Bài giảng Chí Phí Chất lượng

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 23:53

1.5 CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG Chi phí chất lượng (tính thông qua chi phí ẩn SXKD – SCP) SCP hay chi phí không chất lượng toàn chi phí nảy sinh sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên doanh nghiệp thiệt hại nảy sinh chất lượng không thỏa mãn 21/04/2013 Chi phí phòng ngừa Chi phí thẩm đònh, đánh giá, kiểm tra Chi phí sai hỏng CHI PHÍ HỮU HÌNH 21/04/2013 Chi phí phòng ngừa Gắn liền với việc thiết kế, thực trì hệ thống quản lý chất lượng tổng hợp * Công việc phòng ngừa bao gồm: - Xác đònh yêu cầu sản phẩm dòch vụ: từ nguyên vật liệu nhập về, trình sản xuất, sản phẩm trung gian, sản phẩm dòch vụ hoàn chỉnh 21/04/2013 Chi phí phòng ngừa Gắn liền với việc thiết kế, thực trì hệ thống quản lý chất lượng tổng hợp * Công việc phòng ngừa bao gồm: - Hoạch đònh chất lượng: đặt kế hoạch chất lượng, độ tin cậy, vận hành, sản xuất, giám sát, kiểm tra, thử nghiệm để đạt tới mục tiêu chất lượng - Đảm bảo chất lượng: thiết lập trì hệ thống chất lượng 21/04/2013 Chi phí phòng ngừa Gắn liền với việc thiết kế, thực trì hệ thống quản lý chất lượng tổng hợp * Công việc phòng ngừa bao gồm: - Thiết bò kiểm tra: thiết kế, triển khai, mua sắm thiết bò kiểm tra, thử nghiệm - Đào tạo: soạn thảo chuẩn bò chương trình đào tạo, hướng dẫn công việc 21/04/2013 - Các hoạt động văn phòng nói chung có liên quan đến chất lượng: văn thư, chào hàng, thông tin liên lạc Chi phí thẩm đònh, đánh giá, kiểm tra Những chi phí gắn liền với việc đánh giá vật liệu mua, trình sản phẩm trung gian, sản phẩm, dòch vụ để đảm bảo phù hợp với đặt thù kỹ thuật 21/04/2013 Bên Chi phí sai hỏng Bên 21/04/2013 Chi phí sai hỏng *Chi phí sai hỏng bên trong: - Lãng phí: tiến hành việc làm không cần thiết nhầm lẫn, tổ chức tồi, chọn vật liệu sai - Phế phẩm: sản phẩm có khuyết tật, sửa chữa, dùng bán - Tái chế: sản phẩm có khuyết tật sữa chữa để đáp ứng yêu cầu 21/04/2013 Chi phí sai hỏng *Chi phí sai hỏng bên trong: - Kiểm tra lại: kiểm tra sản phẩm sau sữa chữa - Thứ phẩm: sản phẩm dùng không đạt qui cách bán với giá thấp - Tồn kho chậm luân chuyển bất động - Phân tích sai hỏng: xác đònh nguyên nhân gây sai hỏng 21/04/2013 Chi phí sai hỏng *Chi phí sai hỏng bên ngoài: Là sai hỏng phát sau giao cho khách Gồm: - Sửa chữa sản phẩm bò trả lại nằm trường - Các khiếu nại bảo hành sản phẩm đưọc thay bảo hành - Khiếu nại, trách nhiệm pháp lý - Hàng bò trả lại - Chi phí xã hội hay chi phí môi trường 21/04/2013 10 CHI PHÍ VÔ HÌNH - Thái độ làm việc thụ động - Quản trò kém, đưa tới đònh sai kinh doanh - Thông tin nội không xác kòp thời - Thiếu thông tin bên - Điều kiện làm việc không tốt - Mâu thuẫn nội - Không công dân chủ 21/04/2013 11 CHI PHÍ VÔ HÌNH - Khách hàng lòng tin vào doanh nghiệp - Những tổn thất người tiêu dùng sử dụng sản phẩm -Những hối tiếc kinh doanh - 21/04/2013 12 Quy tắc 5R • • • • Rejects: phế phẩm Reworks: sửa chữa lại Recalls: Thu hồi lại Returns: Bị trả lại • Regrets: hối tiếc 21/04/2013 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chí Phí Chất lượng, Bài giảng Chí Phí Chất lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay