Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26 11 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ KIM NHUNG THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI (FDI) VÀO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số : 60.31.01.05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 1: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 2: PGS.TS Lê Quốc Hội Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày…… tháng………năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Đầu trực tiếp nước (FDI) động lực cho phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Trong năm qua, vốn FDI góp phần vào thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Việc thu hút dự án có vốn đầu nước ngồi vào KCN có đóng góp tích cực Tuy nhiên, khơng yếu tố bất lợi xảy ra: tình hình thu hút vốn FDI có xu hướng chững lại, việc thu hút dự án FDI đạt mức thấp thời gian qua so với nước Vì vậy, để đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI, qua đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu hút vốn FDI vào KCN thành phố Đà Nẵng thời gian đến lý chọn đề tài "Thu hút vốn đầu trực tiếp nước (FDI) vào Khu Công nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng" Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào Khu Công nghiệp - Đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI vào KCN địa bàn thành phố Đà Nẵng; thành công, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp phù hợp để thu hút vốn FDI vào Khu Công nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nội dung thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào KCN Phạm vi nghiên cứu: Các sách hoạt động thu hút vốn FDI vào Khu Công nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin; phương pháp phân tích: phương pháp thống kê mơ tả, nghiên cứu tài liệu; phương pháp so sánh, phân tích; phương pháp khái quát hóa vấn đề nghiên cứu… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận FDI, thu hút FDI Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động, kết thực tiêu thu hút FDI, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút FDI vào KCN Đà Nẵng thời gian qua Qua rút thành công, hạn chế đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp tương lai Tổng quan nghiên cứu Khu công nghiệp đầu trực tiếp nước (FDI) thu hút nhiều quan tâm nghiên cứu Đối với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Đà Nẵng nói riêng, có số nghiên thu hút FDI phạm vi thành phố Chưa có nghiên cứu cụ thể thu hút FDI vào KCN Kết cấu luận văn Chương I: Cơ sở lý luận thu hút đầu trực tiếp nước vào KCN Chương II: Thực trạng thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào KCN địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương III: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI (FDI) VÀO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP 1.1 Khái quát khu công nghiệp thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc ngồi vào khu cơng nghiệp 1.1.1 Khu công nghiệp a Khái niệm “Khu công nghiệp khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo điều kiện, trình tự thủ tục quy định Chính phủ” b Vai trò KCN phát triển kinh tế - xã hội - Thu hút vốn đầu nước để phát triển kinh tế - Đẩy mạnh xuất khẩu, tăng thu giảm chi ngoại tệ góp phần tăng nguồn thu ngân sách - Tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý đại kích thích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ doanh nghiệp nước - Tạo công ăn việc làm, xố đói giảm nghèo phát triển nguồn nhân lực - Thúc đẩy việc đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng hạt nhân hình thành thị - Phát triển KCN gắn với bảo vệ môi trường sinh thái 1.1.2 Vốn đầutrực tiếp nƣớc (FDI) a Khái niệm “Đầu trực tiếp nước ngồi (FDI) hình thức chủ đầu nước đầu toàn hay phần đủ lớn vốn vào dự án nhằm giành quyền điều hành trực tiếp điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn” b Đặc điểm vốn đầutrực tiếp nƣớc ngồi - Mục đích đầu hàng đầu FDI tìm kiếm lợi nhuận thu cho nhà đầu - FDI gắn liền với việc di chuyển tiền tài sản quốc gia - Chủ sở hữu giữ quyền sử dụng với vốn đầu - FDI chủ yếu công ty xuyên quốc gia thực 1.1.3 Thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc vào KCN Thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngồi vào khu cơng nghiệp việc áp dụng biện pháp, sách để tăng hấp dẫn môi trường đầu KCN, sách ưu đãi, hỗ trợ,… để nhà đầu nước định bỏ vốn đầu thực sản xuất kinh doanh khu cơng nghiệp, phù hợp với lợi ích chung nhà đầu địa phương tiếp nhận 1.1.4 Vai trò thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc ngồi vào KCN - Góp phần đáng kể cơng tác huy động vốn, đóng góp tăng trưởng kinh tế địa phương - Nâng cao lực sản xuất công nghiệp xuất - Giải vấn đề việc làm cho người lao động - Đóng góp vào ngân sách địa phương - Tiếp thu kinh nghiệm quản lý công nghệ 1.2 Nội dung tiêu chí thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc ngồi vào Khu công nghiệp 1.2.1 Xác định nhu cầu đối tƣợng thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc Xác định nhu cầu thu hút vốn trực tiếp nước yếu tố quan trọng để thực chiến lược đề thu hút đầu trực tiếp nước Xác định đối tượng thu hút đầu FDI dựa nhu cầu, định hướng thu hút vào ngành nghề, lĩnh vực, nắm bắt xu hướng dòng vốn FDI Là sở phát huy có hiệu việc quy hoạch, phát triển KCN nói riêng địa phương nói chung, đồng thời góp phần nâng cao hiệu kinh tế, đảm bảo phát triển công nghiệp bền vững tương lai Xúc tiến, quảng bá thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc Xúc tiến thu hút vốn đầu nước hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu việc thu hút tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân nước đến để đầu Là hoạt động marketing thu hút đầu mà kết nguồn vốn thu hút Các tiêu chí đánh giá: Thông tin nhu cầu thu hút đầu FDI; khả tiếp cận, tìm hiểu thơng tin môi trường đầu tư, khả tiếp cận với diễn đàn, hội thảo; phối hợp ban, ngành cấp phép đầu tư; hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp 1.2.2 Xây dựng sách hỗ trợ, ƣu đãi đầutrực tiếp nƣớc Chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu trong cơng cụ có vai trò “đòn bẩy” “chất xúc tác” việc tăng nguồn vốn đầu nước hướng đến đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương Thúc đẩy, tạo điều kiện cho nhà đầu lựa chọn dự án đầu thích hợp, nhanh chóng hình thành triển khai dự án cách thuận lợi Các tiêu chí đánh giá: giá thuê đất, sách ưu đãi, sách hỗ trợ doanh nghiệp như: tổ chức đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp quan chức trogn xử lý tình nảy sinh doanh nghiệp KCN… Cải thiện hạ tầng Khu Công nghiệp Chất lượng sở hạ tầng cơng nghiệp hóa nhân tố tạo nên hấp dẫn với FDI; sở hạ tầng yếu khó thu hút nhà đầu nước Việc đầu phát triển sở hạ tầng cải thiện sở hạ tầng điều tất yếu để nhà đầu quan sát đưa định đầu tư, đảm bảo mức độ thỏa mãn nhà đầu để gia tăng quy mô đầu tư, định hướng phát triển đầu lâu dài Tiêu chí đánh giá: Cảnh quan, giao thơng, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống điện nước, cơng trình thiết chế văn hóa KCN; sở hạ tầng ngồi KCN: đường giao thơng, hệ thống vận tải Cảng, sân bay, đường sắt… 1.2.3 Cải cách thủ tục hành Cải cách thủ tục hành việc điều chỉnh trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, giải công việc liên quan đến cơng tác hành phải hồn tất thời gian cụ thể, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Thủ tục hành rườm rà, phức tạp yếu tố gây phiền hà, trở thành rào cản làm giảm khả đầu nhà đầu nước vào địa phương Các tiêu chí đánh giá: tính cơng khai, minh bạch thơng tin, phí, lệ phí; mức độ tiếp nhận thời gian giải quy trình, thủ tục; chuyên nghiệp, thái độ hỗ trợ cán nhà đầu tư… 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến thu hút FDI vào KCN 1.3.1 Xu hƣớng vận động FDI 1.3.2 Điều kiện tự nhiên 1.3.3 Sự ổn định trị - xã hội 1.3.4 Tình hình phát triển ổn định kinh tế vĩ mô 1.3.5 Khung pháp lý thu hút FDI vào KCN 1.3.6 Ngành công nghiệp hỗ trợ 1.4 Kinh nghiệm thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc số địa phƣơng CHƢƠNG THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO CÁC KCN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Thành phố Đà Nẵng vị trí trung độ nước, diện tích tự nhiên 1.256,54km2, bờ biển dài 92 km Khí hậu tương đối khắc nghiệt địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhìn chung đánh giá thuận lợi cho phát triển công nghiệp Đà Nẵng 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội a Tình hình phát triển kinh tế Giai đoạn 2013-2017, tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội GRDP Đà Nẵng mức 8-9% Năm 2017, GRDP Đà Nẵng đạt 58.597 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016 Về thu hút đầu nước ngoài: Đến 2017, tổng vốn đầu FDI vào thành phố Đà Nẵng đạt 3.04 tỷ USD với 552 dự án hiệu lực Thiết lập mối quan hệ đối tác với 30 quốc gia vùng lãnh thổ b Cơ sở hạ tầng: Hệ thống giao thông Đà Nẵng quy hoạch phát triển hoàn chỉnh, phù hợp với phát triển thành phố Nguồn điện, nước cung cấp thường xuyên để đáp ứng nhu cầu cho hoạt động Liên tục dẫn đầu nước mơ hình quyền điện tử, số sẵn sàng ứng dụng phát triển công nghệ thông tin c Điều kiện xã hội Lực lượng lao động trẻ dồi dào, đào tạo bản, có trình độ chun môn kỹ thuật tay nghề, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực doanh nghiệp thành phố khu vực miền Trung 2.1.3 Tình hình hoạt động KCN thành phố Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng có 06 KCN hoạt động với diện tích quy hoạch 1.066,52ha Việc thành lập KCN phát triển theo xu hướng chung kinh tế đại, tạo điều kiện giải vấn đề ô nhiễm môi trường cách tập trung, thúc đẩy chỉnh trang đô thị 2.2 Thực trạng thu hút vốn FDI vào KCN thành phố ĐN 2.2.1 Thực trạng xác định nhu cầu đối tƣợng thu hút vốn đầu tƣ FDI vào Khu công nghiệp Hoạt động thu hút dự án FDI tiến hành dựa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm Sau thời gian định hướng phát triển cơng nghiệp, thành phố Đà Nẵng có nhận định trình thu hút vốn đầu FDI vào KCN; chủ động đề danh mục dự án thu hút đầu phát triển ngành cơng nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tuy nhiên, danh mục dự án thu hút đề cấp độ theo lĩnh vực đầu chưa vạch mục tiêu cụ thể, với đối tượng cụ thể để nhắm đến tiến hành hình thức thu hút đầu Đối với việc xác định đối tượng thu hút đầu tư: Phân tích dòng vốn đầu nước ngoài, nhận định xu dòng đầu trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam, xu hướng chuyển dịch dòng vốn, thành phố xác định thực chủ động kêu gọi đầu từ thị trường trọng điểm 10 Tổ chức giao lưu, kết nối doanh nghiệp sau đầu lệ % SL Tỉ lệ % 33 33 4,94 40,74 40,74 8,64 4,94 81 100 (Nguồn: Kết điều tra tác giả) Đánh giá thông tin nhu cầu thu hút vốn đầu FDI vào KCN thành phố đạt 71,61% bình thường, 19,75% tốt; khả tiếp cận, tìm hiểu mơi trường đầu KCN 55,56% bình thường, 19,75% đạt mức tốt tốt cho thấy phát triển thu hút đầu thành phố năm qua tiếp nhận nhiều ý thị trường Thông tin nhu cầu thu hút vốn đầu KCN cập nhật thường xuyên bên cạnh thông tin đầu thành phố Nhà đầu thơng qua nhiều kênh để tìm hiểu thơng tin mơi trường đầu vào KCN Khả tiếp cận với diễn đàn đầu tư, hội thảo thu hút đầu phần lớn đánh giá mức độ kém; tính quán thông tin phối hợp ban, ngành đánh giá nhiều cấp độ khác cho thấy công tác chưa đạt hiệu quả, nhà đầu chưa thực tiếp cận hội thảo theo lĩnh vực, chuyên ngành 2.2.3 Thực trạng sách hỗ trợ, ƣu đãi đầutrực tiếp nƣớc ngồi vào khu cơng nghiệp thành phố Đà Nẵng Đối với KCN thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp chịu mức thuế với thuế suất thông thường 20% Giá thuê đất KCN thực theo giá chủ đầu theo KCN đưa 11 Bảng 2.5: Mức độ hài lòng doanh nghiệp địa bàn KCN sách ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ dự án FDI Đơn vị Chính sách giá thuê đất KCN SL 10 39 26 81 Tỉ lệ 7,41 12,34 48,15 32,10 100 Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp SL 11 41 28 81 Tỉ lệ 13,58 50,62 34,57 1,23 100 Việc tổ chức đối SL 13 44 22 81 thoại Ban Quản lý KCN doanh nghiệp Tỉ lệ 16,05 54,32 27,16 2,47 100 STT Nội dung Rất Khơng Hài Bình khơng hài lòng thƣờng hài lòng lòng Rất hài lòng Tổng cộng Cơng tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc DN SL 33 43 81 Tỉ lệ 3,70 40,74 53,09 2,47 100 SL 12 26 37 81 Công tác phối hợp với quan chức xử lý tình phát sinh KCN Tỉ lệ 14,81 32,1 45,68 7,41 100 (Nguồn: Kết điều tra tác giả) Đối với sách giá thuê đất KCN: 48,15% bình thường, tỷ lệ đánh giá 32,10% khơng hài lòng số đáng xem xét Các chủ đầu có sách cải tạo KCN mức thuê đất khác nhau, nhiên không đáp ứng thỏa mãn nhà đầu so với đơn giá thuê mà họ trả 12 Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: 34,57% mức khơng hài lòng, sách ưu đãi để thu hút đầu FDI vào KCN Đà Nẵng khơng có điểm nhấn, thành phố chuyển hướng thu hút đầu tư, đồng thời, quỹ đất KCN gần lấp đầy Điều làm cho nhà đầu cân nhắc lựa chọn địa điểm đầu dự án Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp đánh giá mức độ bình thường hài lòng chiếm phần lớn Như thấy Ban Quản lý Các KCN CX ĐN quan tâm đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp FDI, chủ động, tạo điều kiện để doanh nghiệp đưa kiến nghị, trao đổi buổi hội nghị, đối thoại 2.2.4 Thực trạng đầu tƣ sở hạ tầng KCN thành phố Đà Nẵng Cơ sở hạ tầng KCN thành phố không đánh giá tốt Cảnh quan KCN, trạng giao thông, hệ thống xử lý chất thải cơng trình thiết chế văn hóa mức đánh giá đạt là45,68%, 59,26%, 34,57%, 64,20% cho thấy điều kiện sở hạ tầng cần phải xem xét thời gian đến Bảng 2.8: Mức độ đánh giá sở hạ tầng KCN ST T Các loại dịch vụ Đơn vị tính Rất tốt Tốt Bình thƣờng SL 14 28 Tỉ lệ 0% 17,28 34,57 25 0% 7,41 30,86 Kém Rất 37 45,6 48 59,2 2,4 2,4 Tổng cộng Trong KCN Cảnh quan KCN SL Giao thông KCN Tỉ lệ 81 100 81 100 13 SL Tỉ lệ 0% 7,41 51,85 SL 8,6 42 0% Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống cung cấp điện, nước Công trình thiết SL chế văn hóa Tỉ lệ KCN Tỉ lệ 42 32 28 34,5 6,1 51,85 39,51 0% 0% 28 1,23 34,57 52 64,2 0% 81 100 81 100 81 100 (Nguồn: Kết điều tra tác giả) Đối với hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất doanh nghiệp đánh giá cao với 51,85% đánh giá tốt; 8,64% đạt tốt, 39,51% đánh giá đạt bình thường Bảng 2.9: Mức độ đánh giá sở hạ tầng KCN thành phố ĐN thu hút FDI Các STT loại dịch vụ Ngoài KCN Đường giao thông Cảng Sân bay Đường sắt Đơn vị tính SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % Rất tốt Tốt Bình thƣờng Kém Rất Kém Tổng cộng 10 15 55 12,35 18,52 67,90 1,23 81 100 20 31 30 0 24,69 38,27 37,04 0 10 18 53 0 12,34 22,23 65,43 0 19 48 10 4,94 23,46 59,25 12,35 81 100 81 100 81 100 (Nguồn: Kết điều tra tác giả) 14 Đối với hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt sở hạ tầng thiết yếu để vận chuyển hàng hóa đánh giá mức độ 60% bình thường, đạt mức đánh giá tốt tốt 2.2.5 Thực trạng cơng tác cải cách hành Đà Nẵng năm top dẫn đầu bảng xếp hạng PCI, cho thấy môi trường đầu kinh doanh thành phố tiếp tục cộng đồng doanh nghiệp địa phương đánh giá khả quan Bảng 2.11: Kết đánh giá sô PCI thành phố Đà Nẵng Năm Điểm số PCI/100 2013 2014 2015 2016 2017 66,45 66,87 68,34 70 70,1 1 1 Vị thứ (Nguồn: Báo cáo PCI) Qua kết khảo sát, mức độ công khai thông tin liên quan đến vấn đề doanh nghiệp quan tâm đánh giá cao với 71,61% đồng ý, việc tiếp cận đất đai đảm bảo hợp pháp quyền sử dụng đất, đồng thời việc cung cấp thông tin liên quan tạo nên mức tin tưởng để doanh nghiệp đầu dự án Bảng2.12: Mức độ đánh giá cơng tác hành thu hút vốn đầu tƣ FDI KCN STT Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Tổng cộng Nội dung Đơn vị Hoàn toàn đồng ý Thủ tục thông SL 10 58 12 81 Tỉ lệ % 12,35 71,61 14,81 1,23 100 tin cơng khai Quy trình thủ tục dễ hiểu, dễ thực Đồng ý Tạm đồng ý SL 12 40 21 81 Tỉ lệ 14,81 49,38 25,93 9,88 100 15 % Phí lệ phí cơng khai, minh bạch SL 10 23 22 24 81 Tỉ lệ % 12,34 28,40 27,16 29,63 2,47 100 Cán ứng xử chuyên nghiệp, mực Thời gian giải thủ tục hành quy định Có tượng cán gây khó khăn, trì hỗn thủ tục để trục lợi Cán hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành thủ tục, hồ sơ SL 36 36 81 Tỉ lệ % 3,71 44,44 44,44 7,41 100 SL 45 26 81 Tỉ lệ % 2,47 55,56 32,09 7,41 2,47 100 SL 40 36 81 Tỉ lệ % 6,17 49,38 44,45 100 SL 50 16 81 Tỉ lệ % 6,17 61,73 19,75 7,41 4,94 100 (Nguồn: Kết điều tra tác giả) Đối với tiêu chí: quy trình thủ tục hành dễ hiểu, dễ thực hiện; cán ứng xử chuyên nghiệp, mực, thời gian giải thủ tục hành quy định,cán hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hồn thành thủ tục, hồ sơ doanh nghiệp vướng mắc so với quy định pháp luật đánh giá mức đồng ý cao Đối với hạng mục tính cơng khai, minh bạch loại phí lệ phí đạt mức trung bình, hạng mục tượng cán gây khó khăn, trì hỗn thủ tục để trục lợi đánh giá mức độ với 6,17% đồng ý 49,38% tạm đồng ý Điều cho thấy, mức độ làm dụng để quy nạp số lợi ích tồn 2.3 Đánh giá chung hoạt động thu hút FDI vào Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng 16 2.3.1 Những kết đạt đƣợc (Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư) Hình 2.6: Top 20 thu hút FDI tháng 2017 PCI Mặc dù đánh giá hấp dẫn thu hút vốn đầu nước Đà Nẵng vào khu công nghiệp thành phố chưa có số tăng trưởng ấn tượng Doanh nghiệp đầu phần nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ Các dự án có vốn đầu nước ngồi đầu nhà đầu đến từ 14 quốc gia vùng lãnh thổ, hầu hết nhà đầu Châu Á Nhật Bản quốc gia có nhiều dự án đầu (Nguồn: Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu Đà Nẵng) Hình 2.7: Các doanh nghiệp FDI đầuvào Khu công nghiệp theo quốc gia vùng lãnh thổ 17 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế - Chưa thu hút dự án có quy mơ lớn, sản xuất sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ giá trị gia tăng cao - Công tác xúc tiến đầu chưa tương xứng với tiềm thu hút đầu - Cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp chưa hoàn thiện, hạ tầng giao thơng thị thiếu đồng - Cơ chế, sách ưu đãi đầu chưa thực cạnh tranh so với địa phương khác - Công tác tra, kiểm tra, tiếp xúc doanh nghiệp thiếu khoa học, chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Việc thu hút đầu vào ngành công nghiệp bị ảnh hưởng yếu tố như: Do đặc điểm địa lý, số dịch vụ hỗ trợ sản xuất hạn chế - Quỹ đất KCN hạn chế, ưu đãi không cạnh tranh; ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố phát triển - Công tác xúc tiến đầu chưa chủ động, phân tán nguồn lực, thiếu phối hợp Nguồn kinh phí xúc tiến đầu hạn hẹp - Doanh nghiệp đầu vào KCN Đà Nẵng khơng hưởng sách ưu đãi thuế tiền thuê đất theo quy định - Việc triển khai quy hoạch KCN không đồng chưa đảm bảo quy định KCN, quy hoạch để bảo vệ môi trường 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Căn đề xuất giải pháp 3.1.1 Mục tiêu, định hƣớng phát triển khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng 3.1.2 Cơ hội thách thức thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng 3.1.3 Mục tiêu, quan điểm thu hút FDI vào KCN thành phố Đà Nẵng - Khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút đầu trực tiếp nước ngồi vào ngành sản xuất hàng xuất khẩu, cơng nghiệp chế biến… - Cải thiện môi trường thu hút đầu KCN thành phố Đà Nẵng 3.1.4 Định hƣớng thu hút vốn FDI vào KCN tƣơng lai a Định hƣớng thu hút theo ngành nghề - Thu hút dư án vào khu cơng nghiệp nói chung, hoạt động thu hút FDI nói riêng phải chọn lọc kỹ Thu hút dự án FDI đầu sản xuất công nghiệp hỗ trợ sản xuất sản phẩm công - Không thu hút dự án tiêu tốn nhiều lượng, sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu, b Định hƣớng thu hút theo đối tác đầu tƣ - Ưu tiên thu hút đầu vào KCN Tập đoàn đa quốc gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, số quốc gia Châu Âu, nước ASEAN , kinh tế thành viên APEC c Định hƣớng thu hút theo giai đoạn phát triển khu công nghiệp 19 - Cải thiện, nâng cấp hạ tầng khu công nghiệp địa bàn - Định hướng thu hút dự án lĩnh vực bố trí vào KCN quy hoạch 3.2 Một số giải pháp nhằm thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng 3.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu đối tƣợng thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc - Điều tra tiềm năng, mạnh phát triển KCN thành phố, hoạch định sách, tăng cường thu hút vốn đầu nước nhằm tăng trưởng kinh tế đạt hiệu - Tập trung vào tập đoàn, quốc gia, xác định đối tác tiềm xây dựng chiến lược thu hút hiệu quả, xác định ngành nghề, lĩnh vực để đầu thu hút, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ - Việc xác định tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào KCN cần thực thiện theo hai thành phần: thu hút vào KCN hoạt động KCN quy hoạch - Chủ động đề danh mục, dự án gọi vốn FDI đối tượng, lĩnh vực xác định, xúc tiến đầu địa theo lộ trình 3.2.2 Hồn thiện cơng tác xúc tiến, quảng bá thu hút vốn đầutrực tiếp nƣớc - Xây dựng kế hoạch, chiến lược xúc tiến đầu - Sở Kế hoạch Đầu phối hợp với Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý KCN CX Đà Nẵng tăng cường thống điều phối hoạt động xúc tiến đầu trực tiếp nước - Nghiên cứu, đề xuất sách vận động, thu hút đầu tập đoàn đa quốc gia đối tác trọng điểm 20 - Kết hợp hợp hoạt động xúc tiến đầu với công tác nước lãnh đạo, vận động đầu nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm xây dựng thu hút vốn vào KCN nước - Nghiên cứu nội dung, thành phần tính thực thi, hiệu quả, kết hội thảo phải có tính thực tế, có tính ứng dụng - Thường xun tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu - Tăng cường tính quán thông tin đến nhà đầu - Tiếp tục đối mới, chủ động lựa chọn, mời gọi nhà đầu theo định hướng thay hình thức nhà đầu có nhu cầu tự tìm đến - Bố trí kinh phí nâng cao hiệu cơng tác xúc tiến đầu - Tập trung hỗ trợ dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tạo niềm tin, đồng thời nhằm thông qua nhà đầu để quảng bá hình ảnh mơi trường đầu Việt Nam 3.2.3 Hồn thiện sách hỗ trợ, ƣu đãi đầutrực tiếp nƣớc vào Khu Công nghiệp - Tập trung giải vấn đề liên quan đến đất đai chủ đầu KCN Hoàn thiện quy hoạch ngành, lĩnh vực, công bố công khai quy hoạch theo địa bàn KCN - Ban Quản lý KCN CX đồng hành, hỗ trợ tạo thuận lợi cho nhà đầu trình khảo sát, hình thành dự án, thủ tục cấp phép đầu sau dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh - Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đặc biệt nâng cao hiệu phân cấp quản lý phải đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ, hiệu 21 - Hoàn thiện chế sách hỗ trợ cho nhà đầu Kịp thời hỗ trợ, giải vấn đề phát sinh, tạo điều kiện doanh nghiệp yên tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh - Tạo môi trường giao lưu, gắn kết doanh nghiệp nước 3.2.4 Đẩy mạnh đầu tƣ sở hạ tầng KCN thành phố Đà Nẵng - Đối với KCN hoạt động: Đảm bảo tính đồng yếu tố sở hạ tầng kinh tế, xã hội môi trường, cải thiện thực trạng sở hạ tầng KCN; công ty chủ đầu KCN cần phải có trách nhiệm, trọng đến đầu hạ tầng KCN tương xứng với giá thuê mặt mà nhà đầu bỏ - Đối với khu công nghiệp mới: Nâng cao chất lượng, hiệu đảm bảo tính hệ thống quy hoạch KCN - Nâng cấp hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung - Xây dựng môi trường khu công nghiệp tiên tiến, phát triển - Thực mục tiêu, chiến lược thành phố đặt định hướng tăng cường thu hút đầu 3.2.5 Đẩy mạnh cải cách hành - Tiếp tục cơng tác đẩy mạnh cải cách hành - Tăng cường cơng tác giải nhanh, đơn giản hóa thủ tục đầu - Ban hành quy chế phối hợp liên thông, liên kết Ban Quản lý KCN Chế xuất với sở, ban, ngành - Công khai thông tin hội đầu tư, ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu - Bổ sung quy định phối hợp tra, kiểm quan Ban Quản lý KCN thực hoạt động tra 22 - Tiếp tục hoàn thiện thủ tục hành bất cập, công tác cán 3.2.6 Một sô giải pháp khác a Ổn định trị - xã hội - Đảm bảo ổn định trước tình hình bất ổn trị, giữ vững mơi trường đáng sống tạo uy tín khả lan tỏa thành phố mơi trường b Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ - Đề chiến lược kêu gọi thu hút dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, tạo mối liên kết doanh nghiệp nước doanh nghiệpvốn đầu nước ngồi ngồi KCN - Thị trường tiềm để thu hút dự án FDI tương lai định hướng vào nước đến từ Châu Âu, Mỹ c Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực - Quan tâm đến công tác đào tạo, thu hút người lao động có tay nghề - Đào tạo cán bộ, nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm Xúc tiến việc làm khu công nghiệp, hỗ trợ, giới thiệu người lao động theo nhu cầu tuyển dụng dự án KCN 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ - Rà sốt lại, sửa đổi, bổ sung sách đầu tư, kinh doanh phù hợp; sớm ban hành chế độ báo cáo thống kê, biểu mẫu báo cáo giám sát thực dự án áp dụng cho doanh nghiệpvốn FDI; Quy định định hướng kêu gọi FDI theo vùng, theo lĩnh vực địa phương có tiềm mạnh gần - Hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương hàng năm, tạo điều kiện kêu gọi FDI để hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng thiết 23 3.3.2 Đối với Bộ, Ban, ngành - Bộ Kế hoạch Đầu xây dựng, phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu quốc gia, vùng hàng năm sớm để địa phương có kế hoạch triển khai thực tạo điều kiện cho địa phương tham gia đồn cơng tác nước ngồi Trung ương, nhằm tiếp cận nhà đầu tư, tập đồn, cơng ty lớn nước để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, mạnh địa phương đón hội sóng đầu 24 KẾT LUẬN Sự phát triển Khu cơng nghiệp đóng vai trò quan trọng tiến trình phát triển thành phố Đà Nẵng Cùng với phát triển doanh nghiệp nước, mức đóng góp dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngồi địa bàn Khu cơng nghiệp thành phố góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội; tạo việc làm, tăng suất lao động, cải thiện nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, trình độ chun mơn, phương pháp kinh doanh khả tiếp cận thị trường quốc tế; góp phần thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ tiên tiến Tuy nhiên bên cạnh nỗ lực tiềm KCN công nghiệp mang lại kết định, phải thừa nhận khơng yếu hạn chế thu hút đầu trực tiếp Đà Nẵng tiến trình thực cơng nghiệp hóa, đại hóa mà thu hút đầu trực tiếp nước ngồi vào khu công nghiệp thành tố quan trọng cần quan tâm Từ nhận định để tăng cường huy động vốn FDI vào KCN địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới, luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường nhằm thu hút có hiệu nguồn vốn FDI vào khu công nghiệp địa bàn thành phố: hoạt động xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu nội dung lẫn hình thức, định hướng quy hoạch lĩnh vực ngành nghề theo địa bàn cụ thể , cait thiện sở hạ tầng KCN Có vậy, hoạt động huy động vốn FDI đạt mục tiêu định hướng mong muốn ... Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào KCN địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương III: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng 3... VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) VÀO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP 1.1 Khái qt khu cơng nghiệp thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc vào khu công nghiệp 1.1.1 Khu công nghiệp a Khái niệm Khu. .. ngồi (FDI) vào Khu Cơng nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng" Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào Khu Công nghiệp - Đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay