Nghiên cứu tổng hợp oxit nano zno có pha tạp al3+, fe3+ bằng phương pháp đốt cháy và bước đầu ứng dụng để hấp thụ ion mn2+

80 14 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHU THỊ ÁNH NGỌC NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO ZnO PHA TẠP Al3+, Fe3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION Mn2+ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHU THỊ ÁNH NGỌC NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO ZnO PHA TẠP Al3+, Fe3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION Mn2+ Chun ngành: HĨA VƠ Mã số: 60.44.01.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TỐ LOAN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng tơi hướng dẫn TS Nguyễn Thị Tố Loan số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng năm 2015 Tác giả Chu Thị Ánh Ngọc Xác nhận khoa chuyên môn Nguời hướng dẫn khoa học Trưởng khoa PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lan Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐiHTN TS Nguyễn Thị Tố Loan http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Tố Loan người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo ban giám hiệu, phòng đào tạo, khoa Hóa học- trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực nghiệm hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Chu Thị Ánh Ngọc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐiiHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Một số phương pháp điều chế oxit kim loại kích thước nanomet 1.1.1 Phương pháp đồng kết tủa 1.1.2 Phương pháp thủy nhiệt 1.1.3 Phương pháp sol-gel 1.1.4 Phương pháp tổng hợp đốt cháy .3 1.2 Giới thiệu oxit kẽm, poli (vinyl ancol) mangan 1.2.1 Oxit kẽm (ZnO) 1.2.2 Poli (vinyl ancol) 1.2.3 Mangan .9 1.3 Các phương pháp nghiên cứu vật liệu 11 1.3.1 Phương pháp phân tích nhiệt 11 1.3.2 Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen 11 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐiiHi TN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.3 Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) truyền qua (TEM) 13 1.3.4 Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng 15 1.3.5 Phương pháp đo phổ tán sắc lượng tia X (EDX) 15 1.3.6 Phương pháp đo phổ phản xạ khuếch tán UV-Vis (DRS) 16 1.3.7 Phương pháp trắc quang 17 1.4 Phương pháp hấp phụ kim loại nặng nước 19 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐiiHi TN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.4.1 Quá trình hấp phụ 19 1.4.2 Cân hấp phụ, số phương trình đẳng nhiệt hấp phụ 20 1.4.3 Đặc điểm chung q trình hấp phụ mơi trường nước 22 Chương 2: THỰC NGHIỆM 24 2.1 Dụng cụ, hóa chất 24 2.1.1 Dụng cụ, máy móc 24 2.1.2 Hóa chất 24 2.2 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến tạo pha kích thước hạt oxit ZnO pha tạp Al3+, Fe3+ 24 2.2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ nung 24 2.2.2 Ảnh hưởng thời gian nung 25 2.2.3 Ảnh hưởng pH tạo gel 25 2.2.4 Ảnh hưởng tỉ lệ KL/PVA 25 2.2.5 Ảnh hưởng nhiệt độ tạo gel 25 2.2.6 Ảnh hưởng % mol kim loại pha tạp 26 2.3 Xây dựng đường chuẩn xác định Mn2+ theo phương pháp trắc quang 26 2.4 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ ion Mn 2+ vật liệu 27 2.4.1 Khảo sát ảnh hưởng thời gian 27 2.4.2 Khảo sát ảnh hưởng khối lượng 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐivHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.4.3 Khảo sát ảnh hưởng % mol pha tạp 27 2.4.4 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đầu ion Mn2+ 28 Chương 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 3.1 Kết khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến tạo pha kích thước hạt oxit ZnO pha tạp Al3+, Fe3+ 29 3.1.1 Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung 29 3.1.2 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian nung 31 3.1.3 Kết khảo sát ảnh hưởng pH tạo gel 32 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐivHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.1.4 Kết khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ mol KL/PVA 33 3.1.5 Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ tạo gel 34 3.1.6 Kết khảo sát ảnh hưởng % mol kim loại pha tạp 35 3.2 Xác định số đặc trưng mẫu ZnO-1%Al3+ ZnO1%Fe3+ điều kiện tối ưu 37 3.2.1 Xác định thành phần pha thành phần phần trăm nguyên tố mẫu 37 3.2.2 Xác định hình thái học diện tích bề mặt riêng mẫu 39 3.2.3 Kết đo phổ phản xạ khuếch tán UV- Vis (DRS) 41 3.3 Kết nghiên cứu khả hấp phụ Mn2+ vật liệu 42 3.3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng thời gian 42 3.3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng khối lượng vật liệu 44 3.3.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng % mol kim loại pha tạp 45 3.3.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ đầu ion Mn2+ 47 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – TN ĐvH http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BET : : Brunauer- Emmett-Teller CS Combustion Synthesis CTAB : Cetyl trimetyl amoni bromua DTA : Differential Thermal Analysis (phân tích nhiệt vi sai) EDA : Etylen diamin EDX : Energy dispersive X- ray (phổ tán sắc lượng tia X) GPC : Gas Phase Combustion KL : Kim loại PAA : Poli acrylic axit PEG : Poli etylen glicol PGC : Polimer Gel Combustion PVA : Poli vinyl ancol SC : Solution Combustion SDS : Natri dodecyl sunfat SEM : Scanning Electron Microscopy (Hiển vi điện tử quet) SHS : Self Propagating High Temperature Synthesis Process SSC : Solid State Combustion TEM : Transnission Electron Microscopy (Hiển vi điện tử truyền qua) TFTs : Thin film transitors TGA : Thermo Gravimetric Analysis-TGA (Phân tích nhiệt trọng lượng) XRD : X-Ray Diffraction (Nhiễu xạ Rơnghen) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐivHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 3.11 Ảnh hưởng % mol kim loại pha tạp mẫu đến dung lượng hấp phụ ion Mn2+ ZnO-x%Al3+ % mol STT KL pha tạp ZnO-x%Fe3+ C0 (mg/l) Cf (mg/l) q (mg/g) C0 (mg/l) Cf (mg/l) q (mg/g) 1% 47,80 22,08 25,73 47,58 20,60 26,97 2% 47,80 18,18 29,63 47,58 17,08 30,49 3% 47,80 14,80 33,00 47,58 12,98 34,59 4% 47,80 11,38 36,43 47,58 10,33 37,24 5% 47,80 9,18 38,63 47,58 8,15 39,42 10% 47,80 3,60 44,20 47,58 3,88 43,69 Hình 3.23 Sự phụ thuộc dung lượng hấp phụ vào % mol kim loại pha tạp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ46HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ đầu ion Mn2+ Ảnh hưởng nồng độ đầu đến dung lượng hấp phụ ion Mn2+ bảng 3.12 hình 3.24 Bảng 3.12 Ảnh hưởng nồng độ đầu đến dung lượng hấp phụ vật liệu VL0, VL1, VL2 Vật liệu VL0 Co Cf q (mg/l) (mg/l) (mg/g) 38,24 57,36 76,48 95,60 114,72 133,84 143,40 152,96 172,08 191,20 239,00 15,36 26,04 36,84 46,65 58,35 69,95 77,15 84,00 98,95 111,90 157,63 22,88 31,32 39,64 48,95 56,37 63,89 66,25 68,96 73,13 79,30 81,38 Vật liệu VL1 Cf/q 0,67 0,83 0,93 0,95 1,04 1,09 1,16 1,22 1,35 1,41 1,94 Co Cf q (mg/l) (mg/l) (mg/g) 38,94 58,42 77,89 97,36 116,83 136,30 146,04 155,78 175,25 194,72 243,40 14,32 22,32 35,80 46,90 57,20 67,40 74,80 81,80 95,60 110,00 146,60 24,62 36,10 42,09 50,46 59,63 68,90 71,24 73,98 79,65 84,77 96,80 Vật liệu VL2 Cf/q 0,58 0,62 0,85 0,93 0,96 0,98 1,05 1,11 1,20 1,30 1,51 Co Cf q (mg/l) (mg/l) (mg/g) 39,06 58,59 78,12 97,65 117,19 136,72 146,48 156,25 14,68 24,64 35,20 46,05 55,85 66,30 74,20 81,50 175,78 92,25 24,38 33,95 42,92 51,60 61,34 70,42 72,28 74,75 Cf/q 0,60 0,73 0,82 0,89 0,91 0,94 1,03 1,09 83,53 1,10 244,14 147,75 96,39 1,53 Hình 3.24 Sự phụ thuộc dung lượng hấp phụ vào nồng độ đầu ion Mn2 + vật liệu VL0, VL1, VL2 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ47HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Nhận xét: Từ kết bảng 3.12 hình 3.24 cho thấy, tăng nồng độ đầu ion Mn2+, dung lượng hấp phụ vật liệu tăng Theo kết bảng 3.12 đường hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir hình 3.25 Hình 3.25 Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Mn2+ vật liệu VL0, VL1, VL2 Hình 3.26 Sự phụ thuộc Cf/q vào Cf hấp phụ Mn2+ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ48HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vật liệu VL0, VL1, VL2 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ49HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Nhận xét: Sự hấp phụ Mn2+ mơ tả tốt theo mơ hình đẳng nhiệt Langmuir, thể hệ số hồi quy cao (R2 > 0,97) Từ phương trình tuyến tính Langmuir (hình 3.26), thơng số cân hấp phụ tính đưa bảng 3.13 Bảng 3.13 Các thông số cân hấp phụ theo mơ hình đẳng nhiệt Langmuir Chất bị hấp phụ qmax (mg/g) b R2 Vật liệu VL0 121,95 0,0145 0,9801 Vật liệu VL1 144,93 0,0129 0,9736 Vật liệu VL2 153,85 0,0118 0,9829 Từ bảng 3.13 cho thấy vật liệu khả hấp phụ tốt ion Mn2+ hai vật liệu ZnO-1%Al3+ , ZnO-1%Fe3+ dung lượng hấp phụ cực đại lớn so với ZnO tinh khiết Vật liệu ZnO-1%Al3+ , ZnO-1%Fe3+ dung lượng hấp phụ cực đại cao so với oxit -Mn2O3 (90,62 mg/g), MnO2 (101,37 mg/g) [5] Một nguyên nhân vật liệu diện tích bề mặt riêng cao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ50HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN Căn vào kết đạt đưa kết luận sau đây: Đã xác định điều kiện tối ưu để tổng hợp oxit nano ZnO-1% Al3+ ZnO-1% Fe3+ phương pháp đốt cháy gel sau: + Nhiệt độ nung mẫu: 5000C + Tỉ lệ mol KL/PVA: 1/3 + Nhiệt độ tạo gel: 700C + Thời gian nung : + pH tạo gel: Bằng phương pháp nhiễu xạ Rơnghen cho thấy, mẫu điều chế điều kiện tối ưu thu đơn pha ZnO Đã xác định % nguyên tố mẫu phương pháp phổ tán sắc lượng tia X Mẫu thu tinh khiết Nghiên cứu hình thái học cho thấy, hạt oxit thu hình cầu, phân bố đồng với đường kính trung bình ≤ 40 nm Khi pha tạp Al3+, Fe3+ không làm thay đổi cấu trúc tinh thể ZnO Diện tích bề mặt riêng ZnO-1%Al3+ ZnO-1%Fe3+ cao oxit ZnO tinh khiết Bằng phương pháp phổ phản xạ khuếch tán UV-Vis cho thấy, việc pha tạp thêm 1%Al 3+ 1%Fe3+ vào làm giảm lượng vùng cấm oxit ZnO Đã nghiên cứu khả hấp phụ vật liệu ion Mn2+ Kết thu là: + Thời gian đạt cân hấp phụ hai vật liệu ZnO-1%Al3+ ZnO-1%Fe3+ 120 phút + Khi khối lượng vật liệu tăng từ 0,05  0,2 gam dung lượng hấp phụ ion Mn2+ vật liệu giảm hiệu suất hấp phụ tăng + Khi % mol kim loại pha tạp mẫu tăng từ  10% dung lượng hấp phụ tăng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ50HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + Đã xác định dung lượng hấp phụ cực đại vật liệu ZnO tinh khiết (121,95 mg/g), ZnO-1%Al3+ (144,93 mg/g) ZnO-1%Fe3+ (153,85 mg/g) Các vật liệu khả hấp phụ tốt ion Mn2+ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ51HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ Nguyễn Thị Tố Loan, Chu Thị Ánh Ngọc (2014), “Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnO pha tạp Al phương pháp đốt cháy gel”, Tạp chí hóa học, T.52(5A), tr 224-228 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ52HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vũ Đăng Độ (2001), Các phương pháp vật lí hóa học, Nhà xuất Giáo dục Đinh Hải Hà (2009), Các phương pháp phân tích tiêu môi trường, Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật Trần Tứ Hiếu (2003), Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV – Vis, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Hương (2012), “Chế tạo nghiên cứu tính chất quang vật liệu nano ZnO”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Nguyễn Thị Tố Loan (2011), “Nghiên cứu chế tạo số nano oxit sắt, mangan khả hấp phụ asen, sắt, mangan nước sinh hoạt”, Luận án Tiến sĩ Hóa học, Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Hồng Nhâm (2003), Hóa vơ tập 3, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Hữu Phú (1998), Giáo trình hấp phụ xúc tác bề mặt vật liệu vô mao quản, Nhà xuất Khoa học - Kĩ thuật, Hà Nội Nguyễn Tiến Tài (1997), Giáo trình phân tích nhiệt, Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Tiếng Anh A Baranowska-Korczyc , K Fronc, J.B Pełka, K Sobczak, D Klinger, P Dłużewski, D Elbaum (2013), “Structural studies of magnetic Fe doped ZnO nanofibers”, Radiation Physics and Chemistry, 93, 21-24 10 C.Aydın, M.S.AbdEl-sadek, Kaibo Zheng, I.S Yahia, F Yakuphanoglu (2013), “Synthesis, diffused reflectance and electrical properties of nanocrystalline Fe-doped ZnO via sol–gel calcination technique”, Optics & Laser Technology, 48, 447-452 11 C N R Rao, A Muller, A K Cheetham (2004), “The Chemistry of Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications”, Wileyvch Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ53HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 12 Chang Y.Q, Way D.P, Luo X.H, Chen X.H (2003), “Magnetic properties of Mn- doped ZnO nanowires”, Appl phys Lett, 83, 4020 13 F.Giovannelli, A Ngo Ndimba, P DiaZ-Chao, M Motelica-Heino, P.I Raynal, C Autret, F Delorme (2014), “Synthesis of Al- doped ZnO nanoparticles by aqueous coprecipitation”, Powder Technology, 262, 203208 14 Jin Zhang, Wenxiu Que (2010), “Preparation and characterization of sol gel Al - doped ZnO thin films and ZnO nanowire arrays grown on Al doped ZnO seed layer by hydrothermal method”, Solar Energy Materials & Solar Cells, 94, 2181-2186 15 Kashinath C.Patil, S.T.Aruna, Tanu Mimani (2002), “Combustion synthesis: an update”, Current Opinion in Solid State annd Materials Science, 6, 507 -512 16 Kashinath C.Patil and Aruna S T (2002), “Redox methods in SHS practice in self-propagating high temperature synthesis of materials”, Taylor and Francis, New York 17 L.L Hench and J.K West (1990), “The sol - gel process”, Chemical reviews, 90 (1), 33-72 18 L.Z Pei, H.S Zhao, W.Tan, H.Y Yu, Y.W Chen, QianFeng Zhang (2009), “Single crystalline ZnO nanorods grown by a simple hydrothermal process”, Materials characterization, Vol 60, 1063 - 1067 19 M Hjiri, L ElMir, S.G Leonardi, A Pistone, L Mavilia, G Neri (2014)., “Al-doped ZnO for highlysensitive CO gas sensors”, Sensors and Actuators B, 196, 413-420 20 M Rezaei, A Habibi- Yangjeh (2013), “Simple and large scale refluxing method for preparation of Ce- doped ZnO nanostructures as highly efficient photocatalyst”, Appied Surface Science, 265, 591- 596 21 Reza Zamiri, Budhendra Singh, Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ54HTN Michael Scott Belsley, J.M.F http://www.lrc.tnu.edu.vn Ferreria(2014), “Structural and dielectric properties of Al-doped ZnO nanostructure”, Ceramics Internationnal, 40, 6031-6036 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ55HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 22 Robert R Piticescu, Roxana M Piticescu, Claude j Monty (2006), “Synthesis of Al- doped ZnO nanomaterials controlled luminescence”, Journal of the European Ceramic Society, 26, 2979-2983 23 Rosari Saleh , Nadia Febiana Djaja, Suhendro Purbo Prakoso (2013), “The correlation between magnetic and structural properties of nanocrystalline transition metal-doped ZnO particles prepared by the coprecipitation method”, Journal of Alloys and Compounds, 546, 48-56 24 Rosari Saleh, Suhendro Purbo Prakoso, Adel Fishli (2012), “The influence of Fe doping on the structural, magnetic and optical properties of nanocrystalline ZnO particles”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324, 665-670 25 S Thanka Rajan, B Subramanian, A.K Nanda Kumar, M Jayachandran, M.S Ramachandra Rao (2014), “Fabrication of nanowires of Al-doped ZnO using nanoparticle assisted pulsed laser deposition (NAPLD) for device applications”, Journal of Alloys and Copounds, 584, 611-616 26 T Rattana, S Suwanboon, P Amornpitoksuk, A Haidoux, P Limsuwan (2009), “Improvement of optical properties of nanocrystalline Fe-doped ZnO powders through precipitation method from citrate-modified zinc nitrate solution”, Journal of Alloys and Compounds, 480, 603-607 27 Zunxian Yang, Yun Huang, Guonan Chen, Zaiping Guo, Shuying Cheng, Shizhen, Shizhen Huang (2009), “Ethanol gas sensor based on Al-doped ZnO nanomaterial with many gas diffusing channels”, Sensors and Actuators B, 140, 549-556 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ56HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết đo diện tích bề mặt riêng oxit ZnO tinh khiết Phụ lục 2: Kết đo diện tích bề mặt riêng oxit ZnO-1% Al3+ Phụ lục 3: Kết đo diện tích bề mặt riêng oxit ZnO-1% Fe3+ ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHU THỊ ÁNH NGỌC NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO ZnO CÓ PHA TẠP Al3+, Fe3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION Mn2+ Chun ngành: HĨA VƠ CƠ Mã số: 60.44.01.13... tài Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnO có pha tạp Al3+, Fe3+ phương pháp đốt cháy bước đầu ứng dụng để hấp phụ ion Mn2+ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ1HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương TỔNG... [14] tổng hợp oxit nano ZnO pha tạp Al 3+ có dạng hình cầu Tác giả [13] sử dụng phương pháp đồng kết tủa để tổng hợp oxit ZnO có pha tạp Al 3+ Khi thay đổi hàm lượng Al3+ hình thái học oxit ZnO
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp oxit nano zno có pha tạp al3+, fe3+ bằng phương pháp đốt cháy và bước đầu ứng dụng để hấp thụ ion mn2+ , Nghiên cứu tổng hợp oxit nano zno có pha tạp al3+, fe3+ bằng phương pháp đốt cháy và bước đầu ứng dụng để hấp thụ ion mn2+

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay