Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống trong hệ thống hang động vườn quốc gia phong nha kẻ bàng, tỉnh quảng bình

88 8 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ HẢI YẾN KHẢO SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG TRONG HỆ THỐNG HANG ĐỘNG VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MƠI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Howarth (1983) [15] khu hệ động vật sống hang động không đa dạng số loài số lượng cá thể mà đặc trưng hình thái mang tính đặc hữu cao Do cách biệt với mơi trường bên ngoài, với khác biệt chế độ ánh sáng ẩm độ, hình thành lồi chun biệt thích nghi với điều kiện sống hang động Chính vậy, nhiều lồi ghi nhận hang động khắp nơi giới Khu hệ động vật hệ thống hang động Việt Nam đánh giá phong phú, với nhiều loài chưa khám phá Một khảo sát sơ nhện hang động Việt Nam TS Phạm Đình Sắc hang nhỏ khu vực phía bắc Việt Nam ghi nhận 30 loài cho khoa học (Lin, Phạm Li, 2009 [30]) Với hàng trăm hang động phát khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, xem bảo tàng thiên nhiên sống, nơi cư trú nhiều lồi động vật khơng xương sống địa đặc biệt chưa nghiên cứu Trong thời gian gần đây, loài bọ cạp đặc hữu phát hang động khu vực nghiên cứu (Lourenco & Pham, 2010, 2012) [28][29] Bên cạnh đó, nhiều lồi sinh vật hang động bị đe dọa tác động người, có nguy biến khơng bảo tồn Do nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, nhiều hang động khai thác, phục vụ hoạt động du lịch Sự phát triển du lịch không phá vỡ cấu trúc tự nhiên hang mà ảnh hưởng đến khu hệ động vật sống hang động Việc điều tra, khảo sát khu hệ số nhóm động vật hệ thống hang động khu vực Phong Nha Kẻ Bàng làm sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học thực cần thiết, hướng dẫn PGS.TS Trần Văn Điền thực đề tài: “Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống hệ thống hang động Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình” Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát: Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống hang động làm sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học hệ thống hang động Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu cụ thể: Thống số loài động vật không xương sống phổ biến hang động thuộc khu vực Vườn Quốc gia Phong NhaKẻ Bàng Khảo sát phân bố loài động vật không xương sống phổ biến hang động thuộc khu vực Vườn Quốc gia Phong NhaKẻ Bàng Đánh giá ảnh hưởng tác động người đến giá trị đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu Đề xuất giải pháp quản lý hang động để bảo tồn giá trị đa dạng sinh học hang động khu vực nghiên cứu Yêu cầu đề tài Thu thập thơng số lồi động vật không xương sống phổ biến hang động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Đánh giá ảnh hưởng tác động người đến giá trị đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu Đề xuất giải pháp quản lý hang động để bảo tồn đa dạng sinh học hang động Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Ý nghĩa đề tài Ý nghĩa khoa học Đề tài cung cấp thêm liệu nhóm động vật khơng xương sống hang động Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Ý nghĩa thực tiễn Đề tài làm sở cho công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học hang động Vườn Quốc gia Phong NhaKẻ Bàng CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài Do cách biệt với mơi trường bên ngồi với trình hình thành gắn liền với lịch sử vỏ trái đất hình thành nên hệ sinh thái đặc biệt hang động Những khám phá giới lòng đất ngày gây nhiều ấn tượng ý người Hệ thống hang động giới giá trị lịch sử, địa chất, địa mạo, giá trị du lịch…mà mang nhiều ý nghĩa sinh học Các nghiên cứu đa dạng sinh học hang động khơng giới mẻ Việt Nam Với điều kiện sinh thái đặc biệt thiếu ánh sáng, nhiệt độ độ ẩm khơng khí ổn định, nên hệ sinh thái hang động tách rời hẳn so với hệ sinh thái mặt đất Do để thích nghi với mơi trường sống này, lồi sinh vật hình thành đặc điểm thích nghi với điều kiện sống hang động Vì vậy, có nhiều lồi nghi nhận hang động khắp nơi giới Tuy nhiên tính chất đặc biệt mơi trường sống, sinh vật đặc biệt nhạy cảm với tác động bên cần tác động bất lợi nhỏ phá vỡ cấu trúc quần thể ban đầu Nước ta nằm vòng đai khí hậu nhiệt đới, có tính đa dạng sinh học cao, hệ thống hang động Việt Nam phong phú khu hệ sinh vật hang động nước ta đánh giá đa dạng Tuy nhiên nghiên cứu đa dạng sinh học hang động Việt nam ít, đặc biệt lớp hình nhện hang động Với quần thể nhiều hang động lớn nhỏ phát khu vực Phong Nha, Kẻ Bàng, coi kỳ quan tạo hóa ban tặng, bảo tàng thiên nhiên sống nhiều loài sinh vật hang động thực thu hút giới khoa học, có chuyên gia nghiên cứu hình nhện Đặc biệt năm 2010, giống bọ cạp Vietbocap Lourenco & Pham phát hiện, gồm loài mới cho khoa học Vietbocap canhi tìm thấy động Tiên Sơn năm 2010 Vietbocap thienduongensis động Thiên Đường năm 2012 (Lourenco & Pham, 2012) [28] Những phát hiên đóng góp phần quan trọng vào tính đa dạng hệ sinh thái hang động Phong Nha Kẻ Bàng Tuy nhiên, nhu cầu phát triển kinh tế địa phương nên nhiều hang động khai thác, phục vụ hoạt động du dịch Những tác động nguời phá vỡ cấu trúc tự nhiên ảnh hưởng đến quần thể sinh vật sống hang Vì việc điều tra đa dạng thành phần phân bố lồi động vật khơng xương sống hang quan trọng, khơng đánh giá tính đa dạng sinh học hang động mà sở cho nghiên cứu đánh giá tác động người đến tính đa dạng sinh học hang động 1.2 Giới thiệu chung động vật không xương sống hang động Trong hang động, chủ yếu xuất nhóm lớp hình nhện lớp trùng, chiếm ưu lồi thuộc lớp hình nhện Lớp hình nhện (Arachnida) thuộc ngành chân khớp (Arthropoda), bao gồm 10 bộ: Amblypygi, Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpioné, Scorpionida, Ricinulei, Schizomida, Solifugae Uropygi Trên giới có khoảng 93.000 lồi mơ tả, thuộc 640 họ, 9.000 (Harvey, 2003; Patrick, 1999; Fet et al., 2000) Trong nhện Araneae có số lồi cao (37.596 lồi), Opiliones (5.000 loài), Pseudoscorpiones (3261 loài), Scorpiones (1340 loài), Solifugae (1084), Amblypygi (142 loài), Schizomida (237 loài), Palpigradi (78 loài), Uropygi (101 lồi), Ricinilei (55 lồi).[14][21][23] Lớp hình nhện nhóm động vật chân khớp cổ có tính đa dạng sinh học cao Những hóa thạch cho thấy hình nhện số động vật đầu tiền sống cạn, cách gần 400 triệu năm trước Chúng phân bố nơi:trong nhà, hang, rừng, nước Trong hang (11%): 19 loài troglophiles (50%), 15 loài vãng lai accidental (32%).[26] Những điều tra có hệ thống tồn diện tiến hành năm 1986 1997 với toàn hệ thống 22 hang động công viên Horne Vancouver thuộc Canada; đưa danh sách 191 nhóm lồi, có 10 lồi Các vùng cửa hang vùng có độ đa dạng lồi cao tương đồng với mơi trường bên ngồi ánh sáng, độ ẩm Vùng chuyển tiếp với nhóm lồi thuộc Diptera chiếm ưu thế, tiếp nhện Aranae cánh cứng Coleoptera Ở vùng tối, nhóm lồi thuộc Colembola, Symphyla chiếm ưu thế, Diplura, Acarina, Diptera.[13] Thời gian gần đây, hình nhện hang động tập trung khám phá Trong năm từ 200 –2011, có 100 lồi nhệ cho khoa học tìm thấy hang động Trung Quốc (http://www.ChineseSpecies.com)[19] Nhiều lồi bọ cạp tìm thấy hang động Lào (Lourenco, 2005, 2012), Afghanistan (Soleglad, Kovarik & Fet, 2012); Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Việt Nam (Fet, 2012) Đặc biệt họ nhện phát hang động vùng Klamath-Siskiyou thuộc California, Hoa Kỳ (Griswold, Audisio & Ledford, 2012) [20][24][25] 1.3.Tình hình nghiên cứu Việt Nam Nghiên cứu đa dạng động vật không xương sống hang động, đặc biệt hình nhện hướng nghiên cứu Việt Nam Công bố hình nhện hang động Tshurusaki (1995) Tác giả phát giống hình nhện chân dài cho khoa học (thuộc Opiliones) hang Sửng Sốt, Vịnh Hạ Long.[22] Năm 2009, sáu loài nhện phát hang động hai Vườn Quốc Gia Cúc Phương tỉnh Ninh Bình Cát Bà tỉnh Hải Phòng (Lin & Pham & Li, 2009) Năm 2010, thêm loài nhện phát Vườn Quốc gia Cát Bà Hải Phòng (Liu, Li & Pham, 2010b) [29][30] Năm 2010, giống bọ cạp Vietbocap Lourenco and Pham phát hiện, gồm loài cho khoa học Vietbocap canhi tìm thấy động Tiên Sơn năm 2010 Vietbocap thienduongensis động Thiên Đường năm 2012 (Lourenco & Pham, 2010, 2012) [28] Những nghiên cứu bước đầu khu hệ động vật chân khớp hang động Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ tác giả Phạm Đình Sắc Phùng Thị Hồng Lưỡng cho thấy có động vật chân khớp mặt hang, Cánh cứng Coleoptera, Cánh thẳng Orthoptera, Gián Blattodea, Hai cánh Diptera, Cánh màng Hymenoptera, Đuôi bật Collembola (thuộc lớp Côn trùng Insecta); Nhện Araneae Chân dài Opiliones (thuộc lớp Hình nhện Arachnida) Đồng thời tác giả đưa bảng phân bố vùng hang (vùng sáng, vùng chuyển tiếp vùng tối)[7] Nghiên cứu bước đầu nhện hang động khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình, tác giả Phạm Đình Sắc cs khu hệ nhện hang động tiềm ẩn nhiều điều lạ, cần khám phá (Phạm Đình Sắc cs, 2012) [8][28] Năm 2015, Cơng bố ba loài nhện cho khoa học phát Phong Nha Kẻ Bàng Các loài nhện phát TS Phạm Đình Sắc thuộc Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Mô tả ba lồi cơng bố Tạp chí Quốc tế uy tín Zootaxa, 3909(1): 82pp (monograph, tháng năm 2015) Ba lồi nhện thuộc họ Pholcidae mơ tả dựa mẫu vật thu thập hang Tượng, động Thiên Đường hang Bảy Tầng Trước đó, năm 2010 2012, TS Phạm Đình Sắc cộng phát công bố giống loài bọ cạp hang động khu vực Phong Nha Kẻ Bàng Các loài phát có đời sống chun biệt mơi trường hang động, đặc hữu cho Việt Nam *Loài Pholcus bifidus sp.nov Loài Pholcus bifidus phát hang Tượng, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Đây lồi sống chun biệt mơi trường hang động, loài đặc hữu cho Việt Nam Loài khác biệt với tất loài khác thuộc giống Pholcus có mặt mấu lồi chân kìm đực, gai sinh dục dài nhọn, cong, hóa kitin cứng; quan sinh dục nhơ hẳn ngồi Hình 1.1 Lồi Pholcus caecus sp.nov.[6] *Loài Pholcus caecus sp.nov Loài Pholcus caecus phát động Thiên Đường, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Đây lồi sống chun biệt mơi trường hang động, lồi đặc hữu cho Việt Nam Loài nhện phân biệt với lồi khác giống Pholcus kích thước thể nhỏ; nhện khơng có mắt; xuất đôi sừng cong sắc nhọn mặt giáp đầu ngực Hình 1.2 Lồi Khorata protumida sp.nov[6] *Lồi Khorata protumida sp.nov Loài Khorata protumida phát hang Bảy Tầng, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Đây có đời sống chun biệt mơi trường hang động, lồi đặc hữu Việt Nam Loài giống loài Khorata khammouan Huber, 2005 khác lồi Khorata khammouan có la mel tạo hình vòm tổ tò vò hàm đực; có mấu lồi hàm trên; cửa ngồi phận sinh dục hóa kitin cứng, rõ thành bờ  Có  Khơng Theo ơng/bà lồi động vật khơng xương sống có cần bảo vệ hay khơng?  Có Khơng  Thu nhập Ơng/bà từ nghề ?  Cơng nghiệp- Kinh doanh nghiệp  Lâm nghiệp  Nông 10 Công việc sản xuất ơng/bà có phụ thuộc vào đất rừng khơng?  Có Khơng  11 Đánh giá ông/bà lượng khách du lịch đến với Vườn Quốc gia Phong NhaKẻ Bàng năm ?  Giảm Tăng  hay 12 Ơng/bà có thấy khách du lịch mua lâm sản (gỗ, cây, hoa rừng) thịt thú rừng khơng?  Có  Khơng 13 Thơn, xã ơng/bà có quy định khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng không?  Có Khơng  14 Ơng/bà cho biết cán kiểm lâm, cán bảo vệ Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng có hướng dẫn người dân khách du lịch bảo vệ đa dạng sinh học không ?  Có Khơng  15 Ơng/bà cho biết Vườn Quốc gia Phong NhaKẻ Bàng có tổ chức chương trình giáo dục mơi trường, hoạt động bảo vệ rừng bảo vệ động thực vật quý khơng?  Có Khơng  Nếu có Ơng/bà có tham gia chương trình khơng?  Có  Khơng 16 Để bảo vệ lồi động thực vật quý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng Ơng/bà có kiến nghị biện pháp gì? ………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………… …………………….…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người vấn XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ c lậ p – Tự – Hạ nh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA (Mẫu phiếu điều tra dành cho đối tượng khách du lịch Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng) Họ tên người cung cấp thông tin: … Tuổi:…… ; Giới tính: … .; Dân tộc… Địa chỉ:… Trình độ văn hóa:… ; Nghề nghiệp:… Kính chào quý khách, xin gửi đến quý khách lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc quý khách có chuyến tham quan may mắn vui vẻ Để có sở đưa giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm tới, học viên Trường Đại học Thái Nguyên tiến hành điều tra ảnh hưởng hoạt động du lịch tới đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Xin quý khách đánh dấu  vào ô tương ứng trả lời số câu hỏi với suy nghĩ quý khách mức độ tiêu chí đưa bảng câu hỏi Đây lần thứ quý khách đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ?  Lần thứ Lần thứ Mục đích chuyến gì?  Lần thứ Trên lần  Tham quan, nghỉ dưỡng  Đi công tác kết hợp tham quan  Tham quan nghiên cứu, học tập khác  Mục đính Quý khách biết đến Phong Nha - Kẻ Bàng nhiều qua phương tiện nào?  Báo chí: Radio:  Tờ rơi, người thân  Internet:  Ti vi,  Các phương tiên Đánh giá quý khách mức độ đa dạng loại hình du lịch Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Đơn điệu : loại hình du lịch, Đa dạng : nhiều loại hình du lịch : tham quan nghỉ dưỡng, thám hiểm, tham quan sinh thái )  Đơn điệu  Đa dạng Q khách có thích hang động khơng?  Có Khơng  Khi vào hang động quý khách bắt gặp loài động vật không xương sống (nhện, bọ cạp, giun, rết, côn trùng, dế, gián, bướm, ngài, ) chưa ?  Đã bắt gặp  Chưa gặp  Không để ý Nếu bắt gặp quý khách bắt gặp khu vực hang động ? Nền hang ẩm Vách Trần hang Đất, cát Quý khách thấy du khách tham quan hang động có ăn uống, hút thuốc khơng ?  Có KhơngTrong hang động quý khách tham quan có thùng đựng rác khơng ?  Có ý  KhơngKhông để 10 Trong hang động quý khách thấy rác thải du khách xử lý ?  Bỏ vào thùng rác hang động hang động  Bỏ vào vách, nền, khe  Mang khỏi hang độngKhông để ý 11 Quý khách thấy hệ thống đèn điện hang động có đủ chiếu sáng để du khách tham quan không ?  Có  Khơng 12 Q khách cảm thấy vào hang động ?  Yên tĩnh  Ồn 13 Quý khách cho biết hang động quý khách tham quan có phân rõ đường cho du khách hay khơng?  Có  Không 14 Trong hang động quý khách tham quan có thấy cán hướng dẫn, bảo vệ tuần tra khơng ?  Có  KhơngKhơng để ý 15 Theo quý khách, hang động Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng có nên bảo vệ khơng ?  Có  Khơng 16 Q khách có thấy dân địa phương bán lâm sản (cây, gỗ, hoa…) thịt thú rừng không ?  Có  Khơng 17 Q khách có thấy Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong NhaKẻ Bàng tổ chức chương trình giáo dục mơi trường đối khách du lịch khơng ?  Có  Khơng 18 Q khách có ý định quay lại tham quan khơng?  Khơng biết  Có  Chưa 19 Sau chuyến tham quan q khách có đề xuất việc quản lý bảo tồn đa dạng sinh học tài nguyên thiên nhiên nơi ? ………………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người vấn XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 78 Bảng thống số lượng cá thể động vật không xương sống trưởng thành thu từ hang động khu vực nghiên cứu Taxon Lớp Bộ Hang khảo sát Nhóm lồi Động Hang Hang Hang Hang Động Hang Hang Hang Hang Hang Động Hang Tiên 17 18 Ba Lờ Phon Tượn Cầu Sót E E cạn Thiên Đa Đờ g g Chày Sơn Nha 11 Hang Hang Sơn Đườn Đoong g cửa Tối Hang Hang Hang Hang Hang Hang Núi Rục Cha Đá Mu Mò O Ra Vơi Ngàn Đơi h sau Arachnida Araneae Oonopidae Sparassidae Amaurobiidae Araneidae 2 5 Pholcidae 1 Gnaphosidae Lycosidae 2 2 Ctenidae Linyphiidae 11 1 1 2 1 2 1 Leptonetidae Symphytognathi 1 2 1 12 2 1 3 15 dae Telemidae Tetrablemmidae Theridiidae Scorpionida Vietbocap sp1 13 19 3 7 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 Vietbocap sp2 Opiliones Stylocellidae 1 Triaenonychidae Pseudoscorpion 4 2 Chernetidae 2 ida Chthoniidae Schizomida Hubbardiidae Acarina Uropodida Isopoda Armdillidae 2 2 5 1 Decapoda Brachyura 2 Gastropoda Subulinidae 1 Entomobryidae 1 Neelidae Rhaphidophorid 1 18 1 1 1 1 2 1 Neanuridae Oncopoduridae 1 Isotomidae Orthoptera 1 Styloniscidae Collembola Pupilloidea Insecta Philosciidae Mollusca Trombidoidea Crustacea 1 1 2 2 1 ae Coleoptera Carabidae 1 Pselaphidae Staphylinidae Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 Leiodidae Blattodea Blattellidae Hemiptera Cixiidae Psocoptera Psilopcosidae Heteroptera Reduviidae Lepidoptera Tinaeidae Hymenoptera Formicidae Diptera Brachycera Entognatha Diplura Campodeidae Myriapoda Diplopoda Sinocallipodidae 1 1 2 4 1 1 4 Cambalopsidae Haplodesmidae 12 1 2 Polydesmidae Opisotretidae Paradoxosomatid 1 1 1 1 ae Glomeridae 1 Pyrgodesmidae Oligochaeta Chilopoda Scutigeridae Haplotaxida Megascolecidae 1 1 Octochaetidae Tổng số 20 21 19 30 56 41 35 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 15 65 29 37 69 23 71 http://www.lrc.tnu.edu.vn 32 21 13 30 54 45 81 Một số hình ảnh thu mẫu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 84 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống hệ thống hang động Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát: Khảo sát đa dạng sinh học động vật. .. vật không xương sống hang động làm sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học hệ thống hang động Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu cụ thể: Thống kê số lồi động vật khơng xương. .. lý hang động để bảo tồn đa dạng sinh học hang động Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Ý nghĩa đề tài Ý nghĩa khoa học Đề tài cung cấp thêm liệu nhóm động vật không xương sống hang
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống trong hệ thống hang động vườn quốc gia phong nha kẻ bàng, tỉnh quảng bình , Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống trong hệ thống hang động vườn quốc gia phong nha kẻ bàng, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay