Tóm tắt công thức và lý thuyết môn Vật lý 12

57 61 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 23:06

1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều: hiện tượng cảm ứng điện từ.Từ thông: Φ = Φ0cos(ωt + φΦ)Từ thông cực đại: Φ0 = NBS (N: số vòng dây, B: cảm ứng từ (T), S: diện tích (m2))φΦ là pha ban đầu của từ thông, φΦ = lúc t = 0.Đơn vị của từ thông: Vêbe (Wb)2. Suất điện động cảm ứng: e = Φ = ωΦ0 sin(ωt + φΦ); đặt E0 = ωΦ0 = ωNBSE = E0cos(ωt + φe)Với:e là suất điện động tức thời (V);φe : pha ban đầu của suất điện động cảm ứng; E0: biên độ của suất điện động (V);E: suất điện động hiệu dụng (V).E = Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I TÓM TẮT THUYẾT Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều: tượng cảm ứng điện từ Từ thông: Φ = Φ0cos(ωt + φΦ) Từ thông cực đại: Φ0 = NBS (N: số vòng dây, B: cảm ứng từ (T), S: diện tích (m2))  φΦ pha ban đầu từ thông, φΦ = n, B lúc t = Đơn vị từ thông: Vêbe (Wb) Suất điện động cảm ứng: e = -Φ ' = ωΦ0 sin(ωt + φΦ); đặt E0 = ωΦ0 = ωNBS E = E0cos(ωt + φe) Với: e suất điện động tức thời (V); φe : pha ban đầu suất điện động cảm ứng; E0: biên độ suất điện động (V); E: suất điện động hiệu dụng (V) E= E0 Dòng điện xoay chiều: a) Định nghĩa: Dòng điện xoay chiều dòng điện có cường độ tức thời biến thiên theo hàm sin (hoặc cosin) thời gian i = I0cos(ωt + φi); I = I0 Với: i cường độ dòng điện tức thời (A); φi : pha ban đầu cường độ dòng điện (i) I0 cường độ dòng điện cực đại (biên độ cường độ dòng điện) (A); I: cường độ dòng điện hiệu dụng (A) b) Tác dụng dòng điện: Tác dụng nhiệt, hố học, từ (nổi bật nhất), sinh lí,… ► Chú ý: - Dòng điện xoay chiều có giá trị, chiều thay đổi theo thời gian; - Dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi theo thời gian; - Trong chu kì dòng điện đổi chiều lần; - Trong giây dòng điện đổi chiều 2f lần (f tần số dòng điện xoay chiều) Điện áp xoay chiều: a) Định nghĩa: Điện áp xoay chiều điện áp biến thiên điều hoà theo thời gian u = U0cos(ωt + φu); U = U0 Với: - u điện áp tức thời (V); - U0 điện áp cực đại (biên độ điện áp) (V); - φu pha ban đầu điện áp tức thời (u); - U: điện áp hiệu dụng (V) Trường THPT Lê Xoay Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện b) Độ lệch pha u i: - Độ lệch pha u i φ phụ thuộc vào tính chất mạch điện, xác định:    u  i Nếu φ > → điện áp u sớm pha cường độ dòng điện i; Nếu φ < → điện áp u trễ pha cường độ dòng điện i; Nếu φ = → u i pha (đồng pha) Các loại đoạn mạch: 6.1 Đoạn mạch có điện trở R a) Điện trở R vật dẫn có dạng hình trụ: R=   S Với: ρ điện trở suất vật dẫn (Ωm); ℓ chiều dài vật dẫn (m); S: diện tích tiết diện ngang (m2) * Biến trở: Điện trở có giá trị thay đổi gọi biến trở b) Tác dụng điện trở: Điện trở cho dòng điện chiều xoay chiều qua có tác dụng cản trở dòng điện c) Mối quan hệ pha uR i: Điện áp xoay chiều hai đầu điện trở biến thiên điều hòa tần số pha với dòng điện    u  i  d) Định luật ôm: R I= U UR ; I0 = R R R e) Mối quan hệ đại lượng tức thời i uR: Vì i uR pha nên: i = i uR  Đồ thị i theo uR có dạng đoạn thẳng R u ► Chú ý: I  U 0 1 f) Ghép điện trở thành bộ: Rnt = R1 + R2; R  R  R ss 6.2 Đoạn mạch có cuộn cảm thuần:  N a) Hệ số tự cảm (độ tự cảm): L = 4π10 μ   V (Ống dây xôlilôit)   -7 Với: N số vòng dây, V thể tích không gian ống dây, ℓ chiều dài ống dây, μlà độ từ thẩm môi trường bên ống dây (chân khơng hay khơng khí μ= 1) Đơn vị L Henri (H): 1mH = 10-3H; 1μH = 10-6 H; 1nH = 10-9 H; 1pH = 10-12 H b) Tác dụng cuộn cảm thuần: + Đối với dòng điện khơng đổi (chiều cường độ khơng đổi): cuộn cảm coi dây dẫn, không cản trở dòng điện khơng đổi + Đối với dòng điện xoay chiều: cuộn cảm cho dòng điện xoay chiều qua có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho cản trở gọi cảm kháng (ZL): ZL = L.ω Trường THPT Lê Xoay Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện Hay: ZL = 2πfL (Đơn vị: Ω) c) Mối quan hệ pha uL i: Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm biến thiên điều hòa tần số, sớm pha dòng điện mạch góc π/2 (vng pha)  Φ =  u - φi = L UL U 0L d) Định luật Ôm: I = Z ; I0 = Z ; L L Nhận xét: Dòng điện xoay chiều có tần số lớn qua cuộn cảm khó ngược lại e) Mối quan hệ đại lượng tức thời: Vì i uL vng pha nên ta có i2 u  1  Đồ thị có dạng đường elip I 02 U 02 I U i2 u ► Chú ý: I  U 2 ; I  U  0 f) Ghép cuộn cảm thành bộ: + Hai cuộn cảm ghép nối tiếp (L1 ntL2): Lnt = L1 + L2; ZLnt = ZL1 + ZL2; 1 1 1 + Hai cuộn cảm ghép song song (L1 ss L2): L  L  L ; Z  Z  Z Lss L L ss 6.3 Tụ điện a) Điện dung tụ điện: - Điện dung đại lựơng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện - Điện dung tụ điện phẳng: C = S 4kd Trong đó: ε số điện mơi (khơng khí hay chân khơng ε = 1), S: diện tích phần đối diện hai tụ điện, d: khoảng cách hai tụ, k = 9.109 (Nm2/C2) - Đơn vị điện dung Fara (F): 1mF = 10 -3F; 1μF = 10-6 F,1nF = 10-9 F,1pF = 10-12 F b) Tác dụng tụ điện: - Đối với dòng điện khơng đổi: tụ ngăn khơng cho dòn điện qua - Đối với dòng điện xoay chiều: cho dòng điện xoay chiều qua cản trở dòng điện xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho cản trở gọi dung kháng (ZC): hay c) Mối quan hệ pha uC i: Điện áp xoay chiều hai đầu tụ điện biến thiên điều hòa tần số trễ pha so với dòng điện mạch góc π/2 (vng pha) UC U 0C d) Định luật Ôm: I = Z ; I0 = Z ; C C Nhận xét: Dòng điện có tần số lớn qua tụ điện dễ ngược lại e) Mối quan hệ đại lượng tức thời: Vì i uC vng pha nên ta có Trường THPT Lê Xoay Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện i2 u  1  Đồ thị có dạng đường elip I 02 U 02 I U i2 u ► Chú ý: I  U 2 ; I  U  0 f) Ghép tụ thành bộ: 1 + Hai tụ C1 C2 ghép song song (C1 ss C2): Css = C1 + C2; Z  Z  Z Css C C 1 + Hai tụ C1 C2 ghép nối tiếp (C1 nt C2): C  C  C ; Z Cnt Z C1  Z C2 nt ► Chú ý: Trong mạch điện có bóng đèn dây tóc (sợi đốt), đèn có ghi (aV – bW) - Đó giá trị định mức: cơng suất định mức P đm = b (W), điện áp hiệu dụng định mức Uđm = a (V) U đm - Ta coi bóng đèn điện trở: Rđm = Pđm - Cường độ dòng điện định mức: Iđm = Pđm U đm - Đề bóng đèn sáng bình thường dòng điện mạch I = Iđm Mạch RLC mắc nối tiếp (không phân nhánh) 7.1 Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp: cuộn dây cảm a) Tổng trở mạch: Z = R   Z L  Z C  hay Z = R   L   b) Định luật ôm: I = U U ; I0 = hay I = Z Z   C  U R   Z L  ZC  u AB u R  u L  u C  Z Z UL  UC    Z  Z      c) Độ lệch pha u i: tanφ = L C = U 2 R  R ► Chú ý: Biểu thức sau chưa đúng: i = d) Điện áp: - Điện áp tức thời: u = u R +uL +uC = U0cos(ωt + φ) - Điện áp dạng vectơ: U U R  U L  U C - Biên độ điện áp: U0 = U 02R   U L  U 0C  - Điện áp hiệu dụng: U = U 2R   U L  U C  e) Nhiệt lượng tỏa điện trở R thời gian t: Q = I2Rt Q: Là nhiệt lượng (J), I: cường độ dòng điện hiệu dụng (A), R: điện trở mạch (Ω), t: thời gian dòng điện chạy qua mạch điện (s) 7.2 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp: Cuộn dây không cảm a) Tổng trở mạch: Z = (R  r )   Z L  Z C  ► Chú ý: Không dùng công thức: Z = R   Z d  Z C  b) Điện áp: Trường THPT Lê Xoay Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện - Điện áp tức thời: uAB = u + ur + u + u = u + ud + uC  R  L C  R - Điện áp dạng vectơ: U U R  ( U r  U L )  U C - Điện áp cực đại (Biên độ điện áp): U0 = ( U R  U r )   U L  U 0C  - Điện áp hiệu dụng: U = ( U R  U r )   U L  U C  c) Định luật ôm: I = U U U ; I0 = hay I = Z Z (R  r)   Z L  Z C  U L  U C U L  U 0C    Z  Z d) Độ lệch pha u i: tanφ = L C = U  U = U  U      2 R r R r 0R 0r  2 e) Nhiệt lượng tỏa điện trở R thời gian t: Q = I2(R+r)t f) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch: Nhận xét: Cường độ dòng điện qua phần tử I U R U C U L U AB U d U MN      R ZC ZL Z AB Z d Z MN g) Xét cuộn dây không cảm: - Tổng trở: Zd = r  Z 2L - Điện áp hiệu dụng đầu cuộn dây: Ud = U r  r Zd U d - Độ lệch pha ud i: cosφ = U 2r  U 2L ; tanφ = ZL U L  r Ur ► Chú ý: Đây mạch điện xoay chiều tổng quát nhất, mạch thiếu phần tử ta cho giá trị phần tử Ví dụ: - Mạch gồm RL nối tiếp: Z = R  Z 2L ; U = U 2R  U 2L - Mạch gồm RC nối tiếp: Z = R  Z C2 ; U = U 2R  U 2C - Mạch gồm LC nối tiếp: Z = |ZL - ZC|; U = |UL - UC| Hiện tượng cộng hưởng điện a) Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng: ZL = ZC hay LCω 02 =  ω0 = LC  f0 = 2 LC f0: tần số cộng hưởng, ω0 = 2πf0 tần số góc cộng hưởng b) Khi xảy tượng cộng hưởng thì: - Tổng trở: Zmin = R - Cường độ dòng điện hiệu dụng: Imax = - Điện áp hiệu dụng điện trở: UR max = U (Nhớ: UR ≤ U) - Độ lệch pha u i: tan φ =  φ =  u i pha (đồng pha) - Công suất tiêu thụ cực đại: Pmax = U2 R - Hệ số công suất: (cosφ)max = - Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, cuộn cảm thuần: UC = ZC U ; R UL = ZL U R  UL = UC  U LC = |UL - UC| = (L C sát nhau) - uAB pha với uR; uAB vuông pha với uC, uL Trường THPT Lê Xoay Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện ► Chú ý: Trên dấu hiệu để nhận biết mạch xảy cộng hưởng - Để xảy tượng cộng hưởng điện ta phải điều chỉnh đại lượng: L, C, f để Imax, Pmax, URmax, (cosφ)max , Zmin, u i pha,… - Điều chỉnh R không xảy cộng hưởng, điện có ảnh hưởng đến cộng hưởng - - Khi xảy tượng cộng hưởng thay đổi L, C f thì: Z  , I  , P  , cosφ  , UR  , UL ≠ UC II CÔNG THỨC GIẢI NHANH  Xác định số lần dòng điện đổi chiều sau khoảng thời gian t đó: Cho dòng điện i = I0cos(ωt + φi) ▪ Trong chu kì dòng điện đổi chiều lần ▪ Trung bình, giây dòng điện đổi chiều n = 2f lần ▪ Trong thời gian t (giây) dòng điện đổi chiều N = 2f.t lần ► Chú ý: Nhưng với trường hợp đặc biệt pha ban đầu dòng điện φi = π chu kỳ dòng điện đổi chiều lần:  n = 2f -1  Mạch có điện trở R: i uR R ; u U U0   i I I0  Mạch có tụ điện: i2 u i2 u   ; I  U 2 ; I 02 U 02 I0 = i2  u2 Z C2 ; ZC = u 22  u 12 i12  i 22 ; ZL = u 22  u 12 i12  i 22 ; U0 = I0 u 22  u 12 i12  i 22 ; U0 = I0 u 22  u 12 i12  i 22  Mạch có cuộn cảm thuần: i2 u i2 u   ; I  U 2 ; I 02 U 02 I0 = i2  u2 Z 2L  Cách biết biểu thức u, i: Nếu u = U0cos(ωt + φu) i = I0cos(ωt + φi) ▪ Tính tổng trở đoạn mạch xét: Z = R   Z L  Z C  ▪ Áp dụng định luật ôm: U0 = I0.Z ▪ Tính độ lệch pha u i: tanφ = ► Lưu ý: φi =  u R  u L  ZL  ZC U L  U C  R UR  φ = φu - φi ; -  ≤φ≤     u C  2  Tính thời gian đèn sáng, đèn tắt: Khi đặt điện áp u = U0cos(ωt + φu) vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang, đèn nê-ôn Biết đèn sáng lên điện áp tức thời đặt vào bóng đèn |u| ≥ U1 Tính thời gian đèn sáng (khơng sáng) chu kì ▪ Tính cosα = U1 U0 α ▪ Thời gian đèn sáng chu kì: ts = 4  ▪ Thời gian đèn không sáng (tắt): tt = T - Ts = Trường THPT Lê Xoay 4  Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện  Tính nhiệt lượng tỏa điện trở R: Q = I2Rt  Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng mạch từ thời điểm t1 đến t2: t2 Δq = t2 i.dt I cos(t   i ).dt  t1  t1 ► Chú ý: Khi cho biểu thức cường độ dòng điện i = I0 cos(ωt + φi) qua mạch, ta hoàn toàn biết điện tích cực đại tụ q0 = C.U0 = I0  Trong toán, điện lượng Δq chuyển qua tiết diện thẳng tính qua tích phân xác định Tuy nhiên, số trường hợp đặc biệt, ta tính thơng qua biểu thức Δq = q2 - q1 biết giá trị q1, q2 ứng với thời điểm t1, t2 Dưới số trường hợp cần nhớ: ▪ Sau 1T số nguyên lần chu kì Δq = q2 - q1 = q1 - q1 = ▪ Thời điểm t1 ứng với i1 = (hoặc q1 = -q)  Sau T/4 3T/4 Δq = q0 = I0  ; sau T/2 thì Δq = 2q0 = I0  ; ▪ Thời điểm t1 ứng với i1 = I0 (hoặc q1 = 0)  Sau T/4 3T/4 Δq = q0 = I0  ; sau T/2 thì Δq =  Tính cường độ dòng điện hiệu dụng: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm nguồn điện: xoay chiều chiều, dòng điện chạy qua mạch có biểu thức i = I1 + I0cos(ωt + φi) Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch Ihd = I12c  I 2xc  I12  I 02 ► Chú ý: Khi tính giá trị trung bình u i theo thời gian, ta cần nhớ: - Giá trị trung bình hàm sin hay cos theo thời gian chu kì hay số nguyên lần chu kì có giá trị - Giá trị trung bình số III BÀI TẬP C©u 1: Trong câu sau đây, câu sai? A Khi khung dây quay quanh trục vuông góc với đờng sức từ trờng khung dây xuất suất điện động xoay chiều hình cosin B Điện áp xoay chiều điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian C Dòng ®iƯn cã cêng ®é biÕn ®ỉi ®iỊu hoµ theo thêi gian gọi dòng điện xoay chiều D Trên đoạn mạch, dòng điện điện áp xoay chiều biến thiên với pha ban đầu Cõu 2: Một khung dây quay điều quanh trục  từ trường vng góc với trục quay  với tốc độ góc  Từ thơng cực đại gởi qua khung suất điện động cực đại khung liên hệ với công thức: A E0  E0  0 Trường THPT Lê Xoay 0 B E0  0  C E0  0  D Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện Câu 3: Một vòng dây phẳng có đường kính 10 cm đặt từ trường B T  Từ thơng gởi qua vòng dây véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây góc   30 bằng: A 1, 25.103 Wb B 5.103 Wb C 12, Wb D 50 Wb Câu 4: Một khung dây đặt từ trường đầu có trục quay  khung vng góc với đường cảm ứng từ Cho khung quay quanh trục  , từ thơng gởi qua  khung có biểu thức   2 cos(100 t  ) (Wb) Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất khung là: 5  A e  50 cos(100 t  ) V B e  50 cos(100 t  ) V  5 C e  50 cos(100 t  ) V D e  50cos(100 t  ) V Câu 5: Một khung dây đặt từ trường đầu có trục quay  khung vng góc với đường cảm ứng từ Cho khung quay quanh trục  , suất điện động cảm  ứng xuất khung có phương trình là: e  200 cos(100 t  ) V Suất điện động cảm ứng xuất khung thời điểm t  100 s A 100 V B 100 V C 100 V D 100 V Câu 6: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm2 Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn T Suất điện động cực đại khung dây 5 A 110 V B 220 V C 110 V D 220 V Câu 7: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m 2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vng góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222 V Cảm ứng từ có độ lớn A 0,45 T B 0,60 T C 0,50 T D 0,40 T Câu 8: Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz Trong 1s đổi chiều lần? A 25 lần B 50 lần C.100 lần D 200 lần Câu 9: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm2 Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thông cực đại qua khung dây A 0,27 Wb B 1,08 Wb C 0,81 Wb D 0,54 Wb Câu 10: Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc  quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng Trường THPT Lê Xoay Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện gốc với trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức  e E cos(t  ) Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc A 450 B 1800 C 1500 D 900 Câu 11: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, chạy qua đoạn mạch Khoảng thời gian hai lần liên tiếp cường độ dòng điện là: A s 25 B s 50 C s 100 D s 200 Câu 12: Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5I0 vào thời điểm (i = I0cos(100t)(A)) A 1/300s 2/300 s B.1/400 s 2/400 s C 1/500 s 3/500 S D 1/600 s 5/600 s Câu 13: Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 150cos100t (V) Cứ giây có lần điện áp không? A 100 lần B 50 lần C 200 lần D lần  ) (trong u tính V, t tính s , điện áp có giá trị s) có giá trị 100 V giảm Sau thời điểm 300 Câu 14: Tại thời điểm t, điện áp u = 200 cos(100t  A -100 V B -100 V C 100 V D 200 V Câu 15: Một đèn ống huỳnh quang hiệu điện xoay chiều có giá trị cực đại 220V tần số 50 Hz Biết đèn sáng lên hiệu điện tức thời đặt vào đèn u �110 V Tính trung bình thời gian đèn sáng phút là: A 30 s B 40 s 20 s D 10 s Câu 16: Một đèn neon đặt hiệu điện xoay chiều có dạng u  100 cos100 t (V ) Đèn tắt hiệu điện tức thời đặt vào đèn có độ lớn nhỏ 50V Khoảng thời gian đèn tắt chu kỳ dòng điện xoay chiều bao nhiêu? A t s 600 B t s 300 C t s 50 D t s 150 � � 100 t  � Điện C©u 17: Đặt hai tụ điện điện áp xoay chiều u  U cos � � 3� áp có độ lớn đạt giá trị cực đại thời điểm: k � �1 k �Z � � k t s, k �Z 100 k � � k �Z � � �1 k � t �   s, k �Z � � 100 � A t  �300  100 �s, B t  � 300  100 �s, C D Câu 18: Tại thời điểm t dòng điện mạch i  I cos(100 t   / 2)( A) Tìm điện lượng chuyển qua mạch khoảng thời gian T/2 kể từ thời điểm ban đầu ? A 6,4I0 (mC) B 4,4I0 (mC) C 5,4I0 (mC) D 3,4I0 (mC) Câu 19: Cho biết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i = Iosin(ωt +  ) Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều Trường THPT Lê Xoay Trang Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện A I = I0 B I = I C I = 2I0 D I = 2I0 Câu 20:Trong biểu thức giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều sau,hãy chọn công thức sai : A.E = E0 ; U0 ; B.U = C.I = I0 f0 ;D.f= 2 Câu 21:Khung dây dẫn quay với vận tốc góc ωo quanh trục  đường cảm ứng từ Từ thông qua khung biến thiên với: A.tần số góc ω > ωo B.tần số f > fo C tần số góc ω = ωo D tần số góc ω < ωo Câu 22: Xét tác dụng toả nhiệt thời gian dài dòng điện xoay chiều hình sin i I cos(t   i ) tương đương với dòng điện khơng đổi có cường độ B 2I A 2I C I0 2 D I0 Câu 23: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay với tốc độ  góc ω quanh trục vng góc với đường sức từ trường B Chọn gốc thời  gian t =0 s lúc pháp tuyến n khung dây có chiều trùng với chiều vectơ cảm ứng từ B Biểu thức xác định từ thông  qua khung dây A   NBS sin(t ) B   NBS cos(t ) C  NBS sin(t ) D  NBS cos(t ) Câu 24: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I có tần số f điện lượng qua tiết diện dây thời gian nửa chu kì kể từ dòng điện khơng : C  f B 2I A I f f I D  f 2I Câu 25: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu   thức cường độ i  I cos t    , I0 > Tính từ lúc t 0( s ) , điện lượng chuyển qua tiết 2 diện thẳng dây dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện A  2I  B C I  D 2I  Câu 26:Đặt điện áp u = 400cos100t (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V; thời điểm t  (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch không giảm 400 Độ lệch pha u i là: A /2 Câu 1: Dòng điện xoay chiều A giá trị hiệu dụng (A) D tần số 60 (Hz) Trường THPT Lê Xoay B /4 C /3 D /6 i  3sin  120 t +  /4   A  có B chu kỳ 0,2 (s) C tần số 50 (Hz) Trang 10 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện - Xét trường hợp tải mắc đối xứng (tức tải giống nhau) * Cách mắc hình sao: - Máy phát mắc hình sao: Ud = Up - Tải mắc hình sao: Id = Ip - Cách mắc hình sao: tải khơng thiết phải mắc đối xứng - Nếu tải đối xứng cường độ dòng điện dây trung hồ 0: iTH = i1 + i2 + i3 = * Cách mắc hình tam giác: - Máy phát mắc hình tam giác: Up = Ud - Tải mắc hình tam giác: Id = Ip - Cách mắc hình tam giác: tải phải mắc đối xứng e) Ưu điểm dòng điện xoay chiều pha so với dòng điện xoay chiều pha: - Tuỳ vào cách đấu dây: tiết kiệm dây dẫn - Tạo từ trường quay dễ dàng Động không đồng ba pha a) Nguyên tắc hoạt động: Biến điện thành dựa tượng cảm ứng điện từ có sử dụng từ trường quay b) Cách tạo từ trường quay bằng dòng điện xoay chiều ba pha: - Cho dòng điện xoay chiều pha vào ba cuộn dây giống nhau, đặt lệch 1200 vòng tròn - Cảm ứng từ dòng điện xoay chiều ba pha tạo   B1 = B0cosωt; B2 = B0cos  t  2      ; B3 = B0cos  t  2    - Bên cuộn dây (tại O) có từ trường quay có độ lớn khơng đổi      - Vectơ cảm ứng từ tổng hợp B : B B1  B  B3 + Gốc: tâm O + Phương, chiều: thay đổi liên tục + Độ lớn: B = 1,5B0 c) Cấu tạo: Gồm hai phần Stato: gồm cuộn dây giống quấn lõi sắt, đặt lệch 120 vòng tròn để tạo từ trường quay Rơto: dạng hình trụ, có tác dụng giống cuộn dây quấn lõi thép (rơto lồng sóc) d) Hiệu suất động điện: H= Pi P Trong đó: Pi = Pcơ cơng suất (có ích), P cơng suất tồn phần Cơng suất tiêu thụ động cơ: P = Php + Pcơ; Php = I2R Công học: Acơ = Pcơ.t KWh = 1000.3600 = 3,6.106 (J) e) Ưu điểm động không đồng ba pha: - Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo,… Trường THPT Lê Xoay Trang 43 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện - Sử dụng tiện lợi khơng cần dùng: góp điện - Có thể đổi chiều quay động dễ dàng: thay đổi dây pha đưa vào động - Có cơng hiệu suất lớn động chiều, xoay chiều pha ► Chú ý: - Tần số quay từ trường (B) tần số dòng điện xoay chiều > tần số quay rôto - Gọi ω0 tốc độ góc từ trường quay, ω tốc độ góc rơto: ω < ω0 Máy biến áp Sự truyền tải điện xa 4.1 Máy biến (Máy biến áp) a) Định nghĩa: Máy biến áp thiết bị dùng để biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều mà khơng làm thay đổi tần số ► Chú ý: Khơng sử dụng MBA cho dòng điện khơng đổi b) Cấu tạo: Gồm hai phận - Lõi thép (sắt): Làm từ nhiều thép mỏng (kĩ thuật điện: tơn silíc, ) ghép sát cách điện với để giảm hao phí dòng điện Phucơ gây - Cuộn dây: gồm hai cuộn sơ cấp thứ cấp làm đồng quấn lõi thép + Cuộn dây sơ cấp: cuộn nối với nguồn điện xoay chiều, gồm N1 vòng dây + Cuộn dây thứ cấp: cuộn nối với tải tiêu thụ, gồm N2 vòng dây - Kí hiệu máy biến áp (MBA): c) Nguyên tắc hoạt động: dựa tượng cảm ứng điện từ d) Sự biến đổi điện áp cường độ dòng điện qua máy biến áp: *Chế độ khơng tải (khố K mở): Nếu bỏ qua điện trở dây quấn U1 = E1; U2 = E2 E U1 N   E2 U2 N2 - Nếu : N2 > N1 → U2 > U1: Máy tăng áp - Nếu : N2 < N1 → U2 < U1: Máy hạ áp * Chế độ có tải (khố K đóng): - Hiệu suất máy biến áp: H = P2 P1 - Trong đó: P1 = U1I1cosφ1 cơng suất đầu vào; P2 = U2I2cosφ2 công suất đầu Mối quan hệ cường độ dòng điện điện áp: * Nếu bỏ qua hao phí máy biến áp, coi máy biến áp lí tưởng, ta có: H = Người ta chứng minh rằng: cos φ1 = cosφ2 Ta có: I1 U  I U1 Trường THPT Lê Xoay Trang 44 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện Nhận xét: Qua máy biến áp lí tưởng, điện áp tăng lần cường độ dòng điện giảm nhiêu lần ngược lại Ứng dụng: Truyền tải điện năng, nấu chảy kim loại, hàn điện,… 4.2 Truyền tải điện xa Gọi: P công suất nhà máy cần truyền đi; U điện áp hiệu dụng nơi phát a) Cơng suất hao phí đường dây tải điện (Do hiệu ứng Jun – Lenxơ) - P2R Cơng suất hao phí: ΔP = I R = 2 U cos   R điện đường dây: R =  S (dẫn điện dây, ℓ : tổng chiều dải dây) *Nhận xét: Trong thực tế cần giảm cơng suất hao phí, người ta thường dùng biện pháp tăng điện áp U cách sử dụng máy tăng áp - Biện pháp giảm điện trở R không khả thi nên không dùng - Để giảm cơng suất hao phí n lần phải tăng U lên n lần (với P = const) b) Độ giảm điện áp đường dây: ΔU = U - U' = I.R Với U ' điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ c) Hiệu suất trưyền tải điện năng: P' P  P P PR  1  1  P P P U cos  U' U  U U IR  1  1  U U U U *Theo công suất: H = *Theo điện áp: H = II CÔNG THỨC GIẢI NHANH  Máy phát điện xoay chiều pha ▪ Dạng 1: Viết biểu thức từ thông Φ = Φ0cos(ωt + φΦ) Trong đó: Φ0 = NBS, N số vòng dây, B cảm ứng từ (T), S diện tích (m2) Φ0 = điểm) φΦ = 2   n, B , e2 2 (Φ e từ thông suất điện động tức thời thời lúc t = ►Lưu ý: Cho biết tốc độ góc roto n (vòng/min = vòng/phút): ω = n 2 60 rad/s ▪ Dạng 2: Viết biểu thức suất điện động e = E0cos(ωt + φe) Trong đó: E0 = ω.Φ0 = ωNBS = E ; φe = φΦ ► Chú ý: Nếu cho biểu thức φ = Φ0cos(ωt + φΦ)  e = -Φ' ▪ Dạng 3: Tính tốc độ quay roto tần số suất điện động - Nếu tốc độ quay roto n (vòng/min): f = - Nếu tốc độ quay roto n (vòng/s): f = n.p; (với p số cặp cực) ▪ Dạng 4: Tính số vòng dây cuộn dây Cho phần ứng máy phát gồm x cuộn dây giống nhau, mắc nối tiếp Tính số vòng dây cuộn N= E0 E  B.S. B.S. Trường THPT Lê Xoay  N1 =  N1cuộn = E B.S..x Trang 45 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện ► Chú ý: Từ thơng cực đại qua vòng dây (BS) Dạng 5: Mối quan hệ cường độ dòng điện hiệu dụng tốc độ quay roto Xét máy phát điện xoay chiều pha, bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi roto quay với tốc độ n (vòng/s) cường độ dòng điện hiệu dụng I1, roto quay với tốc độ n2 (vòng/s) cường độ dòng điện hiệu dụng I2 Mạch hộp X nối với hai cực máy phát Nhận xét: U = E ~ n ; ω ~ n  ZL ~ n; ZC ~ I2 n  I1 n - Hộp X điện trở R: - Hộp X cuộn cảm L: I2 = I1 - Hộp X tụ điện C: I2  n    I1  n  U1 - Hộp X gồm R L mắc nối tiếp: I1 = ; I2 = R  Z 2L1 - Hộp X gồm R C mắc nối tiếp: I1 = U1 R  Z C2 ; I2 = U2 R  Z 2L U2 R  Z C2  Máy phát điện xoay chiều ba pha Dạng 1: Tính cơng suất tiêu thụ tải ba pha Cho tải ba pha giống (tải mắc đối xứng), công suất tiêu thụ pha P1 P = 3P1 = 3Up(t)Icosφ = 3I2R Cách xác định Up(t): ▪ Mạng (Δ) - Tải (Δ): Up(t) = Ud(t) = Up(m) = Ud(m) ▪ Mạng (Y) - Tải (Y): Up(t) = ▪ Mạng (Δ) - Tải (Y): Up(t) = U d( t ) U d( t ) = Up(m) = = U p(m) ) U d(m) = U d(m) ▪ Mạng (Y) - Tải (Δ): Up(t) = Ud(t) = Ud(m) = Up(m) ► Nói chung cần nhớ: Ud(mạng) = Ud(tải) xong! Dạng 2: Suất điện động xoay chiều tạo ta dòng điện xoay chiều:   e1 = E0cosωt ; e2 = E0cos  t  2      ; e3 = E0cos  t  2    Cho e1, tính e2, e3 Dạng 3: Tính cường độ dòng điện chạy dây trung hòa    ith = i1 + i2 + i3  ITH  I1  I2  I3 - Đặc biệt: tải mắc đối xứng ith =  Động khơng đồng ba pha ▪ Dạng 1: Xác định tốc độ quay roto động cơ: n = n: tốc độ quay từ trường, f tần số dòng điện xoay chiều ba pha, p số cặp cực (có cuộn dây p = 1, có cuộn dây p = 2, có cuộn dây p = 3) n0 tóc độ quay roto động không đồng bộ: n0 < n ▪ Dạng 2: Tính hiệu suất động cơ: H = Trường THPT Lê Xoay Pi P Trang 46 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện Pi công suất (công suất có ích), P cơng suất tiêu thụ động ► Chú ý: - Nếu động pha: Php = 3I2R - Nếu động điện pha: P = UIcosφ = I2R + Pi với Acơ = Pi.t  Máy biến áp e1 E N   k e2 E N P2 U I cos  H = P  U I cos  1 1 ▪ Tổng quát: ▪ Hiệu suất: ▪ Máy biến áp lí tưởng: H =  U1I1 = U2I2 ► Chú ý: i/ Cuộn sơ cấp: - Nếu bỏ qua điện trở (r1 = 0): U1 = E1 - Nếu có điện trở khác không (r1 ≠ 0):  U L  U U 2r 1  U 2L1  Ur r1  Z L1 U L1 ii/ Cuộn thứ cấp: ▪ Nếu bỏ qua điện trở (r2 = 0): U2 = E2 ▪ Nếu có điện trở (r2 ≠ 0): Mạch có tải  U L Mạch thứ cấp để hở (không tải):  U iii/ Nếu cuộn dây sơ cấp có điện trở r1, cuộn thứ cấp có điện trở r2, mắc điện trở R vào hai đầu cuộn thứ cấp Ta có: u1 = e1 + i1.r1; e2 = u2 + i2.r2 ; u2 = i2.R U2 kR  U1 k (R  r2 )  r1 với k = N1 N2  Truyền tải điện xa Dạng 1: Tính cơng suất hao phí đường dây tải điện ▪ Cho P, R, U φ : ΔP = I2.R = P2R ( U cos  ) ▪ Cho độ chênh lệch số hai đồng hồ công tơ điện trạm phát nơi tiêu thụ sau khoảng thời gian Δt ΔA: ΔP = Dạng 2: Tính độ giảm điện áp đường dây ΔU = U - U’ = I.R Dạng 3: Tính hiệu suất truyền tải điện xa P' P  P P P' PR  1    H 1  P P P P'P U cos  U' U  U U IR  1   H 1  U U U U Tính theo cơng suất: H = Tính theo điện áp: H = ► Chú ý: P = I2.R + P'  UIcos φ = I2R + P' Dạng 4: Biết cơng suất hao phí khơng vượt x(%) công suất cần truyền  ΔP ≤ x (%).P R ≤ x (%).U (cos  ) P Các yêu cầu thường gặp: ▪ Tính điện trở tối đa đường dây: R = Trường THPT Lê Xoay x (%).U (cos  ) P Trang 47 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện ▪ Tính tiết diện nhỏ dây: R =  2  S Smin = ▪ Tính đường kính nhỏ dây: S = πr2 = d 2 R max  dmin = S  Dạng 5: Để cơng suất hao phí giảm m lần cần tăng điện áp U trạm phát tăng lần ? ▪ Cho biết công suất trạm phát không đổi P = const: U2 P1   m U1 P2 ▪ Cho biết công suất nơi tiêu thụ không đổi P’ = const: U2 mn  U1 ( n  1) m Với: m = P1 P2 ,n= U1 U '1 (Độ giảm điện áp lúc đầu n lần điện áp nơi tiêu thụ) Dạng 6: Mối quan hệ U H I H Trường hợp 1: Nếu công suất truyền trạm phát không đổi (P = const) ▪ Mối quan hệ U H: ▪ Mối quan hệ I H: U2  H1  U1 1 H2 I2 1 H2  I1  H1 Trường hợp 2: Nếu công suất nơi tiêu thụ không đổi (P ' = const) U H 1  H  ▪ Mối quan hệ U H: U2  H 1  H1  2 I H 1  H  ▪ Mối quan hệ I H: I2  H1 1  H2  III.BÀI TẬP Câu 1: Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rơto quay với vận tốc n vòng/giây tần số dòng điện phát A f = np 60 B f = np C f = np D f = 2np Câu 2: Về cấu tạo máy phát điện xoay chiều, mệnh đề sau ? A Phần tạo từ trường phần ứng B Phần tạo dòng điện phần ứng C Phần tạo từ trường quay D Phần tạo dòng điện ln đứng n Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình tam giác có tải Biểu thức sau ? A Id = IP B Id = 3IP C Id = IP D IP = Id Câu 4: Máy phát điện chiều khác máy phát điện xoay chiều A cấu tạo phần ứng B cấu tạo phần cảm C phận lấy điện ngồi D cấu tạo rơto stato Câu 5: Điều sau sai nói máy dao điện pha ? A Rơto phần cảm phần ứng B Phần quay gọi rôto, phần đứng yên gọi stato C Phần cảm tạo từ trường, phần ứng tạo suất điện động Trường THPT Lê Xoay Trang 48 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện D Phần cảm tạo dòng điện, phần ứng tạo từ trường Câu 6: Phát biểu sau khơng nói động điện xoay chiều ba pha ? A Rôto quay đồng với từ trường quay B Từ trường quay dòng điện xoay chiều pha tạo C Đổi chiều quay động dễ dàng cách đổi dây pha D Rôto động ba pha rôto đoản mạch Câu 7: Chọn câu trả lời khơng nói máy dao điện pha: A Máy dao điện pha hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ B Máy phát điện thiết bị biến đổi điện thành C Mỗi máy phát điện có hai phận phần cảm phần ứng D Một cách tạo suất điện động cảm ứng máy phát điện tạo từ trường quay vòng dây đặt cố định Câu 8: Trong máy dao điện pha, cuộn dây phần cảm phần ứng quấn lõi thép kĩ thuật điện nhằm: A làm cho cuộn dây phần ứng không toả nhiệt hiệu ứng Jun-lenxơ B làm cho cuộn dây phần cảm tạo từ trường xốy C tăng cường từ thông cho chúng D từ thông qua cuộn dây phần cảm phần ứng biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 9: Máy dao điện pha có rơto phần ứng máy phát điện xoay chiều ba pha giống điểm sau ? A Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định B Đều có góp điện để dẫn điện mạch ngồi C Đều có ngun tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Trong vòng quay rơto, suất điện động máy biến thiên tuần hồn hai lần Câu 10: Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây ba suất điện động có tần số, biên độ lệch pha A 3 B 2 C  D 3 Câu 11: Với máy phát điện xoay chiều có cặp cực, để tạo dòng điện tần số f, rơto máy phải quay với tần số A f B Bằng f/2 C 2f D Bằng f chia cho số cặp cực stato Câu 12: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, stato gồm: A ba cuộn dây riêng rẽ, giống hệt đặt song song B ba cuộn dây giống hệt quấn lõi sắt, đặt lệch 120 vòng tròn mắc nối tiếp với C ba cuộn dây giống hệt quấn lõi sắt, đặt lệch 120 vòng tròn mắc song song với D ba cuộn dây riêng rẽ, giống hệt quấn ba lõi sắt, đặt lệch 120 vòng tròn Câu 13: Phát biểu sau với máy phát điện xoay chiều ? Trường THPT Lê Xoay Trang 49 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện A Biên độ suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực nam châm B Tần số suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây phần ứng C Dòng điện cảm ứng xuất cuộn dây phần ứng D Cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện Câu 14: Chọn phát biểu A Chỉ có dòng điện ba pha tạo từ trường quay B Rôto động không đồng quay với tốc độ góc từ trường quay C Từ trường quay động không đồng thay đổi hướng trị số D Tốc độ góc động khơng đồng phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường Câu 15: Phát biểu sau động không đồng ba pha sai ? A Hai phận động rơto stato B Bộ phận tạo từ trường quay stato C Nguyên tắc hoạt động động dựa tương tác từ nam châm dòng điện D Có thể chế tạo động khơng đồng ba pha với công suất lớn Câu 16: Chọn câu A Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo B Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha tạo từ trường quay C Dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo ln có tần số số vòng quay giây rơto D Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay rôto Câu 17: Nếu rôto máy phát điện xoay chiều chứa p cặp cực quay với tần số n vòng/min, tần số dòng điện A f  2n p 60 B f  n p 60 C f  n p 60 D f  n 2p 30 Câu 18: Tìm câu sai câu sau: A Trong cách mắc điện ba pha kiểu hình tam giác thì: Ud = UP B Trong cách mắc điện ba pha kiểu hình thì: Ud = Up C Trong cách mắc hình dòng điện dây trung hồ ln D Các tải tiêu thụ mắc theo kiểu tam giác có tính đối xứng tốt so với mắc hình Câu 19: Một mạng điện pha mắc hình sao, điện áp hai dây pha 220V Điện áp dây pha dây trung hoà nhận giá trị sau ? A 381V B 127V C 660V D 73V Câu 20: Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/min phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thơng cực đại qua vòng dây 5mWb Mỗi cuộn dây phần ứng gồm vòng ? A 198 vòng B 99 vòng C 140 vòng D 70 vòng Trường THPT Lê Xoay Trang 50 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện Câu 21: Một máy phát điện xoay chiều pha có rơto gồm cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát 50Hz rơto phải quay với tốc độ ? A 3000vòng/min B 1500vòng/min C 750vòng/min D 500vòng/min Câu 22: Stato động không đồng ba pha gồm cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động Từ trường tâm stato quay với vận tốc ? A 3000vòng/min B 1500vòng/min C 1000vòng/min D 500vòng/min Câu 23: Một động khơng đồng ba pha mắc theo hình tam giác Ba đỉnh tam giác mắc vào ba dây pha mạng điện ba pha hình với điện áp pha hiệu dụng 220/ V Động đạt công suất 3kW có hệ số cơng suất cos  = 10/11 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động A 10A B 2,5A C 2,5 A D 5A Câu 24: Một động khơng đồng ba pha mắc theo hình mắc vào mạng điện ba pha hình với điện áp pha hiệu dụng 220V Động đạt cơng suất 3kW có hệ số cơng suất cos  = 10/11 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động A 10A B 5A C 2,5A D 2,5 A Câu 25: Trong mạng điện ba pha mắc hình sao, tải tiêu thụ giống Một tải tiêu thụ có điện trở 10  , cảm kháng 20  Cường độ hiệu dụng dòng điện qua tải 6A Cơng suất dòng điện pha nhận giá trị A 1080W B 360W C 3504,7W D 1870W Câu 26: Trong mạng điện ba pha mắc hình sao, tải tiêu thụ giống Một tải tiêu thụ có điện trở 10  , cảm kháng 20  Cường độ hiệu dụng dòng điện qua tải 6A Điện áp hai dây pha có giá trị ? A 232V B 240V C 510V D 208V Câu 27: Một máy dao điện pha có stato gồm cuộn dây nối tiếp rôto cực quay với vận tốc 750 vòng/phút, tạo suất điện động hiệu dụng 220V Từ thơng cực đại qua vòng dây 4mWb Số vòng cuộn dây A 25vòng B 28vòng C 31vòng D 35vòng Câu 28: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp pha 120V Tải pha giống tải có điện trở 24  , cảm kháng 30  dung kháng 12  (mắc nối tiếp) Cơng suất tiêu thụ dòng ba pha A 384W B 238W C 1,152kW D 2,304kW Câu 29: Một khung dao động có N = 200 vòng quay từ trường có cảm ứng từ B = 2,5.10-2T Trục quay vng góc với vectơ cảm ứng từ B , diện tích mối vòng dây S = 400cm2 Giá trị cực đại suất điện động xuất khung E = 12,56V Tần số suất điện động cảm ứng A 5Hz B 10Hz C 50Hz D 60Hz Câu 30: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp dây pha dây trung hoà 220V Mắc tải giống vào pha mạng điện, tải gồm Trường THPT Lê Xoay Trang 51 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện cuộn dây cảm có cảm kháng  điện trở  Cơng suất dòng điện ba pha A 8712W B 8712kW C 871,2W D 87,12kW Câu 31: Phần cảm máy phát điện xoay chiều có cặp cực quay 25 vòng/s tạo hai đầu điện áp có trị hiệu dụng U = 120V Dùng nguồn điện mày mắc vào hai đầu đoạn mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động R = 10  , độ tự cảm L = 0,159H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 159 F Công suất tiêu thụ mạch điện A 14,4W B 144W C 288W D 200W Câu 32: Phần cảm máy phát điện xoay chiều có cặp cực quay 25 vòng/s tạo hai đầu điện áp có trị hiệu dụng U = 120V Tần số dòng điện xoay chiều A 25Hz B 100Hz C 50Hz D 60Hz Câu 33: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp dây pha dây trung hoà 220V Điện áp hai dây pha A 220V B 127V C 220 V D 380V Câu 34: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp dây pha dây trung hồ 220V Mắc tải giống vào pha mạng điện, tải gồm cuộn dây cảm có cảm kháng  điện trở  Cường độ dòng điện qua dây pha A 2,2A B 38A C 22A D 3,8A Câu 35: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp dây pha dây trung hoà 220V Mắc tải giống vào pha mạng điện, tải gồm cuộn dây cảm có cảm kháng  điện trở  Cường độ dòng điện qua dây trung hoà A 22A B 38A C 66A D 0A Câu 36: Một động điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V tiêu thụ cơng suất 2,64kW Động có hệ số cơng suất 0,8 điện trở  Cường độ dòng điện qua động A 1,5A B 15A C 10A D 2A Câu 37: Một động điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V tiêu thụ công suất 2,64kW Động có hệ số cơng suất 0,8 điện trở  Hiệu suất động A 85% B 90% C 80% D 83% Câu 38: Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp Suất điện động hiệu dụng máy 220V tần số 50Hz Cho biết từ thông cực đại qua vòng dây 4mWb Số vòng dây cuộn phần ứng A 175 vòng B 62 vòng C 248 vòng D 44 vòng Câu 39: Trong mạng điện pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại dòng điện qua hai pha ? A Có cường độ 1/3 cường độ cực đại, chiều với dòng B Có cường độ 1/3 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng C Có cường độ 1/2 cường độ cực đại, chiều với dòng Trường THPT Lê Xoay Trang 52 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện D Có cường độ 1/2 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng Câu 40: Khi quay đềumột khung dây xung quanh trục đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay khung, từ thơng xun qua khung  dây có biểu thức  = 2.10-2cos(720t + ) Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng khung  )V  C e = 144sin(720t - )V A e = 14,4sin(720t - B e = -14,4sin(720t +  )V  D e = 14,4sin(720t + )V Câu 41: Trong việc truyền tải điện xa, để giảm công suất tiêu hao đường dây n lần cần phải A giảm điện áp xuống n lần B giảm điện áp xuống n2 lần C tăng điện áp lên n lần D tăng điện áp lên n lần Câu 42: Chọn câu trả lời Máy biến áp A thiết bị biến đổi điện áp dòng điện B có hai cuộn dây đồng có số vòng quấn lõi thép C cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi cuộn thứ cấp D hoạt động dựa vào tượng cảm ứng điện từ Câu 43: Gọi R điện trở dây dẫn, U điện áp hai đầu dây dẫn Để giảm điện hao phí đường dây, thực tế người ta thường làm ? A Giảm điện trở dây B Tăng điện trở dây C Giảm điện áp D Tăng điện áp Câu 44: Trong máy biến thế, số vòng N2 cuộn thứ cấp gấp đơi số vòng N cuộn sơ cấp Đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều u = U 0sin  t điện áp hiệu dụng đầu cuộn thứ cấp nhận giá trị sau A 2U B U0 C U D U0 Câu 45: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp dùng để A tăng I, giảm U B tăng I , tăng U C giảm I, tăng U D giảm I, giảm U Câu 46: Chọn phát biểu khơng Trong qúa trình tải điện xa, cơng suất hao phí A tỉ lệ với thời gian truyền điện B tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện C tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm phát điện D tỉ lệ với bình phương cơng suất truyền Câu 47: Một máy phát điện xoay chiều có cơng suất 1000kW Dòng điện phát sau tăng điện áp lên đến 110kV truyền xa đường dây có điện trở 20  Cơng suất hao phí đường dây A 6050W B 5500W C 2420W D 1653W Câu 48: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp 1000vòng, cuộn thứ cấp 100vòng Điện áp cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp 24V 10A Điện áp cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp Trường THPT Lê Xoay Trang 53 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện A 2,4V; 1A.B 2,4V; 100A C 240V; 1A D 240V; 100A Câu 49: Điện trạm phát điện truyền hiệu điện 2kV công suất 200kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480kWh Cơng suất điện hao phí đường dây tải điện A 20kW B 40kW C 83kW D 100kW Câu 50: Để truyền công suất điện P = 40kW xa từ nơi có điện áp U = 2000V, người ta dùng dây dẫn đồng, biết điện áp nơi cuối đường dây U = 1800V Điện trở dây A 50  B 40  C 10  D  Câu 51: Điện trạm điện truyền hiệu điện 2kV, hiệu suất trình truyền tải H1 = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến H2 = 95% ta phải A tăng điện áp lên đến 4kV B tăng điện áp lên đến 8kV C giảm điện áp xuống 1kV D giảm điện áp xuống 0,5kV Câu 52: Ta cần truyền công suất điện 1MW điện áp hiệu dụng 10kV xa đường dây pha Mạch có hệ số công suất cos  = 0,8 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây không vượt 10% điện trở đường dây phải có giá trị A R  6,4  B R  3,2  C R  6,4k  D R  3,2k  Câu 53: Một máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ công suất điện 196KW với hiệu suất truyền tải 98% Biết điện trở đường dây tải 40  Cần phải đưa lên đường dây tải nơi đặt máy phát điện điện áp A 10kV B 20kV C 40kV D 30kV Câu 54: Một động 200W- 50V, có hệ số công suất 0,8 mắc vào hai đầu thứ cấp máy hạ áp có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp k = Mất mát lượng máy biến áp không đáng kể Nếu động hoạt động bình thường cường độ hiệu dụng cuộn dây sơ cấp A 0,8A B 1A C 1,25A D 2A Câu 55: Cuộn thứ cấp máy biến có 110 vòng dây Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V điện áp đo hai đầu để hở 20V Mọi hao phí máy biến bỏ qua Số vòng dây cuộn sơ cấp A 1210 vòng B 2200 vòng C 530 vòng D 3200 vòng Câu 56: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100V Hiệu suất máy biến áp 95% Mạch thứ cấp bóng đèn dây tóc tiêu thụ cơng suất 25W Điện áp hiệu dụng có hai đầu cuộn thứ cấp A 100V B 1000V C 10V D 200V Câu 57: Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100V Hiệu suất máy biến áp 95% Mạch thứ cấp bóng đèn dây tóc tiêu thụ cơng suất 25W Cường độ dòng điện qua đèn A 25A B 2,5A C 1,5A D 3A Trường THPT Lê Xoay Trang 54 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện Câu 58: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100V Hiệu suất máy biến áp 95% Mạch thứ cấp bóng đèn dây tóc tiêu thụ cơng suất 25W Cường độ dòng điện mạch sơ cấp A 2,63A B 0,236A C 0,623A D 0,263A Câu 59: Người ta muốn truyền công suất 100kW từ tram phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V dây dẫn có điện trở  đến nơi tiêu thụ B Hiệu suất truyền tải điện A 80% B 30% C 20% D 50% Câu 60: Người ta muốn truyền công suất 100kW từ tram phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V dây dẫn có điện trở  đến nơi tiêu thụ B Điện áp nơi tiệu thụ A 200V B 300V C 100V D 400V Câu 61: Một máy biến áp tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 20 Mắc song song vào hai đầu cuộn thứ cấp hai bóng đèn sợi đốt có ghi 12V- 6W đèn sáng bình thường Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp A 1/20 A B 0,6 A C 1/12 A D 20 A Câu 62: Điện trạm phát điện truyền hiệu điện kV công suất 200 kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480 kWh Hiệu suất trình truyền tải điện A H = 95 % B H = 85 % C H = 80 % D H = 90 % Câu 63: Cuộn sơ cấp máy biến áp có 1000 vòng dây, mắc vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 200V, hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị hiệu dụng U2 = 10V Bỏ qua hao phí điện Số vòng dây cuộn thứ cấp có giá trị A.500 vòng B 25 vòng C.100 vòng D 50 vòng Câu 64: Một biến áp có hao phí bên xem khơng đáng kể, cuộn nối với nguồn xoay chiều U1 = 110V hiệu điện đo cuộn U = 220V Nếu nối cuộn với nguồn U1 hiệu điện đo cuộn A.110 V B 45V C 220 V D 55 V Câu 65: Một dòng điện xoay chiều pha, công suất 500kW truyền đường dây dẫn có điện trở tổng cộng 4 Hiệu điện nguồn điện lúc phát U = 5000V Hệ số công suất đường dây tải cos = 0,8 Có phần trăm cơng suất bị mát đường dây tải điện toả nhiệt ? A 10% B 20% C 25% D 12,5% Câu 66: Điều sau sai nhận định máy biến áp : A Ln có biểu thức U1.I1=U2.I2 B Hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ C Không hoạt động với hiệu điện không đổi D Số vòng cuộn dây khác Câu 67: Cuộn sơ cấp máy biến áp có N1= 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2=2000 vòng Hiệu điện hiệu dụng cuộn sơ cấp U1= 110 V cuộn thứ cấp để hở U2 = 216 V Tỷ số điện trở cảm kháng cuộn sơ cấp Trường THPT Lê Xoay Trang 55 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện A 0,19 B 0,15 C 0,1 D 1,2 Câu 68: Một máy biến áp có hiệu suất 80% Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở 100, độ tự cảm 318mH Hệ số công suất mạch sơ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz Cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp A 2,0A B 2,5A C 1,8A D 1,5A Câu 69: Một máy biến áp tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp N thứ cấp N2 Biết cường độ dòng điện cuộn sơ cấp hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp I1 = A U1 = 120 V Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn thứ cấp hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 18 V 360 V B 18 A 40 V C A 40 V D A 360 V Câu 70: Trong máy tăng áp tưởng, giữ nguyên hiệu điện sơ cấp tăng số vòng dây hai cuộn thêm lượng hiệu điện cuộn thứ cấp thay đổi ? A tăng B tăng giảm C giảm D không đổi Câu 71: Muốn giảm hao phí đường dây tải điện 100 lần tỷ số số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến trạm phát A 10 B 10 000 C 1/100 D 1/10 Câu 72: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 10000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 500 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện U1 = 200V Biết công suất dòng điện 200W Cường độ dòng qua cuộn thứ cấp có giá trị ( máy xem lí tưởng) A 20A B 10A C 50A D 40A N1 Câu 73: Một máy biến áp có tỉ số vòng N 5 , hiệu suất 96 nhận công suất 10(kW) cuộn sơ cấp hiệu hai đầu sơ cấp 1(kV), hệ số công suất mạch thứ cấp 0,8, cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp A 30(A) B 40(A) C 50(A) D 60(A) Câu 74: Một trạm phát điện truyền với công suất 100(kW), điện trở dây dẫn 8() Hiệu điện hai đầu trạm 1000(V) Nối hai cực trạm phát điện với biến N có k  N 0,1 Cho hao phí máy biến khơng đáng kể Hiệu suất tải điện A 90 B 99,2 C 80 D 92 Câu 75: Cho máy biến áp có hiệu suất 80% Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π( H) Hệ số công suất mạch sơ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U = 100V, tần số 50Hz Công suất mạch sơ cấp A 150W B 100W C 250W D 200W Trường THPT Lê Xoay Trang 56 Tóm tắtthuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện Câu 76: Cuộn sơ cấp máy biến áp nối với điên áp xoay chiều, cuộn thứ cấp nối với điện trở tải Dòng điện cuộn sơ cấp thứ cấp thay đổi mở cho khung sắt từ máy hở A Dòng sơ cấp tăng, dòng thứ cấp tăng B Dòng sơ cấp giảm, dòng thứ cấp tăng C Dòng sơ cấp giảm, dòng thứ cấp giảm D Dòng sơ cấp tăng, dòng thứ cấp giảm Câu 77: Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Hiệu điện hiệu dụng nguồn điện lúc phát U = 5000V, công suất điện 500kW Hệ số công suất mạch điện cosφ = 0,8 Có phần trăm cơng suất có ích ? A 10% B 87,5% C 16,4% D 20% Câu 78: Người ta truyền tải điện từ A đến B Ở A dùng máy tăng B dùng máy hạ thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40 (  ) Cường độ dòng điện dây 50 (A) Cơng suất hao phí dây 5% công suất tiêu thụ B hiệu điện cuộn thứ cấp máy hạ 200 (V) Biết dòng điện hiệu điện ln pha bỏ qua hao phí máy biến Tỉ số máy hạ A 0,005 B 0,05 C 0,01 D 0,004  Cần truyền tải điện từ A đến B cách 5km, A có điện áp 100kV công suất 5000kW, điện trở đường dây tải đồng R Biết độ giảm điện đường dây tải không vượt 1% Câu 79: Điện trở R đạt giá trị tối đa A 20  B 17  C 14  D 10  -8 Câu 80: Điện trở suất đồng 1,7.10 (  m), tiết diện nhỏ dây đồng A 9,8mm2 B 9,5mm2 C 8,5mm2 D 7,5mm2 Câu 81: Đường dây tải điện có điện trở  dẫn điện từ A đến B Điện áp hiệu dụng A 5000V, công suất 500kW Hệ số công suất đường dây tải 0,8 Hiệu suất tải điện A 87,5% B 88% C 79,5% D 77,5% Câu 82: Điện áp hai cực trạm phát điện cần tăng lên lần để giảm công suất hao phí đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết chưa tăng điện áp, độ giảm đường dây tải điện 15% điện áp hai cực trạm phát điện Coi cường độ dòng điện mạch pha với điện áp A 10 lần B 8,515 lần C 10,515lần D đáp án khác Trường THPT Lê Xoay Trang 57 ... ; I 02 U 02 I0 = i2  u2 Z C2 ; ZC = u 22  u 12 i12  i 22 ; ZL = u 22  u 12 i12  i 22 ; U0 = I0 u 22  u 12 i12  i 22 ; U0 = I0 u 22  u 12 i12  i 22  Mạch có cuộn cảm thuần: i2 u i2 u... mạch A Uo = 120 (V) B Uo = 120 (V) C Uo = 100 (V) D Uo = 100 (V) Trường THPT Lê Xoay Trang 12 Tóm tắt lí thuyết tập dòng điện xoay chiều – loại máy điện Câu 19: Một đèn neon mắc vào điện áp xoay... o vào A 120 89T B 120 55T C 120 59T D thời điểm s s 400 400 s s C 300 300 s s 500 500 s s D 600 600 A B Đoạn mạch xoay chiều sơ cấp Mức độ C1 C2: (26 câu, từ câu 23 đến câu 48) Câu 23: Công thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt công thức và lý thuyết môn Vật lý 12, Tóm tắt công thức và lý thuyết môn Vật lý 12, I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, II. CÔNG THỨC GIẢI NHANH, CHỦ ĐỀ 2. CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, CHỦ ĐỀ 3. MẠCH RLC NỐI TIẾP CÓ R, L, C, TẦN SỐ THAY ĐỔI, CHỦ ĐỀ 5. CÁC LOẠI MÁY ĐIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay