Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện phânphối điện lực đức linh – công ty điện lực bình thuận

105 5 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 23:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUANG MỘT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TẠI ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH CƠNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUANG MỘT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TẠI ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH CƠNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Thanh Phương (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 28 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Huỳnh Châu Duy PGS.TS Nguyễn Hùng PGS TS Ngơ Cao Cường TS Võ Hồng Duy TS Đồn Thị Bằng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN QUANG MỘT Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 26/03/1982 Nơi sinh: Bình Thuận Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1641830015 I- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh Cơng ty Điện lực Bình Thuận II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan tổn thất điện lưới điện phân phối nói chung tình hình tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Đức linh quản lý - Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện lưới điện phân phối áp dụng cho lưới điện Điện lực Đức Linh quản lý - Nghiên cứu phần mềm PSS/ADAPT để tính tốntổn thất điện III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thanh Phương CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) I LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Quang Một II LỜI CÁM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, giảng viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức q báu cho tơi tồn khóa học Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thanh Phương bảo, hướng dẫn giúp đỡ tận tình, góp phần hồn thành Luận văn trình học tập làm việc vừa qua Ngồi ra, tơi xin gửi đến Thầy, Cô viện kỹ thuật, thầy cô viện sau Đại học Trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh lời cảm ơn sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ nhiều trình học tập, công tác thời gian làm Luận văn Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Cơng ty Điện lực Bình Thuận, lãnh đạo Điện lực Đức Linh tạo điều kiện cho học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp phòng Kế hoạch kỹ thuật, phòng kinh doanh Điện lực Đức Linh giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Việc thực đề tài Luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót kiến thức chun mơn Kính mong nhận quan tâm, xem xét đóng góp ý kiến q báu Q Thầy, Cơ học viên lớp để đề tài Luận văn hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hố Chí Minh, tháng năm 2018 Người thực Trần Quang Một III TÓM TẮT Luận văn tập trung vấn đề liên quan đến “Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh” bao gồm nội dung sau: + Chương 1: Giới thiệu chung + Chương 2: Lý thuyết tổng quan tổn thất điện giới thiệu phần mềm PSS/ADAPT + Chương 3: Tổng quan lưới điện phân phối Điện lực Đức linh + Chương 4: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh + Chương 5: Kết luận kiến nghị IV ABSTRACT The thesis presents issues relating to "Power loss reduction for Grid distribution of Duc Linh Power Binh Thuan power Company" that includes the following contents: + Chapter 1: Introduction + Chapter 2: Literature review of power loss reduction of Grid distribution and introduce PSS/ADAPT software + Chapter 3: Overview for Grid distribution of Duc Linh Power + Chapter 4: Proposal for power loss reduction of Grid distribution of Duc Linh Power + Chapter 5: Conclusions and future works V MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN II TÓM TẮT III DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIII DANH MỤC CÁC BẢNG IX DANH MỤC CÁC HÌNH X CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nội dung nghiên cứu .1 1.2.1 Mục tiêu đề tài: 1.2.1 Nội dung nghiên cứu: .1 1.3 Tính cấp thiết đề tài 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài .2 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Bố cục luận văn CHƯƠNG LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG GIỚI THIỆU PHẦN MỀM PSS/ADAPT 2.1 Khái niệm chung tổn thất điện 2.2 Nguyên nhân tổn thất điện 2.3 Xác định tổn thất điện .8 2.4 Các biện pháp giảm tổn thất điện 2.4.1 Các giải pháp giảm TTĐN liên quan đến thiết kế chế tạo thiết bị điện 10 2.4.2 Các giải pháp giảm TTĐN quản lý vận hành .12 2.5 Giới thiệu phần mềm PSS/ADEPT 15 2.5.1 Tổng quan phần mềm PSS/ADEPT 15 2.5.2 Các bước xây dựng sơ đồ lưới điện PSS/ADEPT 16 2.5.3 Bài tốn tính tổn thất điện lưới trung hạ 27 VI CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TẠI ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH 30 3.1 Tổng quan lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh 30 3.1.1 Đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội 30 3.1.2 Đặc điểm lưới điện phân phối 30 3.2 Kết sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 32 3.2.1 Sản lượng tiêu thụ: 32 3.2.2 Tỷ lệ tổn thất điện 35 3.3 Hiện trạng lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh .36 3.3.1 Lưới điện trung 36 3.3.2 Lưới điện hạ .38 3.3.3 Máy biến áp 39 3.4 Nguyên nhân gây tổn thất lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh .39 3.4.1 Tổn thất kỹ thuất 39 3.4.2 Tổn thất thương mại .40 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TẠI ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH .42 4.1 Các giải pháp giảm tổn thất điện thực giai đoạn 2015 2017 Điện lực Đức Linh .42 4.1.1 Giải pháp kỹ thuật 42 4.1.2 Giải pháp phi kỹ thuật 45 4.2 Kế hoạch giảm tổn thất điện Điện lực Đức Linh giai đoạn 2018 2020 Điện lực Đức Linh .46 4.2.1 Kế hoạch điện thương phẩm giai đoạn 2018 2020 46 4.2.2 Lộ trình giảm tổn thất điện giai đoạn 2018 2020 .46 4.3 Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện giai đoạn 2018 2020 Điện lực Đức Linh .46 4.3.1 Giải pháp giảm bán kính cấp điện hạ cải tạo nâng cấp đường dây hạ 46 4.3.2 Giải pháp thay máy biến áp vận hành lâu năm (kế hoạch thực năm 2020): .57 PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TỐN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ TRƯỚC KHI CẢI TẠO CƠNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Đức Linh, ngày 28 tháng năm 2018 PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TỐN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ TRƯỚC KHI CẢI TẠO (Đính kèm cơng văn _/EVN SPC-KTSX ngày / / 2015) PHÁT ST TRẠM TUYẾ T N (1) CÔNG SUẤT VẬN HÀNH THỰC TẾ ĐẦU PHÁT TUYẾN CAO ĐIỀM (kVar) BÌNH THƯỜNG (kVar) CÔNG SUẤT ĐẦU PHÁT TUYẾN MÔ PHỎNG TỪ PSS/ADEPT THẤP ĐIỂM (kVar) CAO ĐIỀM (kVar) BÌNH THƯỜNG (kVar) THẤP ĐIỂM (kVar) TỔN THẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ (Khơng tính tổn thất MBA) DP (kW) DP(kW) DP (kW) cđ bt 0.21 0.50 (16) (17) (18) TỔN THẤT TBA CÔNG CÔNG CỘNG DP(kW) td 0.29 (19) (20) (21) 147.94 2.53 42.33 % Pk TỔN THẤT TBA CHUYÊN DÙNG ĐO ĐẾM HẠ THẾ DP DP(kW DP(kW) (kW) cđ td ) bt 0.21 0.50 0.29 (22) (23) (24) Po % Pk (25) (26) (27) 67.09 40.84 27.21 30.97 0.98 7.29 DP (kW) cđ 0.21 (28) TÊN FILES GHI CHÚ (32) (33) (34) 0.21 PSS DUC LINH 471 adp PSS DUC LINH 472 adp DP(kW) bt 0.50 (29) DP(kW) td 0.29 (30) Po % (31) 5.03 5.44 12.06 8.63 10.10 11.31 (2) (3) P (4) Q (5) P (6) Q (7) P (8) Q (9) P (10) Q (11) P (12) Q (13) P (14) Q (15) Đức Linh 471 8,287.34 1,918.92 7,512.80 1,516.11 6,817.00 1,607.66 8,287.34 1,299.81 7,512.80 705.03 6,817.00 177.68 Đức Linh 472 6,038.80 681.14 5,698.23 0.00 5,483.99 340.57 6,038.80 2,409.54 5,698.23 1,312.36 5,483.99 1,153.37 168.93 205.71 162.04 154.48 2.96 34.67 41.67 34.90 29.28 20.82 0.97 10.54 10.52 12.09 0.40 Đức Linh 473 9,387.19 1,411.12 8,879.38 1,193.83 7,565.89 205.07 9,387.19 3,304.46 8,879.38 2,988.96 7,565.89 2,122.44 293.40 316.81 311.61 245.48 3.41 48.88 74.40 49.28 29.98 20.14 0.80 15.04 12.68 15.09 16.63 12.96 0.33 PSS DUC LINH 473 adp 5,048.20 28,761.53 0.00 4,011.18 4,835.81 26,926.22 -309.44 2,400.50 4,522.68 24,389.56 0.00 2,153.30 5,048.20 28,761.53 255.82 7,269.63 4,835.81 26,926.22 133.70 5,140.05 4,522.68 24,389.56 861.63 4,315.12 64.23 715.89 72.05 66.06 55.50 1.34 2.69 21.13 147.02 22.77 20.85 20.45 21.89 0.90 0.91 22.20 55.06 22.30 22.31 21.94 21.90 0.92 0.42 PSS DUC LINH 474 adp Đức Linh 474 TỔNG CÔNG 189.33 234.13 194.81 93.82 55.57 PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TỐN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ SAU KHI CẢI TẠO TÁCH LƯỚI KHU VỰC ĐỨC LINH PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TỐN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ KHU VỰC ĐỨC LINH (Đính kèm cơng văn _/EVN SPC-KTSX ngày / / 2015) PHÁT ST TRẠM TUYẾ T N (1) (2) (3) Đức Linh 471 Đức Linh 472 Đức Linh 473 Đức Linh 474 TỔNG CÔNG CÔNG SUẤT VẬN HÀNH THỰC TẾ ĐẦU PHÁT TUYẾN CAO ĐIỀM (kVar) BÌNH THƯỜNG (kVar) CƠNG SUẤT ĐẦU PHÁT TUYẾN MÔ PHỎNG TỪ PSS/ADEPT THẤP ĐIỂM (kVar) CAO ĐIỀM (kVar) BÌNH THƯỜNG (kVar) THẤP ĐIỂM (kVar) TỔN THẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ (Khơng tính tổn thất MBA) DP (kW) DP (kW) DP(kW) cđ bt 0.21 0.50 (17) (18) TỔN THẤT TBA CÔNG CÔNG CỘNG Po % Pk (25) (26) 40.84 27.21 30.97 0.98 (20) (21) 147.94 2.53 42.33 67.09 % Pk TỔN THẤT TBA CHUYÊN DÙNG ĐO ĐẾM HẠ THẾ DP DP(kW DP(kW) (kW) cđ td ) bt 0.21 0.50 0.29 (22) (23) (24) DP(kW) td 0.29 (19) TÊN FILES GHI CHÚ (32) (33) (34) 0.21 PSS DUC LINH 471 adp DP(kW) bt 0.50 (29) DP(kW) td 0.29 (30) Po % (27) DP (kW) cđ 0.21 (28) (31) 7.29 5.03 5.44 12.06 8.63 P (4) Q (5) P (6) Q (7) P (8) Q (9) P (10) Q (11) P (12) Q (13) P (14) Q (15) (16) 8,287.34 1,918.92 7,512.80 1,516.11 6,817.00 1,607.66 8,287.34 1,299.81 7,512.80 705.03 6,817.00 177.68 189.33 904.23 164.76 2,112.19 1.75 0.77 0.98 3.75 0.14 8.78 3.8600 4.54 19.57 9.00 1.44 3.48 1.9690 2.34 6.51 5.70 0.74 9,387.19 1,411.12 8,879.38 1,193.83 7,565.89 205.07 9,387.19 3,304.46 8,879.38 2,988.96 7,565.89 2,122.44 293.40 316.81 311.61 245.48 3.41 48.88 74.40 49.28 29.98 20.14 0.80 15.04 12.68 15.09 16.63 12.96 0.33 16.46 15.45 18.05 14.47 0.68 17.29 17.13 18.70 14.99 10.78 1.17 8.85 8.24 8.73 9.50 9.78 0.77 2.54 117.29 70.89 0.95 34.65 37.07 0.36 794.80 2,066.20 17,674.53 3,330.04 16,392.18 2,709.94 14,382.89 1,812.73 20,535.53 2,417.81 4,604.27 19,714.22 2,634.68 3,858.75 19,129.76 2,300.12 500.94 234.13 194.81 PSS DUC LINH 472 adp PSS DUC LINH 473 adp PSS DUC LINH 474 adp 3.86 2.33 4.54 2.62 PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ SAU KHI CẢI TẠO TÁCH LƯỚI KHU VỰC TÁNH LINH CƠNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ KHU VỰC TÁNH LINH (Đính kèm cơng văn _/EVN SPC-KTSX ngày / / 2015) PHÁT ST TRẠM TUYẾ T N (1) (2) (3) Đức Linh 472 Đức Linh 474 TỔNG CÔNG CÔNG SUẤT VẬN HÀNH THỰC TẾ ĐẦU PHÁT TUYẾN CAO ĐIỀM (kVar) P (4) Q (5) BÌNH THƯỜNG (kVar) P (6) Q (7) CƠNG SUẤT ĐẦU PHÁT TUYẾN MÔ PHỎNG TỪ PSS/ADEPT THẤP ĐIỂM (kVar) P (8) Q (9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TỔN THẤT TBA CHUYÊN DÙNG ĐO ĐẾM HẠ THẾ P (10) Q (11) P (12) Q (13) P (14) (20) (21) (25) (26) (27) (31) (32) 5,239.00 695.36 4,794.00 744.00 3,371.80 36.92 46.63 39.49 25.56 0.83 30.32 36.92 30.69 24.98 10.50 0.91 8.10 8.9990 8.18 7.33 5.70 0.31 1,888.00 18.76 22.00 18.03 17.68 0.79 5.75 6.10 5.64 5.68 10.78 0.69 14.60 14.61 14.58 14.62 9.78 1.02 0.81 36.07 21.28 0.84 22.70 15.48 0.56 8,221.00 BÌNH THƯỜNG (kVar) 2,418.00 695.36 7,212.00 744.00 THẤP ĐIỂM (kVar) 5,259.80 Q (15) 0.00 DP (kW) DP(kW) DP (kW) cđ bt 0.21 0.50 (16) (17) (18) TỔN THẤT TBA CÔNG CÔNG CỘNG DP (kW) cđ 0.21 (28) CAO ĐIỀM (kVar) 2,982.00 0.00 TỔN THẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ (Khơng tính tổn thất MBA) 55.67 DP(kW) td 0.29 (19) % Pk DP DP(kW DP(kW) (kW) cđ td ) bt 0.21 0.50 0.29 (22) (23) (24) Po % Pk DP(kW) bt 0.50 (29) DP(kW) td 0.29 (30) Po % TÊN FILES GHI CHÚ (33) (34) PSS DUC LINH 472 adp PSS DUC LINH 474 adp 2.21 2.05 2.51 ... Nghiên cứu tổng quan tổn thất điện lưới điện phân phối nói chung tình hình tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Đức linh quản lý - Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện lưới điện. .. lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 1.2.1 Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu tổng quan tình hình tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh – Công ty Điện lực Bình Thuận; ... sinh: Bình Thuận Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 1641830015 I- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh – Cơng ty Điện lực Bình Thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện phânphối điện lực đức linh – công ty điện lực bình thuận , Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện phânphối điện lực đức linh – công ty điện lực bình thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay