Sổ tay vận hành lọc dầu

60 32 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 23:28

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG XỬ LÝ NƯỚC CHUA PHÂN XƯỞNG 018 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 2/ 62 8474-018-SP-1511-101-1 MỤC LỤC I.CƠ SỞ THIẾT KẾ: 1.1.Nhiệm vụ phân xưởng: 1.2 Đặc điểm dòng nguyên liệu: 1.3.Tiêu chuẩn sản phẩm: 1.4.Cân vật liệu: 1.5 Các điều kiện biên : 1.6 Đặc điểm thiết kế: 1.7 Các dòng thải khí lỏng: 2.MÔ TẢ CÔNG NGHỆ: 2.1.Mơ tả dòng cơng nghệ: 3.MÔ TẢ QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PHÂN XƯỞNG : 3.1.Mơ tả điều khiển dòng : 3.2.Điều kiện vận hành : 3.3.Các biến công nghệ: 3.4.Điều khiển liên phân xưởng: 3.5.Bộ cung cấp nguồn liên tục (UPS) : 3.6.Mô tả điều khiển phức tạp: 4.NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHỤ TRỢ, HÓA CHẤT VÀ XÚC TÁC 4.1.Tiêu thụ phụ trợ: 4.2.Xúc tác hóa chất: 4.3.Sử dụng hóa chất: 5.QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ CHO VIỆC KHỞI ĐỘNG LẦN ĐẦU: 5.1.Kiểm tra tổng quát: 5.2.Rửa đường ống: 5.3.Tuần hoàn nước: 5.4.Kiểm tra rò rỉ (tại 8kg/cm2g) 5.5.Nạp xúc tác: 5.6.Làm hóa chất 6.Khởi động lần đầu khởi động bình thường: 6.1.Tổng quan trình khởi động: TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 3/ 62 6.2.Các bước chuẩn bị cuối cùng: 6.3.Quá trình làm làm trơ hệ thống: 6.4.Nạp liệu khởi động (bao gồm tuần hoàn gia nhiệt): 6.5.Quá trình vận hành bình thường : 6.6.Các chế độ vận hành : 7.QUÁ TRÌNH NGỪNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG: 7.1.Tổng quan trình ngừng hoạt động : 7.2.Thơng báo q trình ngừng hoạt động : 7.3.Giảm tốc độ nạp liệu : 7.4 Cắt dòng nạp liệu, ngừng hoạt động lập phân xưởng 7.5.Q trình làm khí nước : 7.6.Chuẩn bị cho trình bảo dưỡng : 8.QUY TRÌNH NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHẨN CẤP: 8.1.Tổng quan trình ngừng hoạt động khẩn cấp: 8.2 Mất nguồn điện: 8.3 Mất nguồn nguyên liệu : 8.4.Mất nguồn nước 8.5 Mất khí điều khiển : 8.6 Mất nguồn nước làm mát : 8.7 Hỏng khí : 9.CÁC QUI TRÌNH VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN: 9.1.Thiết bị an toàn áp suất : 9.2.Cài đặt hệ thống cảnh báo : 9.3.Cài đặt hệ thống ngừng khẩn cấp : 9.4.Sơ đồ hệ thống ngừng khẩn cấp : 9.5.Sơ đồ nguyên nhân tác động: 9.6.Bảng liệu chất độc hại: 9.7.Bảng ghi nhớ an toàn (Safegaurding memorandum): 10.DỮ LIỆU THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA: 10.1 Van điều khiển thiết bị đo: 10.2 Tấm orifice : 11 CÁC THIẾT BỊ CHÍNH: 11.1.Danh sách thiết bị : TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 4/ 62 11.2.Thiết bị quay lớn : 11.3.Các lò đốt : 12.PHÂN TÍCH : 12.1.Lịch lấy mẫu kiểm tra : 12.2.Thiết bị phân tích trực tiếp (online): 13 ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ : 13.1.Hệ thống điều khiển phân tán (DCS): 13.2.Hệ thống bảo vệ thiết bị tự động hóa (IPS) hệ thống an tồn: 13.3.Phòng điều khiển: 14.CÁC BẢNG VẼ: 14.1.Sơ đồ mặt phân loại vùng nguy hiểm: 14.2.Sơ đồ dòng đồ lựa chọn vật liệu: 14.3.Sơ đồ đường ống thiết bị điều khiển: 14.4.Các bảng vẽ khác : TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 5/ 62 I.CƠ SỞ THIẾT KẾ: 1.1.Nhiệm vụ phân xưởng: Phân xưởng xử lý nước chua (SWS) thiết kế để xử lý dòng nước chua phối trộn từ phân xưởng CDU, NHT, RFCC, LCODHT, hệ thống đuốc chua CCR Nước qua xử lý đưa đến phân xưởng CDU sử dụng để tách muối đến phân xưởng ETP Phân xưởng xử lý nước chua SWS thiết kế với lưu lượng nguyên liệu 82.91 m 3/h 74.2m3/h tương ứng với trường hợp chạy dầu hỗn hợp dầu Bạch Hổ Phân xưởng có khả vận hành với cơng suất từ 40% đến 100% lưu lượng thiết kế 1.2 Đặc điểm dòng nguyên liệu: Nguyên liệu phân xưởng SWS kết hợp dòng nước chua đến từ phân xưởng CDU, NHT, RFCC, LCODHT, hệ thống đuốc chua CCR Thơng thường, dòng ngun liệu đến từ hệ thống đuốc chua CCR khơng có dòng Nếu có lưu lượng thành phần thay đổi Do đó, dòng khơng sử dụng tính tốn trình thiết kế a Thành phần nguyên liệu theo thiết kế : Thành phần nguyên liệu theo thiết kế dòng nước chua đến phân xưởng sau : i Trường hợp chạy dầu Bạch Hổ : Thành phần LCOHDT CDU NHT RFCC H2S wt.ppm 300 100 300 23900 NH3 wt.ppm 200 50 1600 29800 Phenols wt.ppm - - 500 - Cyanides wt.ppm - - 20 - CDU NHT RFCC ii Trường hợp chạy dầu hỗn hợp : Thành phần LCOHDT H2S wt.ppm 300 100 3720 26752 NH3 wt.ppm 200 50 2080 13371 Phenols wt.ppm - - 500 - Cyanides wt.ppm - - 20 - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 6/ 62 b Công suất nguyên liệu theo thiết kế : Tổng công suất nguyên liệu theo thiết phân xưởng SWS sau : Lưu lượng nguyên liệu theo thiết kế (tấn/h) Phân xưởng Dầu Bạch Hổ Dầu hỗn hợp CDU 30.0 30.0 NHT 5.0 5.0 RFCC 36.0 36.2 LCOHDT 3.2 10.4 TOTAL 74.2 81.6 1.3.Tiêu chuẩn sản phẩm: Phân xưởng SWS thiết kế để đạt tiêu chuẩn dòng nước đề cập mục 1.2 sau xử lý sau : Tính chất Tiêu chuẩn Hàm lượngH2S 10 wt.ppm max (ASTM D4658) Hàm lượng NH3 50 wt.ppm max (ASTM D1426) 1.4.Cân vật liệu: Toàn cân vật chất phân xưởng SWS sau : Trường hợp dầu Bạch Hổ : Vận hành bình thường T-1801 T-1802 dùng trực tiếp dùng trực tiếp [kg/h] [kg/h] [kg/h] 74200 74200 74200 Nước làm mát bổ sung 222 222 120 Hơi trung áp cho trình tách n/a n/a 8055 Hơi thấp áp cho trình tách n/a 17512 n/a a) Các dòng đến SWS Nước chua đến SWS b) Các dòng khỏi SWS TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 7/ 62 Nước xử lý đến CDU 37345 37345 37345 Nước xử lý đến ETP 36747 54261 44703 Khí Off gas đến SRU Incine 230 228 227 Khí Off gas đến SRU 100 100 100 Cho dầu hỗn hợp Vận hành thông thường T-1801 dùng trực tiếp [kg/h] [kg/h] 81618 81618 n/a 17800 Nước xử lý đến CDU 40725 40725 Nước xử lý đến ETP 40073 57862 821 831 a) Các dòng đến SWS Nước chua đến SWS Hơi thấp áp cho trình tách b) Các dòng khỏi SWS Khí Off gas đến SRU (tương lai) 1.5 Các điều kiện biên : Các điều kiện giới hạn biên cho dòng nguyên liệu dòng sản phẩm cho phân xưởng SWS sau : Điều kiện vận hành Tên dòng Áp suất,kg/cm2g Nhiệt độ, °C Nước chua đến SWS 45 Nước xử lý đến CDU 3.5 50 Nước xử lý đến ETP 2.5 50 Dòng khí H2S tới SRU 0.7 90 Dòng khí NH3 tới SRU Incine 0.7 90 1.6 Đặc điểm thiết kế: Phân xưởng SWS có đặc điểm thiết kế sau : 1.6.1 Vận hành tháp : Chế độ vận hành phân xưởng SWS phụ thuộc vào loại dầu thơ Phân xưởng SWS có hai chế độ vận hành để tách khí chua : TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) - Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 8/ 62 Chế độ vận hành tháp dầu Bạch Hổ : Dòng khí chua từ đỉnh tháp tách H 2S rửa lớp đệm để loại bỏ NH3 sau đưa đến phân xưởng SRU để thu hồi lưu huỳnh Và dòng khí từ đỉnh tháp tách NH đưa đến SRU incinerator - Chế độ vận hành tháp dầu hỗn hợp : Dòng khí chua từ đỉnh tháp tách NH3 đưa tới SRU incinerator Chú ý: dự án phân xưởng SRU thiết kế cho dầu Bạch Hổ 1.6.2 Q trình đun sơi lại : Để giảm lượng nước thải bỏ, tháp tách sử dụng q trình đun sơi lại để tạo nước thiết bị đun sơi ngồi sử dụng nước trung áp cho T-1801 nước cao áp cho T-1802, nước ngưng tụ cao áp trung áp thu hồi hệ thống ngưng tụ nước ngưng Trong trường hợp thiết bị đun sôi lại bị hỏng, nước thấp áp đưa trực tiếp vào tháp T-1801 nước trung áp đưa trực tiếp vào tháo T-1802 Dòng nước xử lý tuần hồn trở lại thiết kế với lưu lượng đáp ứng với trường hợp dòng trực tiếp đưa vào 1.6.3 Bơm tuần hoàn hồi lưu : Để giảm tối thiểu hàm lượng nước chứa dòng off-gas, tháp T-1801 tận dụng dòng khí làm lạnh tuần hồn hồi lưu với tồn pha lỏng Một phần sản phẩm đỉnh ngưng tụ để tránh trộn lẫn tạo thành chất ăn mòn 1.6.4 Phun hóa chất : Hệ thống phun hóa chất thiết kế để chống lại tượng tạo bọt tháp tách bảo vệ chống lại trình ăn mòn mạnh cyanide Phun chất chống tạo bọt để làm giảm tượng tạo bọt tháp tách phân xưởng SWS cho việc chống tạo bọt tháp tái sinh Amin Có đường dự phòng cho việc kết nối tương lai để đưa dòng dung dịch kiềm vào trường hợp xảy cố axit hóa amonia 1.6.5 Bể chứa nước chua : Bể chứa nước chua TK-1801 cho phép sử dụng phân xưởng ngừng hoạt động thiết kế có cơng suất chứa ngày Trong q trình vận hành bình thường, bể chứa khơng sử dụng để trống TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 9/ 62 Để ngăn ngừa khí từ TK-1801 nước chua lưu trữ, bể chứa phủ lớp kerosen bề mặt nước lấy từ phân xưởng KTU Có thiết bị phụ trợ để tháo bỏ thay lớp kerosen theo định kỳ 1.7 Các dòng thải khí lỏng: Tham khảo bảng tóm tắt : TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 10/ 62 TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 46/ 62 xưởng Mức dầu cao 018-LAHH-001 D-1801 - Kiểm tra hoạt động bơm hệ thống điều khiển áp suất đầu xả Nếu bơm hoạt động có cố, chuyển chế độ vận hành bơm dự phòng sang chế độ tự động -Kiểm tra mức dầu -Điều tra nguyên nhân khắc phục cố Mức nước thấp 018-LALL-015 D-1806 -Kiểm tra hệ thống điều khiển mức -Kiểm tra mức nước mức nước thấp, mở van bypass 018LV-015 - Điều tra nguyên nhân khắc phục cố iv) Các mối nguy hiểm chất độc hại Các nhân viên nhà máy lọc dầu phải nhận thức mối nguy hiểm chất độc hại nhà máy Chất khí H 2S chất nguy hiểm nhà máy mô tả đây.(những chất NH HCN tham khảo bảng MSDS nhà sản xuất kèm theo) a)Tính chất vật lý ảnh hưởng độc hại H2S H2S chất khí khơng màu có mùi khó chịu( mùi trứng thối) H 2S chất khí độc ăn mòn thép cacbon, đặc biệt môi trường nhiệt độ độ ẩm cao, dạng acid vô Trong mơi trường khơng có mặt nước, bình chứa đường ống làm thép cacbon H2S cháy khơng khí tạo thành SO2, nước giải phóng nhiệt lượng Giới hạn cháy H2S hỗn hợp với khơng khí 4.3 – 45.5% thể tích Trong tỷ lệ cháy tỉ lượng với oxy, trình cháy xảy mãnh liệt đánh lửa Chính lý cần thiết phải tồn trữ tránh tiếp xúc với nguồn lửa, TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 47/ 62 lửa trần, thiết bị đánh lửa (bao gồm tích điện đầu xả) thiết bị tạo nhiệt từ việc khí H2S tạo hỗn hợp với khơng khí Nhiệt độ tự bốc cháy H2S khơng khí xấp xỉ 260OC Nhiệt độ điểm sơi: -61.8OC, Nhiệt độ nóng chảy: -82.9OC Tỷ trọng so với khơng khí: 1.19, khí H 2S có khuynh hướng tích tụ nơi thấp Khối lượng riêng: 1.54 áp suất bão hòa: 8.77 bar nhiệt độ 20OC Mùi khó chịu H2S (như mùi trứng thối) không đáng tin cậy việc cảnh báo nồng độ nguy hiểm, người có khả cảm nhận mùi xa khả cảm nhận mùi bị giảm cảnh bảo cao tăng nồng độ H2S khí độc dạng hydro cyanua độc gấp lần so với CO Những ảnh hưởng độc hại thay đổi theo nồng độ tác động tới người nhạy cảm Ở nồng độ thấp chất kích thích vào đường hơ hấp dẫn đến bị bệnh, nơn mửa cảm thấy tức ngực Sự kích thích làm ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh Ở nồng độ cao, H 2S làm tê liệt hệ thống thần kinh Hệ ngừng thở chết Thậm chí nồng độ thấp H 2S làm ảnh hưởng đến giác mạc mắt b Các tính chất độc hại : H2S nồng độ lớn 500ppm chất cực độc làm chết Hầu hết dòng cơng nghệ có hàm lượng H 2S lớn 10.000 ppm phân xưởng phải làm kín hồn tồn rò rỉ phải sửa chữa xuất Nó gây chết người đánh giá thấp việc rò rỉ H 2S H2S tác động làm giảm thần kinh liên quan đến khứu giác Ở nồng độ lớn 20ppm làm việc cảm nhận khí, mức độ nguy hiểm tăng lên c Ảnh hưởng sinh lý H2S : - Giới hạn cho việc phát mùi (vol.ppm) 0.14 TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) - Cảnh báo mùi Cảnh báo mùi Mùi khó chịu Cho phép hàm lượng tối đa cho việc chôn bỏ lâu dài Dấu hiệu việc viêm mắt sau Giới hạn chịu đựng khơng có hại cho sức khỏe Giới hạn chịu đựng khơng bị hậu Mùi khơng gây khó chịu lâu Những dấu hiệu dễ nhận thấy viêm mắt sau Nguy hiểm đến sống vòng 30 đến 60 phút Nguy hiểm đến tính mạng vòng 30 đến 60 phút Nguyên nhân gây nên ngất Chết (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) (vol.ppm) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 48/ 62 0.77 4.6 20 50~100 78~128 170~255 198~283 200~300 355~496 425~580 700~1000 850~1980 Chú ý TLV H2S (ngưỡng giá trị giới hạn) 10ppm nhiên ngưỡng nhà máy thấp (0.2ppm) TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 49/ 62 TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 10 Trang : 50/ 62 10.DỮ LIỆU THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA: 10.1 Van điều khiển thiết bị đo: Tham khảo đến bảng liệu van điều khiển 8474L-018-SP-1541-001 bảng liệu thiết bị đo lưu lượng kế 8474L-018-SP-1547-002 10.2 Tấm orifice : Tham khảo đến bảng liệu Orifice 8474L-018-SP-1546-002, bảng liệu Restriction Orifice 8474L-018-SP-1546-001 bảng liệu Intergal Orifice 8474L-018-SP-1546-003 TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 10 Trang : 51/ 62 TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) 11 Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 11 Trang : 52/ 62 CÁC THIẾT BỊ CHÍNH: 11.1 Danh sách thiết bị : Tham khảo đến liệt kê thiết bị 8474L-420-EL-001 11.2 Thiết bị quay lớn : Phân xưởng khơng có thiết bị quay lớn (như máy nén ly tâm máy nén pitong) 11.3 Các lò đốt : Phân xưởng khơng có lò đốt TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) 12 PHÂN TÍCH : 12.1 Lịch lấy mẫu kiểm tra : Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 12 Trang : 48/62 Điều kiện vận hành (1) Dạng Tên thiết bị 018-SC-3A-001 Số P&ID 8474L-018- 8474L-018- Phục vụ lấy mẫu (lưu thống lấy mẫu (3) chất) SC-3A Dòng nguyên liệu đến D- PID-0021-111 018-SC-1A-002 hệ Pha (Khi hay lỏng) Điều kiện thiết kế (1) Độ nhớt (cP) (2) Số đường ống Nước qua xử lý 8474L-018- SCC-8 Khí PID-0021-114 018-SCC-8-004 8474L-018- chua đến SRU 8474L-018- Nhiệt độ (0C) Lỏng 3.00 45.0 3.50 75.0 0.54 SOW180001 pH H2S,wtppm max 1304/5184 NH3, wtppm max 2146/2730 Phenol,wtppm HCN,wtppm Hydrocarbon,mg/l ASTM D1293 ASTM D4658 ASTM D1426B ASTM D1783 ASTM D4282 ASTM D3921 Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c Lỏng 4.3-5.0 50.0 11.00 130.0 0.54 SOW180034 pH H2S,wtppm max 10 NH3, wtppm max 50 Phenol,wtppm HCN,wtppm Hydrocarbon,mg/l ASTM D1293 ASTM D4658 ASTM D1426B ASTM D1783 ASTM D4282 ASTM D3921 1/ngày Khí 1.20 90.0 3.50 125.0 PG180019 H2S,mol% 0.68/35.23 NH3,mol% 70.08/36.36 UOP Rửa acid-Hempel buntegas buret 1/ngày incineator SCC-8 Khí chua đến SRU Khí 6.00 90.0 7.70 125.0 PG180068/ PG180079 H2S,mol% 88.39 NH3,ppmv vết UOP Rửa acid-Hempel buntegas buret 1/ngày SCC-6 Khí chua đến đuốc chua Khí 0.30 90.0 3.50 125.0 FG180036 pH H2S,wtppm max NH3, wtppm max Phenol,wtppm HCN,wtppm Hydrocarbon,mg/l ASTM D1293 ASTM D4658 ASTM D1426B ASTM D1783 ASTM D4282 ASTM D3921 Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c SCC-5A Nước chua đến T-1801 Lỏng 6.00 105.9 11.00 185.0 0.54 SOW180018 pH H2S,wtppm max NH3, wtppm max Phenol,wtppm HCN,wtppm Hydrocarbon,mg/l ASTM D1293 ASTM D4658 ASTM D1426B ASTM D1783 ASTM D4282 ASTM D3921 Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c Khi y/c Lỏng 11.60 45.0 17.50 75.0 0.54 SOW180009/ SOW180007 pH H2S,wtppm max 1304/5185 NH3, wtppm max 2146/2703 ASTM D1293 ASTM D4658 ASTM D1426B Khi y/c Khi y/c Khi y/c PID-0021-114 018-SC-1A-006 8474L-018PID-0021-113 018-SC-1A-007 8474L-018PID-0021-111 suất Áp suất (kg/cm2g) PID-0021-114 018-SC-1A-005 Tần Nhiệt độ (0C) PID-0021-113 018-SCC-8-003 Phương pháp Áp suất (kg/cm2g) 1801 SC-1A Giá trị phân tích từ T-1802 SCC-1B Dòng nguyên liệu đến tháp stripper Phenol,wtppm HCN,wtppm Hydrocarbon,mg/l ASTM D1783 ASTM D4282 ASTM D3921 Khi y/c Khi y/c Khi y/c TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) 12.2 Thiết bị phân tích trực tiếp (online): Phân xưởng khơng có thiết bị phân tích online Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 12 Trang : 50/ 62 TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETMAN) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 12 Trang : 51/ 62 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) 13 Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 13 Trang : 52/ 62 ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ : 13.1 Hệ thống điều khiển phân tán (DCS): Tham khảo đến tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống điều khiển phân tán 8474L-000JSS-1511-001, thông tin thiết kế điều khiển đo lường 8474L-000-JSD-1510001 đồ kết nối hệ thống điều khiển 8474L-000-DW-1510-001 13.2 Hệ thống bảo vệ thiết bị tự động hóa (IPS) hệ thống an tồn: Tham khảo đến tài liệu điều khiển ngừng khẩn cấp 8474L-000-JSS-1511-001, thông tin thiết kế điều khiển đo lường 8474L-000-JSD-1510-001 đồ kết nối hệ thống điều khiển 8474L-000-DW-1510-001 13.3 Phòng điều khiển: Tham khảo đến tài liệu thơng tin thiết kế điều khiển đo lường 8474L-000JSD-1510-001 đồ kết nối hệ thống điều khiển 8474L-000-DW-1510-001 TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 14 Trang : 53/ 62 14 CÁC BẢNG VẼ: 14.1 đồ mặt phân loại vùng nguy hiểm: Tham khảo đến tài liệu mặt nhà máy 8474L-018-DW-0051001 bảng vẽ phân loại vùng nguy hiểm 8474L-018-DW1920-001 14.2 đồ dòng đồ lựa chọn vật liệu: Tham khảo đến tài liệu đồ dòng công nghệ 8474L-018-PFD0010-001/002/003 đồ lựa chọn vật liệu 8474L-018-MSD0011-001 14.3 đồ đường ống thiết bị điều khiển: Tham khảo bảng vẽ PI&D : 8474L-018-PID-021111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121, 8474L-018-PID-031001/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/520/530/551, 8474L-018-PID-0041-601/602/603/604/611/621/631 14.4 Các bảng vẽ khác : Tham khảo đến tài liệu đồ mạng điện 8474L-001-DW-1652-128, hệ thống nước chữa cháy P&ID 8474L-018-PID-1931-001 hệ thống mương ngầm đất 8474L-420-DW-1453-001, 8474L-018-DW-1442-001, 8474L-018DW-1451-001, 8474L-018-DW-1452-001/005/006, 8474L-018DW-1453-001/005, 8474L-018-DW-1454-001 TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 1.Lịch bôi trơn bảo dưỡng ngăn ngừa hỏng hóc Tham khảo đến biểu đồ bơi trơn nhà cung cấp thiết bị/yêu cầu 8474L-420-A1015-4130-205-110, 8474L-420-A1015-0910-202- TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : 14 Trang : 54/ 62 001, 8474L-420-A1015-0910-203-157, 8474L-420-A1015-0940204-005 2.PFD (danh sách xem mục 14.2) 3.P&ID (danh sách xem mục 14.3) 4.Sơ đồ nguyên nhân tác động 5.Sơ đồ mặt phân xưởng 6.Phân loại khu vực nguy hiểm 7.Bảng liệu chất độc hại ... MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018) Tháng 6/2008 Rev :0 Chương : Trang : 11/ 62 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH... suất chứa ngày Trong q trình vận hành bình thường, bể chứa khơng sử dụng để trống TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG ARU (018)... 1.6.1 Vận hành tháp : Chế độ vận hành phân xưởng SWS phụ thuộc vào loại dầu thơ Phân xưởng SWS có hai chế độ vận hành để tách khí chua : TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PETROVIETNAM) NHÀ MÁY LỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay vận hành lọc dầu, Sổ tay vận hành lọc dầu, I.CƠ SỞ THIẾT KẾ:, MÔ TẢ CÔNG NGHỆ:, MÔ TẢ QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PHÂN XƯỞNG :, NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHỤ TRỢ, HÓA CHẤT VÀ XÚC TÁC, Khởi động lần đầu và khởi động bình thường:, QUÁ TRÌNH NGỪNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG:, QUY TRÌNH NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHẨN CẤP:, CÁC QUI TRÌNH VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN:, CÁC THIẾT BỊ CHÍNH:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay