưỡng cho cán lãnh đạo quản lý sau: - Xây dựng sách đào tạo để giúp cán phát triển lực chun mơn, khả thích ứng tính động sáng tạo - Có kế hoạch thực việc đào tạo cán cán lãnh đạo quản lý với trường đại học, trung tâm đào tạo, thường xun có khố học nâng cao lực trình độ quản lý, chun mơn nghiệp vụ, tiếp cận với kiến thức ngày phát triển nay, có sách tuyển dụng hợp hợp lý để tuyển chọn người có lực - Đổi công nghệ quản lý, xây dựng quy chế đánh giá nhận xét cán sách đãi ngộ nhằm kích thích sản xuất, nâng cao suất lao động khuyến khích nhân tài - Thực sách tiết kiệm chi tiêu, tránh lãng phí nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm chi phí ngun vật liệu, điện năng, nhân cơng, tối ưu hố lượng dự trữ hàng tồn kho Khơng ngừng cải tiến kỹ thuật, đổi công nghệ sản xuất, tăng hiệu sản xuất kinh doanh + Chú trọng đến chiến lược xây dựng trì thương hiệu Tổng cơng ty Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 Đây chiến lược lâu dài gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thương hiệu Tổng công ty hàm chứa văn hố Tổng công ty, thể tác phong, ý thức làm việc người Tổng công ty, thể mơi trường làm việc, quy trình làm việc Thương hiệu Tổng công ty gắn liền với thương hiệu sản phẩm Tổng công ty + Đẩy nhanh công tác tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn Doanh thu tiêu thụ sản phẩm biểu tổng giá trị loại sản phẩm, hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp bán thời kỳ định Là phận chủ yếu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trên góc độ tài doanh nghiệp trình tiêu thụ trình thu hồi vốn, có tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp có nguồn để bù đắp chi phí bỏ trình sản xuất kinh doanh, thực nghĩa vụ với nhà nước, trả lương cho công nhân viên, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất trang trải khoản nợ khác Nếu hàng hóa sản xuất chậm tiêu thụ bị ứ đọng không tiêu thụ gây tình hình tài căng thẳng cho Tổng cơng ty Càng tiêu thụ nhiều sản phẩm, thu hồi vốn nhanh tăng doanh thu, sở để tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Để quản lý tài tốt lành mạnh, Tổng công ty cần nghiêm chỉnh chấp hành thực quy định thực hành tiết kiệm nhà nước, chống lãng phí, nâng cao hiệu quản lý sử dụng tài sản doanh nghiệp, tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát, phân tích tình hình tài doanh nghiệp, thực tốt việc dự báo tình hình vốn, chi phí, doanh thu lợi nhuận đạt được, làm chắn cơng tác quản lý tài Tổng cơng ty tốt hơn, hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao, tình hình tài ngày lành mạnh Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 KẾT LUẬN Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng công ty quan trọng bối cảnh cạnh tranh ngày khốc liệt Trong năm gần đây, Tổng công ty dầu Việt Nam có kết kinh doanh khơng tốt, doanh thu cao chi phí lớn khơng đem lại lợi nhuận Với xu hội nhập cạnh tranh ngày khốc liệt để phát triển thành doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng quốc tế, Tổng công ty dầu Việt Nam cần tổ chức việc sử dụng vốn kinh doanh cách khoa học hợp lý, điều hành hoạt động SXKD linh hoạt, hiệu giúp Tổng công ty phát triển ổn định bền vững Vì đề tài: "Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh PV OIL" đặt với nhiều nội dung cần nghiên cứu vấn đề thiết thực mặt lý luận thực tiễn Luận văn nghiên cứu, làm rõ lý luận hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp; Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng Công ty Dầu Việt Nam Qua nghiên cứu thực tiễn sử dụng vốn Tổng Công ty, tác giả đưa nhận định thực trạng, số tồn công tác sử dụng vốn Tổng Cơng ty, qua đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng Công ty Dầu Việt Nam Trong khuôn khổ giới hạn, kết nghiên cứu đề tài không tránh khỏi hạn chế định nhìn nhận, đánh giá tác giả hạn chế Với hướng dẫn tận tình PGS,TS Nguyễn Trọng Thản với kiến thức học tập, nghiên cứu kinh nghiệm công tác, tác giả mong muốn đóng góp phần vào việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng công ty Dầu Việt Nam Rất mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học độc giả có quan tâm để luận văn hồn thiện Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2008), Phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2011), Giáo trình Quản trị Kinh doanh, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Phan Đức Dũng (2009), Giáo trình Phân tích báo cáo tài định giá giá trị doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê Phạm Vãn Được, Đặng Kim Cương (2003), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất thống kê Phạm Ngọc Kiểm (2009), Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá HQSXKD doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Khoa học xã hội Nguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển (2008), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Nguyễn Ngọc Mai (2011), Giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Nguvễn Công Như, Phạm Ngọc Kiểm (2008), Thống kê doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Ngọc Quang (2011), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất tài 10 Tài liệu kế tốn tài Tổng cơng ty dầu Việt Nam năm 20112013 11 Vương Tồn Thun (2001), Bài giảng mơn Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Trường Đại học Hàng Hải 12 Phạm Quang Trung (2009), Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... tiễn vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh PV OIL Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn. .. Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng công ty dầu Việt Nam 102 4.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động .102 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn. .. nghiên cứu tình hình sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn kinh doanh PV OIL 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Phân tích tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh PV OIL - Phạm vi thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại PV oil , Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại PV oil

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay