Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật và nguồn tài nguyên cây thuốc ở xã sỹ bình huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

156 15 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHỬ KHOA VÂN TRANG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở XÃ SỸ BÌNH HUYỆN BẠCH THƠNG TỈNH BẮC KẠN Chun ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60 42 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Ngọc Cơng THÁI NGUN – 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Chử Khoa Vân Trang XÁC NHẬN CỦA KHOA SINH KTNN XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ NGỌC CƠNG Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài luận văn thạc sĩ khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nhận ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, gia đình bạn bè Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS TS Lê Ngọc Cơng người tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo khoa Sinh, phận đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu trường Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Sở GD ĐT tỉnh Yên Bái,Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ, tồn thể gia đình, bạn bè cổ vũ, động viên suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015 Tác giả Chử Khoa Vân Trang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang bìa phụ Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục kí hiệu chữ viết tắt iv Danh mục bảng .v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Những nghiên cứu thảm thực vật, khu hệ thực vật 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Những nghiên cứu dạng sống 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Ở Việt Nam 10 1.3 Những nghiên cứu yếu tố địa lý cấu thành hệ thực vật 11 1.4 Tình hình nghiên cứu sử dụng thuốc 16 1.4.1 Trên giới 16 1.4.2 Ở Việt Nam 18 1.5 Tình hình nghiên cứu sử dụng thuốc tỉnh Bắc Kạn 21 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng, địa điểm nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.2.1 Đa dạng hệ thực vật khu vực nghiên cứu 26 2.2.2 Đa dạng thực vật làm thuốc 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Phương pháp điều tra theo tuyến ô tiêu chuẩn (OTC) 26 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 27 2.3.3 Phương pháp phân tích mẫu thực vật 28 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 30 2.3.5 Phương pháp điều tra nhân dân 30 Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU .31 3.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.1 Vị trí địa lí, ranh giới 31 3.1.2 Địa hình 32 3.1.3 Khí hậu- thủy văn 33 3.1.4 Tài nguyên 34 3.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 35 3.2.1 Dân cư, dân tộc 35 3.2.2 Thực trạng kinh tế - xã hội 35 3.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội KVNC 38 3.3.1 Những yếu tố thuận lợi 38 3.3.2 Những yếu tố khó khăn 38 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Đa dạng hệ thực vật khu vực nghiên cứu 39 4.1.1 Đa dạng bậc taxon 39 4.1.2 Đa dạng giá trị nhóm tài nguyên thực vật 43 4.1.3 Đa dạng yếu tố địa lý hệ thực vật KVNC 45 4.1.4 Đa dạng dạng sống thực vật 47 4.1.5 Đa dạng thực vật quần xã nghiên cứu 48 4.2 Đa dạng thực vật làm thuốc KVNC 52 4.2.1 Đa dạng bậc taxon 52 4.2.2 Đa dạng yếu tố địa lý thực vật làm thuốc 56 4.2.3 Đa dạng dạng sống thực vật làm thuốc 57 4.2.4 Đa dạng thành phần thực vật làm thuốc quần xã KVNC59 N iv 4.2.5 Đa dạng giá trị sử dụng thuốc chữa trị nhóm bệnh 76 4.2.6 Các lồi thuốc có tên Sách đỏ Việt Nam (2007) Nghị định 32/CP/2006 Chính phủ 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ CR Rất nguy cấp EN Nguy cấp VU Sẽ nguy cấp KVNC Khu vực nghiên cứu NĐ 32 Nghị định 32/2006/NĐ - CP Chính phủ Nhóm IA Thực vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng mục đích thương mại Nhóm IIA Thực vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng mục đích thương mại ODB Ơ dạng OTC Ơ tiêu chuẩn SĐVN Sách đỏ Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân UNESCO Nxb Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa liên hợp quốc Nhà xuất WHO Tổ chức Y tế giới Ph Cây có chồi đất Ch Cây có chồi mặt đất He Cây chồi nửa ẩn Cr Cây có chồi đất Th Cây có chồi năm iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Đa dạng yếu tố địa lý thực vật hệ thực vật .14 Bảng 3.1 Hiện trạng sử sụng đất xã Sỹ Bình 34 Bảng 4.1 Sự phân bố bậc taxon thực vật KVNC 39 Bảng 4.2 Sự phân bố bậc taxon ngành Ngọc lan KVNC 40 Bảng 4.3 Các họ giàu loài (từ 10 loài trở lên) hệ thực vật KVNC .41 Bảng 4.4 Các chi giàu loài (từ loài trở lên) hệ thực vật KVNC 42 Bảng 4.5 Các yếu tố địa lý hệ thực vật khu vực nghiên cứu .46 Bảng 4.6 Dạng sống thực vật khu vực nghiên cứu 47 Bảng 4.7 Sự phân bố họ, chi, loài quần xã thực vật KVNC 48 Bảng 4.8 Các họ giàu loài (từ loài trở lên) 50 Bảng 4.10 Phân bố thuốc bậc taxon KVNC 53 Bảng 4.11 Số lượng họ, chi, loài lớp ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) .54 Bảng 4.12 So sánh tỉ lệ họ, chi, loài thuốc với họ, chi, loài thực vật khu vực nghiên cứu 55 Bảng 4.13 Đa dạng yếu tố địa lý thực vật làm thuốc KVNC 56 Bảng 4.14 Dạng sống thuốc khu vực nghiên cứu .57 Bảng 4.15 Sự phân bố họ, chi, loài thực vật làm thuốc quần xã KVNC 59 Bảng 4.16 Các họ có số loài thuốc nhiều (từ loài trở lên) quần xã thực vật KVNC 61 Bảng 4.17 Sự phân bố họ, chi, loài thuốc rừng thứ sinh KVNC 63 Bảng 4.18 Sự phân bố họ, chi, loài thuốc rừng trồng Hồi KVNC 68 Bảng 4.19 Sự phân bố họ, chi, loài thuốc Thảm bụi KVNC 72 Bảng 4.20 Giá trị sử dụng thuốc chữa trị nhóm bệnh 76 Bảng 4.21 Các loài thuốc quý Sách đỏ Việt Nam Nghị định 32 Chính phủ khu vực nghiên cứu 77 316 317 Z rhetsa (Roxb.) DC Sẻn hôi 70 Sapindaceae Họ Bồ Dimocarpus longan Lour Nhãn + + + + Ph Ph 21 Thuốc bổ, chữa hay quên, thần 25 kinh kém, chốc lở, gội đầu Ăn được, lấy gỗ 318 Nephelium cuspidatum Blume var Vải rừng + Ph bassacense (Pierre.) Leenh Thuốc bổ 17 Ăn 319 N lappaceum L Chơm chơm rừng 320 Sapindus mukorosii Gaertn Bồ + + Ph Độc- gây đau bụng, nôn mửa 25 + Ph Độc- gây đau bụng, nôn mửa 20 Lấy gỗ 71 Sapotaceae Họ Hồng xiêm 321 Eberhardtia tonkinensis Lecomte Cồng sữa bắc + Ph 322 Madhuca pasquieri H.J.Lam Sến mật + Ph 17 Chữa bỏng, tim có nguồn gốc 13 phong thấp Lấy gỗ 323 72 Scrophulariaceae Họ Hoa mõm chó Adenosma caeruleum RBr Nhân trần + + He Giải nhiệt, chữa viêm gan, viêm cầu thận, suy tim độ 25 324 A indiana (Lour.) Merr Bồ bồ + Th 325 Mazus pumilus (Burm F.) Steen Rau đắng + He 326 Picria felterrae Lour Mật đất + He Chữa bệnh phù thũng 17 17 Chữa ung thư, tắm mụn nhọt, 25 lao lực máu, giải độc 327 Limnophila chinensis (Osbeck) Ngổ + He Trị rắn cắn, tiêu viêm, lợi tiểu 18 + Th Giải độc, ho, viêm họng, ban, 21 Merr 328 Scoparia dulcis L Cam thảo nam + sởi, kinh nguyệt không 329 330 Torenia scandens Bonati Tơ liên bò 73 Solanaceae Họ Cà độc dược Datura metel L Cà độc dược + Th + Ph 14 Độc- hạt, gây giãn đồng tử, 25 làm mờ mắt, tim đập nhanh, giãn phế quản Chữa hen suyễn, giảm đau, viêm loét dày, thuốc say xe 331 Physalis minima L Tầm bóp nhỏ + Th Cảm sốt, mụn nhọt, đái đường 27 332 Solanum incanum L Cà gai + Ph Viêm sưng khớp, viêm tinh 16 hoàn, đau 74 Sonneratiaceae Họ Bần 333 Duabanga grandiflora (Roxb ex Phay + Ph Lấy gỗ, làm cảnh 25 Ph Trị phong thấp, gãy xương, 21 DC.) Walp 334 75 Sterculiaceae Họ Trôm Byttneria aspera Colebr in Roxb Bích nữ nhọn + kinh nguyệt khơng đều, nước an thai 335 Commersonia bartramia (L.) Hu đen + Ph Lấy sợi 22 + Ph Ung nhọt, tiêu độc, cảm cúm 25 Merr 336 Helicteres hirsuta Lour Tổ kén lông + 337 Pterospermum diversifolium Lòng mang to + Ph Lấy gỗ 22 Lòng mang nhỏ + Ph Phong tê thấp, tiêu sưng 17 Blume 338 P heterophyllum Hance Lấy gỗ 339 P truncatolobatum Gagnep Lòng mang cụt + Ph Lấy gỗ 13 340 Sterculia lanceolata Cav Sảng + Ph Sưng tấy, mụn nhọt 19 Lấy gỗ 341 76 Styracaceae Họ Bồ đề Styrax tonkinensis (Pierre.) Craib Bồ đề trắng ex Hartwiss + Ph Lấy gỗ 17 77 Theaceae Họ Chè 342 Adinandra acuminata Gagnep Sum đỏ + Ph 13 343 Camellia flava (Pitard.) Sealy Trà vàng + Ph 13 344 Hartia yunnanensis Hu Chè + Ph 18 78 Tiliaceae Họ Đay 345 Corchorus acutangulus Lamk Đay rừng + Th 19 346 C aestuans L Đay dại + Th 25 347 Excentrodendron tonkinense Nghiến + Ph Lấy gỗ 13 (Gagnep.) Chang & Miau 348 Grewia glabra Blume Cò ke láng + Ph 21 349 G hirsuta Vahl Cò ke lơng nhám + Ph 21 350 G paniculata Roxb Cò ke + Ph Trị sốt rét, rối loạn đường tiêu 17 hóa Lấy sợi 351 Triumfetta bartramia L Ké đay vàng + 79 Ulmaceae Họ Du 352 Celtis sinensis Person Sếu + 353 Trema orientalis (L.) Blume Hu đay + + Ph 25 Ph Lấy gỗ, lấy sợi 28 Ph Giảm đau, cầm máu 21 Lấy sợi 354 355 Ulmus lancifolia Roxb Du Bắc Bộ + Ph Lấy gỗ 19 80 Urticaceae Họ Gai Dendrocnide sinuata (Bl) Han Trắng + Ph Độc- gây ngứa, viêm da 17 Gai + Ph An thai, lợi tiểu, nhiệt 28 L.A.Chec 356 Urtica nivea L Thức ăn gia súc 81 Verbenaceae Họ Cỏ roi ngựa 357 Callicarpa arborea Roxb Tu hú gỗ + 358 C.longifolia Lamk Tử châu dài + 359 C bodinieri Levl Tu hú + 360 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz Bọ mẩy + Ph + Ph 25 Dùng làm thuốc bổ Ph + Ph 18 18 Chữa đau đầu, trẻ em ngoài, 18 áp xe Ăn 361 C paniculatum L Mò đỏ + + Ph Vàng da, tê thấp, kinh nguyệt 25 không Làm cảnh 362 Verbena officinalis L Cỏ roi ngựa 363 Vitex quinata (Lour) Williams Mạn kinh 82 Vitaceae Họ Nho + + Ph Lở ngứa, trị mụn nhọt 27 + Ph Tắm sài cho trẻ, chữa đau lưng 25 364 Ampelopsis cantoniensis (Hook et Chè dây + Ph Dây ruột gà + Ph Nho rừng + Ph Đau dày, giải độc thể 22 Arn.) Planch 365 Ampelopsis heterophylla (Thunb.) 29 Sieb & Zucc 366 Vitis balansaeana Planch Viêm phế quản, lợi tiểu, kinh 19 nguyệt không Ăn 367 LILIOPSIDA LỚP HÀNH 83 Araceae Họ Ráy Alocasia macrorrhiza (L.) G Don Ráy + Cr Mụn nhọt, sưng đau, rắn cắn, 25 sưng vú, mề đay 368 Colocasia esculenta (L.) Schott Khoai nước + Cr Trị mụn, nhọt, ký sinh trùng, 25 rắn cắn, trị ghẻ Ăn 369 C.gigantea (Blume) Hook.f Dọc mùng + Cr Tiêu đờm, giảm ho, trừ giun 25 Ăn 370 Epipremnum pinnatum (L.) Engl & K Kraure Ráy leo xẻ + Cr 25 371 84 Arecaceae Họ Cau Arenga pinnata (Wurmb.) Mer Búng báng + Ph Lên men rượu, sốt, gải nhiệt 17 Ăn 372 Calamus sp Mây + Ph Ăn 25 373 C urens L Móc + Ph 374 Livistona cochinchinnensis (Lour.) Cọ + Ph Làm cảnh, ăn 17 25 Mart 85 Commelinaceae Họ Thài lài 375 Commelina bengalensis L Thài lài lông + He Trị sốt, lợi tiểu 29 376 Commelina communis L Thài lài + Th Trị sốt, lợi tiểu 31 377 Tradescantia zebrina L Thài lài tía + Th Trị sốt, lợi tiểu 16 86 Cyperaceae Họ Cói Cyperus rotundus L Củ gấu + Cr Điều kinh, giảm đau, kinh 31 378 nguyệt không Tinh dầu 379 Kyllinga nemoralis ( J.R & Cúc đầu bạc G.Forst) Dandy ex Hatch & Dalz 87 Dioscoreaceae + Ch Chữa gút, giảm hàm lượng đường Họ Củ nâu 31 380 Dioscorea bulbifera L Củ mỡ 381 D cirrhosa Prain & Burk Củ nâu + Cr + Cr 27 Nhuộm đỏ, nhiệt, cầm 17 máu 382 D persimilis Prain & Burk Củ mài + Cr Dùng làm thuốc bổ, bệnh 18 đường ruột, di tinh, suy thận Ăn 383 88 Hypoxidaceae Họ Sâm cau Curculigo capitulata (Lour.) O Sâm cau đầu + Cr + Cr 25 Kuntze 384 89 Marantaceae Họ Lá dong Maranta arundinaceace L Hoàng tinh bột Ho lâu ngày, ho khan, mạnh 32 gân cốt 385 Phrynium placentarium (Lour.) Lá dong + Th Giã rượu, giải độc 21 + Cr Trị sỏi thận, sỏi bàng quang 27 Merr 386 90 Musaceae Họ Chuối Musa acuminata Colla Chuối rừng Ăn 91 Họ Pandanaceae Họ Dứa gai 387 Pandanus amaryllifolius Roxb Dứa thơm + Ch Trị tiểu đường, thấp khớp 22 Ăn được, lấy sợi 388 P.tonkinensis Mart ex stone Dứa Bắc Bộ + Ch Chữa xơ gan cổ trướng, sỏi 15 thận, dị ứng, chó dại cắn Lấy sợi 92 Poaceae Họ Hòa thảo 389 Centotheca lappacea (L.) Desv Cỏ tre + 390 Chloris barbata (L.) Sw Cỏ mật + 391 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Cỏ may + + + He Thức ăn gia súc 17 Th Thức ăn gia súc 32 Cr Da vàng, mắt vàng, trị giun 24 Trin Thức ăn gia súc 392 Cynodon dactylon (L.) Pers Cỏ gà 393 Cymbopogox citratus (DC.) Staf Sả chanh + + Cr Thức ăn gia súc 29 Cr Ra mồ hơi, thơng tiểu, cúm, 18 tiêu hóa Thức ăn gia súc 394 Echinnochloa colona (L.) Link Cỏ lồng vực + Th Thức ăn gia súc 17 395 Eragrostis interrupa P Beauv Cỏ + He Lợi tiểu 25 Thức ăn gia súc 396 Imperata cylindrica L Beauv Cỏ tranh + Cr Chữa sỏi thận Thức ăn gia súc 28 397 Microstegium vagans (Nees ex Cỏ rác + + + Th Thức ăn gia súc 21 + He Thức ăn gia súc 29 + He Thức ăn gia súc 26 Steud.) A Camus 398 Miscanthus floridulus (Labill.) Chè vè Warb ex K Schum & Lauterb 399 Oplismenus compositus (L.) Beauv Cỏ tre + + 400 Saccharum arundinaceum Retz Lau + Cr Ăn 21 401 Setaria viridis (L.) Beau Cỏ sâu róm + Th Chữa vơ sinh, co sau 27 sinh Thức ăn gia súc 402 Thysanolaena maxima (Roxb.) Cỏ chít + He Kuntze 403 Vetiveria zizanoides ( L.) Nash Thuốc bổ, dùng nhỏ tai trị ve 25 chui vào Cỏ hương + Th Nước gội đầu, chống sâu bọ, 21 cảm cúm, sốt Thức ăn gia súc 404 93 Smilacaceae Họ Kim cang Heterosmilax gaudichaudiana Khúc khắc + Cr (Kunth.) Maxim 405 Smilax menispermoidea A DC Rửa vết thương, sát trùng, tiêu 19 viêm Thổ phục linh + + Cr Tê thấp, lở ngứa, viêm thận, bàng quang, giải độc thủy ngân 25 406 S prolifera Roxb Kim cang nhiều tán + Cr Trị kiết lị máu, viêm đường 25 tiết niệu 407 408 409 S ovalifolia Roxb Kim cang to 94 Trilliaceae Họ Trọng Câu Paris polyphylla Smith Trọng lâu nhiều 95 Zingiberaceae Họ Gừng Alpinia conchigera Griff Riềng rừng + Cr Chữa lang ben 25 + He Chống ung thư, giải độc 29 + Cr Kích thích tiêu hóa, gia vị, men 25 rượu 410 Amomum longiligulare T L Wu Sa nhân tím + Cr Kháng khuẩn, đầy bụng, kích 18 thích tiêu hóa Tinh dầu 411 A villosum Lour Sa nhân + + Cr Chữa dị ứng, mụn ngứa 18 Tinh dầu 412 Curcuma longa L Nghệ + Cr Chữa đau dày, bổ máu 17 Ăn 413 C.zedoaria (Berg.) Rosc Nghệ đen + Cr Chữa vết thương da bị va 29 đập, sưng đau, chữa đau dày, bổ máu Ăn 414 Lampferic galanga L Địa liền + Cr Chữa u hạch vú 17 415 Zingiber purpereum Rosc Gừng tía + Cr Chữa đau bụng kinh 21 Ăn 416 Zingiber zerumbet (L.) Sm Cộng Số lồi: Gừng gió 416 + Cr 287 117 186 Số chi: 282 198 82 141 Số họ: 95 71 46 51 05 05 05 Số ngành: 05 Ghi Chú: YTĐL: Yếu tố địa lý Các yếu tố địa lý 13 Yếu tố đặc hữu Bắc Bộ 16 Yếu tố đặc hữu Việt Nam 19 Yếu tố Hải Nam, Đài Loan, Philippin 22 Yếu tố Malaysia 25 Yếu tố Châu Á nhiệt đới 28 Yếu tố Đông Á 31 Yếu tố phân bố rộng Các quần xã thực vật KVNC Rừng thứ sinh 30 tuổi 14 Yếu tố đặc hữu Trung Bộ 17 Yếu tố Đồn Dương 20 Yếu tố Hymalaya 23 Yếu tố Malaysia - Índonesia 26 Yếu tố cổ nhiệt đới 29 Yếu tố Châu Á 32 Yếu tố di cư nhập nội Rừng trồng Hồi 20 tuổi Tẩy giun, thấp khớp, viêm tấy, phụ nữ sau sinh dùng 17 15 Yếu tố đặc hữu Nam Bộ 18 Yếu tố nam Trung Quốc 21 Yếu tố Ấn Độ 24 Yếu tố Malaysia - Índonesia - châu Úc 27 Yếu tố tân nhiệt đới liên nhiệt đới 30 Yếu tố ôn đới Bắc KXĐ: không xác định Thảm bụi tuổi Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH KVNC Nguồn tác giả CÁC QUẦN XÃ THỰC VẬT Rừng thứ sinh 30 tuổi Rừng trồng Hồi 20 tuổi Thảm bụi tuổi Nguồn tác giả MỘT SỐ LOÀI CÂY THUỐC Cây Hồi - Illicium verum Hoa Hồi - Illicium verum Cỏ tháp bút - Equisetum ramosissimum Củ bình vơi - Stephania rotunda Củ nâu - Dioscorea cirrhosa Cây Re hương Cinnamomum parthenoxylon Nguồn tác giả ... triển nguồn dược liệu địa bàn huyện Bạch Thông chọn đề tài Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật nguồn tài nguyên thuốc xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tính. .. định tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch nói chung tài nguyên thực vật làm thuốc nói riêng số quần xã thực vật xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thơng, tỉnh Bắc Kạn - Xác định lồi q cần bảo tồn, thuốc có... 4.1.1 Đa dạng bậc taxon 39 4.1.2 Đa dạng giá trị nhóm tài nguyên thực vật 43 4.1.3 Đa dạng yếu tố địa lý hệ thực vật KVNC 45 4.1.4 Đa dạng dạng sống thực vật 47 4.1.5 Đa dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật và nguồn tài nguyên cây thuốc ở xã sỹ bình huyện bạch thông tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật và nguồn tài nguyên cây thuốc ở xã sỹ bình huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay