Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới tại huyện bắc quang, tỉnh hà giang

109 16 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học : TS Kiều Xuân Đàm TS Trần Trung Kiên Thái Nguyên - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Mọi trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ luận văn, trước phòng quản lý sau đại học nhà trường thông tin, số liệu đề tài Tác giả luận văn Đặng Thị Thảo ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ Thầy giáo hướng dẫn, Viện nghiên cứu ngô, tập thể cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn TS Trần Trung Kiên – Phó giám đốc trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội TS Kiều Xuân Đàm – Giám đốc Trung tâm ngô Sông Bôi, với cương vị người hướng dẫn khoa học tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phòng Đào tạo, khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, người truyền thụ cho kiến thức phương pháp nghiên cứu quý báu suốt thời gian học tập trường Và cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Thị Thảo MỤC LỤC M Ở Đ Ầ U 1 Đặt vấn đề Mục đích đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tiễn C h n g 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất ngơ giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới 1.2.2 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam .9 1.2.3 Tình hình sản xuất ngơ tỉnh Hà Giang 14 1.3 Tình hình nghiên cứu giống ngơ giới Việt Nam 15 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giống ngô giới 15 1.3.2 Tình hình nghiên cứu giống ngô Việt Nam 19 Chương 2:NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Vật liệu nghiên cứu 28 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 30 2.4.2 Quy trình kỹ thuật 31 2.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi, đánh giá 32 2.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 36 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .37 3.1 Các thời kỳ phát dục thời gian sinh trưởng giống ngơ thí nghiệm vụ Thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 Bắc Quang - Hà Giang 37 3.1.1 Giai đoạn tung phấn, phun râu 38 3.1.2 Giai đoạn chín sinh lý 39 3.2 Một số đặc điểm hình thái, sinh lý giống ngơ thí nghiệm vụ Thu Đơng 2014 vụ Xuân 2015 Bắc Quang – Hà Giang 40 3.2.1 Chiều cao 40 3.2.2 Chiều cao đóng bắp 42 3.2.4 Chỉ số diện tích .45 3.3 Khả chống chịu giống ngô thí nghiệm vụ Thu Đơng 2014 vụ Xn 2015 Bắc Quang – Hà Giang 46 3.3.1 Sâu đục thân (Ostrinia nubilalis, Ostrinia funacalis) .47 3.3.2 Sâu cắn râu 48 3.3.3 Bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani) 49 3.3.4 Tỷ lệ đổ gãy 50 3.4 Trạng thái cây, trạng thái bắp độ che kín bắp giống ngơ tham gia thí nghiệm Bắc Quang – Hà Giang 51 3.4.1 Trạng thái .51 3.5.2 Chiều dài bắp 55 3.5.3 Đường kính bắp 55 3.5.4 Số hàng bắp 57 3.5.5 Số hạt hàng 57 3.5.6 Khối lượng nghìn hạt (P1000 hạt) .58 3.5.7 Năng suất lý thuyết 59 3.5.8 Năng suất thực thu .60 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .61 Kết luận 63 Đề nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCC : Chiều cao CCĐB : Chiều cao đóng bắp CIMMYT : International Maize and Wheat Improvement Center (Trung tâm cải tạo ngô lúa mỳ Quốc tế) cs : Cộng CSDTL : Chỉ số diện tích CV : Coefficient of Variantion (Hệ số biến động) Đ/c : Đối chứng FAO Nations : Food and Agriculture Organization of the United (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) IPRI : International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa quốc tế) LSD.05 ý : Least Significant Difference (Sai khác nhỏ có nghĩa mức 95%) NS : Năng suất NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu P : Probability (xác suất) P1000 hạt : Khối lượng 1000 hạt PTNT : Phát triển nông thôn QPM : Quality Protein Maize (ngô chất lượng Protein cao) TĐ14 : Thu Đông 2014 USDA : United State Department of Agriculture (Bộ Nông nghiệp Mỹ) X15 : Xuân 2015 30 Mai Xuân Triệu (2013), “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai cho vùng thâm canh giai đoạn 2011 - 2013”, Hội thảo Quốc gia Khoa học trồng lần thứ nhất, ngày – 6/9/2013 Hà Nội, Nxb Nông nghiệp, Tr 354 – 363 31 Mai Xuân Triệu, Vương Huy Minh (2013), “Kết nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Viện Nghiên cứu Ngô giai đoạn 2011 – 2013”, Hội thảo Quốc gia Khoa học trồng lần thứ nhất, ngày5 – 6/9/2013 Hà Nội, Nxb Nông nghiệp, Tr 131 – 135 32 Trần Hồng Uy, Đặng Ngọc Lập, Nguyễn Thị Bính (1987), ”Báo cáo kết nghiên cứu tạo giống ngơ chín sớm TSB2”, Hội nghị khoa học Bộ Nông nghiệp Công nghệ thực phẩm, 1987 33.Trần Hồng Uy, Phan Xuân Hào, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Văn Cương, Đặng Ngọc Hạ, Nguyễn Văn Thường (1994), “Kết nghiên cứu tạo giống ngơ lai LVN10”, Tạp chí Nơng nghiệp Công nghệ thực phẩm, 12/1994, Tr.447 – 449 34 Trần Hồng Uy (1997), Báo cáo kết ngô lai Việt Nam, Báo cáo Viện Nghiên cứu Ngô hội nghị tổng kết năm phát triển ngô lai (19921996), Hà Nội 35.Trần Hồng Uy (1999), Ngô lai phát triển khứ tương lai Việt Nam, Viện Nghiên cứu Ngô 36 Lương Văn Vàng (2013), “Nghiên cứu chọn tạo giống ngơ cho vùng khó khăn”, Hội thảo Quốc gia Khoa học trồng lần thứ nhất, ngày5 – 6/9/2013 Hà Nội, Nxb Nông nghiệp, Tr 345 – 353 37 Viện Nghiên cứu ngô (1996), Kết nghiên cứu chọn lọc lai tạo giống ngô, giai đoạn 2006- 2010, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 38 Nguyễn Văn Vinh, Trần Trung Kiên, Thái Thị Ngọc Trâm (2013), “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngơ lai tỉnh Hà Giang”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 111(11)/2013, Tr 33 – 41 39 Hoàng Văn Vịnh, Phan Thị Vân (2013), “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngơ lai có triển vọng Thái Ngun”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 107, Số 07, Tr 57 - 61 II Tiếng Anh 40.Bauman Loyal (1981),“Revewer of method used by breeder to develop th superior corn inbreds”, 36 annual corn and sorghum research conference 41.CIMMYT, IITA (2010), Maize - Global Alliance for Improving Food Security and the Livelihoods of theResource - poor in the Developing World, www.cimmyt.org 42.FAOSTAT (2015), Crop productions, www.fao.faostat.org 43.Graham Brookes (2011), “Global impact of Biotech crop, economic and environmental effects 1996 – 2009”, PG Economics UK, 2011 44.Hallauer, A.R and Miiranda Fo, J.B (1986), Quantiativegentics in maize breeding, Lowa State University Press, Ames 45.Hallauer, A.R and Miiranda Fo, J.B (1988), Quantiativegentics in maize breeding, The Lowa State University Press, Ames, lowa 46.Rinke.E (1979), Trends of maize breeding in USD 47 United States Department of Agriculture (USDA, 2008) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Hình 1: Giai đoạn – (làm cỏ, bón phân thúc lần 1) Hình 2: Giai đoạn – ngơ thí nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3: Giai đoạn tung phấn, phun râu ngơ thí nghiệm Hình 4: Thu hoạch ngơ thí nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 5: Đánh giá số tiêu thu hoạch Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Vụ Thu Đông 2014 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V003 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 3572.16 595.360 2.81 0.060 NLAI 2376.03 1188.01 5.61 0.019 * RESIDUAL 12 2542.92 211.910 * TOTAL (CORRECTED) 20 8491.11 424.555 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V004 CDB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 3538.74 589.790 7.05 0.002 NLAI 106.241 53.1204 0.63 0.551 * RESIDUAL 12 1004.09 83.6738 * TOTAL (CORRECTED) 20 4649.07 232.453 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLA FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V005 SLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 5.39905 899842 3.09 0.046 NLAI 1.93143 965714 3.32 0.070 * RESIDUAL 12 3.49524 291270 * TOTAL (CORRECTED) 20 10.8257 541286 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTL FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V006 CSDTL LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 936820 156137 11.03 0.000 NLAI 618221E-02 309110E-02 0.22 0.809 * RESIDUAL 12 169791 141493E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 1.11279 556397E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BAP/CAY FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V007 BAP/CAY SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 173242E-02 288737E-03 0.64 0.699 NLAI 857387E-03 428693E-03 0.95 0.417 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn * RESIDUAL 12 542618E-02 452182E-03 * TOTAL (CORRECTED) 20 801599E-02 400799E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBAP FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V008 DBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 3.68847 614745 1.33 0.318 NLAI 408067 204034 0.44 0.658 * RESIDUAL 12 5.56554 463795 * TOTAL (CORRECTED) 20 9.66207 483104 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V009 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 507981 846635E-01 1.58 0.234 NLAI 443429E-01 221714E-01 0.41 0.674 * RESIDUAL 12 642190 535159E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 1.19451 597257E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHANG FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V010 SHANG SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 1.21809 203016 0.94 0.501 NLAI 675238 337619 1.57 0.248 * RESIDUAL 12 2.58476 215397 * TOTAL (CORRECTED) 20 4.47809 223905 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHAT FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE VARIATE V011 SHAT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 27.9829 4.66381 2.77 0.063 NLAI 4.75524 2.37762 1.41 0.281 * RESIDUAL 12 20.2114 1.68429 * TOTAL (CORRECTED) 20 52.9495 2.64748 BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE 10 VARIATE V012 M1000 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 5107.46 851.244 7.33 0.002 NLAI 689.212 344.606 2.97 0.089 * RESIDUAL 12 1392.91 116.076 * TOTAL (CORRECTED) 20 7189.58 359.479 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE 11 VARIATE V013 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 717.055 119.509 4.72 0.011 NLAI 107.689 53.8444 2.13 0.161 * RESIDUAL 12 303.912 25.3260 * TOTAL (CORRECTED) 20 1128.66 56.4328 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE 12 VARIATE V014 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 687.706 114.618 3.53 0.030 NLAI 18.6032 9.30158 0.29 0.759 * RESIDUAL 12 389.976 32.4980 * TOTAL (CORRECTED) 20 1096.28 54.8142 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE 13 MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC SE(N= 5%LSD 7 3) 12DF CTHUC SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 NOS 3 3 3 3) 12DF CTHUC CCAY 228.100 195.600 231.067 226.433 200.867 222.400 223.733 CDB 120.200 91.0667 115.833 105.867 84.5000 91.0000 112.067 8.40456 25.8973 5.28122 16.2732 BAP/CAY 0.955629 0.964912 0.973447 0.966453 0.982444 0.982681 0.974359 DBAP 16.2033 16.2833 15.8333 16.1600 16.9867 17.0533 16.2333 0.122771E-01 0.393190 0.378299E-01 1.21155 NOS 3 3 3 SHAT 30.7667 31.1667 31.4667 32.0333 30.3333 34.1667 31.9333 M1000 303.704 284.812 292.582 316.481 334.233 320.062 306.108 SLA 19.1000 18.9667 19.4333 18.3000 18.0000 18.1333 18.3667 0.311593 0.960123 DKB SHANG 4.28667 4.33667 4.28667 4.18000 4.23000 4.64667 4.52333 CSDTL 3.54079 3.09636 3.44321 3.60361 3.40785 3.85331 3.45826 0.686763E-01 0.211615 13.6000 13.6667 13.5333 14.0000 13.2000 13.8667 13.5000 0.133561 0.411548 0.267953 0.825655 NSLT 69.3212 66.8227 69.2242 78.2710 75.1989 85.0866 73.4876 NSTT 58.5153 49.1827 55.5028 64.0295 60.3379 68.6350 58.1453 SE(N= 3) 0.749285 6.22028 2.90551 3.29130 5%LSD 12DF 2.30880 19.1668 8.95288 10.1416 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD 7) 12DF 5.50208 16.9538 NLAI SE(N= 5%LSD NOS 7 NOS 7 7) 12DF NLAI NOS SHAT 7 CCAY 203.271 225.857 225.814 CDB 104.671 104.371 99.7571 3.45737 10.6533 0.203985 0.628548 BAP/CAY 0.973755 0.977809 0.962690 DBAP 16.3957 16.5629 16.2214 SLA 18.8429 18.1857 18.8143 CSDTL 3.48771 3.46447 3.50642 0.449592E-01 0.138534 DKB 4.33857 4.41857 4.31000 SHANG 13.3714 13.7286 13.7714 0.803725E-02 0.257403 0.247655E-01 0.793147 0.874364E-01 0.175417 0.269421 0.540518 M1000 31.6143 31.1571 32.3143 NSTT 70.7168 75.3904 75.6408 NSLT 300.991 314.987 308.871 58.2536 58.8452 60.4792 SE(N= 7) 0.490522 4.07213 1.90211 2.15466 5%LSD 12DF 1.51147 12.5476 5.86103 6.63924 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TD 21/11/15 8:18 :PAGE 14 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCAY CDB SLA CSDTL BAP/CAY DBAP DKB SHANG SHAT M1000 NSLT NSTT GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 218.31 21 102.93 21 18.614 21 3.4862 21 0.97142 21 21 21 21 21 21 21 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 20.605 14.557 6.7 0.0603 15.246 9.1473 8.9 0.0023 0.73572 0.53969 2.9 0.0456 0.23588 0.11895 3.4 0.0003 0.20020E-010.21265E-01 2.2 0.6994 16.393 4.3557 13.624 31.695 308.28 73.916 59.193 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NLAI | | | 0.0190 0.5511 0.0704 0.8085 0.4170 0.69506 0.24439 0.47319 1.6271 18.960 7.5122 7.4037 | | | | 0.68102 0.23133 0.46411 1.2978 10.774 5.0325 5.7007 4.2 5.3 3.4 4.1 3.5 6.8 9.6 http://www.lrc.tnu.edu.vn 0.3182 0.2344 0.5011 0.0629 0.0019 0.0111 0.0302 0.6584 0.6741 0.2479 0.2814 0.0885 0.1608 0.7590 Vụ Xuân 2015 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE VARIATE V003 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 1199.35 199.892 1.26 0.344 NLAI 109.820 54.9100 0.35 0.718 * RESIDUAL 12 1901.73 158.478 * TOTAL (CORRECTED) 20 3210.91 160.545 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE VARIATE V004 CDB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 645.119 107.520 1.86 0.168 NLAI 18.6667 9.33334 0.16 0.853 * RESIDUAL 12 692.167 57.6806 * TOTAL (CORRECTED) 20 1355.95 67.7976 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLA FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE VARIATE V005 SLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 3.51619 586032 2.61 0.074 NLAI 677143 338572 1.51 0.260 * RESIDUAL 12 2.68952 224127 * TOTAL (CORRECTED) 20 6.88286 344143 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTL FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE VARIATE V006 CSDTL SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 928047 154674 3.59 0.029 NLAI 1.07416 537081 12.46 0.001 * RESIDUAL 12 517184 430987E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 2.51939 125970 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BAP/CAY FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE VARIATE V007 BAP/CAY SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 809524E-02 134921E-02 0.84 0.562 NLAI 160714E-02 803572E-03 0.50 0.622 * RESIDUAL 12 192262E-01 160218E-02 * TOTAL (CORRECTED) 20 289286E-01 144643E-02 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBAP FILE VX 21/11/15 8:2 :PAGE VARIATE V008 DBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 10.6907 1.78179 6.52 0.003 NLAI 100149E-01 500745E-02 0.02 0.983 * RESIDUAL 12 3.28093 273410 * TOTAL (CORRECTED) 20 13.9817 699084 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE VARIATE V009 DKB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 183616 306027E-01 1.35 0.310 NLAI 970238E-02 485119E-02 0.21 0.812 * RESIDUAL 12 272589 227158E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 465908 232954E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHANG FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE VARIATE V010 SHANG SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 8.66952 1.44492 5.40 0.007 NLAI 406666 203333 0.76 0.493 * RESIDUAL 12 3.21333 267778 * TOTAL (CORRECTED) 20 12.2895 614476 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHAT FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE VARIATE V011 SHAT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 122.330 20.3884 5.27 0.007 NLAI 1.21875 609375 0.16 0.856 * RESIDUAL 12 46.4375 3.86979 * TOTAL (CORRECTED) 20 169.987 8.49933 BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE 10 VARIATE V012 M1000 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 14949.8 2491.63 28.81 0.000 NLAI 216.174 108.087 1.25 0.322 * RESIDUAL 12 1037.65 86.4707 * TOTAL (CORRECTED) 20 16203.6 810.179 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE 11 VARIATE V013 NSLT Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 821.391 136.899 3.59 0.029 NLAI 44.0229 22.0114 0.58 0.581 * RESIDUAL 12 457.641 38.1367 * TOTAL (CORRECTED) 20 1323.06 66.1528 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE 12 VARIATE V014 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 606.090 101.015 3.28 0.038 NLAI 147.849 73.9243 2.40 0.132 * RESIDUAL 12 369.894 30.8245 * TOTAL (CORRECTED) 20 1123.83 56.1916 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE 13 MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC SE(N= 5%LSD 3) 12DF CTHUC SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 NOS 3 3 3 3) 12DF CTHUC CCAY 246.600 228.167 238.667 237.767 229.667 224.333 242.500 CDB 118.333 116.333 117.333 123.000 109.000 109.833 124.833 SLA 18.8000 19.4000 18.9667 18.2333 18.4333 18.3000 18.2667 CSDTL 3.87288 3.44163 4.04310 3.96312 3.74450 3.77879 4.12537 7.26814 22.3956 4.38484 13.5112 0.273329 0.842221 0.119859 0.369327 BAP/CAY 0.983333 1.01667 0.991667 0.966667 0.975000 0.950000 0.991667 DBAP 16.7542 16.7792 16.9708 17.8458 16.1708 18.4000 16.6333 DKB 4.42083 4.46250 4.29583 4.22917 4.38750 4.20833 4.25000 SHANG 14.2000 14.2000 14.6667 13.5000 12.9333 13.2000 12.9333 0.231098E-01 0.301889 0.712090E-01 0.930222 NOS 3 3 3 SHAT 28.8750 33.0833 29.2083 33.3750 31.0000 36.2500 30.8333 M1000 315.364 271.822 290.938 318.202 354.341 320.702 277.616 0.870168E-01 0.298763 0.268128 0.920590 NSLT 72.1324 74.0554 70.6463 79.2544 79.0408 82.9481 62.7263 NSTT 56.5136 60.1530 50.1334 55.6685 62.1733 65.8695 50.8137 SE(N= 3) 1.13575 5.36876 3.56542 3.20544 5%LSD 12DF 3.49964 16.5430 10.9863 9.87704 MEANS FOR EFFECT NLAI - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn NLAI SE(N= 5%LSD 7) 12DF 4.75812 14.6614 NLAI SE(N= 5%LSD NOS 7 NOS 7 7) 12DF NLAI NOS SHAT 7 CCAY 232.714 238.300 235.143 CDB 116.286 118.286 116.286 2.87055 8.84515 0.178936 0.551363 BAP/CAY 0.982143 0.992857 0.971429 DBAP 17.0571 17.0714 17.1089 SLA 18.4429 18.5714 18.8714 CSDTL 4.09385 3.91426 3.55019 0.784662E-01 0.241781 DKB 4.30179 4.35179 4.31250 SHANG 13.7143 13.8000 13.4714 0.151289E-01 0.197633 0.466172E-01 0.608973 0.569659E-01 0.195586 0.175531 0.602668 M1000 31.7857 31.5179 32.1071 NSTT 75.5220 75.3235 72.3561 NSLT 311.168 306.462 303.364 56.6726 60.8610 54.4627 SE(N= 7) 0.743524 3.51468 2.33412 2.09845 5%LSD 12DF 2.29105 10.8299 7.19221 6.46604 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VX 21/11/15 8:29 :PAGE 14 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCAY CDB SLA CSDTL BAP/CAY DBAP DKB SHANG SHAT M1000 NSLT NSTT GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 235.39 21 116.95 21 18.629 21 3.8528 21 0.98214 21 21 21 21 21 21 21 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 12.671 12.589 5.3 0.3436 8.2339 7.5948 6.5 0.1685 0.58664 0.47342 2.5 0.0737 0.35492 0.20760 5.4 0.0285 0.38032E-010.40027E-01 4.1 0.5620 17.079 4.3220 13.662 31.804 307.00 74.401 57.332 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NLAI | | | 0.7177 0.8529 0.2596 0.0013 0.6222 0.83611 0.15263 0.78389 2.9154 28.464 8.1334 7.4961 | | | | 0.52289 0.15072 0.51747 1.9672 9.2990 6.1755 5.5520 3.1 3.5 3.8 6.2 3.0 8.3 9.7 http://www.lrc.tnu.edu.vn 0.0032 0.3101 0.0067 0.0073 0.0000 0.0285 0.0381 0.9828 0.8122 0.4927 0.8564 0.3219 0.5807 0.1317 ... NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 60.62.01.10... Theo dõi đặc điểm hình thái số giống ngô lai - Theo dõi khả chống chịu số giống ngô lai - Đánh giá yếu tố cấu thành suất suất giống ngô lai huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Ý nghĩa khoa học ý nghĩa... Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống ngô lai huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Mục đích đề tài Chọn giống ngô lai phù hợp với điều kiện sinh thái để đưa vào Số hóa Trung tâm Học liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới tại huyện bắc quang, tỉnh hà giang , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới tại huyện bắc quang, tỉnh hà giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay