Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thành phố thái nguyên

108 6 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ KIM TUYẾN THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ KIM TUYẾN THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thônsố ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN ĐIỀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực, kết nghiên cứu Các tài liệu, số liệu sử dụng Luận văn UBND Tỉnh, Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Thái Nguyên; UBND Thành phố, phòng Lao động Thương binh xã hội Thành phố, Trung tâm dạy nghề Thành phố, Chi cục Thống kê Thành phố số sở đào tạo nghề địa bàn Thành phố Thái Nguyên cung cấp cá nhân thu thập từ báo cáo UBND Tỉnh, Cục Thống kê Tỉnh, UBND Thành phố, báo, tạp chí số kết nghiên cứu liên quan đến đề tài cơng bố Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Thị Kim Tuyến ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Thực trạng số giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo nghề nhằm giải việc làm cho lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên” nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, nhiều tập thể cá nhân để học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư - Tiến sỹ Trần Văn Điền, người bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi tận tình suốt thời gian thực hoàn thành luận văn Tôi xin chân trọng cảm ơn Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun, Phòng Đào tạo sở đào tạo Thạc sỹ Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động TB&XH, UBND thành phố Thái Nguyên, phòng Lao động TB&XH Thành phố, Trung tâm Dạy nghề Thành phố, Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ nguồn tư liệu phục vụ cho việc thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực quan Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng nghiệp nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè động viên, ủng hộ giúp đỡ để tơi có thời gian tập trung nghiên cứu hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Thị Kim Tuyến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH M ỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiên đề tài nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lý luận đào tạo nghề giải việc làm 1.1.1 Đào tạo nghề 1.1.2 Việc làm tạo việc làm 17 1.1.3 Giải việc làm cho người lao động nông thôn 19 1.1.4 Các nhân tố tác động tới giải việc làm cho người lao động 19 1.1.5 Vai trò giải việc làm phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 26 1.1.6 Mối quan hệ đào tạo nghề giải việc làm 27 1.3 Một số kết luận rút từ nghiên cứu lý luận thực tiễn 27 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 29 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 29 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 33 3.1 Khái quát TP Thái Nguyên 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên TP Thái Nguyên 33 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 35 3.2 Thực trạng đào tạo nghề giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn thành phố Thái Nguyên 43 3.2.1 Chủ trương, sách thành phố Thái Nguyên đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động nông thôn 43 3.2.2 Hệ thống sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn thành phố Thái Nguyên 44 3.2.3 Tình hình đầu tư, trang bị sở vật chất phục vụ đào tạo nghề 46 3.2.4 Đội ngũ giáo viên, cán quản lý sở dạy nghề 47 3.2.5 Hoạt động phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề 49 3.2.6 Kinh phí dành cho đào tạo nghề 50 3.3 Hiệu đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên 50 3.3.1 Kết đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014 50 3.3.2 Kết giải việc làm cho lao động nông thôn 52 3.4 Đánh giá hoạt động đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên qua phiếu điều tra 54 3.4.1 Đánh giá người lao động qua đào tạo 54 3.4.2 Đánh giá giáo viên, cán quản lý sở dạy nghề 58 3.4.3 Đánh giá Doanh nghiệp, quan tham gia đào tạo sử dụng LĐNT qua đào tạo nghề 60 3.5 Đánh giá kết công tác đào tạo nghề giải việc làm cho lao động nông thôn TP Thái Nguyên 63 3.5.1 Nhưng viêc đa lam đươc 63 3.5.2 Nhưng viêc chưa thưc hiên đươc 63 3.5.3 Những thuận lợi 64 3.5.4 Những hạn chế, khó khăn 65 3.6 Giải pháp nâng cao hiệu đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn phố Thái Nguyên 66 3.6.1 Quan điểm, định hướng Thành phố Thái Nguyên đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động nông thôn đến 2020 66 3.6.2 Mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên đến 2020 68 3.6.3 Giải pháp nâng cao hiệu đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn thành phố Thái Nguyên 69 3.7 Kiến nghị 75 3.7.1 Với Chính phủ Bộ, Ngành Trung ương 75 3.7.2 Với tỉnh Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên 76 3.7.3 Đối với sở đào tạo 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH M ỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CĐ, ĐH : Cao đẳng, Đại học CĐN : Cao đẳng nghề CN-TTCN : Công nghiệp - Tiểu thủ cơng nghiệp CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa DN : Doanh nghiệp KT- XH : Kinh tế - xã hội LĐNT : Lao động nông thôn LĐTB&XH : Lao động thương binh xã hội NLĐ : Người lao động TBXH : Thương binh xã hội TCN : Trung cấp nghề TDTT : Thể dục thể thao TP : Thành phố TT : Trung tâm TTDN : Trung tâm dạy nghề TTGD : Trung tâm giáo dục UBND : Ủy ban Nhân dân VH : Văn hóa vii 83 Phụ lục 01: Biêu dư kiên nguôn kinh phi đao tao nghê cho LĐNT thành phố Thái Nguyên giai đoan 2016 - 2020 STT Tên công viêc Ngân sach Ngân sach tinh + TW phô Công tác tuyên truyền hoc nghề va viêc 25.000.000 lam cho LĐNT Đâu tư day nghê Day nghê Hoat đông cua BCĐ Đê an 55.000.000 Điêu tra khao sat hàng năm 140.000.000 Triên khai mô hinh thi điểm Công 50.000.000 9.200.000.000 6.325.000.000 500.000.000 9.750.000.000 Nguồn: UBND Thành phố Thái Nguyên 6.545.000.000 84 Phụ lục 02 Biêu dự kiên số đôi tương lao đông nông thôn thành phố Thái Nguyên đươc đao tao giai đoạn 2016 - 2020 STT Năm 2016 2017 2018 2019 2020 1200 1300 1400 1500 1500 800 800 800 800 800 160 160 160 160 160 Đôi tương cân ngheo (20%) 160 160 160 160 160 Hô nông thôn (60%) 480 480 480 480 480 *Chi tiêu phô 400 500 600 700 700 80 100 120 140 140 Đôi tượng cân ngheo (20%) 80 100 120 140 140 Hô nông thôn (60%) 240 300 360 420 420 ĐT nghê Tông Trong đo *Chi tiêu trung ương +tinh Đôi tương chinh sach + ngheo (20%) Đối tượng sách + ngheo (20%) Nguồn: UBND Thành phố Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 Phụ lục 03: Dư bao cấu lao động nông thôn giai đoan 2016 - 2020 Cơ câu lao đông giai đoan 2011 – 2015 STT Đơn vi 2011 2012 2013 2014 2015 Đên năm 2020 Quyêt Thăng 53 50 47 45 43 35% Tân Cương 52 49 46 44 42 35% Phuc Triu 66 64 60 55 50 45% Phuc Xuân 80 75 70 65 60 45% Thinh Đưc 73 70 67 64 61 45% Phuc Hà 70 65 60 55 50 40% Lương Sơn 77 74 71 68 65 45% Cao Ngan 85 81 77 73 70 45% Đông Bâm 46 45 44 43 42 30% Nguồn: UBND Thành phố Thái Nguyên Phụ lục 04: Dự bao lượng lao đông chuyên dich câu lao đông sang lam viêc khu đô thi, khu công nghiêp, khu chế xuât xuât lao động va nganh công nghiêp, xây dưng, thương mai du lich STT Đơn vi 2016 2017 2018 2019 2020 Tông Xa Quyêt Thăng 165 160 155 172 162 814 Xa Tân Cương 62 57 68 65 49 301 Xa Phuc Triu 154 150 150 160 158 772 Xa Phuc Xuân 148 135 145 128 140 696 Xa Thinh Đưc 138 142 135 145 140 700 Xa Phuc Hà 107 85 90 85 102 469 Xa Lương Sơn 240 240 235 235 235 1185 Xa Cao Ngan 101 95 90 85 78 449 Xa Đông Bâm 39 42 45 45 48 219 1154 1106 1113 1120 1112 5605 Tông Nguồn: UBND Thành phố Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 Phụ lục 05: Dư bao lao đông nông thôn lam viêc cac nhom nghê va nhu câu đao tao đên năm 2020 Nhom nganh Đao tao trinh đô LĐ Số lao STT Đơn vi đông LĐ NT nông lam Nông thôn nghiêp LĐ NT làm phi Nông nghiêp chuyển sang làm Dạy nghề khu dươi vực đô thang thi, khu Cao đẳng nghề, Trung câp nghê CN… Xa Quyêt Thăng 4650 2840 710 1100 770 330 Xa Tân Cương 1700 1035 258 407 280 127 Xa Phuc Triu 2335 2146 536 653 450 203 Xa Phuc Xuân 2454 1403 350 701 490 201 Xa Thinh Đưc 3516 2258 564 694 480 214 Xa Phuc Hà 1560 867 216 477 280 197 Xa Lương Sơn 6400 4680 520 1200 900 300 Xa Cao Ngan 3000 2124 236 640 420 220 Xa Đồng Bâm 1844 1324 331 189 130 59 27459 18677 3721 6061 4200 1851 Tông Nguồn: UBND Thành phố Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho người lao động) Phiếu số …… Ngày điều tra:……… I Thông tin chung người lao động Họ tên người lao động: ……………………………………………………………… Xã…………………, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Ngun Năm sinh:………… Giới tính: …………(Nam, Nữ) II Các thơng tin cụ thể 1) Anh/chị có tham gia học lớp đào tạo nghề địa phương khơng?  Có  Khơng Nếu khơng anh/chị có nhu cầu tham gia học nghề địa phương khơng? Có  Anh/chị muốn học ngành, nghề gì? Khơng:  Bởi vì: + Đào tạo chưa gắn với giải việc làm  + Do tâm lý muốn học chương trình cao  + Do điều kiện kinh phí  + Do chất lượng đào tạo nghề khơng đảm bảo  2) Anh/chị có cung cấp thông tin cho việc chọn ngành, nghề công tác đào tạo nghề địa phương không?  Có  Khơng Nếu có nguồn thơng Anh/chị biết từ nguồn nào?  Do phương tiện thông tin đại chúng (đài, báo, internet…)  Do cán địa phương tuyên truyền, giới thiệu  Khác  3) Theo anh (chị) biết, ngành nghề địa phương tổ chức mở lớp đào tạo: Nông nghiệp  Tiểu thủ công nghiệp  Công nghiệp  Thương mại, dịch vụ  Khác:  Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4) Ngành nghề đào tạo Anh/chị tham gia:  Nông nghiệp  Tiểu thủ công nghiệp  Công nghiệp  Thương mại, dịch vụ  Khác: 5) Anh/chị tham gia vào khóa đào tạo nghề nào?  Ngắn hạn Thời gian:……  Trung hạn Thời gian:……  Dài hạn Thời gian:……  Khác Thời gian:…… 6) Anh/chị có cung cấp thơng tin hỗ trợ cho việc tìm việc làm từ cấp quyền sau tham gia vào lớp đào tạo nghề khơng?  Có  Khơng Nếu có, cấp quyền địa phương hỗ trợ Anh/chị tìm việc làm nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nếu khơng, Anh/chị làm để tìm việc làm sau kết thúc khóa đào tạo? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 7) Xin Anh/chị cho biết tham gia vào lớp đào tạo nghề , Anh/chị có phải trả chi phí khơng?  Có Kinh phí: ……………  Khơng 8) Việc tiếp thu kỹ nghề trình học tập Anh/chị nào?  Tốt  Trung bình  Chưa tốt 9) Theo Anh/chị, khóa đào tạo nghề địa phương tổ chức đáp ứng nhu cầu nguyện vọng Anh/chị chưa? 10) Sự phù hợp hình thức nội dung chương trình đào tạo nghề địa phương anh (chị) đánh nào? Đáp ứng nhu cầu thị trường lao động  Phù hợp với nhu cầu xu thể phát triển  Chưa phù hợp cần bổ sung thêm  11) Theo anh chị tham gia vào lớp học nghềtác dụng người học? Kiến thức tay nghề nâng lên Khả giải công việc tốt   Thu nhập tăng lên  Khả kiếm việc làm cao  Ứng dụng vào lao động sản xuất  12) Xin Anh/chị cho biết sở vật chất phục vụ lớp đào tạo nghề nào?  Tốt  Khá  Trung bình  Kém 13) Xin Anh/chị cho biết, đội ngũ giáo viên khóa học nào? a) Thái độ giảng dạy Nhiệt tình:   Thờ ơ: b) Trình độ chun mơn:  Tốt  Trung bình  Thấp c) Khả truyền đạt  Khó hiểu  Trung bình  Dễ hiểu 14) Anh/chị có ý kiến đề xuất khóa đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo? - Đối với sở đào tạo nghề: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Đối với với quyền cấp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Một số đề xuất khác Người tham gia học nghề Người điều tra Đặng Thị Kim Tuyến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 2: Bảng hỏi chủ/ cán quản lý doanh nghiệp/ sở sản xuất, kinh doanh Phiếu số …… Ngày điều tra:……… I Thông tin chung doanh nghiệp Tên doanh nghiệp………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Tên người tham gia bảng hỏi: ……………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………… II Thông tin thu thập 1) Hiện doanh nghiệp có thực cơng tác tập huấn/ đào tạo nâng cao tay nghề/ dạy nghề cho người lao động khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2) Hình thức dạy nghề cho lao động nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3) Thời gian dạy bao lâu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4) Doanh nghiệp có hỗ trợ kinh phí, phương tiện học nghề cho người lao động không? Cụ thể ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5) Doanh nghiệp có hỗ trợ cơng tác đào tạo cho người lao động khơng? Nếu có từ đâu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 6) Doanh nghiệp có liên kết/ đặt hàng đào tạo nghề với trung tâm hay sở dạy nghề khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 7) Nhận định chung chất lượng lao động doanh nghiệp sao?  Tốt  Trung bình:  Lao động có tay nghề chưa caoLao động chưa linh hoạt việc áp dụng kiến thức vào thực tế  Ý thức kỷ luật, làm việc chưa cao  Ngun nhân khác Kém  Lao động khơng có tay nghề chuyên môn vững  Lao động áp dụng kiến thức vào thực tế sx  Không chấp hành ký luật sởNguyên nhân khác 8) Kiến nghị doanh nghiệp với cấp công tác đào tạo nghề cho người lao động? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Người điều tra Đặng Thị Kim Tuyến Phụ lục 3: Bảng hỏi Cán quản lý giáo viên công tác đào tạo nghề Phiếu số …… Ngày:……………… I/ Thông tin chung Họ tên:……………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………… Nơi công tác:……………………………………………………………… II/ Một số thông tin công tác đào tạo nghề Theo anh (chị) công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện diễn nào? …………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………… Theo anh (chị) với tình việc phát triển công tác đào tạo nghề địa bàn huyện là:  Rất cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết Về hình thức đào tạo nghề anh chị đánh nào? Đa dạng  Chưa đa dạng Nguyên nhân là:  Do thiếu kinh phí đầu tư cho đào tạo  Do quan tâm chưa mức cho đào tạoNguyên nhân khác Ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn huyện nào?  Đa dạng  Chưa đa dạng Nguyên nhân là:  Do nhu cầu người lao động chưa đa dạng  Do sở vật chất thiếu nghèo nàn  Do nghề đào tạo khơng có tính cạnh tranh  Do ngun nhân khác Theo anh (chị) thời gian tới cần làm để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện nhà? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người điều tra Đặng Thị Kim Tuyến ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ KIM TUYẾN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN... 3.6 Giải pháp nâng cao hiệu đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn phố Thái Nguyên 66 3.6.1 Quan điểm, định hướng Thành phố Thái Nguyên đào tạo nghề, giải việc làm cho lao. .. giá thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2014, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề giải việc làm cho lao động nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thành phố thái nguyên , Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thành phố thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay