Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý rừng cộng đồng tại huyện văn yên tỉnh yên bái

145 15 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG NGỌC MINH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VĂN YÊN TỈNH YÊN BÁI Ngành: Lâm học Mã số: 60.62.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ SỸ TRUNG THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Đặng Ngọc Minh ii LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp hồn thành theo chương trình đào tạo thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trong q trình thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều tập thể cá nhân Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS TS Lê Sỹ Trung người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tơi suốt qua trình thực đề tài Qua đây, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm, Phòng đào tạo, thầy cô giáo bổ sung, cập nhật kiến thức khoa học bổ ích cho tơi Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Tập thể cán viên chức Chi Cục Kiểm Lâm, nơi cơng tác làm việc, đồng chí lãnh đạo UBND xã Lâm Giang, hộ gia đình thơn xã Lâm Giang làm việc, cung cấp thơng tin, tài liệu q giá cho q trình xây dựng luận văn Mặc dù cố gắng song điều kiện thời gian trình độ có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tơi kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp để luận văn tốt nghiệp tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả Đặng Ngọc Minh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích 3 Mục tiêu Ý nghĩa nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên giới 1.1.1 Đổi sách ngành lâm nghiệp phục vụ tiến trình quản lý rừng cộng đồng 1.1.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội lợi ích từ rừng cộng đồng 1.1.3 Phương pháp điều tra rừng có tham gia người dân 1.1.4 Phương pháp thống kê toán học áp dụng mô cấu trúc 1.1.5 Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 1.2 Ở Việt Nam 11 1.2.1 Các hoạt động nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng cộng đồng 11 1.2.2 Hiệu từ mơ hình quản lý rừng cộng đồng 13 1.2.3 Quy trình kỹ thuật áp dụng quản lý rừng cộng đồng 15 1.2.4 Xây dựng mơ hình cấu trúc rừng mong muốn 18 1.2.5 Các nghiên cứu khu vực 20 1.3 Bài học kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng 21 1.4 Điều kiện tự nhiên - Kinh tế- Xã hội xã Lâm Giang 23 1.4.1 Vị trí địa lý 24 1.4.2 Điều kiện tự nhiên 24 1.4.3 Điều kiện kinh tế xã hội 26 1.4.4 Hiện trạng sử dụng đất 28 1.4.5 Tình hình quản lý rừng xã Lâm Giang 28 1.5 Điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội thôn xã Lâm Giang 30 1.5.1 Vị trí địa lý 30 1.5.2 Điều kiện tự nhiên 31 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN, GIỚI HẠN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Cơ sở lý luận 32 2.1.1 Hình thức quản lý rừng cộng đồng, quy trình thiết lập quản lý rừng cộng đồng 32 2.1.2 Quan điểm nghiên cứu 35 2.2 Đối tượng nghiên cứu đề tài 38 2.3 Nội dung nghiên cứu 38 2.4 Phương pháp nghiên cứu 38 2.4.1 Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu 38 2.4.2 Phương pháp kế thừa tài liệu, bao gồm: 40 2.4.3 Phương pháp, công cụ thu thập số liệu 40 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 41 2.4.5 Phương pháp chuyên gia 41 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Các sách nhà nước liên quan đến quản lý bảo vệ phát triển rừng cộng đồng địa phương 42 3.1.1 Chính sách liên quan đến quyền trách nhiệm cộng đồng dân cư thôn tham gia quản lý, phát triển rừng cộng đồng 42 3.1.2 Chính sách hưởng lợi liên quan đến quản lý rừng cộng đồng 45 3.2 Phân tích thực trạng hoạt động quản lý rừng cộng đồng địa phương 47 3.2.1 Hiện trạng rừng cộng đồng thôn 47 3.2.2 Kết nghiên cứu số hoạt động quản lý bảo vệ rừng cộng đồng 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3 Phân tích tác động quản lý rừng cộng đồng 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3.1 Tác động kinh tế 64 3.3.2 Tác động xã hội 66 3.3.3 Tác động môi trường 69 3.4 Phân tích khó khăn đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng khu vực nghiên cứu 70 3.4.1 Kết phân tích khó khăn q quản lý rừng cộng đồng 70 3.4.2 Một số giải pháp hình thành, quản lý sử dụng rừng cộng đồng 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa LNCĐ : Lâm nghiệp cộng đồng UBND : Ủy ban nhân dân TTLB : Thông tư liên BTC : Bộ tài BNN : Bộ Nơng nghiệp PTNT : Phát triển nông thôn BV&PTR : Bảo vệ phát triển rừng QLR : Quản lý rừng GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất LSNG : Lâm sản gỗ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: So sánh phương thức quản lý rừng: Truyền thống LNCĐ 15 Bảng 2.1: So sánh khái quát hình thức quản lý rừng cộng đồng 33 Bảng 2.2: Tổng hợp dân số theo thành phần dân tộc xã Lâm Giang 39 Bảng 3.1: Khái quát sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 44 Bảng 3.2: Tổng hợp diện tích loại đất, loại rừng thơn 9, xã Lâm Giang 48 Bảng 3.3: Tổng hợp diện tích đất lâm nghiệp giao cho cộng đồng thôn 50 Bảng 3.4: Kế hoạch bảo vệ rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 52 Bảng 3.5: Kế hoạch trồng rừng chăm sóc rừng phòng hộ 55 Bảng 3.6: Kế hoạch khai thác gỗ hàng năm 57 Bảng 3.7: Kế hoạch khai thác lâm sản gỗ 59 Bảng 3.8 Nhiệm vụ bên liên quan quản lý rừng cộng đồng 60 Bảng 3.9: Cơ cấu thu nhập bình qn hộ gia đình thơn 64 Bảng 3.10: Nhu cầu gỗ bình quân năm cộng đồng thôn 66 Bảng 3.11: Ảnh hưởng rừng tới môi trường 69 Bảng 3.12: Tổng hợp khó khăn quản lý rừng cộng đồng 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 02 Đ ều tra nhà trung bình thôn Nguồn gốc TT Hạng mục ĐVT Số lượng M KT từ KT từ rừng rừng CĐ khác Mua Nhu cầu gỗ Cột (20 cm x 4,3 m) cột 0,84  Cột quân (20 cm x 3,2 m) cột 10 0,91  Cột hiên (16 cm x 2,2 m) cột 10 0,43  Xà vượt (20 cm x 4,5 m) 0,9  Kèo (18cm x 8cm x 4,5m) 10 0,65  Câu đầu (20cm x20cm x 2,5 m) 0,5  Trụ (18cm x 18 cm x 1,2 m) 10 0,38  Cây (18 cm x cm x 2,7 m) 0,12  Xà đại (18 cm x cm x 2,7 m) 16 0,6  Xà thượng (16 cm x cm x 2,7 m) 24 0,81  Xà chân (18 cm x cm x 2,7 m) 12 0,45  24 0,48  Ván 2,5  Cửa 0,44 0,48 Hoành (8cm x cm x 3,2m ) Đố cửa (10 cm x 10 cm x 2,7 m) Cộng Số Nhu cầu tre, vầu 24 34 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN   3 10,22 m gỗ xẻ = 15,58 m gỗ tròn  150 http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 03 Đ ều tra nhà bé thôn Nguồn gốc TT Hạng mục ĐVT Số lượng M KT từ KT từ rừng rừng CĐ khác Mua Nhu cầu gỗ Cột (25 cm x m) cột 0,63  Cột quân (20 cm x 3,5 m) cột 0,81  Xà (18cm x 18 cm x 2,5 m) 24 1,94  Kèo (7cm x 17cm x 4,5m) 0,428  Câu đầu (17cm x17cm x 1,5 m) 0,173  Trụ (20cm x 20 cm x 1,5 m) 0,192  Xà chân (16 cm x cm x 2,5 m) 10 0,28  Quá giang (16 cm x 16 cm x 4,5 m) Đòn tay (7 cm x cm x m) 0,52  12 0,346  Đố cửa (10 cm x 10 cm x 2,7 m) 12 0,3  Cộng Số Nhu cầu tre, vầu 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 120 3 5,6 m gỗ xẻ = m gỗ tròn  http://www.lrc.tnu.edu.vn Điều tra nhu cầu lâm sản làm bếp Phụ lục 11: (Bếp trung bình thơn) Nguồn gốc TT Hạng mục ĐVT Số lượng Số M gỗ KT từ tròn KT từ rừng rừng CĐ khác Mua Nhu cầu gỗ 0,883  Quá giang (18 cm x 20 cm x 2 0,518  0,23 Cột (25 cm x 4,5 m) 4,5m) Câu đầu (20 cm x 2,5 m ) trụ ( 18 cm x 1,2 m) Xà lòng (20 cm x 2,5 m) Xà nách (20 cm x 1,5 m) Kèo (8 cm x 18 cm x 4,5 m) Cột quân (20 cm x 3,2 m) cột Xà (10 cm x 15 cm x m) Xà dọc (10 cm x 16 cm x 2,5 m) 24 Xà chân (10 cm x 16 cm x 2,5 m) 12 Đố cửa (8 cm x cm x m) Cửa 0,12  0,07  0,04  0,82  0,8  0,21  1,53  0,65  13 0,4  0,28  1 Cộng Nhu cầu tre, vầu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN  14 cây, 6,54 m gỗ tròn 90  http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 12: Điều tra nhu cầu lâm sản làm chuồng chăn ni (trung bình thơn) Diện tích 20 m Nguồn gốc TT Hạng mục ĐVT Số lượng Số M gỗ KT từ tròn KT từ rừng rừng CĐ khác Mua Nhu cầu gỗ 0,565  Quá giang (15 cm x 16 cm x 0,134  Cột (20 cm x m) 3,5m) Kèo (7 cm x 16 cm x m) 0,322  Trụ ( 20 cm x 1,5 m) 0,141  Xà (8 cm x 15 cm x 2,5 m) 0,192  Xà hoành (12 cm x 5,5 m) 0,373  Nóc (15 cm x 12 cm x 2,5 m) 0,144  Đố ngang (7 cm x 2,6 m) 15 0,15  Đố dọc (12 cm x 12 cm x m) 0,069  Cộng 2,09 m xẻ = 3,4 m gỗ tròn Nhu cầu tre, nứa Nứa 80  Giang  Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 13: Hạng Cân đối cung cầu gỗ năm ĐVT mục Cỡ đường kính khai thác 6-14 Số Cung M Nhu cầu 22-30 30-38 38-46 cộng 987 4.373 4.471 1.187 51 11.069 36,2 703,5 1.544,1 944,2 65,3 3.293,2 30.085 4.373 1.973 551 28 37.010 1.114,3 703,5 696,4 403,2 41,0 2.958,4 -29.098 2.498 636 23 -25.941 -1.078,1 0,0 847,7 541,0 24,3 334,9 Số 14-22 Tổng gỗ cộng đồng Cân đối M Số cung cầu M Phụ lục 14 Biểu 1/KT Số lượng gỗ khai thác Lô Khoảnh Tiểu khu .Thơn Lồi (1) Cỡ kính (cm) Chất lượng 6-10 (2) (3) (4) Tốt Xấu 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 (5) (6) (7) Tổng số (8) (9) (10) (11) Tốt Trường Xấu Cộng Tốt Xấu Gội Cộng Cộng Tổng số Số Tốt Xấu Cộng - - - - - - - - - - chặt theo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn k/hoạch Phụ lục 15: Biểu 2/KT Biểu tổ chức thực khai thác Khoảnh Tiểu khu .Thôn TT Cây gỗ theo cỡ kính (cm) Phân theo hộ Tổng số 6-10 (2) (3) (4) (1) 10-14 14-18 18-22 (5) (6) (7) Tre nứa 22-26 26-30 30-34 34-38 (cây) (8) (9) (10) (11) (12) Lô: a/Heng Hộ Hộ Lô: b/Na lua Hộ Hộ Lô: c/Quat Hộ Hộ Ghi chú: - Dòng lô: ghi tên lô số khai thác theo cỡ kính từ Biểu 1/KT - Dòng hộ gia đình: ghi số khai thác Ban quản lý phân bổ cho hộ, theo cỡ kính Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 16: Biểu 3/KT Lơ Số khai thác Hộ g/đình Tổng 6-10 (1) Lô Hộ A Hộ B Lô Biểu giám sát khai thác gỗ thôn (2) (3) Thời 10- 14- 18- 22- 26- 30- 34- 14 18 22 26 30 34 38 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) gian (11) Nhận xét khác (12) TK TH TK TH TK TH TK TH TK TH Kiến nghị tổ giám sát: Ngày tháng năm 200 Đại diện hộ Tổ trưởng tổ tra Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Người giám sát http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 17: QUY ƯỚC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CỘNG ĐỒNG ÂN CƯ THÔN 9, XÃ LÂM GIANG, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Căn Luật bảo vệ phát triển rừng ngày tháng 12 năm 2004 Căn thông tư số 70/2007-TT-BNN ngày 01 tháng năm 2007 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Hướng dẫn xây dựng tổ chức thực Quy ước bảo vệ phát triển rừng cộng đồng dân cư thôn Cộng đồng dân cư thôn xã Lâm Giang xây dựng Quy ước bảo vệ phát triển rừng cộng đồng Nội dung sau: I Nh ng việc phải làm: Mọi người dân thôn phải thực đầy đủ quy định bảo vệ phát triển rừng thôn sau: - Thành lập Đội tuần tra bảo vệ rừng giao cho đội có trách nhiệm tuần tra quản lý bảo vệ rừng, gồm 14 người đảm nhiệm: + Nhóm 1: người + Nhóm 2: người Dưới đạo Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm có trách nhiệm tuần tra bảo vệ diện tích rừng cộng đồng thường xuyên, (mỗi nhóm tuần tháng lần huy động đột xuất cần thiết) - Người xin khai thác loại lâm sản gỗ phải làm đơn cộng đồng chí, phê duyệt phải khai thác theo kế hoạch lơ khoảnh Khi bán củi lâm sản ngồi gỗ ( Măng , Lá dong Song Hèo, Tre, Lúa ngưới mua phải đóng góp vào quỹ cộng đồng 30% măng loại, 20% với loại khác Việc thu theo quy định pháp luật - Mọi người dân cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng cộng đồng thôn chức tổ, đội chữa cháy rừng (theo phương châm chỗ) Khi phát cháy rừng phải báo cho Ban quản lý rừng huy động lực lượng chữa cháy rừng Chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho phòng cháy chữa cháy rừng; Sắn sàng tham gia chữa cháy rừng, có cháy rừng sảy - Làm nương rãy theo theo quy hoạch cộng đồng trí Trước xử lý thực bì, đốt nương làm rãy phải làm đường ranh cản lửa; phải báo cáo với Ban quản lý rừng để có phương án phòng chống cháy rừng Phải xây dựng đập, bể chứa sử dụng tiết kiệm nước mùa khơ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phát tố giác đối tượng (trong cộng đồng) khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản, tham gia bắt giữ đối tượng vi phạm Quy ước giao cho thôn quan chức xử lý Các hộ gia đình phải đóng góp năm từ 7- 10 ngày công lao động để tham gia kiểm tra bảo vệ phát triển rừng có yêu cầu cộng đồng Nghiêm túc thực hình thức sử lý cộng đồng II Nh ng việc làm: Được tham gia họat động bảo vệ phát triển rừng cộng đồng tổ chức Được quyền viết đơn xin khai thác lâm sản gỗ theo quy định cộng đồng Được quyền phê bình, tố giác đối tượng vi phạm bảo vệ phát triển rừng cộng đồng Được đốt thực bì làm nương vùng Quy hoạch, dẫn nước từ rừng canh tác nương rãy Được cải tạo phục hồi rừng nghèo kiệt III Nh ng việc khuyến khích làm: Khuyến khích trồng địa, đặc sản, lâm sản gỗ tán rừng vùng quy hoạch không làm ảnh hưởng đến phát triển rừng Khuyến khích thành viên cộng đồng tham gia phát tố giác hành vi vi phạm Quy ước bảo vệ phát triển rừng; phòng cháy chữa cháy rừng IV Nh ng việc hông làm: Không đập phá, đào bới làm ảnh hưởng đến cột mốc, bảng tin, biển báo Không khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép gỗ loại lâm sản khác Không khai thác loài cấm, khai thác điểm ảnh hưởng đến nguồn nước cộng đồng Khơng khai thác gỗ, lâm sản ngồi gỗ khơng kế hoạch quản lý rừng cộng đồng phê duyệt; không khai thác vượt khối lượng cho phép, không thiết kế; không mua bán gỗ lâm sản ngồi gỗ chưa có đồng ý cộng đồng xã theo Quy ước Không săn bắn, bắt bẫy, sử dụng trái phép loại động vật hoang dã quy định cấm Không đánh cá điện, bả thuốc độc hại Không làm lán trại, chăn thả gia súc rừng cộng đồng Không nổ mìn khai thác đá, đào bới gây sạt lở làm hủy hoại đất đai Không chặt rừng, đốt phá rừng làm nương rãy Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Không dùng lửa tùy tiện rừng, đốt tổ ong, đốt lấy củi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 Khơng đốt thực bì làm rãy vào thời gian khơ nóng cao điểm chưa có đồng ý quyền địa phương V Quyền lợi cộng đồng chia sẻ lợi ích cộng đồng Được sử dụng nước sinh hoạt nước sản xuất Được hưởng sản phẩm trung gian trình bảo vệ phát triển rừng Lấy củi khơ lâm sản ngồi gỗ Các hộ gia đình cộng đồng vào rừng lấy củi khơ loại lâm sản gỗ để phục vụ nhu cầu Nhưng bán củi hay lâm sản ngồi gỗ người mua phải đóng góp vào quỹ cộng đồng theo quy định khoản mục I Quy ước Chia sẻ lợi ích chung cộng đồng Trong tổng lợi ích cộng đồng thu từ khai thác gỗ, lâm sản gỗ, nguồn thu khác… phân bổ tỷ lệ sau: 4.1 Trích nộp ngân sách xã: 10 % 4.2 Trích cho Ban quản lý rừng thơn: 10 % 4.3 Trích bồi dưỡng cho tổ Quản lý bảo vệ rừng thơn: 10 % 4.4 Trích cho quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thơn: 10 % 4.5 Trích cho quỹ thơn (dùng cho khen thưởng): 20 % 4.6 Chia cho hộ thành viên thơn: 40 % Các lợi ích khác - Được hưởng tiền công tham gia bảo vệ rừng (trong 10 % khoản 4.3 mục Quy ước này) - Được khen thưởng phát vụ vi phạm Quy ước - Nếu không may có trường hợp gặp rủi ro làm nhiệm vụ Bảo vệ phát triển rừng cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ trích quỹ thăm hỏi Mức cụ thể Ban quản lý thôn định cho trường hợp VI Trách nhiệm quyền hạn Ban quản lý rừng Nhiệm kỳ Ban quản lý rừng cộng đồng là: 2,5 năm Trách nhiệm Ban quản lý rừng cộng đồng: - Hướng dẫn, đạo hộ gia đình thực quản lý bảo vệ phát triển rừng theo phương án giao rừng, kế hoạch quản lý rừng cộng đồng Quy ước phê duyệt công nhận; quản lý sử dụng quỹ cộng đồng theo quy định - Tổ chức hòa giải, thuyết phục trường hợp tranh chấp Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng, sử lý vụ vi phạm Quy ước theo luật định hành Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Tổ chức việc đạo việc trồng rừng, tuần tra bảo vệ rừng cuối nưm tổ chức đánh giá kết có giám sát đại diện cộng đồng thôn, ban quản lý rừng xã quan chuyên môn - Tổ chức kiểm tra giám sát việc thu, sử dụng quỹ rừng cộng đồng Quyền hạn Ban quản lý rừng cộng đồng: - Tổ chức dịch vụ khai thác rừng Việc thu tiền khai thác gỗ, lâm sản ngồi gỗ hội nghị tồn thơn thơng qua - Được quyền lập quỹ thôn từ nguồn thu dịch vụ khai thác, tiền đầu tư Dự án, tiền bồi thường vi phạm Quy ước, nguồn đóng góp nhân dân, nguồn tiền thưởng, tiền ngân sách Nhà nước… Việc trích lập chi nguồn quỹ phải 50% số đại diện hộ cộng đồng đồng ý, trí UBND xã có kiểm tra giám sát Ban quản lý xã - Tổ chức ngăn chặn, lập biên đối tượng vi phạm quy định Quản lý bảo vệ rừng nói riêng pháp luật nói chung, báo cáo đề xuất với quan có thẩm quyền xử lý - Được quyền xét duyệt cho hộ gia đình khai thác, sử dụng lâm sản - Yêu cầu người vi phạm phải bồi thường công lao động giá trị thiệt hại theo mức độ thiệt hại - Tổ chức họp cộng đồng định kỳ quý lần đột xuất vào tháng tháng 12 tổ chức họp cộng đồng để đánh giá tình hình quản lý bảo vệ, phát triển sử dụng rừng, quản lý sử dụng quỹ cộng đồng, xét khen thưởng kiểm điểm vi phạm Quy ước - Được huy động cộng đồng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, trồng phát triển rừng VII hen thưởng bồi thường Khen thưởng: Hàng năm tổ chức họp, đánh giá bình sét hộ gia đình thực tốt Quy ước Bảo vệ phát triển rừng, cá nhân có thành tích việc tham gia bảo vệ rừng để biểu dương khen thưởng đề nghị cấp khen thưởng Quy định bồi thường Hộ gia đình, cá nhân vi phạm quy định Quy ước, tuỳ theo mức độ bị thôn xử lý theo hình thức sau: 2.1 Đối với cá nhân, hộ gia đình vi phạm quy định Quy ước tùy theo mức độ vi phạm đưa để kiểm điểm trước thôn, đề nghị UBND sử lý theo quy định pháp luật 2.2 Đốt lửa gây cháy rừng: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ngoài việc sử lý theo quy định pháp luật buộc bồi thường theo giá trị thiệt hại, khôi phục trồng lại rừng 2.3 Đối với vi phạm săn bắn, bẫy động vật hoang dã sai quy định: a Đối với người cộng đồng: - Lần 1: Kiểm điểm trước cộng đồng - Lần 2: Ngoài việc tịch thu tiền bán động vật, phải bồi thường giá trị động vật bán b Đối với người cộng đồng Ngoài việc xử lý theo quy định Nhà nước, phải bồi thường thiệt hại cho cộng đồng lần giá trị động vật hoang dã (theo giá thị trường) 2.4 Những quy định thu từ khoản bồi thường sau: - Chi 20 % cho người phát - Chi 40 % cho người tham gia bắt giải - Nộp quỹ cộng đồng 40 % 2.5 Các hộ không tham gia hoạt động mà cộng đồng huy động (không có lý đáng) khơng hưởng lợi ích từ quỹ cộng đồng Bản Quy ước Bảo vệ phát triển rừng thôn gồm trang cộng đồng tham gia xây dựng biểu trí thơng qua biên họp cộng đồng ngày 21 tháng 11 năm 2012, quyền cơng nhận có hiệu lực kể từ có Quyết định công nhận UBND huyện HỌ VÀ TÊN CÁC CHỦ HỘ THƯ Ý TM BAN QUẢN LÝ RỪNG C NG ĐỒNG THƠN Trưởng Ban Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 18: Một số hình ảnh lập kế hoạch QLRCĐ thơn xã Lâm Giang Khu rừng cộng đồng thôn quản lý Mốc ranh giới khu rừng giao cho cộng đồng quản lý Điều tra rừng có tham gia Điều tra rừng có tham gia (Đo đếm tái sinh ghi chép LSNG) (Đo đường kính gỗ) Diện tích đất trống, lập kế hoạch Điều tra vấn người dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn trồng rừng phòng hộ năm 2010 Người dân lập HQLRCĐ Biểu thơng qua HQLRCĐ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Họp thôn thông qua HQLRCĐ QLRCĐ thôn xã Lâm Giang http://www.lrc.tnu.edu.vn ... chức thực quản lý rừng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn cộng đồng, tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cho quản lý rừng cộng đồng huyện Văn Yên, tỉnh. .. cộng đồng quản lý rừng, góp phần quản lý tài nguyên rừng bền vững Ý nghĩa nghiên cứu ng o c Đề tài cơng trình nghiên cứu có tính hệ thống tiềm quản lý rừng cộng đồng Yên Bái Các kết nghiên cứu sở. .. Yên, tỉnh Yên Bái" Mục đích Cung cấp dẫn liệu khoa học sở pháp lý, tổ chức thực kết quản lý rừng cộng đồng khu vực nghiên cứu, làm sở đề xuất giải pháp hình thành quản lý có hiệu rừng cộng đồng Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý rừng cộng đồng tại huyện văn yên tỉnh yên bái , Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý rừng cộng đồng tại huyện văn yên tỉnh yên bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay