Cải thiện ổn định điện áp cho lưới điện phân phối dùng thiết bị bù ngang

115 3 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHẠM THANH HƯNG CẢI THIỆN ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI DÙNG THIẾT BỊ NGANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHẠM THANH HƯNG CẢI THIỆN ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI DÙNG THIẾT BỊ NGANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN HÙNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS Nguyễn Hùng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phạm Thanh Hưng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: I- Tên đề tài: Cải thiện ổn định điện áp cho lưới điện phân phối dùng thiết bị ngang II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu lý thuyết ổn định điện áp hệ thống điện - Nghiên cứu lý thuyết SVC STATCOM ứng dụng vào hệ thống điện để cải thiện chấ điện áp - Nghiên cứu sử dụng phần mềm MATLAB/SIMULINK - Mơ hình mơ ứng dụng SVC STATCOM vào hệ thống điện phần mềm MATLAB/ SIMULINK - Ứng dụng vào lưới điện phân phối huyện U Minh để cải thiện chất lượng điện áp chế độ xác lập - Nhận xét, đánh giá kết III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Hùng CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa đuợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phạm Thanh Hưng LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, Em xin chân thành cám ơn Trường Đại học Công nghệ TP HCM, Viện đào tạo sau đại học, Viện Kỹ thuật HUTECH hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa học đề tài luận văn Đặc biệt em xin chân thành cám ơn Thầy, PGS TS Nguyễn Hùng tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến q báo hướng dẫn em thực hoàn thiện luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ12, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Phạm Thanh Hưng Tóm tắt Đề tài "Cải thiện ổn định điện áp cho lưới phân phối dùng thiết bị ngang" giải vấn đề sau: - Nghiên cứu lý thuyết ổn định điện áp hệ thống điện - Nghiên cứu lý thuyết SVC STATCOM ứng dụng vào hệ thống điện để cải thiện ổn định điện áp - Nghiên cứu sử dụng phần mềm MATLAB/SIMULINK - Mơ hình mơ ứng dụng SVC & STATCOM vào hệ thống điện phần mềm MATLAB/ SIMULINK nhằm cải thiện ổn định điện áp - Ứng dụng vào lưới điện phân phối huyện U Minh để cải thiệnổn định điện áp chế độ xác lập - Nhận xét đánh giá kết Abstract The thesis "Voltage stability improvement for delivery power systems by using parallel compensators" has solved the following issues: - Review the voltage stability of power systems - Review the SVC and STATCOM; and their applications for power systems to improve voltage stability - Research how to use MATLAB/SIMULINK software - Simulations for SVC and STATCOM applications to power systems by using MATLAB/SIMULINK software to improve voltage stability - Apply the proposal for the delivery power system of U Minh District to improve voltage stability in the steady state - Comment and evaluate the simulation results i MỤC LỤC Mục lục i Danh sách hình vẽ iii Danh sách bảng vi Chương - Giới thiệu chung 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ 1.3 Phương pháp nghiên cứu .2 1.4 Giới hạn đề tài .3 1.5 Điểm luận văn .3 1.6 Phạm vi ứng dụng .3 1.7 Bố cục luận văn .3 Chương - Cơ sở lý thuyết ổn định điện áp hệ thống điện .4 2.1 Giới thiệu 2.2 Các chế độ làm việc hệ thống điện 2.3 Tổng quan ổn định hệ thống điện 2.4 Ổn định điện áp hệ thống điện 16 Chương - Ứng dụng SVC STATCOM để cải thiện ổn định điện áp hệ thống điện 24 3.1 công suất phản kháng 24 3.2 Thiết bị FACTS 29 3.3 Thiết bị SVC 30 3.4 Thiết bị STATCOM 47 3.5 Bộ điều khiển công suất thiết bị bán dẫn 52 3.6 Hệ thống điều khiển STATCOM 62 3.7 Đặc tính STATCOM 64 ii 3.8 Ứng dụng STATCOM 65 Chương - Mô ứng dụng SVC STATCOM để cải thiện ổn định điện áp hệ thống điện 68 4.1 Giới thiệu phần mềm mô Matlab/Simulink 68 4.2 Mạng điện phân phối Huyện U Minh - Cà Mau 69 4.3 Kết mô 70 4.3.1 Lưới điện hữu với tụ lắp đặt 70 4.3.2 Lưới điện với đề xuất lắp đặt thiết bị SVC 77 4.3.3 Lưới điện với đề xuất lắp đặt thiết bị STATCOM 85 Chương - Kết luận hướng phát triển tương lai 100 5.1 Kết luận 100 5.2 Hướng phát triển tương lai 100 Tài liệu tham khảo 101 88 + Bộ đảo PWM điện áp nguồn gồm cầu IGBT Cấu hình đảo đơi tạo sóng hài cầu đơn, kết mạch lọc nhỏ phản ứng động cải thiện + Bộ lọc LC giảm xóc kết nối đầu đảo, điện trở mắc nối tiếp với tụ điện cung cấp hệ số chất lượng 40 mức 50Hz + Một tụ 10000µF hoạt động nguồn điện áp chiều cho đảo + Một điều chỉnh điện áp, điều chỉnh điện áp bus B3 + Một máy tạo xung PWM sử dụng tần số biến điệu 1,68 KHz + Bộ lọc chống cưa dùng để thu nhận điện áp dòng điện Hình 4.20 Cấu tạo D - STATCOM * Hệ thống điều khiển D - STATCOM: - Một vòng khóa pha (PLL) đồng hóa thành phần thứ tự dương điện áp ba pha sơ cấp V1 Đầu PLL (góc θ = ωt) sử dụng để tính tốn thành phần dọc trục ngang trục điện áp dòng điện ba pha AC (được ghi nhãn Vd, Vq Id, Iq sơ đồ) - Các hệ thống đo lường đo thành phần d q điện áp dòng điện thứ tự dương AC điều khiển điện áp DC, Vdc 89 - Một vòng lặp điều chỉnh bên ngồi bao gồm điều chỉnh điện áp AC điều chỉnh điện áp DC - Các đầu điều chỉnh điện áp AC dòng điện quy chiếu Iqref cho điều chỉnh dòng điện (Iq = dòng điện vng góc với điện áp mà điều khiển dòng chảy cơng suất phản kháng) - Các đầu điều chỉnh điện áp DC dòng điện quy chiếu Idref cho điều chỉnh dòng điện (Id = dòng điện pha với điện áp mà điều khiển dòng cơng suất tác dụng) - Một vòng lặp điều chỉnh dòng điện bao gồm điều chỉnh dòng điện Điều chỉnh dòng điện điều khiển độ lớn pha điện áp tạo chuyển đổi PWM (V2d, V2q) từ dòng điện quy chiếu Idref Iqref tạo tương ứng cách điều chỉnh điện áp DC điều chỉnh điện áp AC (trong chế độ điều khiển điện áp) Điều chỉnh dòng điện hỗ trợ nguồn cấp liệu phía trước điều chỉnh loại dự báo điện áp đầu V2 (V2d, V2q) từ đo V1 (V1d, V1q) điện kháng rò rỉ biến áp Hình 4.21 Hệ thống điều khiển D – STATCOM 90 * Khảo sát điện áp B1 trước sau lắp đặt STATCOM Hình 4.22 Đường điện áp B1 trước sau lắp đặt STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp đầu nguồn B1 với mơ hình trường hợp lắp đặt STATCOM khơng có STATCOM ta nhận thấy: Điện áp đầu nguồn trường hợp lắp đặt STATCOM cao đáng kể so với trường hợp không lắp đặt STATCOM (UB1STATCOM ≈ 1.05 (pu); UB1không STATCOM ≈ 1.011 (pu)) chế độ xác lập, với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB1giảm ≈ 0.02 (pu) tương ứng cho hai trường hợp lắp đặt không lắp đặt STATCOM * Khảo sát điện áp B2 trước sau lắp đặt STATCOM Hình 4.23 Đường điện áp B2 trước sau lắp đặt STATCOM 91 Nhận xét: Khảo sát điện áp B2 với mơ hình trường hợp lắp đặt STATCOM khơng có STATCOM ta nhận thấy: Điện áp B2 trường hợp lắp đặt STATCOM cao đáng kể so với trường hợp không lắp đặt STATCOM (UB2STATCOM ≈ 1.02(pu); UB2không STATCOM ≈ 0.988 (pu)), với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB2giảm ≈ 0.05 (pu) tương ứng cho hai trường hợp lắp đặt không lắp đặt STATCOM * Khảo sát điện áp B3 trước sau lắp đặt STATCOM Hình 4.24 Đường điện áp B3 trước sau lắp đặt STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp B3 với mơ hình trường hợp lắp đặt STATCOM khơng có STATCOM ta nhận thấy: Điện áp B3 trường hợp lắp đặt STATCOM cao đáng kể so với trường hợp không lắp đặt STATCOM (UB3STATCOM ≈ 1(pu); UB3không STATCOM ≈ 0.978 (pu)), với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB3giảm ≈ 0.07 (pu) tương ứng cho hai trường hợp lắp đặt không lắp đặt STATCOM * Khảo sát điện áp B4 trước sau lắp đặt STATCOM 92 Hình 4.25 Đường điện áp B4 trước sau lắp đặt STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp B4 với mơ hình trường hợp lắp đặt STATCOM khơng có STATCOM ta nhận thấy: Điện áp B4 trường hợp lắp đặt STATCOM cao đáng kể so với trường hợp không lắp đặt STATCOM (UB4STATCOM ≈ 1(pu); UB4không STATCOM ≈ 0.97 (pu)), với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB4giảm ≈ 0.05 (pu) tương ứng cho hai trường hợp lắp đặt không lắp đặt STATCOM * Khảo sát điện áp B5 trước sau lắp đặt STATCOM Hình 4.26 Đường điện áp B5 trước sau lắp đặt STATCOM 93 Nhận xét: Khảo sát điện áp B5 với mơ hình trường hợp lắp đặt STATCOM khơng có STATCOM ta nhận thấy: Điện áp B5 trường hợp lắp đặt STATCOM cao đáng kể so với trường hợp không lắp đặt STATCOM (UB5STATCOM ≈ 0.995 (pu); UB5không STATCOM ≈ 0.973 (pu)), với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB5giảm ≈ 0.08 (pu) tương ứng cho hai trường hợp lắp đặt không lắp đặt STATCOM * Khảo sát điện áp B6 trước sau lắp đặt STATCOM Hình 4.27 Đường điện áp B6 trước sau lắp đặt STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp B6 với mô hình trường hợp lắp đặt STATCOM khơng có STATCOM ta nhận thấy: Điện áp B6 trường hợp lắp đặt STATCOM cao đáng kể so với trường hợp không lắp đặt STATCOM (UB6STATCOM ≈ 0.9925 (pu); UB6không STACOM ≈ 0.971 (pu)), với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB6giảm ≈ 0.085 (pu) tương ứng cho hai trường hợp lắp đặt không lắp đặt STATCOM Kết luận: Khảo sát cải thiện ổn định điện áp với mơ hình lưới điện U Minh hai trường hợp lắp đặt STATCOM khơng có STATCOM ta có giá trị điện áp bảng sau: 94 Tên nút (đơn vị đo) Không lắp đặt STATCOM Lắp đặt STATCOM B1 (pu) B2 (pu) B3 (pu) B4 (pu) B5 (pu) B6 (pu) 1.011 0.988 0.978 0.97 0.973 0.971 1.05 1.02 1 0.995 0.9925 Như vậy, so sách giá trị điện áp hai trường hợp có khơng lắp đặt STATCOM, mơ hình lắp đặt STATCOM cho kết cải thiện ổn định điện áp tốt hẳn so với trường hợp không lắp đặt STATCOM So sách kết ba mơ hình * Khảo sát điện áp B1 ba trường hợp Hình 4.28 Đường điện áp B1 lắp TỤ BÙ, SVC, STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp đầu nguồn B1 với ba mơ hình lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ ta nhận thấy: Điện áp đầu nguồn lắp đặt STATCOM có giá trị lớn UB1STATCOM ≈ 1.05(pu), kết tiếp điện áp lắp đặt SVC có giá trị UB1SVC ≈ 1.034(pu) điện áp có giá trị nhỏ trường hợp lắp đặt tụ UB1TỤ ≈ 1.019(pu) chế độ xác lập, với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB1giảm ≈ 0.02 (pu) tương ứng cho trường hợp lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ * Khảo sát điện áp B2 ba trường hợp 95 Hình 4.29 Đường điện áp B2 lắp TỤ BÙ, SVC, STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp B2 với ba mơ hình lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ ta nhận thấy: Điện áp đầu nguồn lắp đặt STATCOM có giá trị lớn UB2STATCOM ≈ 1.02(pu), kết tiếp điện áp lắp đặt SVC có giá trị UB2SVC ≈ 1.01(pu) điện áp có giá trị nhỏ trường hợp lắp đặt tụ UB2TỤ ≈ 1.003(pu) chế độ xác lập, với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB2giảm ≈ 0.05 (pu) tương ứng cho trường hợp lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ * Khảo sát điện áp B3 ba trường hợp Hình 4.30 Đường điện áp B3 lắp TỤ BÙ, SVC, STATCOM 96 Nhận xét: Khảo sát điện áp B3 với ba mơ hình lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ ta nhận thấy: Điện áp lắp đặt STATCOM SVC có giá trị UB3STATCOM ≈ UB3SVC ≈ 1(pu), điện áp có giá trị nhỏ trường hợp lắp đặt tụ UB3TỤ ≈ 0.996(pu) chế độ xác lập, với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB3giảm ≈ 0.07 (pu) tương ứng cho trường hợp lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ * Khảo sát điện áp B4 ba trường hợp Hình 4.31 Đường điện áp B4 lắp TỤ BÙ, SVC, STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp B4 với ba mơ hình lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ ta nhận thấy: Điện áp đầu nguồn lắp đặt STATCOM có giá trị lớn UB4STATCOM ≈ 1(pu), kết tiếp điện áp lắp đặt SVC Tụ có giá trị gần UB4SVC ≈ UB4TỤ ≈ 0.992(pu) chế độ xác lập, với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB4giảm ≈ 0.05 (pu) tương ứng cho trường hợp lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ * Khảo sát điện áp B5 ba trường hợp 97 Hình 4.32 Đường điện áp B5 lắp TỤ BÙ, SVC, STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp B5 với ba mơ hình lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ ta nhận thấy: Điện áp lắp đặt STATCOM SVC có giá trị UB5STATCOM ≈ UB5SVC ≈ 0.995 (pu), điện áp có giá trị nhỏ trường hợp lắp đặt tụ UB5TỤ ≈ 0.992(pu) chế độ xác lập, với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB5giảm ≈ 0.08 (pu) tương ứng cho trường hợp lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ * Khảo sát điện áp B6 ba trường hợp Hình 4.33 Đường điện áp B6 lắp TỤ BÙ, SVC, STATCOM Nhận xét: Khảo sát điện áp B6 với ba mơ hình lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ ta nhận thấy: Điện áp lắp đặt STATCOM 98 SVC có giá trị UB3STATCOM ≈ UB3SVC ≈ 0.9925(pu), điện áp có giá trị nhỏ trường hợp lắp đặt tụ UB3TỤ ≈ 0.99(pu) chế độ xác lập, với tăng tải đột ngột khoảng thời gian từ 0.15s đến 2,5s điện áp đầu nguồn có biến động giảm UB6giảm ≈ 0.085 (pu) tương ứng cho trường hợp lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ Kết luận: Khảo sát ổn định điện áp với mơ hình lưới điện U Minh ba trường hợp lắp đặt STATCOM, SVC, TỤ BÙ, ta có giá trị điện áp bảng sau: Tên nút (đơn vị B1 (pu) B2 (pu) B3 (pu) B4 (pu) B5 (pu) B6 (pu) Lắp đặt tụ 1.019 1.0025 0.995 0.9925 0.9920 0.99 Lắp đặt SVC 1.034 1.01 0.9925 0.995 0.9925 Lắp đặt STATCOM 1.05 1.02 1 0.995 0.9925 đo) Như vậy, so sách giá trị điện áp ba trường hợp ta thấy: - Giá trị điện áp B1, B2 Với mơ hình lắp đặt STATCOM cho kết cải thiện ổn định điện áp tốt nhất, mơ hình lắp đặt SVC cuối mơ hình lắp đặt tụ - Giá trị điện áp B3 Với mơ hình mơ lắp đặt STATCOM SVC cho kết cải thiện ổn định điện áp giống UB3 ≈ 1(pu), riêng mơ hình lắp đặt tụ bù, cho kết cải thiện ổn định điện áp không so với mơ hình lắp đặt STATCOM SVC - Giá trị điện áp B4 Với mô hình mơ lắp đặt STATCOM cho kết cải thiện ổn định điện áp tốt UB4 ≈ 1(pu), kết tiếp mơ hình lắp đặt SVC Tụ - Giá trị điện áp tai B5 điện áp B6 Với mơ hình mơ lắp đặt STATCOM, SVC cho kết cải thiện ổn định điện áp tốt giống nhau, cuối mơ hình mơ lắp đặt tụ 99 Với mơ hình lưới điện phân phối với lắp đặt STATCOM SVC, cho kết cải thiện ổn định điện áp tốt nhiều so với mô hình lắp đặt tụ Đặc biết với ứng dụng STATCOM cho kết cải thiện điện áp đầu nguồn vượt bặc Qua làm tăng khả nâng cung cấp điện hệ thống 100 Chương Kết luận hướng phát triển tương lai 5.1 Kết luận Đề tài luận văn, “Cải thiện ổn định điện áp cho lưới điện phân phối dùng thiết bị ngang” hoàn thành yêu cầu đặt đạt số kết sau: + Nghiên cứu lý thuyết ổn định điện áp hệ thống điện + Nghiên cứu lý thuyết STATCOM SVC ứng dụng vào hệ thống điện để cải thiện ổn định điện áp + Nghiên cứu sử dụng phần mềm MATLAB/SIMULINK + Mơ hình mơ ứng dụng STATCOM SVC vào hệ thống điện phần mềm MATLAB/ SIMULINK để cải thiện ổn định điện áp - Ứng dụng vào mạng điện thực tế huyện U Minh, tỉnh Cà Mau nhằm cải thiện ổn định điện áp hệ thống - Nhận xét, đánh giá kết 5.2 Hướng phát triển tương lai Qua trình thực đề tài, tác giả nhận thấy đề tài phát triển theo hướng sau: - Tính tốn vị trí dung lượng tối ưu cho STATCOM SVC - Ứng dụng Logic mờ (fuzzy logic) để nâng cao chất lượng điều khiển STATCOM SVC cho ổn định áp mong đợi 101 Tài liệu tham khảo [1] Trần Bách (2004), Lưới điện hệ thống điện Nhà xuất KH&KT – Hà Nội [2] Lã Văn Út (2010), Phân tích điều khiển ổn định hệ thống điện Nhà xuất KH&KT – Hà Nội [3] Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình (2013), Ngắn mạch ổn định hệ thống điện Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [4] Phạm Văn Huy Nghiên cứu STATCOM, ứng dụng truyền tải điện năng, 2013 [5] Nguyễn Tùng Lâm, Trần Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhật Sử dụng đường cong PV/QV phân tích ổn định điện áp Tuyển tập báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng, năm 2010 [6] Trần Đình Long Tra cứu chất lượng điện Nhà xuất Bách khoa Hà Nội, 2013 [7] Hồ Đắc Lộc Thiết bị FACTS hệ thống điện Nhà xuất xây dựng, 2013 [8] Nguyễn Xuân Dũng Đánh giá ổn định điện áp 220kV khu vực miền trung Đại học Đà Nẵng, 2012 [9] How FACTS controllers benefits AC transmission systems John J.Paserba, Fellow IEEE [10] How FACTS improve the performance of electrical grid Rolf Grunbaum, Ake Petersson, Bjom Thorvaldsson (ABB Review3/2002) [11] Electricity and New Energy, 2014 Static Synchronous Compensator (STATCOM) [12] Dr Nadarajah Mithunanthan, Mr.Arthit Sode-yome and Mr.Naresh Acharya Application of FACTS Contronllers in Thailand Power Systems, 2005 [13] Prof Dr Grega Bizjak Voltage control in the power supply network of oil platform with static compensators University of Ljubljana, 2014 102 [14] Mania PAVELLA, Damien ERNST Daniel RAIZ-VEGA Transient stability of power system, 2012 ... ngành: Kỹ thuật điện MSHV: I- Tên đề tài: Cải thiện ổn định điện áp cho lưới điện phân phối dùng thiết bị bù ngang II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu lý thuyết ổn định điện áp hệ thống điện - Nghiên... điện áp Tiêu chuẩn độ lệch điện áp nước khác Khi điện áp cao làm tuổi thọ thiết bị dùng điện giảm, thiết bị chiếu sáng, điện áp thấp làm cho thiết bị dùng điện giảm công suất, đèn điện Điện áp. .. Các tiêu chuẩn ổn định điện áp Các tiêu chuẩn ổn định điện áp thể sau - Độ lệch điện áp so với điện áp định mức lưới điện: (2.6) Trong đó: U điện áp thực tế cực thiết bị dùng điện, phải thỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải thiện ổn định điện áp cho lưới điện phân phối dùng thiết bị bù ngang , Cải thiện ổn định điện áp cho lưới điện phân phối dùng thiết bị bù ngang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay