Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng lúa séng cù tại huyện than uyên, tỉnh lai châu

151 11 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VƯƠNG THẾ MẪN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG LÚA SÉNG CÙ TẠI HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VƯƠNG THẾ MẪN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG LÚA SÉNG CÙ TẠI HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.NGUYỄN HỮU HỒNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn chỉnh luận văn cám ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn VƯƠNG THẾ MẪN Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài này, nhận nhiều bảo, động viên, giúp đỡ Thầy, Cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng - Người nêu ý tưởng tận tâm hướng dẫn thực đề tài Cảm ơn Thầy, Cô giáo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Thầy, Cô, cán Phòng Đào tạo Khoa Nơng học giúp đỡ nghiên cứu tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ suốt thời gian qua Lời cảm ơn sâu sắc xin gửi tới Gia đình - Những người thân yêu ln động viên, khích lệ tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hết khóa học hồn thành Luận văn Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn VƯƠNG THẾ MẪN Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa Thế giới Việt nam 1.2.1 Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa Thế giới 1.2.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa Việt Nam 1.2.3 Tình hình nghiên cứu phân bón cho lúa Việt Nam 12 1.2.4 Những kết nghiên cứu mật độ cấy số dảnh cấy 17 1.2.5 Một số kết sản xuất nghiên cứu lúa địa bàn Lai Châu 21 1.2.6 Điều kiện tự nhiên huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu liên quan đến đề tài nghiên cứu 22 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.1 Giống lúa Séng Cù 26 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 26 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 26 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 2.4 Phương pháp nghiên cứu 29 2.4.1 Phương pháp theo dõi 29 2.4.2 Các tiêu nghiên cứu 29 2.4.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 33 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Ảnh hưởng mật độ cấy giống lúa Séng Cù Than Uyên 34 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ cấy đến thời gian sinh trưởng 34 3.1.2 Ảnh hưởng mật độ cấy đến chiều cao lúa 36 3.1.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái đẻ nhánh lúa 38 3.1.4 Khả chống chịu lúa mật độ cấy 42 3.1.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến suất lúa 44 3.2.6 Hiệu kinh tế mật độ cấy 47 3.2 Ảnh hưởng liều lượng phân ka li đến giống lúa Séng Cù 48 3.2.1 Ảnh hưởng liều lượng ka li đến thời gian sinh trưởng 48 3.2.2 Ảnh hưởng liều lượng ka li đến chiều cao giống lúa Séng Cù 50 3.2.3 Ảnh hưởng liều lượng ka li đến khả đẻ nhánh lúa 52 3.2.4 Ảnh hưởng liều lượng ka li đến khả chống chịu 55 3.2.5 Ảnh hưởng liều lượng ka li đến suất lúa 57 3.2.6 Ảnh hưởng liều lượng kali đến chất lượng gạo Séng Cù 59 3.2.7 Hiệu kinh tế việc bón kali giống lúa Séng Cù 61 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 63 Kết luận 63 Đề nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHẦN PHỤ LỤC 69 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB Asian Development Bank BNNPTNT Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn DT Diện tích Đ/c Đối chứng ĐVT Đơn vị tính FAO Food and Agricuture Organization HĐND Hội Đồng Nhân Dân HH Hữu hiệu IRRI International Rice Research Institute NL Nhắc lại NS Năng suất NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NTD Nhánh tối đa NHH Nhánh hữu hiệu PRA Participatory Rural Appraisal PTNT Phát triển nông thôn QCVN Quy chuẩn Việt Nam RRA Rapid Rural Appraisal SL Sản lượng TB Trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy Ban Nhân Dân UNDP United Nations Development Programme Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam từ năm 2000-2013 11 Bảng 1.2 Diễn biến thời tiết khí hậu năm 2014, 2015 huyện Than Uyên .24 Bảng 3.1 Ảnh hưởng mật độ cấy đến thời gian sinh trưởng lúa 35 Bảng 3.2 Chiều cao mật độ cấy qua thời kỳ 37 Bảng 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy đến động thái đẻ nhánh lúa 40 Bảng 3.4 Khả chống chịu giống lúa mật độ khác 43 Bảng 3.5 Ảnh hưởng mật độ cấy đến suất lúa 45 Bảng 3.6 Hoạch toán kinh tế cho lúa thí nghiệm mật độ cấy 48 Bảng 3.7 Ảnh hưởng kali đến giai đoạn sinh trưởng lúa 49 Bảng 3.8 Ảnh hưởng liều lượng kali đến chiều cao lúa 51 Bảng 3.9 Ảnh hưởng ka li đến khả đẻ nhánh lúa 53 Bảng 3.10 Ảnh hưởng kali đến khả chống chịu lúa 56 Bảng 3.11 Ảnh hưởng liều lượng kali đến suất lúa 57 Bảng 3.12 Ảnh hưởng liều lượng kali đến chất lượng gạo Séng Cù 60 Bảng 3.13 Chất lượng cơm giống lúa Séng Cù 61 Bảng 3.14 Hoạch tốn kinh tế thí nghiệm liều lượng kali 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Than Uyên huyện nằm phía Đơng - Nam tỉnh Lai Châu, cách trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu gần 100 km, có tổng diện tích tự nhiên 79.687,6 Tồn huyện có 11 xã thị trấn Dân số 59.730 người, khu vực nơng thơn chiếm tới 90%, gồm 10 dân tộc sinh sống Mặc dù năm qua huyện đạt kết bước đầu sản xuất nơng nghiệp, song nhìn chung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn địa phương chậm.Từ thực trạng sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng huyện khố XVI đề việc xây dựng tổ chức thực đề án: “Chương trình sản xuất nơng sản theo hướng sản xuất hàng hoá” nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, bước đưa sản xuất nông nghiệp huyện phát triển bền vững cần thiết có ý nghĩa Giống lúa Séng Cù giống lúa nước địa phương chất lượng cao, nhiên để phát huy hết tiềm giống, phải tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp kỹ thuật thâm canh Gạo Séng Cù loại gạo đặc sản thị trường người tiêu dùng ưa chuộng Thời gian qua, yêu cầu thị trường gạo Séng Cù cao, số địa phương người nông dân đưa giống Séng Cù vào trồng đại trà nên nhu cầu giống lúa Séng Cù phục vụ sản xuất lớn Lúa Séng Cù người dân huyện trồng số xã Hua Nà, Mường Cang, Mường Than, …Tuy nhiên, lượng giống Séng Cù chủ yếu người dân tự để giống sử dụng thóc thịt để làm giống vụ sau, dẫn đến độ đồng giống không cao, suất thấp, chất lượng gạo giảm Thực tế nhiều năm qua Than Uyên, sản xuất lúa Séng Cù, người nông thường cấy với mật độ quen tay (thường dày); sử dụng phân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 123 2.2.2 XỬ LÝ THÍ NGHIỆM KALI VỤ XUÂN Chiều cao giai đoạn đẻ nhánh TN kali vụ Xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCAY FILE A1 5/ 7/** 21:19 PAGE VARIATE V003 CCCAY Chieu cao cay giai doan de nhanh TN kali vu xuan LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 845002 422501 0.32 0.741 CT$ 46.6425 15.5475 11.70 0.007 * RESIDUAL 7.97500 1.32917 * TOTAL (CORRECTED) 11 55.4625 5.04205 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 5/ 7/** 21:19 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 DF CCCAY 47.7750 47.2000 47.7500 SE(N= 4) 0.576448 5%LSD 6DF 1.99402 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 70 90 110 130 NOS 3 3 CCCAY 44.5000 47.3000 48.8000 49.7000 SE(N= 3) 0.665624 5%LSD 6DF 2.30250 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 5/ 7/** 21:19 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCCAY GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 47.575 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.2454 1.1529 4.4 0.7415 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |CT$ | | | 0.0072 | | | | 124 Chiều cao giai đoạn làm đòng TN kali vụ Xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCAY FILE A1 5/ 7/** 21:57 PAGE VARIATE V003 CCCAY Chieu cao cay giai doan lam dong TN kali vu xuan LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 21.6350 10.8175 12.66 0.008 CT$ 18.3000 6.10000 7.14 0.022 * RESIDUAL 5.12500 854167 * TOTAL (CORRECTED) 11 45.0600 4.09636 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 5/ 7/** 21:57 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 DF CCCAY 91.3750 93.2750 94.6500 SE(N= 4) 0.462106 5%LSD 6DF 1.59850 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 70 90 110 130 NOS 3 3 CCCAY 91.5000 92.4000 93.8000 94.7000 SE(N= 3) 0.533594 5%LSD 6DF 1.84579 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 5/ 7/** 21:57 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCCAY GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 93.100 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.0239 0.92421 4.0 0.0076 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |CT$ | | | 0.0217 | | | | 125 Chiều cao giai đoạn trỗ TN kali vụ Xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCAY FILE A1 5/ 7/** 22:43 PAGE VARIATE V003 CCCAY LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 515000 257500 0.21 0.820 CT$ 39.9825 13.3275 10.68 0.009 * RESIDUAL 7.48501 1.24750 * TOTAL (CORRECTED) 11 47.9825 4.36205 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 5/ 7/** 22:43 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 DF CCCAY 110.400 109.900 110.075 SE(N= 4) 0.558458 5%LSD 6DF 1.93180 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 70 90 110 130 NOS 3 3 CCCAY 107.600 109.700 110.500 112.700 SE(N= 3) 0.644852 5%LSD 6DF 2.23065 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 5/ 7/** 22:43 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCCAY GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 110.12 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.0886 1.1169 4.0 0.8197 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |CT$ | | | 0.0088 | | | | 126 Năng suất thực thu TN Kali vụ Xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE A1 9/ 8/** 17:53 PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.66000 1.33000 2.85 0.134 CT$ 15.9825 5.32750 11.42 0.008 * RESIDUAL 2.80000 466667 * TOTAL (CORRECTED) 11 21.4425 1.94932 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 9/ 8/** 17:53 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 DF NSTT 49.4750 50.1250 50.6250 SE(N= 4) 0.341565 5%LSD 6DF 1.18153 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 70 90 110 130 NOS 3 3 NSTT 48.1000 50.5000 50.7000 51.0000 SE(N= 3) 0.394405 5%LSD 6DF 1.36431 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 9/ 8/** 17:53 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 50.075 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.3962 0.68313 1.4 0.1344 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |CT$ | | | 0.0076 | | | | 127 Bông hữu hiệu/khóm TN kali vụ Xuân 2015 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BONGHH FILE A1 6/ 7/** 8:18 PAGE VARIATE V003 BONGHH/khom thi nghiem kali vu xuan LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 245000 122500 9.80 0.013 CT$ 622500 207500 16.60 0.003 * RESIDUAL 750000E-01 125000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 942500 856818E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 6/ 7/** 8:18 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 DF BONGHH 6.10000 6.27500 6.45000 SE(N= 4) 0.559017E-01 5%LSD 6DF 0.193373 MEANS FOR EFFECT CT$ 70 90 110 130 CT$ NOS 3 3 BONGHH 5.90000 6.30000 6.40000 6.50000 SE(N= 3) 0.645497E-01 5%LSD 6DF 0.223288 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 6/ 7/** 8:18 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V (N= 12) SD/MEAN NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS BONGHH 12 6.2750 0.29271 0.11180 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |NL |CT$ | | | | | | | | | | 5.8 0.0135 0.0032 128 Số hữu hiệu/m2 vụ Xuân TN kali BALANCED ANOVA FOR VARIATE BONGHH FILE A1 9/ 8/** 7: PAGE VARIATE V003 BONGHH LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 612.500 306.250 9.80 0.013 CT$ 1556.25 518.750 16.60 0.003 * RESIDUAL 187.500 31.2500 * TOTAL (CORRECTED) 11 2356.25 214.205 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 9/ 8/** 7: PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 DF BONGHH 305.000 313.750 322.500 SE(N= 4) 2.79509 5%LSD 6DF 9.66865 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 70 90 110 130 NOS 3 3 BONGHH 295.000 315.000 320.000 325.000 SE(N= 3) 3.22749 5%LSD 6DF 11.1644 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 9/ 8/** 7: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE BONGHH GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 313.75 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 14.636 5.5902 3.8 0.0135 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |CT$ | | | 0.0032 | | | | 129 Số hạt chắc/bông TN kali vụ Xuân 2015 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HATCHAC FILE A1 6/ 7/** 10:49 PAGE VARIATE V003 HATCHAC Hạt chắc/bông TN kali vu Xuân LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 5.58500 2.79250 1.61 0.275 CT$ 32.2200 10.7400 6.20 0.029 * RESIDUAL 10.3950 1.73250 * TOTAL (CORRECTED) 11 48.2000 4.38182 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 6/ 7/** 10:49 PAGE MEANS FOR EFFECT NL SOURCE OF VARIATION NL NOS 4 DF HATCHAC 91.3750 90.9000 92.5250 SE(N= 4) 0.658122 5%LSD 6DF 2.27655 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 70 90 110 130 NOS 3 3 HATCHAC 89.0000 91.7000 92.2000 93.5000 SE(N= 3) 0.759934 5%LSD 6DF 2.62873 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 6/ 7/** 10:49 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HATCHAC GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 91.600 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.0933 1.3162 3.4 0.2754 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |CT$ | | | 0.0294 | | | | 130 Tỷ lệ hạt TN kali vụ Xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE %HATCHAC FILE A1 30/ 7/** 21:21 PAGE VARIATE V003 %HATCHAC Ty le hat chac TN kali vu xuan LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 6.51501 3.25750 34.59 0.001 CT$ 27.7425 9.24749 98.20 0.000 * RESIDUAL 564999 941665E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 34.8225 3.16568 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 30/ 7/** 21:21 PAGE MEANS FOR EFFECT NL SOURCE OF VARIATION NL NOS 4 DF %HATCHAC 87.9000 89.6000 89.2750 SE(N= 4) 0.153433 5%LSD 6DF 0.530749 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 70 90 110 130 NOS 3 3 %HATCHAC 86.7000 88.5000 89.7000 90.8000 SE(N= 3) 0.177169 5%LSD 6DF 0.612856 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 30/ 7/** 21:21 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE %HATCHAC GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 88.925 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.7792 0.30687 2.3 0.0008 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |CT$ | | | 0.0001 | | | | 131 Năng suất lý thuyết TN kali vụ Xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE A1 30/ 7/** 21: PAGE VARIATE V003 NSLT Nang suat ly thuyet thi nghiem kali vu xuan LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 57.6928 28.8464 4.01 0.078 CT$ 183.834 61.2781 8.53 0.015 * RESIDUAL 43.1277 7.18794 * TOTAL (CORRECTED) 11 284.655 25.8777 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 30/ 7/** 21: PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 DF NSLT 77.3375 72.1250 73.6100 SE(N= 4) 1.34052 5%LSD 6DF 4.63706 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 70 90 110 130 NOS 3 3 NSLT 68.3100 73.5500 77.2567 78.3133 SE(N= 3) 1.54790 5%LSD 6DF 5.35442 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 30/ 7/** 21: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSLT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 74.358 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.0870 2.6810 3.6 0.0781 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n |CT$ | | | 0.0147 | | | | 132 10 Số nhánh đẻ ngày 23/3/2105 TN kali vụ Xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE A1 6/ 7/** 16:25 PAGE VARIATE V003 NHANH So nhanh 23/3/2015 TN kali vu xuan LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 755000E-02 377500E-02 0.97 0.432 CT$ 650250E-01 216750E-01 5.59 0.036 * RESIDUAL 232500E-01 387500E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 958250E-01 871136E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 6/ 7/** 16:25 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 DF NHANH 1.81250 1.86000 1.87000 SE(N= 4) 0.311247E-01 5%LSD 6DF 0.107665 MEANS FOR EFFECT CT$ C N N 70 T O H 90 11 13 SE 0.359 5% 0.124 (N ) 398 LS D 321 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 6/ 7/** 16:25 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI N H G ST | ( | R AN CT N -B | A | O T B O0 | | | | Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 133 11 Đẻ nhánh ngày 28/3/2015 TN vụ Xuân kali BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE A1 6/ 7/** 16:57 PAGE VARIATE V003 NHANH Đẻ nhánh ngày 28/3/2015 TN kali LN S D M F ER O FSQUS E RATIO LN AREQ ============================= NL 0.50 ============================= 26 133334 6.78 0.633 CT$ 0.024 * RESIDU 54 180833 AL 16 266667 * TOTAL (CORRECTED) 11 729167 662879E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 6/ 7/** 16:57 PAGE MEANS FOR EFFECT NL N L N H SE 0.816 5% 0.282 (N ) 497 LS D 439 N O MEANS FOR EFFECT CT$ C N N 70 T O H 90 11 13 SE 0.942 5% 0.326 (N ) 809 LS D 133 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 6/ 7/** 16:57 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI GME ST C | | ( | R12 AN -AN SD O | NL C N) -B /M %| | A O T | | B O 12 3.5583 NHANH 0.25746 0.16330 | | | | Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 134 12 Đẻ nhánh ngày 4/4/2015 TN kali vụ Xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE A1 6/ 7/** 17:57 PAGE VARIATE V003 NHANH so nhanh de 14/4/2015 LN S DF M F ER SQUARES O SUMS E RA LN Q ============================================================================= NL 166667E-02 833336E-03 0.06 0.943 CT$ 630000 210000 14.82 0.004 * RESIDUAL 849999E-01 141666E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 716667 651515E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 6/ 7/** 17:57 PAGE MEANS FOR EFFECT NL N L N H SE 0.595 5% 0.205 (N ) 119ELS D 861 N O MEANS FOR EFFECT CT$ C N N 70 T O H 90 11 13 SE 0.6 5% 0.237 (N ) 184ELS D 708 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 6/ 7/** 17:57 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI N H G ST C | ( SD/ | R AN OF NL N -B MEA% | A O T | B O0 40.9 433 | | C | | | | | | Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 135 13 Đẻ nhánh ngày 9/4/2015 TN kali vu xuan BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE A1 6/ 7/** 18:27 PAGE LN Đẻ nhánh ngày 9/4/2015 TN kali vu xuan VARIATE V003 NHANH S DF M F ER SQUARES O SUMS E RA LN Q ============================================================================= NL 816667E-01 408334E-01 2.88 0.132 CT$ 5.59000 1.86333 131.53 0.000 * RESIDUAL 850001E-01 141667E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 11 5.75666 523333 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 6/ 7/** 18:27 PAGE MEANS FOR EFFECT NL N L N H SE 0.595 5% 0.205 (N ) 120 LS D 861 N O MEANS FOR EFFECT CT$ C N N 70 T O H 90 11 13 SE 0.687 5% 0.237 (N ) 185 LS D 708 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 6/ 7/** 18:27 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI N H G ST C | ( R -AN SD/ OF | NL N -B MEA% | A O T | B O0 40.1 322 | | C | | | | | | Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 136 14 Đẻ nhánh ngày 14/4/2015 TN kali vu xuan BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE A1 6/ 7/** 18:56 PAGE VARIATE V003 NHANH Đe nhanh ngày 14/4/2015 TN kali vu xuan LN S D MF ER O FSQU S E RATIO LN ARE Q ============================= NL 2.36 ============================= 0.17 CT$ 18 92500 16.85 98 66000 0.003 * RESIDU AL 23 39166 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.40000 218182 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 6/ 7/** 18:56 PAGE MEANS FOR EFFECT NL N L N H SE 0.989 5% 0.342 (N ) 529 LS D 294 N O MEANS FOR EFFECT CT$ CT N N 70 $ O H 90 S A 11 13 SE 5% (N ) LS D ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 6/ 7/** 18:56 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI N H G ST C ( SD R AN O N -B /M A O T B O0 | | NL %| | 50 .17 | | C | | | | | | Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 137 Đẻ nhánh ngày 19/5/2015 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE A1 6/ 7/** 19:39 PAGE VARIATE V003 NHANH LN S D M F ER O FSQUS E RATIO LN AREQ ============================= NL 0.34 ============================= 45 225000 0.42 0.726 CT$ 0.749 * RESIDU 82 274999 AL 39 658333 * TOTAL (CORRECTED) 11 522500 475000E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 6/ 7/** 19:39 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL N H A SE 5% (N ) LS D N O S MEANS FOR EFFECT CT$ CT N N O H 70 $ 90 S A 11 13 SE 5% (N ) LS D ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 6/ 7/** 19:39 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VA RI GME ST C | | ( 12 AN SD | RAN O | NL C N) -B /M %| | A O T | | B O 12 7.2250 NHANH 0.21794 0.25658 | | | | Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n ... HỌC NÔNG LÂM VƯƠNG THẾ MẪN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG LÚA SÉNG CÙ TẠI HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC... huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu Xuất phát từ thực tiễn tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng lúa Séng Cù huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Mục tiêu yêu... tức, 2015) [3] Lúa Séng Cù đưa vào trồng số huyện tỉnh Lai Châu Tam Đường, Than Uyên, thị xã Lai Châu Tại xã Mường Cang huyện Than Uyên lúa Séng Cù bước đầu cho suất chất lượng cao, suất trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng lúa séng cù tại huyện than uyên, tỉnh lai châu , Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng lúa séng cù tại huyện than uyên, tỉnh lai châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay