Quản trị rủi ro bảo biểm phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO chi nhánh thái nguyên

119 8 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG HUYỀN TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG HUYỀN TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGƠ XN HỒNG THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực thơng tin trích dẫn luận văn nguồn gốc Thái nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Huyền Trang ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, tơi dược giúp đỡ tập thể cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ q báu Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ thầy giáo q trình giảng dạy, trang bị cho kiến thức khoa học Đặc biệt thầy giáo - TS Ngô Xuân Hồng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin chân thành cám ơn ban ngành nơi công tác nghiên cứu luận văn, toàn thể đồng nghiệp học viên lớp cao học quản trị kinh doanh khóa 10, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành chương trình học góp phần thực tốt cho công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Huyền Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 sở lý luận quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Nội dung quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 15 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 21 1.2 sở thực tiễn 27 1.2.1 Thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp nước 27 1.2.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro áp dụng cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO - chi nhánh Thái Nguyên 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 34 2.2 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 34 2.2.2 Thu thập số liệu 34 2.2.3 Phương pháp tổng hợp số liệu 34 2.2.4 Phương pháp phân tích thông tin 35 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 38 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Giới thiệu chung PJICO Thái Nguyên 39 3.1.1 Sơ lược Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO 39 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO chi nhánh Thái Nguyên (PJICO Thái Nguyên) 40 3.1.3 cấu tổ chức nhân PJICO Thái Nguyên 41 3.1.4 Tình hình kinh doanh PJICO Thái Nguyên 44 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ PJICO Thái Nguyên 49 3.2.1 Thiết lập bối cảnh PJICO Thái Nguyên 49 3.2.2 Nhận diện rủi ro PJICO Thái Nguyên 53 3.2.3 Phân tích đánh giá rủi ro PJICO Thái Nguyên 56 3.2.4 Xử lý rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 61 3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ PJICO Thái Nguyên 66 3.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ PJICO chi nhánh Thái Nguyên 72 3.4.1 Điểm mạnh 72 3.4.2 Điểm yếu nguyên nhân 73 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 77 4.1 Quan điểm - định hướng - Mục tiêu PJICO Thái Nguyên hoạt động quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 77 4.1.1 Quan điểm PJICO Thái Nguyên việc hoàn thiện quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 77 4.1.2 Định hướng PJICO Thái Nguyên việc hoàn thiện quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 78 4.1.3 Mục tiêu phát triển PJICO Thái Nguyên đến năm 2020 79 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ PJICO Thái Nguyên 80 4.2.1 Xây dựng phận quản trị rủi ro 81 4.2.2 Hoàn thiện hoạt động thiết lập bối cảnh nhận diện rủi ro 81 4.2.3 Hồn thiện hoạt động phân tích đánh giá rủi ro 82 4.2.4 Hoàn thiện hoạt động xử lý rủi ro 83 4.2.5 Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ 84 4.2.6 Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị 85 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp 85 4.3.1 Kiến nghị với PJICO Thái Nguyên 85 4.3.2 Kiến nghị với Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO 86 4.3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 92 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải BH Bảo hiểm GYCBH Giấy yêu cầu bảo hiểm TN Trách nhiệm TNCN Tai nạn người ERM Quản trị rủi ro ĐGRR Đánh giá rủi ro EWS Hệ thống cảnh báo sớm HĐQT Hội đồng Quản Trị 10 BTC Bộ tài 11 KPMG Nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn 12 COC Khối Quản lý hoạt động 13 S&P Tổ chức xếp hạng quốc tế 14 TMCP Thương mại cổ phần vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: cấu nhân theo giới tính 43 Bảng 3.2: cấu nhân theo độ tuổi 43 Bảng 3.3: cấu nhân theo trình độ học vấn 44 Bảng 3.4: Báo cáo hoạt động kinh doanh PJICO Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014 44 Bảng 3.5: Doanh thu bồi thường theo nghiệp vụ PJICO Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 45 Bảng 3.6: Tỷ lệ chi phí đánh giá rủi ro bảo hiểm PJICO Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 59 Bảng 3.7: Chi phí đề phòng hạn chế tổn thất PJICO Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 62 Bảng 3.8: Dự phòng nghiệp vụ PJICO Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 64 Bảng 3.9: Chi phí tái bảo hiểm PJICO Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 65 Tiếp tục hoàn thiện hoạt động liên quan tới tái bảo hiểm đảm bảo tất nhóm nghiệp vụ bảo hiểm nguy tổn thất cao bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hải bảo hiểm trách nhiệm cao tái bảo hiểm tồn Bên cạnh PJICO Thái Ngun cần phải xây dựng khung giám sát đánh giá hiệu hoạt động tái bảo hiểm 4.2.5 Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ Sau trình triển khai quy trình nghiệp vụ, nhiều vướng mắc việc xây dựng ban hành quy định, hướng dẫn nội dung, trình tự bước hoạt động liên quan tới kinh doanh bảo hiểm tất yếu để tập trung tính chuyên sâu phận, sở chung để tham chiếu tác nghiệp sở cho hoạt động kiểm tra, giám sát nội qua nâng cao chất lượng quản trị rủi ro Vấn đề lại Cơng ty giải vướng mắc phát trình thực điều chỉnh cho thích hợp Làm trách nhiệm phận khai thác quản trị rủi ro Không u cầu thực quy trình mà vai trò, trách nhiệm, quyền hạn khâu đồng thời thực xử lý nghiêm trường hợp vi phạm để đảm bảo tính bắt buộc tuân thủ quy trình nhân viên Chi nhánh Hoàn thiện khâu giám định đánh giá đối tượng bảo hiểm trước nhận bảo hiểm quy trình khai thác, tránh rủi ro tiềm ẩn tranh chấp pháp lý sau ký kết hợp đồng bảo hiểm Hoàn thiện khâu giám định xẩy tổn thất quy trình giám định Khi xác định yêu cầu đạo đức nghề nghiệp định mức phương án xử lý, khung giá tham chiếu tài sản tổn thất giám định, giám định viên để thực Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Tách biệt phận đảm trách khâu chuỗi công việc liên quan đến khai thác - giám định - bồi thường để đảm bảo tính độc lập khâu qua thực kiểm sốt, giám sát chéo nhằm giảm thiểu rủi ro Hoàn thiện quy trình tái bảo hiểm để đảm bảo thoả thuận tái bảo hiểm giám sát thường xuyên, xây dựng khung đánh giá hiệu cho hoạt động tái bảo hiểm 4.2.6 Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị Hồn thiện hệ thống thơng tin thống kê phục vụ cho việc phân loại rủi ro, xác định tần suất xuất tổn thất rủi ro, hồ sơ lưu trữ thông tin khách hàng, hồ sơ lưu trữ tổn thất PJICO Thái Nguyên cần sớm xây dựng triển khai hệ thống thông tin quản trị Các thông tin lưu trữ hàng năm nguồn tài ngun vơ giá Cơng ty khai thác phục vụ vào mục đích khác hoạt động nghiệp vụ đặc biệt hoạt động tái bảo hiểm Công ty dễ dàng nhận diện, phân tích đánh giá rủi ro, từ sớm đưa biện pháp xử lý phù hợp 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp 4.3.1 Kiến nghị với PJICO Thái Nguyên - Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tổng thể Như đề cập trên, quản trị rủi ro PJICO Thái Nguyên phần cụ thể hố thơng qua quy định an tồn quy trình hướng dẫn nghiệp vụ Tuy nhiên, với đặc thù riêng lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm PJICO Thái Ngun cần chiến lược tồn diện mang tính dài hạn quản trị rủi ro, chiến lược quản trị rủi ro bao gồm: Mục tiêu chiến lược quản trị rủi ro tạo an toàn phát triển cho công ty, nội dung chiến lược quản trị rủi ro xây dựng quy trình quản trị rủi ro gắn kết mật thiết với kế hoạch phát triển tương lai để đảm bảo kế hoạch thực cách quán Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chiến lược quản trị rủi ro cần phải phổ biển rộng rãi đến tất nhân viên cơng ty, đảm bảo tính hiệu lực, tính tn thủ thơng qua hình thức xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Trước mắt PJICO Thái Nguyên nên tập trung kiện toàn cấu tổ chức quản trị rủi ro, kết hợp nhuần nhuyễn với phận nghiệp vụ công ty để đảm bảo hoạt động nằm phạm vi kiểm soát rủi ro phát ngăn chặn từ điểm khởi đầu Xây dựng tiêu chí rủi ro, định tiêu chí để đánh giá rủi ro Tiêu chí xây dựng phải phù hợp với loại hình mức độ rủi ro Quy trình quản trị rủi ro phải đảm bảo khung quản trị rủi ro đặt giúp công ty đạt mục tiêu quản trị rủi ro Quy trình quản trị rủi ro cần phải chia nhỏ thành loạt hành động nhiệm vụ ràng Ban hành quy trình quản trị rủi ro thức đảm bảo tính hiệu lực áp dụng quy trình ban hành - Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản trị: Quy định Nhà nước Thông tư số 86/2009/TTBTC thủ tục cấp phép thành lập hoạt động doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải chứng minh đáp ứng điều kiện công nghệ thông tin hoạt động nghiệp vụ, kế tốn tài chính, đầu tư, cán thông tin điều kiện sở hạ tầng công nghệ Hiện nay, PJICO Thái Nguyên chưa hệ thống thơng tin (phần mềm chun dụng) hoạt động nghiệp vụ (khai thác, giám định , bồi thường, tái bảo hiểm) Do PJICO Thái Nguyên chưa đáp ứng đủ yêu cầu Nhà nước yêu cầu thiết thực hoạt động kinh doanh hàng ngày thân PJICO Thái Nguyên nhập liệu, xác định lưu trữ thông tin 4.3.2 Kiến nghị với Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - sách, chế độ ưu đãi cán làm cơng tác quản trị rủi ro kế hoạch cử cán quản trị rủi ro đào tạo học hỏi kinh nghiệm quản trị rủi ro Công ty bảo hiểm tiếng giới - Tổ chức khóa đào tạo rộng khắp tới cán bộ, nhân viên công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp - Rà soát lại tồn qui trình nghiệp vụ ban hành sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động doanh nghiệp 4.3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Hiện hệ thống pháp luật bảo hiểm Việt Nam nhiều hạn chế, văn pháp luật phải sửa đổi, bổ sung, tính linh hoạt chưa cao, nhiều kẽ hở, chưa quản lý hết hoạt động thị trường bảo hiểm Từ thực trạng mơi trường pháp lý nêu đòi hỏi Nhà nước cần thay đổi chế sách, thay đổi tư quản trị, nhằm xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm định hướng để phát triển Thứ nhất, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chế, sách hoạt động kinh doanh bảo hiểm để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, phù hợp với yêu cầu hội nhập, bảo đảm tính chủ động tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nói chung PJICO nói riêng Thứ hai, Nhà nước sách khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, ưu tiên phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tính chất đầu tư dài hạn, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm nghiên cứu triển khai sản phẩm bảo hiểm nông, lâm, ngư nghiệp , trọng mở rộng phạm vi hoạt động đến vùng sâu, vùng xa, qua tăng doanh thu cho doanh nghiệp bảo hiểm góp phần giảm bớt gánh nặng rủi ro cho đồng bào dân tộc miền núi khỏi thiên tai, lũ lụt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Thứ ba, Nhà nước chế, sách để doanh nghiệp bảo hiểm tự bổ sung vốn điều lệ cho phù hợp với tính chất hoạt động quy mô kinh doanh doanh nghiệp Điều giúp doanh nghiệp bảo hiểm chủ động việc thực chiến lược kinh doanh mình, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao khả toán trường hợp tổn thất lớn liên tiếp xẩy Trong điều kiện kinh tế mở cửa nay, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam gặp phải cạnh tranh gay gắt đến từ cơng ty bảo hiểm kinh nghiệm hoạt động lâu năm giới, từ lúc doanh nghiệp cần phải đầu tư mạnh vào việc xây dựng thương hiệu, thiết lập thị phần vững Thứ tư, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm đại hố cơng nghệ quản trị kinh doanh, từ nâng cao suất lao động, giảm chi phí hoạt động kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, giảm thiểu tình trạng trục lợi bảo hiểm, tham nhũng Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư nhiều vào nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán đủ trình độ theo chuẩn mực quốc tế, thuê chuyên gia nước nước để quản trị số lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm Cần luật chống cạnh tranh khơng lành mạnh, văn pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công ty thực hoạt động kinh doanh nghiêm túc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ, chứa đựng yếu tố rủi ro, thị trường phát triển khơng tốt hậu công tác quản trị rủi ro không tốt ngược lại Công tác quản trị rủi ro ko phải doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm vai trò nhà quản lý sách, nhà tư vấn, giám sát Trong thời gian qua, PJICO Thái Nguyên nhiều lỗ lực cố gắng việc nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh bảo hiểm mình, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hồn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm hoàn thiện dần hệ thống quản trị rủi ro Tuy nhiên, hạn chế, tồn cơng tác quản trị rủi ro thể ngun nhân chủ quan từ phía Chi nhánh, khó khăn xuất phát từ nhiều phía quan quản trị chủ quản, doanh nghiệp, môi trường pháp lý Để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoàn thiện thực phát huy hiệu cần phối hợp đồng doanh nghiệp, quan quản trị nhà nước thẩm quyền Tác giả mong vài giải pháp kiến nghị nghiên cứu trình bày góp phần hồn thiện quản trị rủi ro PJICO Thái Nguyên, phát triển doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tài nước quốc tế Trong phạm vi Luận văn thạc sỹ, người viết mong muốn đánh giá, đề xuất Luận văn giá trị áp dụng vào thực Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn tiễn hoạt động quản trị rủi ro PJICO Thái Nguyên tham khảo áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam điều kiện hoạt động, quy mô định hướng phát triển tương tự PJICO Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản tin Bảo hiểm năm 2011 - 2014 Bộ Tài chính, Thơng tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 Bộ Tài chính, Thơng tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 Bộ Tài chính, Thơng tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 Chính phủ, Nghị định số 46/2007/NĐ-CP Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO, Báo cáo thường niên năm 2011- 2014 Nguyễn Văn Định (2009), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Dương Hữu Hạnh (2009), Quản trị rủi ro xí nghiệp kinh tế tồn cầu - Nguyên tắc thực hành, Nhà xuất Tài Luật Kinh doanh bảo hiểm Việt Nam (2000), Nhà xuất Chính trị quốc gia 10 Hồng Văn Nam, Hồng Xn Quyến (2002), Rủi ro tài - thực tiễn phương pháp đánh giá, Nhà xuất Tài 11 Hồ Xn Phương, Giáo trình Bảo hiểm, Nhà xuất Thống kê 12 PJICO, Báo cáo tài kiểm toán năm từ 2011 - 2014 13 Website: - Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: www.avi.org.vn - Tạp chí bảo hiểm: www.baohiem.pro.vn - Website AAA: www.aaa.com.vn - Website tập đoàn ACE: www.acegroup.com Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Bảng câu hỏi đánh giá Rủi ro hỏa hoạn & Rủi ro Đặc biệt khác Người bảo hiểm Tên Công ty Nhà nước:  Liên doanh:  Tư nhân:  Cổ phần:  Nước ngoài:  Khác:  Tên cơng trình (dự án) - Địa điểm: - Ngày khảo sát: Giá trị bảo hiểm - Phân bổ giá trị theo đơn vị rủi ro riêng biệt (Có danh mục riêng cần) Thiệt hại vật chất: Tổn thất khả xẩy lớn nhất: Thiệt hại vật chất: Thiệt hại ngừng trệ kinh doanh: Thơng tin chung a Cơng trình đưa vào sử dụng năm nào? b Số lượng nhân viên? Địa điểm rủi ro a tác động từ bên ngồi khơng? (Mơ tả khu vực Có: Khơng: xung quanh/kèm vẽ phác hoạ)   b Nhà máy bố trí nào? Tốt:  Hợp lý:  Bình thường:  Chưa hợp lý:  c Khoảng cách an toàn đối tượng bảo hiểm? (Nêu rõ) d Đường vào nhà máy thuận tiện khơng? (Kèm theo đồ Có: Khơng: địa hình nhà máy)   Phương pháp xây dựng: a Loại cơng trình: (Nêu ngắn gọn) Nhà xưởng, máy móc, nhà kho Chịu lửa Khó cháy:  Dễ cháy:  Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Có: http://www.lrc.tnu.edu.vn  93 b thiết bị chống nóng, khói (tự động hay thủ cơng) Khơng: c Tình trạng cơng trình:  Tốt:  Khá:  Bình thường:  Kém:  d Giữa ngơi nhà ngăn cách khoảng Có: Khơng: trống, cửa, tường chống cháy khơng?  Có: Khơng: e Rủi ro chia thành khu vực cháy không?  Thiết bị phục vụ/ Các hiểm hoạ chung a Nguồn cung cấp điện? Điện lưới:  Trạm điện riêng:  b Biến bảo vệ cẩn thận khơng? Có: Khơng: c Hệ thống chống cháy  Có: Loại: Khơng:  Có: d thiết bị sản xuất sử dụng nước không? Không:  Có: (Nêu ngắn gọn) Khơng sử dụng Khơng: e Nhiên liệu sử dụng để làm nóng nồi hơi, lò nung, máy  sấy nóng? Ga:  Dầu:  Có: Than:   Khơng:  f máy nén khí khơng? Loại / Số lượng g Nguồn nước cung cấp? Công cộng:  Bể chứa:  Sông:  Hồ:  Giếng:  Nguồn khác:  Dung lượng: m3/h h Phương tiện vận tải nhà máy? Xe nâng:  Xe tảỉ:  Băng chuyền:  Phương tiện khác: Không Kho bãi 7.1 Các nguyên vật liệu thành phẩm dạng lỏng cất trữ đâu? Thùng:  Bể chứa mặt đất:  Bể ngầm:  Kho ngầm:  Bể trời:  7.2 Phương pháp lưu kho nguyên vật liệu dạng lỏng/dạng rắn? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn       94 Để rời:  Đống kiện:  Xếp chồng:  Xếp theo giá đỡ:  Giá cao:  7.3 Kích thước kho chứa? Chiều cao kho: 10 m (nhà kho, bồn chứa) Chiều rộng lối đi: 04 m Khoảng cách tới hệ thống chữa cháy: Tình trạng giá đỡ: Tốt:  Trung bình:  Kém:  Hệ thống khói: Có:  Khơng:  Loại hình sản xuất nào? (Nêu kèm theo phụ lục cần) 8.1 Nhiệt độ áp suất cao trình sản xuất bao nhiêu? Áp suất cao : Tại: Nhiệt độ cao nhất: C Tại: 8.2 Nêu loại thành phẩm bán thành phẩm: Bàn, ghế, giường, tủ (Cung cấp sơ đồ trình sản xuất) Các hiểm hoạ đặc biệt Có:  9.1 qui trình sản xuất đặc biệt nguy hiểm ? Khơng:  9.2 sử dụng chất lỏng/chất khí dễ cháy nổ khơng ? Có:  Khơng:  Có:  Số lượng: 9.3 xuất bụi dễ nổ khơng? Loại gì: Khơng:  10 Thiết bị máy tính điện tử ngăn cách với khu vực lân cận tường chống Có: cháy khơng? Khơng: Nơi đặt thiết bị bảo vệ chống cháy, nổ, thiệt hại  Có: nước ? Khơng: 11 Quản trị  Tình trạng trật tự vệ sinh xí nghiệp? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn   95 Rất tốt:  Tốt:   Rất kém:  Tạm được:  Trung bình: Kém: thu dọn phế liệu thường xuyên không thực nào? Từng giờ:  Từng ca:  Từng ngày:  Việc thực cấm hút thuốc tiến hành ? Cấm tuyệt đối:  Cấm khu vực:  Khơng cấm:  Có: Khơng:   hệ thống báo động cháy nút bấm xí nghiệp không? Điện thoại:  Bộ đàm:  Liên lạc radio:  Hệ thống báo cháy nối với trạm cứu hoả khơng? Có: Khơng:   Có:  Hiện hệ thống báo kiểm tra tự động sử dụng? Không:  lượng: Những khu vực Có: canh gác?  Khơng:  Có:  Khơng:  Có: Khơng:   Có:  hệ thống kỷ luật lao động nghiêm ngặt? Công tác an tồn? Kỹ sư an tồn:  Phòng an tồn:  Tự kiểm tra:  Thoả thuận hợp tác:  Trình tự trật tự kho nào? Tốt:  Tạm được:  Trung bình:  Kém:  12 Cơng tác phòng chống cháy nổ 12.1 Hệ thống báo động cháy Khói:  Nhiệt: Lửa:  Ga:  Người kiểm tra:  Số trung tâm báo động khơng? Trạm cứu hoả:  Phòng thường trực:  Phòng điều khiển:  12.2 Nước chữa cháy nối với nguồn nước cơng cộng khơng? Đường kính ống/áp suất nước: mm/ bar Nguồn nước riêng ? Thùng:  Bể nước:  Ao:  Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 < 500m3:  Từ 500m3 ÷ 100m3:  >1000m3: Khơng:   hệ thống bơm nước cứu hoả từ nguồn không? Số lượng: 03 Bơm tay:  Bơm tự động:  Máy bơm điện:  Có: Máy bơm chạy bằng:  Không:  Công suất: Động Diesel/Tuốc bin: Đường kính ống nước cứu hoả? Tối đa: Nước lên cơng trình cao tầng? Số lượng, chủng loại phân bố hệ thống vòi nước Có: Khơng:  Có: Khơng:  khu vực? chưa thống kê cuộn Ø50, chưa thống kê Có: Khơng: cuộn Ø65  Có: hệ thống chng khơng? Khơng: 12.3 Bình chữa cháy     Nêu chủng loại kích cỡ số lượng bình chữa cháy sử dụng xí nghiệp? Bình bột khơ:  Số lượng: Chưa thống kê Kích cỡ: Các loại Tình trạng phân bổ: Tốt:  Trung bình:  Kém:  Bình phun nước:  Số lượng: Kích cỡ: Bình khí CO2:  Số lượng: Chưa thống kê Kích cỡ: Các loại Bình Halon:  Số lượng: Kích cỡ: Có: Khơng: Thơng tin khác: Có: kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên không?    Không:  Có: Khơng:   thiết bị cứu hoả khơng? Có: Loại: ướt  Khơ:  Khơng: Khu vực bảo vệ:   Tình trạng bảo dưỡng: Tốt:  Trung bình:  Kém:  Công tác kiểm tra: Tốt:  Trung bình:  Kém:  Người kiểm tra , bảo dưỡng: 12.4 Thiết bị chữa cháy tự động xây dựng bể chứa nước dùng cho thiết bị cứu hoả không? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 Khu/Địa điểm bảo vệ: Được bảo vệ hai lớp bên ngồi Có:  bên nhà xưởng Khơng:  lắp đặt hệ thống bình chữa cháy? Bột khơ:  Bình CO2:  Bình Halon:  Có: Khu/ Địa điểm bảo vệ: Khơng: Được lắp đặt hệ thống bình bột không?   Khu/ Địa điểm bảo vệ Có: Khơng:   Có: Khơng:   Có: Khơng:   Xe cứu hoả: Có:  cất trữ vật liệu chống cháy hay không? Không:  Bột: ……… Số lượng: Loại: Kg Bọt:  Số lượng: lít Khoảng cách tới trạm cứu hoả cơng cộng gần nhất? Có:  Khơng:  Được lắp đặt theo tiêu chuẩn nào: 12.5 Đội cứu hoả Xí nghiệp đội cứu hoả riêng không? Thời gian ca làm việc: Theo ca hành Số lượng người thường trực tối thiểu ca làm việc: Trong thời gian ca làm việc, lính cứu hoả huấn luyện tập cá nhân? Số lượng lính cứu hoả khơng chuyên? Đội cứu hoả huấn luyện thường xuyên không ? Hàng tuần:  Hàng tháng:  Không:  Xí nghiệp trạm cứu hoả riêng? Thời gian làm việc trạm: Thời gian dự tính để tới trạm: Có:  Đơn vị bạn mối quan hệ tốt với đội cứu hoả khơng? Khơng: tham gia hợp đồng trợ giúp đỡ lẫn với đơn vị  Có: Khơng: bạn khơng?  Có: 12.6 Bảo vệ Khơng:  Xung quanh khu vực rào chắn khơng? Tình trạng trang bị trạm: Số người trực ca gác? Số lượng: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn   98 lối tuần quanh xí nghiệp khơng? Khu vực chiếu sáng khơng? Có: 13 Các rủi ro đặc biệt  Chu kỳ: Không: Có: Thiết bị, nguyên vật liệu bị thiệt hại nước khơng?  Khơng:  Có:  Khơng:  Có:  Khơng:  Có:  Khơng:  Đã xẩy lũ lụt chưa? Chưa xẩy Tình hình rủi ro thiên tai lớn khu vực? Động đất: Bão lớn:  Mưa đá:  Gió xốy:  Rủi ro khác: thể xẩy rủi ro đâm va với phương tiện giới không? Máy móc thiết bị nguyên vật liệu bị ảnh hưởng thiệt hại khói khơng ? xẩy rủi ro đình cơng, chiến tranh, bạo loạn khơng? Nếu cần giải thích rõ: 14 Tổn thất khứ xẩy vụ tổn thất lớn Có: Khơng: chưa? Số vụ tổn thất: Mức độ tổn thất: Nhẹ Nguyên nhân: (Nguồn: Phòng kinh doanh) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn    ... doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO - chi nhánh Thái Nguyên, nhân tố tác động đến quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro bảo hiểm phi. .. TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 77 4.1 Quan điểm - định hướng - Mục tiêu PJICO Thái Nguyên hoạt động quản trị rủi ro bảo hiểm. .. trạng quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO - chi nhánh Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro bảo biểm phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO chi nhánh thái nguyên , Quản trị rủi ro bảo biểm phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO chi nhánh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay