Nghiên cứu phân lập gen liên quan đến khả năng kháng mọt của một số giống ngô

74 13 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẶNG THỊ HOA NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG MỌT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẶNG THỊ HOA NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG MỌTCỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 60.42.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Vũ Thanh Thanh Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn THÁI NGUYÊN 2015 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Vũ Thanh Thanh, người hướng dẫn, bảo tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài hồn chỉnh luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Khoa học sống Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi có góp ý sâu sắc cho thời gian học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn TS Lê Văn Sơn cán bộ, kỹ thuật viên phòng Cơng nghệ DNA ứng dụng - Viện Cơng nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ tốt để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè ln động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Thị Hoa Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Vũ Thanh Thanh, giúp đỡ cán Khoa Khoa học sống - Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm số liệu luận văn Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Thị Hoa Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 CÂY NGÔ 1.1.1 Nguồn gốc phân loại 1.1.2 Đặc điểm sinh học 1.1.3 Đặc điểm hóa sinh hạt ngơ 1.1.4 Giá trị kinh tế ngô 1.1.5 Tình hình sản xuất ngô giới 1.2 MỌT NGƠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ TỚI Q TRÌNH BẢO QUẢN NƠNG SẢN 14 1.2.1 Thành phần côn trùng hại ngô bảo quản 14 1.2.2 Mọt ngô 16 1.2.3 Sự thiệt hại mọt ngô gây 18 1.3 CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA TÍNH KHÁNG MỌT 19 1.3.1 Defensin thực vật 20 1.3.2 Proteinases cystatin 22 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 VẬT LIỆU 29 2.2 HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 30 2.2.1 Hóa chất 30 2.2.2 Thiết bị 31 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.3.1 Phương pháp sinh lí 32 2.3.2 Phương pháp sinh học phân tử 32 2.3.3 Phương pháp xử lý kết tính tốn số liệu 40 2.4 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 40 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG MỌT 41 3.1.1 Đặc điểm hình thái, khối lượng giống ngô nghiên cứu 41 3.1.2 Kết đánh giá khả kháng mọt 42 3.2 KẾT QUẢ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN 43 3.2.1 Nhân gen Cystatin2 (Cys2) từ mRNA kỹ thuật RT - PCR tinh sản ph m RT – PCR 43 3.2.2 Tách dòng đoạn mã hố gen Cys2 45 3.3 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN CYSTATIN 47 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa tiếng Anh ABA bp cDNA Abscisic acid base pair đồng tác giả DEPC diethyl pyrocarbonate DNA Deoxyribose nucleic acid dNTP deoxynucleoside triphosphate EDTA Ethylene diamine tetraacetic acid E coli Escherichia coli IPTG Isopropyl β -D-1-thiogalactopyranoside kDa mRNA kilo base kilo Dalton messenger ribonucleic acid OD Optical density PCR Polymerase chain reaction RNA Ribonucleic acid SDS Sodium dodecyl sulfate TAE Tris-acetate-EDTA X-gal (cặp bazơ) complementary DNA đtg kb Nghĩa tiếng Việt (Phản ứng chuỗi trùng hợp) 5- bromo-4-chloro-3-indolyl-β-Dgalacto-pyranoside Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN VĂN Hình 1.1 Mọt gạo S oryzae L 17 Hình 1.2 Mọt ngơ S zeamay 17 Hình 1.3 Hai lớp defensin thực vật .21 Hình 2.1 Hình thái hạt 10 mẫu ngơ nghiên cứu 29 Hình 3.1 Hình ảnh điện di sản ph m PCR nhân đoạn mã hóa gen Cys2 44 Hình 3.2 Hình ảnh điện di sản ph m tinh đoạn mã hố gen Cys2 .45 Hình 3.3 Hình ảnh khu n lạc mang gen Cys2 46 Hình 3.4 Hình ảnh điện di tách plasmid tái tổ hợp mang gen Cys2 47 Hình 3.5 So sánh trình tự nucleotide gen Cys2 mẫu ngơ TQ1 với trình tự có mã D38130 48 Hình 3.6 So sánh trình tự amino acid suy diễn mẫu ngô TQ1 với D38130 NCBI 49 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 1.1 Thành phần hóa học ngơ so với loại hạt ngũ cốc khác [12] Bảng 1.2 Sản xuất ngô giới giai đoạn 1961 2012 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất ngơ số nước giới năm 2012 .11 Bảng 1.4 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam từ 1975 – 2012 13 Bảng 2.1 Danh sách 10 mẫu ngô làm vật liệu nghiên cứu 29 Bảng 2.2 Cặp mồi nhân gen cystatin2 30 Bảng 2.3 Danh mục thiết bị sử dụng 31 Bảng 2.4 Thành phần hóa chất cho phản ứng tổng hợp cDNA 33 Bảng 2.5 Thành phần hóa chất phản ứng PCR nhân gen Cystatin2 34 Bảng 2.6 Thành phần hóa chất gắn gen Cystatin2 vào vector tách dòng pBT 35 Bảng 2.7 Thành phần hóa chất tách chiết plasmid .37 Bảng 3.1 Hình thái khối lượng hạt 10 mẫu ngô nghiên cứu 41 Bảng 3.2 Lượng ngô hao hụt theo thời gian 10 mẫu ngô nghiên cứu 43 Bảng 3.3 Sự sai khác trình tự nucleotide gen Cys2 mẫu ngơ TQ1 trình tự có mã số D38130 48 Bảng 3.4 Hệ số tương đồng nucleotide gen Cys2 mẫu ngơ TQ1 trình tự có mã D38130 48 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 3.5 Sự sai khác trình tự amino acid mẫu ngô TQ1 với D38130 49 Bảng 3.6 Hệ số tương đồng amino acid suy diễn protein Cys2 mẫu ngô TQ1 với D38130 50 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn lỏng (có bổ sung carbenicillin 50 mg/l) Ni 37°C, lắc 200 vòng/phút 16 giờ, sau mang tách plasmid tái tổ hợp Sản ph m tách plasmid tái tổ hợp điện di kiểm tra gel agrose 0,8% Kết thể hình 3.5 M 1 Hình 3.4 Hình ảnh điện di tách plasmid tái tổ hợp mang gen Cys2 (M: Marker 1kb; 1: plasmid mang gen cys2 mẫu TQ1) Kết điện di hình 3.5 cho thấy sản ph m tách plasmid tái tổ hợp mang gen Cys2 đạt kết tốt, băng vạch gọn rõ nét, xuất băng DNA mong muốn kích thước khoảng 400 bp Các khu n lạc chọn dòng phục vụ cho mục đích đọc trình tự 3.3 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN CYSTATIN Để xác định trình tự nucleotide gen Cys2 tách dòng, chúng tơi gửi ® đọc trình tự thiết bị giải trình tự tự động ABI PRISM 3100 - Avant Genetic Analyzer (Applied Biosystems) viện Công nghệ Sinh học Kết phân tích phần mềm BioEdit Kết xác định trình tự gen mẫu TQ1 (T) có kích thước 405 nucleotide mã hố cho 135 amino acid Tiến hành so sánh trình tự đoạn mã hố gen Cys2 mẫu TQ1 với trình tự gen mang mã số D38130 công bố Ngân hàng gen quốc tế phần mềm BioEdit Kết trình bày hình 3.6 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3.5 So sánh trình tự nucleotide gen Cys2 mẫu ngơ TQ1 với trình tự có mã D38130 So sánh trình tự nucleotide cho thấy: - TQ1 khác D38130 vị trí 31, 71, 100, 143, 146, 354, 355, 362 Bảng 3.3 Sự sai khác trình tự nucleotide gen Cys2 mẫu ngơ TQ1 trình tự có mã số D38130 Vị trí 31 71 100 143 D38130 G A G A A G T TQ1 T C A G G C C Mẫu 146 354 362 Trình tự gen Cys2 mẫu ngơ TQ1 trình tự có mã số D38130 NCBI có hệ số tương đồng cao 98% Kết thể bảng 3.4 Bảng 3.4 Hệ số tương đồng nucleotide gen Cys2 mẫu ngô TQ1 trình tự có mã D38130 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Vị trí D38130 TQ1 D38130 100 98 TQ1 98 100 Mẫu Việc nghiên cứu gen đó, ngồi trình tự nucleotide người ta quan tâm đến trình tự amino acid phân tử protein sản ph m gen Trên sở này, sử dụng phần mềm BioEdit để tiến hành so sánh trình tự amino acid suy diễn từ gen Cys2 mẫu ngơ TQ1 (T) với trình tự có mã D38130 Ngân hàng gen, kết trình bày hình 3.7 Hình 3.6 So sánh trình tự amino acid suy diễn mẫu ngô TQ1 với D38130 NCBI Kết so sánh trình tự amino acid hình 3.7 cho thấy trình tự amino acid protein Cys2 mẫu ngơ TQ1 (T) với D38130 có khác vị trí 11, 24, 34, 48, 49, 118, 119, 121 Sự tương đồng mẫu ngơ TQ1 so với D38130 trình tự amino acid 94% (Bảng 3.5) Bảng 3.5 Sự sai khác trình tự amino acid mẫu ngơ TQ1 Vị trí D38130 TQ1 11 A S 24 N T 34 D N 48 E G Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 49 N S 118 K N 119 F L 121 E G Hệ số tương đồng mẫu trình tự amino acid suy diễn 94% Bảng 3.6 Hệ số tương đồng amino acid suy diễn protein Cys2 mẫu ngô TQ1 với D38130 Vị trí D38130 TQ1 D38130 100 94 TQ1 94 100 Mẫu Chúng tơi tiến hành so sánh trình tự gen cys2 mẫu TQ1 với trình tự gen cys2 vài mẫu ngô phân lập quốc gia khác nhau, mẫu nghiên cứu, mã số gen Ngân hàng Gen quốc tế, vùng phân lập trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Mẫu ngơ nghiên cứu/mã số, vùng phân lập STT Mẫu/mã số NCBI Năm Vùng phân lập TQ 2015 Việt Nam SL 2014 Việt Nam D63342.1 2000 Nhật Bản DQ009805.1 2005 Hoa Kì X87126.1 2006 Anh Kết cho thấy gen cys2 mẫu ngơ có kích thước 405, Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn có khác vài vị trí nucleotide Kết thể bảng 3.8 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 3.8 Sự sai khác trình tự nucleotide gen Cys2 mẫu ngơ TQ1 số trình tự gen khác STT Vị trí TQ SL D63342.1 DQ009805.1 X87126.1 24 A A G A G 31 T T G T G 71 C A A A A 100 A A G A G 119 T T C T C 130 C C A C A 146 G G A G A 171 G G A G A 245 C C C T C 10 309 C C G C G 11 321 C C C C T 12 355 C C T C T 13 387 A A A A C Qua bảng 3.8 cho thấy, gen cys2 phân lập từ mẫu ngơ TQ1 có độ tương đồng cao với gen cys2 phân lập từ mẫu ngô khu vực khác Đặc biệt, trình tự gen cys2 mẫu ngơ TQ1 có độ tương đồng cao với trình tự cys2 mẫu ngô SL DQ009805.1 với độ tương đồng 99,8% Như kết luận khuếch đại, tách dòng, giải trình tự nucleotide thành cơng đoạn gen cys2 Sự sai khác trình tự nucleotide amino acid suy diễn sở để có nghiên cứu với nhiều giống ngơ địa phương so sánh gen Cys2 hai nhóm kháng mọt tốt nhằm tìm kiếm tính quy luật thay đổi vị trí nucleotide amino acid liên quan đến tính kháng mọt giống ngơ Đây tiền đề sở cho việc nghiên cứu chọn tạo Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn giống ngơ có khả kháng mọt tốt, suất cao, phục vụ sản xuất đời sống KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Khả kháng mọt giống ngơ có khác nhau, giống TQ1 giống kháng mọt tốt nhất, giống CB2 giống kháng mọt Khuếch đại, chọn dòng thành cơng xác định trình tự gen cystatin2 giống ngơ TQ1dài 405 bp Trình tự nucleotide gen cystatin2 giống TQ1có hệ số tương đồng cao 98% với trình tự có mã số D38130 Ngân hàng gen NCBI Sự khác biệt trình tự amino acid suy diễn protein cystatin2 giống ngô TQ1 với D38130 nằm vị trí 11, 24, 34, 48, 49, 118, 119, 121 với hệ số tương đồng trình tự amino acid suy diễn 94% Đề nghị Cần tiếp tục xác định trình tự gen cystatin2 số giống ngơ địa phương có khả kháng mọt tốt khác để xác định xác thị phân tử liên quan để khả kháng mọt gen cystatin2 Thiết kế vector mang gen cystatin2 nhằm tạo ngơ chuyển gen có khả kháng mọt tốt Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Trần Văn Chương đtg (2000), Khảo sát trạng chất lượng ngơ huyện vùng núi cao phía bắc tỉnh Hà Giang số biện pháp thích hợp giảm tổn thất sau thu hoạch, Báo cáo kết nghiên cứu khoa học, sở Khoa học công nghệ Hà Giang Trần Văn Chương đtg (2003), Điều tra thành phần côn trùng nhà máy thức ăn gia súc biện pháp phòng trừ, Báo cáo khoa học thuộc dự án ACIAR PHT1998/137, Hà Nội Trần Văn Chương, YONEDA (2002) “Điều tra thành phần côn trùng hại kho”, Báo cáo khoa học Hội thảo bảo vệ môi trường sử dụng tài nguyên thiên nhiên, NXB Nông nghiệp Hà Nội Đường Hồng Dật (2004), Cây ngô: kỹ thuật thâm canh tăng suất, NXB Lao động - Xã hội Trương Văn Đích (2005), Kĩ thuật trồng ngô suất cao, NXB Khoa học Kỹ thuật Bùi Công Hiển (1995), Côn trùng hại kho, NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Xuân Hiển đtg (1972), Một số kết nghiên cứu ngô, NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội Nguyễn Kim Hoa, Nguyễn Văn Liêm, Trần Thị Hường, Nguyễn Thị Hiền (2008), "Đặc điểm sinh học chủ yếu mọt ngô Sitophilus zeamais Motsch (Col.: Curculionidae) mọt bột sừng Gnathocerus cornutus Fabr (Col.: Tenebrionidae)", Hội nghị Côn trùng học lần thứ 6, tr 560 - 569 Nguyễn Kim Hoa, Nguyễn Văn Liêm, Trần Thị Hường, Nguyễn Thị Hiền (2008) Thành phần mức độ gây hại lồi mọt ngơ bảo quản hộ gia đình vùng Bắc Hà - Lào Cai, Hội nghị Cơn trùng tồn quốc lần thứ năm 2008, tr 634 - 638 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 Hà Quang Hùng (2005), Giáo trình Kiểm dịch thực vật dịch hại nơng sản sau thu hoạch, NXB Nông nghiệp 11 Hà Thanh Hương đtg (2004), “Thành phần côn trùng, nhện kho số tỉnh miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nơng nghiệp, 1(2) 12 Lê Đình Lương, Lê Văn Sơn, Lương Văn Hinh (2002), Giáo trình lương thực (dành cho sinh viên cao học), NXB Nông nghiệp 13 Nguyễn Đức Lương, Dương Văn Sơn, Lương Văn Hinh (2000), Giáo trình ngơ, NXB Nơng nghiệp 14 Trần Thị Mai (2002), Điều tra tình hình sản xuất, sử dụng sắn, ngô, khô dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Báo cáo kết nghiên cứu khoa học công nghệ sau thu hoạch, Viện Công nghệ sau thu hoạch Hà Nội 15 Nguyễn Thị Oanh đtg (2003), Nghiên cứu hiệu lực thuốc GJC thời điểm bảo quản ngô sau thu hoạch tỉnh Hà Giang, Báo cáo kết nghiên cứu khoa học, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang 16 Phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật (2003), Thành phần côn trùng hại kho Việt Nam năm 1996 - 2000, số ứng dụng bảo vệ thực vật vào sản xuất nông nghiệp, NXB Nông nghiệp 17 Nguyễn Thị Giáng Vân (1996), Thành phần côn trùng kho Việt Nam, Báo cáo kết nghiên cứu khoa học, Cục Bảo vệ thực vật 18 Vũ Thị Thu Thủy (2011), Tạo dòng chịu hạn phân lập gen Cystatin liên quan đến tính chịu hạn lạc, Luận án Tiến sĩ Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái nguyên 19 Ngô Hữu Tình (2003), Cây ngơ, NXB Nghệ An Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU TIẾNG ANH 20 Abe K., Emori Y., Kondo H., Susuki K., Aria S (1987), Molecular cloning of a cystein proteinase inhibitor of rice (oryzacystatin) - Homology with animal cystatin and transient expression in the ripening process of rice seeds, The Journal of Biology chemistry, 262(35) 21 Abe, M., Abe, K., Kudora, M and Arai, S (1992), Corn kernel cysteine proteinase inhibitor as novel cystatin superfamily member of plant origin, Eur J Biochem., 209, pp 933 - 937 22 Almeida M.S., Cabral K.M., Kurtenback E., Almeida F.C., Valente A.P (2002), "Solution structure of Pisum sativum defensin by high resolution NMR: plant defensin, identical backbone with different mechanism of action", Mol Bio, 315, pp 749 - 757 23 Arbogast R.T and Throne J.E (1997), “Insect infestation of farm-stored maize in south Carolina: Towards characterization of a habitat”, Journal of Stored Products Research, July 1997, Vol 33 (No.3), pp 187 - 198, Elsevier Science Ltd 24 Barrett, A.J (1994) , “Classification of peptidases”, Methods Enzymol., 244, pp - 15 25 Carrillo L., Martinez M., Ramessar K., Cambra I., Castanera P., Ortego F., I D (2011), "Expression of a barley cystatin gene in maize enhances resistance", Plant Cell Reports, pp 101 - 112 26 Chuong T V., Thuy N K (2003), “Demonstration for corn - corb storage at Farm scale in Vietnam”, Proceeding of the Scientific Meeting of the ACIAR project PHT 1998/137, Hanoi 27 Colilla F.J., Rocher A., Mendez E (1990), "γ - Purothionins: amino acid sequence of two polypeptides of a new family of thionins from wheat endosperm", FEBS Lett, 270(1 - 2), pp 191 - 194 28 David R (2004), Insects stored Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN products, CSIRO Australia http://www.lrc.tnu.edu.vn 29 Groover, A.; DewilL, N.; Heidel, A and Djones, A (1997), Programmed cell death of plant tracheary elements differentiating in vitro, Protoplasma., 196, pp 197 - 211 30 Gu Q., Kawata E.E., Morse M.J., Wu H.M., Cheung A.Y (1992), "A flower-specific cDNA encoding a novel thionin in tobacco", Mol Gen Genet MGG, 234(1), pp 89 -96 31 Lay F., Anderson M (2005), "Defensins - Components of the Innate Immune System in Plants", Curr Protein Pept Sci, 6(1), pp 85 - 101 32 Liu Y.J., Cheng C.S., Lai S.M., Hsu M.P., Chen C.S., Lyu P.C (2006), "Solution structure of the plant defensin VrD1 from mung bean and its possible role in insecticidal activity against bruchids", Proteins, 63(4), pp 777 - 786 33 Massonneau A., Condamine P., Wisniewski J P., Zivy M., Rogowsky P M (2005), Maize cystatins respond to developmental cues, cold stress and drought, Biochim Biophys Acta, 1729(3) 34 Matsumoto, I.; Watanabe, H.; Abe, K.; Arai, S and Emori, Y (1995), A putative digestive cysteine proteinase from Drosophila melanogaster in predominantly expressed in the embryonic and larval midgut, Eur J Biolchem., 227, pp 582 - 587 35 McGrath, M.E (1999), The lysosomal cysteine proteases Annu Rev Biophys Biomol Struct, 28, pp 181 - 204 36 Mendez E., Moreno A., Colilla F., Pelaez F., Limas G.G., Mendez R., et al (1990), "Primary structure and inhibition of protein synthesis in eukaryotic cell-free system of a novel thionin, γ - hordothionin, from barley endosperm", Eur J Biolchem, 194(2), pp 533 - 539 37 Ojima, A.; Shiota, H.; Higashi, K.; Kamada, H.; Shimma, Yoh-Ichi Wadamasata and Satoh, S.(1997) An extracellular insoluble inhibitor of cysteine proteinases in cell Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN cultures And seeds http://www.lrc.tnu.edu.vn of carrot, Plant Mol Biol., 34, pp 99 - 109 38 Olsson C (1999), Stored product insects, Stored Product Insect Research Group, Thailand 39 Oliveira A S., Filho J X., Sales M P (2003), Cysteine proteinases and cystatins, Brazilian Archives of Biology and Technology, 46(1) 40 Otto, H.-H & Schirmeister, T (1997), Cysteine proteases and their inhibitors, Chem Rev, 97, pp 133 - 171 41 Ombori O., Muoma J V O., Machuka J (2012), “Agrobacterium-mediated genetic transformation of selected tropical inbred and hybrid maize (Zea mays L.) lines”, Plant Cell Tiss Org, DOI 10.1007/s11240 – 012 - 0247 - 42 Rawlings, N.D & Barrett, A.J (1999), “MEROPS: The peptidase database”, Nucleic Acids Res, 27, pp 325 - 331 43 Rojas Lenon, JC (1998), Notes on the insect that cause damage to stored maize in La Frailesca, Chiapas, Mexico, Folia Entomologica, Mexico 44 Sambrook J., Russell D W., eds (2001), “Molecular Cloning: laboratory Manual, 1st ed Cold Spring Harbor laboratory Press”, Cold Spring Harbor, NY 45 Saitoh, F.; Isemura, S.; Sanada, K and Ohnishi, K (1991), Cystatins of family II are harboring two domains which retain inhibitory activities against the proteinase, Biol Ciophys Res Commun., 175, pp 1070 - 1075 46 Shu-Guo, WU G-J (2005), “Characteristics of plant proteinase inhibitors and their applications in combating phytophagous insects”, Bot Bull Acad Sin, 46, pp 273 - 292 47 Solommon, M.; Belenghi, B.; Delledonne, M.; Menachen, E and Levine, A (1999), The involvement of cysteine proteinase and protease inhibitor genes in the regulation of programmed cell death in plants, The Plant Cell., 11, pp 431 - 443 48 Stotz H.U., Thomson J.G., Wang Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN Y (2009), "Plant defensins: http://www.lrc.tnu.edu.vn defense, development and application", Plant Signal Behav, 4(11), pp 1010 - 1012 49 Tefera T., Demissie G., Mugo S., Y B (2013), "Yield and agronomic performance of maize hybrids resistant to the maize weevil Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae)", pp 91 - 99 50 Terras F.R., Eggermont K., Kovaleva V., Raikhel N.V., Osborn R.W., Kester A., et al (1995), "Small cysteine-rich antifungal proteins from radish: their role in host defense.", Plant Cell Online, 7(5), pp 573 - 588 51 Terras F.R., Schoofs H.M., De Bolle M.F., Van Leuven F., Rees S.B., Vanderleyden J., et al (1992), "Analysis of two novel classes of plant antifungal proteins from radish (Raphanus sativus L.) seeds", Eur J BiolChem, 267(22), pp 15301 - 15309 52 Thevissen K., Franỗois I.E.J., Takemoto J.Y., Ferket K.K., Meert E.M., Cammue B.P (2003), "DmAMP1, an antifungal plant defensin from dahlia (Dahlia merckii), interacts with sphingolipids from Saccharomyces cerevisiae", FEMS Microbiol Lett, 226(1), pp 169 - 173 53 Thomma B., Cammue B., Thevissen K (2002), "Plant defensins", Planta, 216(2), pp 193 - 202 54 Turk, V and Bode, W.(1991), The cystatins: proteinase inhibitors of cysteine proteinases FEBS Lett., 285, pp 213 - 219 55 Watanabe, H.; Abe, K.; Emori, Y.; Hosoyama, H and Arai, S (1991), Molecular cloning and gibberellin-induced expression of multiple cysteine protease of rice seeds (orizains), Eur J BiolChem., 266, pp 16897 16902 56 Yamamoto, Y.; Takimoto, K.; Izumi, S.; Toriyama - Sakurai, M.; Kageyama, T and Takahashi, S Y (1994), Molecular cloning and sequencing of cDNA that encodes cysteine proteinase in the eggs of the silkmoth, Bombys mori, Eur J Biochem., 116, pp 1330 - Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU INTE NET 57 http://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine - protease 58 http://en.wikipedia.org/wiki/Maize - weevil 59 http://faostat.fao.org/ 60 http://vi.wikipedia.org/wiki/ngô 61 http: //www.ncbi.nlm.nih.gov./sites/nuccore/ AF454396 62 http: //www.ncbi.nlm.nih.gov./sites/nuccore/AF45439 63 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/X87126 64 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/DQ009805 65 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/D63342 Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... Theo nghiên cứu cơng bố, đặc tính kháng mọt hạt có liên quan đến gen Cystatin Xuất phát từ vấn đề này, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phân lập gen liên quan đến khả kháng mọt số giống ngô ... TIÊU NGHIÊN CỨU Phân lập gen cystatin2 số giống ngơ có khả kháng mọt khác NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá khả kháng mọt giống ngô nghiên cứu - Tách dòng gen cystatin2 giống ngơ có khả kháng mọt. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẶNG THỊ HOA NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG MỌTCỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 60.42.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phân lập gen liên quan đến khả năng kháng mọt của một số giống ngô , Nghiên cứu phân lập gen liên quan đến khả năng kháng mọt của một số giống ngô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay