Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức (methionine + cystine) lysine trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (ri x lương phượng) nuôi vụ thu – đông tại thái nguyên

91 18 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HOÀNG ANH BẮC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC (METHIONINE + CYSTINE)/LYSINE TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ LAI (RI X LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI VỤ THU – ĐÔNG TẠI THÁI NGUYÊN : i Chuyên ngành Chăn nuô Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ị Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Th Thúy Mỵ PGS.TS Trần Thanh Vân THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CẢM ƠN Bản luận văn hoàn thành sau thời gian học tập, nghiên cứu thực đề tài Có kết ngày hơm nay, em xin bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc tới: Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Khoa Chăn nuôi Thú y, tập thể thầy cô giáo Trường Đại Học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn thời gian quy định Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình tồn thể gia đình thầy giáo PGS.TS Trần Thanh Vân TS Nguyễn Thị Thúy Mỵ Sự động viên tạo điều kiện tốt gia đình giúp em thực đề tài nghiên cứu hoàn thiện luận văn Một lần em kính chúc tồn thể thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc thành đạt công tác giảng dạy nghiên cứu Thái nguyên, ngày … tháng… năm 2015 Học viên Hoàng Anh Bắc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Nhu cầu dinh định dưỡng gà thịt phương pháp xác 1.1.2 Nhu cầu protein axit amin gà thịt phương pháp xác định 1.2.3.Vai trò axit amin 1.1.4 Khả sản xuất thịt gia cầm yếu tố ảnh hưởng 13 1.2 Đặc điểm sinh học khả sản xuất gà Lương Phượng, gà Ri lai 19 1.2.1 Đặc điểm sinh học khả sản xuất gà Lương Phượng 19 1.2.2 Đặc điểm sinh học Ri .20 khả 1.2.3 khả Đặc điểm sinh học sản sản xuất xuất của gà Ri gà lai 22 1.3 Tình hình nghiên cứu nước 23 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 23 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 24 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 ii 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 26 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 26 2.2.2 Thời gian 26 2.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Nội dung cứu 26 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN nghiên http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.2.Phương pháp nghiên cứu 26 2.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 30 2.4.1 Tỷ lệ nuôi sống (%) 30 2.4.2 Khả sinh trưởng 30 2.4.3 Khả thu nhận chuyển hóa thức ăn 31 2.4.4 Chỉ số sản xuất (PI) .32 2.4.5 Chỉ số kinh tế (EN) 32 2.5 Khảo sát tiêu suất thịt 32 2.6 Phương pháp xử lý số liệu 34 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Nhiệt độ, ẩm độ môi trường thời điểm thí nghiệm 35 3.2 Tỷ lệ ni sống gà thí nghiệm qua tuần tuổi 36 3.3 Khả sinh trưởng gà thí nghiệm 37 3.3.1 Sinh trưởng tích lũy 37 3.3.2 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm 40 3.3.3 Sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm 42 3.4 Khả thu nhận chuyển hóa thức ăn gà thí nghiệm 44 3.4.1 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm 44 3.4.2 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng 46 3.4.3 Tiêu tốn protein cho kg tăng khối lượng 48 3.4.4 Tiêu tốn lượng cho kg tăng khối lượng 49 3.5 Năng suất thịt gà thí nghiệm 51 3.6 Chỉ số sản xuất số kinh tế gà thí nghiệm 52 3.6.1 Chỉ số sản xuất (PI) 52 3.6.2 Chỉ số kinh tế gà thí nghiệm (EN) 53 3.6.3 Chi phí thức ăn gà thí nghiệm 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .55 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO .56 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Nhu cầu aa không thay cho gà thịt 11 Bảng 1.2 Nhu cầu aa thiết yếu so với lysine (NRC, 1994) 11 Bảng 1.3 Tỷ lệ số aa thiết yếu protein lý tưởng cho gà thịt broiler 12 Bảng 1.4 Tỷ lệ aa thiết yếu so với lysine protein lý tưởng phần ăn cho gà thịt, % 12 Bảng 2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 27 Bảng 2.2 Lịch sử dụng vắc-xin 27 Bảng 2.3 Dinh dưỡng phần thí nghiệm 28 Bảng Công thức phối trộn phần 29 Bảng 3.1 Nhiệt độ, ẩm độ môi trường thời điểm nuôi thí nghiệm 35 Bảng 3.2 Tỷ lệ ni sống cộng dồn gà thí nghiệm 36 Bảng 3.3 Khối lượng thể gà thí nghiệm qua tuần tuổi 38 Bảng 3.4 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm 40 Bảng 3.5 Sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm 43 Bảng 3.6 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm 45 Bảng 3.7 Tiêu tốn thức ăn cộng dồn cho kg tăng khối lượng gà thí nghiệm 47 Bảng 3.8 Tiêu tốn protein cho kg tăng khối lượng gà thí nghiệm 48 Bảng 3.9 Tiêu tốn lượng cho tăng khối lượng gà thí nghiệm 50 Bảng 3.10 Kết mổ khảo sát gà thí nghiệm 51 Bảng 3.11 Chỉ số sản xuất gà thí nghiệm (PI) 52 Bảng 3.12 Chỉ số kinh tế gà thí nghiệm 53 Bảng 3.13 Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng gà thí nghiệm 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC HÌNH Hình 1 Gà Lương Phượng 19 Hình Gà Ri 20 Hình Gà Ri lai (Ri x Lương Phượng) 22 Hình Gà Ri lai (Ri x Lương Phượng) nở 26 Hình 3.1 Biểu đồ khối lượng thể gà thí nghiệm qua tuần tuổi 39 Hình 3.2 Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm 42 Hình 3.3 Biểu đồ sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm 44 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Level N Mean StDev Lô 1455.3 60.5 Lô 1485.0 80.6 + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 1380 1440 1500 1560 Pooled StDev = 71.3 One-way ANOVA: Lô 1, Lô Source DF SS MS F P Factor 5629 5629 1.24 0.307 Error 27148 4525 Total 32777 S = 67.27 R-Sq = 17.17% R-Sq(adj) = 3.37% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lô 1455.3 60.5 Lô 1422.2 73.4 + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 1320 1380 1440 1500 Pooled StDev = 67.3 One-way ANOVA: Lô 2, Lô Source DF SS MS F P Factor 13703 13703 2.31 0.180 Error 35653 5942 Total S = 77.08 49356 R-Sq = 27.76% R-Sq(adj) = 15.73% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ Lô 1485.0 80.6 ( * -) Lô 1422.2 73.4 ( * -) -+ -+ -+ -+ -1330 1400 1470 1540 Pooled StDev = 77.1 Tuần 11 One-way ANOVA: Lô 1, Lô Source DF SS MS F P Factor 5 0.00 0.975 Error 29550 4925 Total S = 70.18 29556 R-Sq = 0.02% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - Lô 1663.9 43.2 ( * ) Lô 1665.6 89.3 ( * ) + -+ -+ -+ 1600 1650 1700 1750 Pooled StDev = 70.2 One-way ANOVA: Lô 1, Lô Source DF SS MS F P Factor 10878 10878 3.14 0.127 Error 20769 3461 Total 31647 S = 58.83 R-Sq = 34.37% R-Sq(adj) = 23.44% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lô 1663.9 43.2 Lô 1585.2 71.1 -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-1560 1620 1680 1740 Pooled StDev = 58.8 One-way ANOVA: Lô 2, Lô Source DF SS MS F P Factor 11370 11370 1.74 0.235 Error 39115 6519 Total 50485 S = 80.74 R-Sq = 22.52% R-Sq(adj) = 9.61% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ Lô 1665.6 89.3 ( -* -) Lô 1585.2 71.1 ( -* -) -+ -+ -+ -+-1540 1610 1680 1750 Pooled StDev = 80.7 Tuần 12 One-way ANOVA: Lô 1, Lô Source DF Factor Error Total S = 93.64 SS MS F P 169 169 0.02 0.894 52609 8768 52778 R-Sq = 0.32% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lô 1828.5 30.2 Lô 1819.3 128.9 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 1740 1800 1860 1920 Pooled StDev = 93.6 One-way ANOVA: Lô 1, Lô Source DF SS MS F P Factor 4812 4812 1.41 0.279 Error 20429 3405 Total 25241 S = 58.35 R-Sq = 19.06% R-Sq(adj) = 5.57% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lô 1828.5 30.2 Lô 1779.8 76.8 + -+ -+ -+( * -) ( -* -) + -+ -+ -+1750 1800 1850 1900 Pooled StDev = 58.4 One-way ANOVA: Lô 2, Lô Source DF SS MS F P Factor 3176 3176 0.28 0.614 Error 67578 11263 Total 70754 S = 106.1 R-Sq = 4.49% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lô 1819.3 128.9 Lô 1779.8 76.8 + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 1680 1760 1840 1920 Pooled StDev = 106.1 3.2.2 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm Bảng 3.3 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm SS-12 Descriptive Statistics: lo 1, lo2, lo3 Variable Mean SE Mean CoefVar lo 21.38 2.14 35.24 lo2 lo3 21.24 20.77 2.05 2.08 33.50 34.77 One-way ANOVA: lo 1, lo2 Source DF SS MS F P Factor 0.1 0.1 0.00 0.959 Error Total 22 23 1164.1 1164.2 52.9 S = 7.274 R-Sq = 0.01% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ lo 12 21.083 7.430 ( * -) lo2 12 21.236 7.115 ( * ) -+ -+ -+ -+ -17.5 20.0 22.5 25.0 Pooled StDev = 7.274 One-way ANOVA: lo 1, lo3 Source DF SS MS F P Factor 0.6 0.6 0.01 0.917 Error 22 1180.9 53.7 Total 23 S = 7.326 1181.5 R-Sq = 0.05% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev lo 12 21.083 7.430 lo3 12 20.768 7.221 + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 17.5 20.0 22.5 25.0 Pooled StDev = 7.326 One-way ANOVA: lo2, lo3 Source DF SS MS F P Factor 1.3 1.3 0.03 0.874 Error 22 1130.4 51.4 Total 23 S = 7.168 1131.7 R-Sq = 0.12% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev lo2 12 21.236 7.115 lo3 12 20.768 7.221 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 17.5 20.0 Pooled StDev = 7.168 Bảng 3.5 Khả thu nhận thức ăn tuần 10 Descriptive Statistics: 1, 2, Variable Mean SE Mean CoefVar 98.48 6.72 13.65 112.88 6.71 11.89 101.03 1.45 2.87 22.5 25.0 One-way ANOVA: 1, Source DF SS MS F P Factor Error 415 415 2.30 0.180 1083 180 Total 1498 S = 13.43 R-Sq = 27.69% R-Sq(adj) = 15.64% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 98.48 13.44 ( -* -) 112.88 13.43 ( -* -) + -+ -+ -+ 84 96 108 120 Pooled StDev = 13.43 One-way ANOVA: 1, Source DF SS MS F P Factor Error 13.0 13.0 0.14 0.724 567.4 94.6 Total 580.4 S = 9.725 R-Sq = 2.24% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 98.48 13.44 ( * ) 101.03 2.90 ( * ) + -+ -+ -+ 91.0 98.0 105.0 112.0 Pooled StDev = 9.72 One-way ANOVA: 2, Source DF SS MS F P Factor 280.8 280.8 2.98 0.135 Error 566.0 94.3 Total 846.9 S = 9.713 R-Sq = 33.16% R-Sq(adj) = 22.02% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 112.88 13.43 101.03 2.90 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -90 100 110 120 Pooled StDev = 9.71 Khả thu nhậ thức ăn tuần 11 Descriptive Statistics: 1, 2, Variable Mean SE Mean CoefVar 108.38 3.65 6.73 109.33 2.02 3.69 104.05 3.19 6.13 One-way ANOVA: 1, Source DF SS MS F P Factor 1.8 1.8 0.05 0.827 Error 208.3 34.7 Total S = 5.892 210.1 R-Sq = 0.86% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 108.38 7.29 109.33 4.03 -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-104.0 108.0 112.0 116.0 Pooled StDev = 5.89 One-way ANOVA: 1, Source DF SS MS F P Factor 37.4 37.4 0.80 0.406 Error 281.5 46.9 Total 318.9 S = 6.849 R-Sq = 11.73% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 108.38 7.29 104.05 6.38 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -96.0 102.0 108.0 114.0 Pooled StDev = 6.85 One-way ANOVA: 2, Source DF SS MS F P Factor 55.7 55.7 1.96 0.212 Error 170.8 28.5 Total 226.4 S = 5.335 R-Sq = 24.58% R-Sq(adj) = 12.01% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 109.33 4.03 104.05 6.38 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -100.0 105.0 110.0 115.0 Pooled StDev = 5.34 Khả thu nhận thức ăn gà tuần 12 Descriptive Statistics: 1, 2, Variable Mean SE Mean CoefVar 117.00 9.93 16.97 118.90 7.06 11.87 124.75 8.79 14.09 One-way ANOVA: 1, Source DF SS Factor Error Total S = 17.22 MS F P 7 0.02 0.881 1780 297 1787 R-Sq = 0.40% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 117.00 19.86 ( * -) 118.90 14.11 ( * -) + -+ -+ -+ 96 108 120 132 Pooled StDev = 17.22 One-way ANOVA: 1, Source DF SS MS F P Factor Error 120 120 0.34 0.580 2109 352 Total S = 18.75 2230 R-Sq = 5.39% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 117.00 19.86 ( * ) 124.75 17.58 ( * ) -+ -+ -+ -+-105 120 135 150 Pooled StDev = 18.75 One-way ANOVA: 2, Source DF SS MS F P Factor 68 68 0.27 0.622 Error 1524 Total 1593 254 R-Sq = 4.30% S = 15.94 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 118.90 14.11 ( -* -) 124.75 17.58 ( -* -) -+ -+ -+ -+-108 120 132 144 Pooled StDev = 15.94 Bảng 3.10 PI Tuần 12 Descriptive Statistics: Lo1, Lo 2, lo Variable Mean SE Mean CoefVar Lo1 64.48 1.13 3.50 Lo 64.38 3.72 11.56 lo 64.76 3.07 9.49 One-way ANOVA: Lo1, Lo Source DF SS MS F P Factor 0.0 0.0 0.00 0.981 Error 181.5 30.2 Total S = 5.500 181.5 R-Sq = 0.01% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ Lo1 64.475 2.254 ( * ) Lo 64.378 7.444 ( * ) -+ -+ -+ -+ -59.5 63.0 66.5 70.0 Pooled StDev = 5.500 One-way ANOVA: Lo1, lo Source DF SS MS F P Factor Error 0.2 0.2 0.01 0.935 128.5 21.4 Total 128.7 S = 4.628 R-Sq = 0.12% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - Lo1 64.475 2.254 ( * ) lo 64.755 6.145 ( * ) + -+ -+ -+ 60.0 63.0 66.0 69.0 Pooled StDev = 4.628 One-way ANOVA: lo 3, Lo Source DF SS Factor Error Total S = 6.825 MS F P 0.3 0.3 0.01 0.940 279.5 46.6 279.8 R-Sq = 0.10% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev lo 64.755 6.145 Lo 64.378 7.444 + -+ -+ -+( * -) ( * -) + -+ -+ -+60.0 65.0 70.0 75.0 Pooled StDev = 6.825 PI Tuần 11 Descriptive Statistics: Lo1, Lo 2, lo Variable Mean SE Mean CoefVar Lo1 68.23 1.42 4.18 Lo lo 68.34 68.30 2.90 2.66 8.48 7.79 One-way ANOVA: Lo1, Lo Source DF SS MS F P Factor 0.0 0.0 0.00 0.973 Error 125.2 20.9 Total 125.3 S = 4.569 R-Sq = 0.02% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ Lo1 68.225 2.850 ( -* ) Lo 68.340 5.799 ( * -) -+ -+ -+ -+ -63.0 66.0 69.0 72.0 Pooled StDev = 4.569 One-way ANOVA: Lo1, lo Source DF SS MS F P Factor Error 0.0 0.0 0.00 0.982 109.3 18.2 Total 109.3 S = 4.269 R-Sq = 0.01% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - Lo1 68.225 2.850 ( * -) lo 68.295 5.322 ( -* ) + -+ -+ -+ 63.0 66.0 69.0 72.0 Pooled StDev = 4.269 One-way ANOVA: lo 3, Lo Source DF SS Factor Error Total MS F P 0.0 0.0 0.00 0.991 185.8 31.0 185.8 S = 5.565 R-Sq = 0.00% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - lo 68.295 5.322 ( * -) Lo 68.340 5.799 ( * -) + -+ -+ -+ 63.0 66.5 70.0 73.5 Pooled StDev = 5.565 PI tuần 10 Descriptive Statistics: Lo1, Lo 2, lo Variable Mean SE Mean CoefVar Lo1 70.21 1.02 2.91 Lo 71.65 3.17 8.84 lo 70.89 2.64 7.44 One-way ANOVA: Lo1, Lo Source DF Factor Error Total S = 4.706 SS MS F P 4.1 4.1 0.19 0.681 132.9 22.1 137.0 R-Sq = 3.02% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - Lo1 70.208 2.041 ( * -) Lo 71.645 6.335 ( * -) + -+ -+ -+ 66.5 70.0 73.5 77.0 Pooled StDev = 4.706 One-way ANOVA: Lo1, lo Source DF SS Factor 0.9 0.9 Error 95.9 16.0 Total 96.8 S = 3.998 MS 0.06 F P 0.818 R-Sq = 0.96% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - Lo1 70.208 2.041 ( -* -) lo 70.888 5.272 ( -* ) + -+ -+ -+ 66.0 69.0 72.0 75.0 Pooled StDev = 3.99 One-way ANOVA: lo 3, Lo Source DF SS MS F P Factor 1.1 1.1 0.03 0.860 Error 203.8 34.0 Total 204.9 S = 5.828 R-Sq = 0.56% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ lo 70.888 5.272 ( -* -) Lo 71.645 6.335 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -64.0 68.0 Pooled StDev = 5.828 Bảng 3.11 EN tuần 12 Descriptive Statistics: Lo1, Lo 2, lo Variable Lo1 Mean SE Mean CoefVar 2.2150 0.0386 3.49 72.0 76.0 Lo lo 2.155 2.230 0.176 0.162 16.36 14.48 One-way ANOVA: Lo1, Lo Source DF SS MS F P Factor 0.0072 0.0072 0.11 0.751 Error 0.3908 0.0651 Total 0.3980 S = 0.2552 R-Sq = 1.81% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lo1 2.2150 0.0772 Lo 2.1550 0.3526 + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+2.00 2.20 2.40 2.60 Pooled StDev = 0.2552 One-way ANOVA: Lo1, lo Source DF SS MS F P Factor 0.0004 0.0004 0.01 0.931 Error 0.3309 0.0551 Total 0.3313 S = 0.2348 R-Sq = 0.14% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lo1 2.2150 0.0772 lo 2.2300 0.3230 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -1.95 2.10 Pooled StDev = 0.2348 One-way ANOVA: lo 3, Lo Source DF SS MS F P Factor 0.011 0.011 0.10 0.764 Error 0.686 0.114 Total 0.697 S = 0.3381 R-Sq = 1.61% R-Sq(adj) = 0.00% 2.25 2.40 Individual 95% CIs For Mean Based on Level N Mean StDev Pooled StDev + -+ -+ -+ - lo 2.2300 0.3230 ( -* ) Lo 2.1550 0.3526 ( -* ) + -+ -+ -+ 1.75 2.00 2.25 2.50 Pooled StDev = 0.3381 EN tuần 11 Descriptive Statistics: Lo1, Lo 2, lo Variable Mean SE Mean CoefVar 2.3400 0.0324 2.77 Lo 2.288 0.146 12.72 lo 2.353 0.149 12.70 Lo1 One-way ANOVA: Lo1, Lo Source DF SS MS F P Factor 0.0055 0.0055 0.12 0.737 Error 0.2667 0.0444 Total 0.2722 S = 0.2108 R-Sq = 2.03% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lo1 2.3400 0.0648 Lo 2.2875 0.2910 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -2.10 2.25 Pooled StDev = 0.2108 One-way ANOVA: Lo1, lo Source DF SS MS F P Factor 0.0003 0.0003 0.01 0.937 Error 0.2805 0.0467 Total 0.2808 S = 0.2162 R-Sq = 0.11% R-Sq(adj) = 0.00% 2.40 2.55 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ - Level N Mean StDev Lo1 2.3400 0.0648 ( -* -) lo 2.3525 0.2988 ( -* ) + -+ -+ -+ 2.10 2.25 2.40 2.55 Pooled StDev = 0.2162 One-way ANOVA: Lo 2, lo Source DF SS MS F P Factor 0.0085 0.0085 0.10 0.766 Error 0.5220 0.0870 Total 0.5304 S = 0.2949 R-Sq = 1.59% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lo 2.2875 0.2910 lo 2.3525 0.2988 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 2.00 2.20 Pooled StDev = 0.2949 EN tuần 10 Descriptive Statistics: Lo1, Lo 2, lo Variable Mean SE Mean CoefVar 2.4125 0.0189 1.56 Lo 2.400 0.162 13.54 lo 2.443 0.147 12.06 Lo1 One-way ANOVA: Lo1, Lo Source DF SS MS F P Factor 0.0003 0.0003 0.01 0.942 Error 0.3209 0.0535 Total 0.3212 S = 0.2313 R-Sq = 0.10% R-Sq(adj) = 0.00% 2.40 2.60 Individual 95% CIs For Mean Based on Level N Mean StDev Pooled StDev -+ -+ -+ -+ Lo1 2.4125 0.0377 ( * ) Lo 2.4000 0.3249 ( * ) -+ -+ -+ -+ 2.25 2.40 2.55 2.70 Pooled StDev = 0.2313 One-way ANOVA: Lo1, lo Source DF SS MS F P Factor 0.0018 0.0018 0.04 0.847 Error 0.2648 0.0441 Total 0.2666 S = 0.2101 R-Sq = 0.68% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lo1 2.4125 0.0377 lo 2.4425 0.2947 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 2.25 2.40 2.55 2.70 Pooled StDev = 0.2101 One-way ANOVA: Lo 2, lo Source DF SS MS F P Factor 0.0036 0.0036 0.04 0.853 Error 0.5771 0.0962 Total 0.5807 S = 0.3101 R-Sq = 0.62% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Lo 2.4000 0.3249 lo 2.4425 0.2947 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 2.25 Pooled StDev = 0.3101 2.50 2.75 3.00 ... hưởng mức (methionine + cystine)/ lysine phần ăn đến khả sản xuất thịt gà lai (Ri x Lương Phượng) nuôi vụ Thu – Đông Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Đánh giá ảnh hưởng mức (methionine + cystine)/ lysine. .. cystine)/ lysine phần ăn đến khả sản xuất thịt gà lai (Ri x Lương Phương) nuôi vụ Thu - Đông 2 - X c định mức (methionine + cystine)/ lysine thích hợp cho gà Ri lai (Ri x Lương Phượng) nuôi vụ Thu - Đơng... 1.2.3.Vai trò axit amin 1.1.4 Khả sản xuất thịt gia cầm yếu tố ảnh hưởng 13 1.2 Đặc điểm sinh học khả sản xuất gà Lương Phượng, gà Ri lai 19 1.2.1 Đặc điểm sinh học khả sản xuất gà Lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức (methionine + cystine) lysine trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (ri x lương phượng) nuôi vụ thu – đông tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức (methionine + cystine) lysine trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (ri x lương phượng) nuôi vụ thu – đông tại thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay