Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

24 17 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ DIỆU TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Phản biện 1: TS Nguyễn Thị Bích Thủy Phản biện 2: TS Võ Văn Lợi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Động lực làm việc kích thích người nỗ lực tạo sản phẩm suất hiệu quả, thúc đẩy cá nhân phát huy sức mạnh tiềm tàng bên trong, vượt qua thách thức, khó khăn để hồn thành cơng việc cách tốt Do đó, tạo động lực làm việc cho CCVC đồng thời động lực cho tăng trưởng phát triển đất nước Đề tài góp phần hồn thiện sách cho đội ngũ CCVC cách hợp lý, nhằm tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ chuyên tâm cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ trị đề Mục tiêu nghiên cứu Phân tích đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Từ đó, đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ thời gian đến Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC Khách thể nghiên cứu CCVC làm việc 12 quan 09 đơn vị nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý UBND huyện Hiệp Đức Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức; phân tích, làm rõ nội dung tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC giai đoạn từ năm 2013 – 2017 Các giải pháp đề tài nhằm tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vòng 05 năm tới 2 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu Trong đó, trọng sử dụng phương pháp như: thu thập liệu, tổng hợp thơng tin, xử lý, phân tích số liệu… Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết Luận, Mục Lục, Danh mục tài liệu tham khảo, Phục lục Đề tài kết cấu gồm chương sau: Chương Một số vấn đề lý luận tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC Chương Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Chương Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam thời gian tới 3 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhu cầu Nhu cầu tượng tâm lý người, đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng người vật chất tinh thần để tồn phát triển Đó cảm giác thiếu hụt mà người cảm nhận Tùy theo trình độ nhận thức, môi trường sống, đặc điểm tâm sinh lý, người có nhu cầu khác Nhu cầu yếu tố thúc đẩy người hoạt động Nhu cầu cấp bách khả chi phối người cao ngược lại [12] b Động làm việc Động phản ánh giới khách quan vào óc người, mục tiêu thúc đẩy hành động người nhằm thoả mãn nhu cầu tình cảm họ Động gắn liền với nhu cầu người hoạt động cá nhân thoả mãn nhu cầu đòi hỏi thân cá nhân [26] c Động lực làm việc Động lực khát khao tự nguyện cá nhân nhằm phát huy nỗ lực để hướng thân đạt mục tiêu cá nhân mục tiêu tổ chức [16] d Tạo động lực làm việc Tạo động lực làm việc hệ thống sách, biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực cơng việc [17] Tạo động lực hướng người lao động tới mục tiêu tổ chức đạt chúng với nổ lực lớn Mục đích quan trọng tạo động lực sử dụng hợp lý nguồn lao động, khai thác hiệu nguồn lực người nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động tổ chức, giúp người lao động phát huy hết tiềm thân họ Tạo động lực làm việc cho CCVC có ý nghĩa lớn hiệu hoạt động quan, đơn vị máy hành nhà nước, góp phần thực mục tiêu công vụ, tăng trưởng kinh tế - xã hội… e Khái niệm công chức, viên chức “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật” [8] “Viên chức cơng dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật” [9] f Động lực tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức Tạo động lực làm việc cho CCVC việc vận dụng hệ thống sách, pháp luật nhà nước, cách thức, biện pháp nhằm tạo trạng thái, tâm lý tốt để thúc đẩy, kích thích CCVC tự giác, hăng say, sáng tạo làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đem lại hiệu cơng việc cho tổ chức hành 1.1.2 Đặc điểm đội ngũ công chức, viên chức 1.1.3 Vai trò đội ngũ cơng chức, viên chức 1.1.4 Ý nghĩa việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ cơng chức, viên chức 1.1.5 Tiêu chí đánh giá động lực làm việc Trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài, tác giả tập trung làm rõ tiêu chí đánh giá động lực làm việc đội ngũ CCVC thông qua 02 tiêu bản: (1) mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao quan, đơn vị; (2) số hài lòng công dân quan, đơn vị CCVC thực thi nhiệm vụ 1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ CƠNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1.2.1 Nhóm yếu tố trì Nhóm yếu tố trì nhân tố thuộc mơi trường mang tính chất phục vụ cho trình làm việc CCVC, bao gồm: điều kiện làm việc, sách quy định tổ chức, giám sát, mối quan hệ cá nhân tổ chức, tiền lương, ổn định cơng việc Nhóm nhân tố tổ chức tốt loại bỏ không thỏa mãn công việc đội ngũ CCVC, song không tạo động lực làm việc hăng say cho CCVC 1.2.2 Nhóm yếu tố thúc đẩy Nhóm yếu tố thúc đẩy bao gồm nhân tố thuộc bên công việc, tạo nên thỏa mãn, hưng phấn, kích lệ cho nhân viên hăng say, nổ lực làm việc như: thành đạt, công nhận, thân công việc, trách nhiệm, hội phát triển… Những nhân tố thúc đẩy kích lệ, tạo động lực mạnh mẽ, đem lại hài lòng nổ lực cơng việc CCVC Hai nhóm yếu tố trì thúc đẩy có vai trò khác động lực làm việc CCVC Điều giúp nhà quản lý biết cách tác động vào đội ngũ CCVC cách phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu bản, vừa tạo động lực làm việc hăng say, định hướng cho CCVC vươn tới thành đạt thỏa mãn cao 1.3 NỘI DUNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1.3.1 Tạo động lực sách trì Theo Herzberg, sách trì khơng trực tiếp tạo động lực cho CCVC, sách tác động lên yếu tố trì nhằm loại bỏ bất mãn, chán nản CCVC trình thực nhiệm vụ giao Các sách chủ yếu nhóm hướng tới vấn đề như: Cải thiện chế độ tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, văn hóa cơng sở, sách hệ thống quy chế nội bộ… 1.3.2 Tạo động lực sách thúc đẩy Theo Herzberg, nhóm sách thúc đẩy cơng cụ, sách tác động lên yếu tố thúc đẩy nhằm đem lại thỏa mãn cho CCVC trình thực chức năng, nhiệm vụ giao Đây sách tạo động lực chủ yếu CCVC Mục tiêu sách thúc đẩy, khuyến khích, động viên CCVC tự giác, nổ lực làm việc, thực tốt chức trách, nhiệm vụ giao Các sách thúc đẩy đa dạng phong phú Trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài, tác giả đề cập tới số sách là: sách bố trí sử dụng, sách đánh giá, khen thưởng đào tạo bồi dưỡng 8 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 2.1.2 Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam a Thực trạng cấu tổ chức máy quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Hiệp Đức UBND huyện Hiệp Đức có 12 quan chun mơn xếp, tổ chức, hoạt động chức nhiệm nhằm giúp UBND huyện quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực địa phương thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền UBND huyện theo quy định pháp luật; góp phần bảo đảm thống quản lý ngành lĩnh vực công tác địa phương Và 09 đơn vị nghiệp công lập trực thuộc hoạt động nghề nghiệp lĩnh vực văn hóa – thơng tin – thể thao lĩnh vực khác b Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Tính đến ngày 30/12/2017, UBND huyện Hiệp Đức có 116 CCVC, gồm: 80 công chức 36 viên chức (14 viên chức nghiệp văn hóa – thơng tin thể thao, 22 viên chức nghiệp khác) [16] 9 Bảng 2.1 Thống kê, so sánh chất lượng CCVC huyện Hiệp Đức Năm Trình độ chun mơn Trình độ trị (%) (%) Trung Đại cấp học 2013 5,21 94,79 2017 6,9 92,24 Thạc Trung Cao cấp, sỹ 0,86 QLNN (%) Ngoại Tin ngữ học (%) CV CVC (%) 19,79 8,33 26,04 97,92 96,88 23,28 10,34 31,9 96,55 94,83 cấp cử nhân 26,04 30,17 Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (năm 2017) 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng động lực làm việc đội ngũ công chức, viên chức huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam a Thực trạng động lực làm việc đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức thông qua tiêu phản ánh động lực làm việc * Mức độ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao quan, đơn vị Bảng 2.2 Thống kê mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý UBND huyện Hiệp Đức Khơng hồn Năm thành nhiệm vụ (%) 2013 4.76 2014 2015 2016 2017 9.52 Hoàn thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ (%) nhiệm vụ (%) 85.71 9.52 95.24 4.76 85.71 14.29 80.95 9.52 80.95 19.05 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (%) Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (năm 2017) 10 * Mức độ hài lòng cơng dân quan, đơn vị CCVC thực thi nhiệm vụ Bảng 2.3 Mức độ đánh giá chất lượng phục vụ quan, đơn vị đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Chỉ tiêu đánh giá Mức độ hài lòng tiếp cận dịch vụ Mức độ hài lòng điều kiện tiếp đón phục vụ Mức độ hài lòng thủ tục hành Mức độ hài lòng kết giải thủ tục hành Thang điểm (100 %) 88.67 95.33 93.33 92.00 Mức độ hài lòng phục vụ CCVC 90.00 Mức độ hài lòng chung 95.33 (Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (năm 2017) b Thực trạng động lực làm việc đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức thông qua kết khảo sát * Mục tiêu khảo sát * Mẫu khảo sát Tác giả tiến hành chọn 60 CCVC (bao gồm CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý CCVC chuyên môn, nghiệp vụ) để khảo sát Kết lấy phiếu: Tổng số phiếu phát 60 phiếu, thu vào 60 phiếu, số phiếu hợp lệ 60 phiếu * Kết khảo sát động lực làm việc đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức 11 Bảng 2.4 Kết khảo sát động lực làm việc đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức ĐỘNG LỰC Đơn vị LÀM VIỆC tính Tơi ln nỗ lực để hồn thành cơng việc giao Rất Khơng Bình Đồng Rất Tổng đồng ý thƣờng ý đồng ý số Người 50 60 % 83.33 11.67 5.00 100 khơng đồng ý Tơi trì nỗ lực thực Người 53 60 % 3.33 88.33 8.33 100 Người 34 20 60 % 10 56.67 33.33 100 Người 36 20 60 % 60 33.33 6.67 100 Người 30 23 60 % 50 38.33 11.67 100 công việc thời gian dài Tơi ln tích cực tham gia hoạt động quan Tôi nỗ lực mục tiêu cơng việc quan Nỗ lực tơi góp phần hồn thành mục tiêu hoạt động phận quan (Nguồn số liệu tác giả khảo sát năm 2018) 12 2.2.2 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam a Thực trạng sách trì * Chính sách tiền lƣơng: Bảng 2.5 Chính sách tiền lương CCVC huyện Hiệp Đức lƣơng tính Chính sách tiền Người 11 41 60 % 1.67 18.33 68.33 8.33 3.33 100 Người 15 43 60 % 25 71.67 3.33 100 hợp lý Mức lương tương xứng khơng đồng ý Khơng Bình đồng ý thƣờng Đồng Rất Đơn vị lương công bằng, Rất Chính sách tiền ý đồng ý Tổng số với lực làm việc Tiền lương Người 56 60 % 93.33 6.67 100 trả thời hạn theo quy định Tiền lương làm việc Người 12 40 60 % 1.67 20.00 66.67 6.67 5.00 100 Người 17 35 % 3.33 28.33 58.33 10.00 0.00 100 Người 37 14 60 % 10.00 61.67 23.33 5.00 100 nhận hợp lý với sức đóng góp Tơi sống nhập từ lương So với lĩnh 60 tốt dựa vào thu vực khác, tơi thấy thu nhập cao (Nguồn số liệu tác giả khảo sát năm 2018) 13 * Chính sách tạo điều kiện, mơi trƣờng làm việc Bảng 2.6 Chính sách tạo điều kiện, mơi trường làm việc cho CCVC Điều kiện, môi Đơn vị Khơng Bình trƣờng làm việc tính Điều kiện làm Người 27 việc an tồn % 45.00 Khơng gian làm Người việc sẽ, thống mát Rất khơng % Trang thiết bị Người đại % Môi trường làm Người việc chuyên đồng ý đồng ý thƣờng 43 11.67 71.67 12 28 20.00 46.67 43 Đồng ý 21 Rất đồng ý 12 Tổng số 60 35.00 20.00 100 10.00 6.67 14 60 100 60 23.33 10.00 100 11 60 nghiệp % 5.00 71.67 Giờ giấc làm việc Người 44 12 60 ràng % 6.67 73.33 20.00 100 Khơng khí làm Người 42 18 60 % 70.00 30.00 100 18.33 5.00 100 nghiêm chỉnh, rõ việc thoải mái, vui vẻ Anh/chị hài lòng với Người 53 60 % 8.33 88.33 3.33 100 sách quy chế nội quan, đơn vị (Nguồn số liệu tác giả khảo sát năm 2018) 14 b Thực trạng sách thúc đẩy * Chính sách bố trí sử dụng: Bảng 2.7 Chính sách bố trí sử dụng CCVC Chính sách Đơn vị bố trí sử dụng tính Rất khơng đồng ý Khơng Bình đồng ý thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Tổng số Công việc làm phù Người 10 37 13 60 % 16.67 61.67 21.67 100 Người 42 11 60 % 11.67 70.00 18.33 100 Người 33 19 60 % 13.33 55.00 31.67 100 hợp với sở trường lực Cơng việc tơi làm có bảng mô tả phân công rõ ràng Công việc tơi làm có nhiều động lực phấn đấu Tơi cân Người 35 14 60 % 3.33 8.33 58.33 23.33 6.67 100 sống cá nhân công việc làm quan (Nguồn số liệu tác giả khảo sát năm 2018) 15 * Chính sách đánh giá, phân loại cơng chức, viên chức: Bảng 2.8 Chính sách đánh giá, phân loại CCVC huyện Hiệp Đức Chính sách đánh giá Đơn Rất vị khơng tính đồng ý Khơng Bình đồng ý thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Tổng số Tôi đánh giá Người 20 27 60 % 15.00 33.33 45.00 6.67 100 Người 10 39 11 60 % 16.67 65.00 18.33 100 Người 47 10 60 % 5.00 78.33 16.67 100 Người 52 60 % 5.00 86.67 8.33 100 lực, phẩm chất trị Các tiêu chí đánh giá, phân loại đảm bảo sát thực, phù hợp, hiệu Các quy định thủ tục, quy trình đánh giá khách quan, dân chủ Tơi hài lòng với kết đánh giá (Nguồn số liệu tác giả khảo sát năm 2018) 16 * Chính sách đào tạo, bồi dƣỡng: Bảng 2.9 Chính sách đào tạo, bồi dưỡng CCVC huyện Hiệp Đức Chính sách Đơn đào tạo, bồi vị dƣỡng tính Rất khơng Khơng đồng Bình đồng ý thƣờng Đồng ý ý Rất đồng ý Tổng số Cơ quan, đơn vị tạo điều Người 10 40 10 60 % 16.67 66.67 16.67 100 Người 15 37 60 % 25.00 61.67 13.33 100 11 40 60 18.33 66.67 15.00 100 kiện để CCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng Tôi có nhiều hội tham gia học tập để nâng cao, phát triển thân Tơi hài lòng với sách Người đào tạo, bồi dưỡng % (Nguồn số liệu tác giả khảo sát năm 2018) 17 * Chính sách khen thƣởng: Bảng 2.10 Chính sách khen thưởng cho CCVC huyện Hiệp Đức Chính sách khen thƣởng Đơn vị tính Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng Đồng ý ý Rất đồng ý Tổng số Những đóng góp tơi ln Người 46 % 8.33 76.67 45 % 5.00 75.00 Người 15 35 10 60 % 25.00 58.33 16.67 100 14 28 18 60 23.33 46.67 30.00 100 60 đồng nghiệp, cấp 10.00 5.00 100 ghi nhận Những đóng góp hữu ích Người 60 tơi cấp có thẩm quyền khen thưởng Những đóng góp hữu ích 100 tơi áp dụng rộng rãi 13.33 6.67 Tơi hài lòng với Người sách khen thưởng % (Nguồn số liệu tác giả khảo sát năm 2018) 18 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Động lực làm việc công chức, viên chức huyện Hiệp Đức Qua số liệu thống kê, kết khảo sát tài liệu, báo cáo có liên quan cho thấy động lực làm việc đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức mức trung bình 2.3.2 Chính sách tạo động lực cho đội ngũ công chức, viên chức Qua số liệu khảo sát mục 2.2 cho thấy, sách tạo động lực cho CCVC UBND huyện Hiệp Đức tồn số bất cập, chưa phát huy hiệu quả, kích lệ tinh thần để CCVC hăng say, toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ giao, phận CCVC tỏ khơng hài lòng với số sách Một số văn cấp có thẩm quyền chưa triển khai thực kịp thời, chậm tiến độ làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết thực nhiệm vụ trị huyện Một số văn hướng dẫn chưa cụ thể, chặt chẽ nên triển khai thực gặp nhiều vướng mắc, chồng chéo dẫn đến hiệu công việc không cao [23] 19 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐƢA RA GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 3.1.1 Tạo động lực cho công chức, viên chức việc cụ thể hóa chủ trƣơng, đƣờng lối, sách Đảng pháp luật Nhà nƣớc 3.1.2 Chƣơng trình hành động, mục tiêu, yêu cầu việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện sách trì a Nhóm giải pháp hồn thiện sách tiền lương Đổi chế trả lương theo kết vị trí việc làm Thực đồng chế độ phụ cấp cho CCVC Nâng mức thu nhập từ lương cho CCVC b Nhóm giải pháp hồn thiện sách cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho CCVC Hiện đại hóa hành cơng, tăng dần dịch vụ cơng trực tuyến Xây dựng mơ hình văn hóa cơng sở đại, chuyên nghiệp phù hợp với địa phương Hiệp Đức 20 Đổi phong cách lãnh đạo quan, đơn vị Hoàn thiện hệ thống quy chế nội sách nhân phù hợp 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện sách thúc đẩy a Nhóm giải pháp hồn thiện sách bố trí, sử dụng CCVC Đánh giá tình hình thực hiện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với yêu cầu đặt khả thực CCVC để điều chỉnh, bổ sung phù hợp Kiện toàn, tổ chức lại máy để bố trí CCVC phù hợp với vị trí việc làm, khung lực theo quy định Chú trọng đổi công tác quy hoạch đội ngũ CCVC b Nhóm giải pháp hồn thiện sách đánh giá CCVC Hồn thiện tiêu chí đánh giá theo kết cơng việc Thực tốt chương trình đánh giá CCVC c Nhóm giải pháp hồn thiện sách đào tạo, bồi dưỡng Đổi mới, hồn thiện công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CCVC Đổi chương trình, nội dung hình thức đào tạo bồi dưỡng CCVC phù hợp với nhu cầu thực tiễn d Nhóm giải pháp hồn thiện sách khen thưởng đội ngũ CCVC Hoàn thiện quy chế khen thưởng phù hợp với địa phương, đảm bảo quy định thời gian để thực chế độ sách cho CCVC kịp thời 21 Tăng cường công tác khen thưởng gắn với kết đánh giá, phân loại, mức độ hiệu công việc Việc khen thưởng phải tương xứng với kết thành tích cơng việc CCVC, tránh tình trạng cào nhau, nhằm khuyến khích CCVC nổ lực nhiều với nhiệm vụ 22 KẾT LUẬN CCVC chủ thể quản lý máy hành nhà nước; người trực tiếp thực thi chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Bộ máy hành nhà nước có vận tốt, hiệu lực, hiệu hay không, phụ thuộc nhiều vào lực, động lực làm việc đội ngũ CCVC Đề tài tập trung làm rõ số vấn đề liên quan đến CCVC, làm rõ vai trò, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ đội ngũ CCVC hệ thống trị; làm rõ vấn đề động lực làm việc, yếu tố tác động tới động lực làm việc CCVC; phân tích sách tạo động lực làm việc cho CCVC UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Từ đó, đưa số giải pháp nhằm làm tốt công tác tạo động lực cho đội ngũ CCVC huyện Hiệp Đức thời gian tới ... PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐƢA RA GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 3.1.1 Tạo động lực. .. 2018) 18 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Động lực làm việc công chức, viên chức huyện Hiệp Đức Qua số liệu... đào tạo bồi dưỡng 8 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN HIỆP ĐỨC,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay