Quản trị rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

27 24 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TIÊN PHƯỚC TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 ĐÀ NẴNG, NĂM 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚ THÁI Phản biện 1: TS Hồng Dương Việt Anh Phản biện 2: TS Lê Cơng Toàn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng 06 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài NHCSXH tổ chức tín dụng đặc biệt, ngân hàng hoạt động phi lợi nhuận Tuy vậy, việc làm để vừa đảm bảo đưa nguồn vốn Chính phủ đến tận tay người nghèo đối tượng sách với chi phí thấp nhất, mà vừa đảm bảo nguồn vốn phát huy tối đa hiệu quả, không gây thất Ngân sách Nhà nước (NSNN), khơng gây lãng phí nhân dân tốn quản lý khó khăn Bởi vì, đối tượng thụ hưởng tín dụng sách hộ nghèo, hộ gia đình sách sống vùng đặc biệt khó khăn, xã vùng sâu, vùng xa Do đó, rủi ro cơng tác tín dụng NHCSXHrất dễ xảy có gây tổn thất mức độ lớn so với hoạt động khác ngân hàng Thực tế Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Tiên Phước nay, với quy mơ tín dụng ngày cao, khối lượng khách hàng ngày lớn, chương trình tín dụng ngày nhiều, mở rộng đối tượng thụ hưởng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt giai đoạn đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn địa bàn Khi quy mơ tín dụng tăng cao lực quản lý chưa theo kịp, nhiều hạn chế, bất cập, dẫn đến tình hình nợ hạn có xu hướng gia tăng ảnh hưởng đến hiệu tín dụng Do vậy, cơng tác kiểm sốt chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro cần phải trọng cần bước tiến mạnh mẽ để đưa hoạt động chi nhánh phát triển bền vững Xuất phát từ lý nêu nên định chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Qua giúp cho thân nắm bắt đầy đủ bao quát hoạt động tín dụng PGDNHCSXH huyện Tiên Phước để có giải pháp áp dụng thực tế nghiệp vụ Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đưa lý thuyết rủi ro tín dụng (RRTD), quản trị RRTD luận giải đời hoạt động đặc biệt NHCSXH thấy RRTD đặc thù mà Ngân hàng thường gặp phải Đánh giá thực trạng RRTD PGDNHCSXH huyện Tiên Phước qua năm hoạt động gần số liệu tình hình thực tế Qua rút kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Trên sở nghiên cứu lý luận, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác quản trị RRTD PGDNHCSXH huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý thuyết thực tiễn liên quan đến công tác quản trị RRTD NHCSXH - Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Đề tài thực PGD NHCSXH huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Về thời gian: Đề tài tập trung phân tích năm từ 2014 – 2017 đề xuất giải pháp thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Dựa phương pháp luận phép vật biện chứng, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp tham chiếu tài liệu liên quan Các kết luận giải pháp đề xuất đúc kết từ q trình thu thập, tổng hợp thơng tin, tư liệu thực tế cơng tác Qua đó, đối chiếu với sở lý luận để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương I: Tổng quan rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Chương II: Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam Chương III: Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng RRTD hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) tổn thất tiềm xảy khách hàng khơng thực khơng có đủ lực thực nghĩa vụ cách đầy đủ hạn theo cam kết RRTD khả xảy khác biệt không mong muốn thu nhập thực tế kỳ vọng hạn RRTD dẫn đến tổn thất tài tức giảm thu nhập ròng giảm giá trị thị trường vốn 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Căn vào nguyên nhân rủi ro, chia làm hai nhóm: - Rủi ro đạo đức - Rủi ro lựa chọn đối nghịch Căn theo mức độ tổn thất chia làm hai nhóm: - Rủi ro đọng vốn - Rủi ro vốn Căn theo đối tượng sử dụng chia làm hai nhóm: - Rủi ro khách hàng cá thể - Rủi ro cơng ty, tổ chức kinh tế, định chế tài Căn vào tính tổng thể rủi ro - Rủi ro giao dịch - Rủi ro danh mục Căn vào giai đoạn phát sinh rủi ro, chia làm ba nhóm: - Rủi ro trước cho vay - Rủi ro cho vay - Rủi ro sau cho vay Căn vào phạm vi rủi ro chia làm hai nhóm: - Rủi ro cá biệt - Rủi ro hệ thống 1.1.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng a Chỉ tiêu gián tiếp Quy mơ tín dụng Cơ cấu tín dụng b Chỉ tiêu trực tiếp Nợ hạn Nợ xấu Dự phòng RRTD 1.1.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng a Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân từ môi trường trị pháp lý Ngun nhân từ mơi trường kinh tế Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn b Nguyên nhân chủ quan Do sách tín dụng ngân hàng Do yếu CBTD, vi phạm đạo đức nghề nghiệp Thiếu giám sát quản lý sau cho vay Chưa đẩy mạnh công tác kiểm tra nội ngân hàng 1.1.5 Tác động rủi ro tín dụng Giảm lợi nhuận ngân hàng Giảm khả toán ngân hàng Giảm uy tín ngân hàng Phá sản ngân hàng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng a Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Theo tác giả, khái niệm quản trị RRTD NHTM phát biểu sau: Quản trị RRTD trình xây dựng thực thi chiến lược, sách quản lý biện pháp có liên quan đến hoạt động tín dụng nhằm tối đa hoá lợi nhuận phạm vi mức rủi ro chấp nhận b Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Quy trình quản trị rủi ro gồm nội dung: Nhận dạng rủi ro,đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro tài trợ rủi ro a Nhận dạng rủi ro Nhận dạng rủi ro q trình xác định liên tục có hệ thống RRTD hoạt động kinh doanh ngân hàng Các hoạt động nhận dạng nhằm phát triển thông tin nguồn rủi ro, yếu tố mạo hiểm, hiểm hoạ, nguy rủi ro Nhận dạng rủi ro thường thực thông qua phương pháp sau: Phân tích thơng tin tài phi tài Thẩm định thực tế Sử dụng bảng liệt kê (check – list) Phân tích hồ sơ tổn thất khứ Phân tích lưu đồ b Đo lường rủi ro Đo lường rủi ro việc lượng hoá mức độ RRTD, mức độ tổn thất rủi ro xảy để xác định phần bù rủi ro giới hạn tín dụng an toàn khách hàng để trích lập dự phòng rủi ro Các mơ hình thường sử dụng để lượng hố RRTD: Mơ hình 6C Đo lường rủi ro thơng qua tiêu nợ xấu Mơ hình điểm số Z Altman Đo lường rủi ro tín dụng theo khung giá trị VAR (Value at Risk) Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng c Kiểm soát RRTD Kiểm soát rủi ro việc sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược chương trình hành động để ngăn ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng khơng mong đợi xảy với ngân hàng Một số cơng cụ kiểm sốt rủi ro mà ngân hàng hay thực hiện: Né tránh rủi ro Ngăn ngừa rủi ro Giảm thiểu tổn thất rủi ro gây Trung hoà RRTD Chuyển giao rủi ro d Tài trợ rủi ro tín dụng Tài trợ RRTD việc sử dụng kỹ thuật công cụ để tài trợ cho chi phí rủi ro tổn thất rủi ro xảy Trong đó, ngân hàng thường sử dụng phổ biến số công cụ để tài trợ sau: Xử lý RRTD từ nguồn dự phòng Phát tài sản đảm bảo để tài trợ RRTD Bán nợ cho cơng ty có nghiệp vụ mua bán nợ để xử lý rủi ro Chứng khoán hoá khoản vay tài sản khác 1.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng a Mức giảm tỷ lệ nợ hạn b Biến động cấu nhóm nợ c Mức giảm tỷ lệ nợ xấu d Mức giảm tỷ lệ xố nợ ròng so với tổng dư nợ e Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.3 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.3.1 NHCSXH hệ thống Ngân hàng Việt Nam a Khái niệm NHCSXH b Sự đời NHCSXH Việt Nam c Đặc thù NHCSXH 1.3.2 Đặc điểm tín dụng sách 1.3.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng sách 1.3.4 Quản trị rủi ro tín dụng sách NHCSXH KẾT LUẬN CHƯƠNG 11 - Cho vay trực tiếp: người vay trực tiếp làm thủ tục, nhận tiền toán tiền gốc lãi với NHCSXH Đối tượng vay vốn phương thức hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn phải chấp tài sản như: sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ Hình 2.3 Quy trình xét duyệt cho vay trực tiếp Riêng chương trình cho vay Giải việc làm, NHCSXH Phòng lao động thương binh xã hội phối hợp thẩm định dự án, UBND huyện phê duyệt định cho vay Đối với chương trình cho vay trực tiếp khác: NHCSXH tự thẩm định phê duyệt cho vay Lãi suất cho vay: NHCSXH áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi, mức lãi suất áp dụng thời kỳ Thủ tướng phủ quy định Mức cho vay: Mức cho vay định vào nhu cầu đối tượng đầu tư Tuy nhiên, HĐQT có quy định mức cho vay tối đa sách vay vốn 2.1.5 Tình hình hoạt động PGD NHCSXH huyện Tiên Phước giai đoạn từ 2014– 2017 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TIÊN PHƯỚC 2.2.1 Thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng PGD NHCSXH huyện Tiên Phước a Thực trạng rủi ro tín dụng PGD NHCSXH huyện Tiên Phước 12 Bảng 2.5 Thực trạng nợ hạn, nợ xấu hoạt động tín dụng PGD NHCSXH huyện Tiên Phước St t Chỉ tiêu Tổng dư nợ Nợ hạn Nợ xấu Nợ khoanh Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ (%) Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ (%) Tỷ lệ nợ khoanh/Tổng dư nợ (%) Số lượt hộ vay (lượt hộ) Số hộ dư nợ (hộ) Năm 2014 268,34 3,651 1,986 0,182 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Năm Năm 2015 2016 2017 279,87 312,69 330,65 3,393 2,947 2,778 1,731 1,596 1,882 0,118 0,092 0,120 1,361 1,212 0,942 0,840 0,740 0,618 0,510 0,569 0,068 0,042 0,029 0,036 747 090 736 11 150 11 144 873 110 512 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm PGD NHCSXH huyện Tiên Phước) Bảng 2.6 Thực trạng dư nợ, nợ xấu cho vay ủy thác qua tổ chức CTXH PGD NHCSXH huyện Tiên Phước Stt Tổ chức nhận ủy thác Hội Nông dân Nợ xấu Hội phụ nữ Nợ xấu Hội cựu chiến binh Nợ xấu Đoàn Thanh niên Nợ xấu Năm Năm 2014 2015 115,388 120,475 1,154 0,988 72,453 74,162 0,710 0,578 53,669 57,433 0,107 0,109 26,835 27,800 0,015 0,056 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Năm 2016 2017 128,037 135,798 0,960 1,073 82,954 87,818 0,498 0,606 67,932 72,011 0,088 0,144 33,766 34,973 0,050 0,059 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm PGD NHCSXH huyện Tiên Phước) 13 Bảng 2.7 Phân tích nợ xấu hoạt động tín dụng PGD NHCSXH huyện Tiên Phước Đơn vị tính: tỷ đồng Nguyên nhân nợ xấu Năm Nợ xấu 2014 2015 2016 2017 1,986 1,731 1,596 1,882 SXKD thua lỗ 0,487 0,383 0,311 0,533 Sử dụng vốn vay sai mục đích Hộ vay rời khỏi nơi cư trú Thiên tai, dịch bệnh 0,386 0,337 0,413 0,488 0,249 0,311 0,288 0,465 0,244 0,335 0,261 0,215 Người vay chết, tích, lực hành vi dân 0,116 0,076 0,196 0,093 Nguyên nhân khác 0,504 0,289 0,127 0,088 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm PGD NHCSXH huyện Tiên Phước) Bên cạnh thành tựu việc đẩy mạnh tín dụng sách giúp xóa đói giảm nghèo chương trình tín dụng NHCSXH huyện Tiên Phước bộc lộ nhiều hạn chế, đối mặt với rủi ro nợ xấu cao có xu hướng tăng nhanh năm vừa qua Phần lớn nguyên nhân nợ xấu cùa PGD đến từ việc sản xuất kinh doanh thua lỗ, thiên tai, dịch bệnh sử dụng sai mục đích vay vốn Đây điều dễ lý giải chủ thể vay vốn đa phần hộ nghèo, hộ vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, thường vay để sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi Nông – lâm nghiệp ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều yếu tố biến động từ giá thị trường, thiên tai, dịch bệnh,…Với hộ nghèo với nguồn vốn, kiến thức, thị trường tiêu thụ bị hạn chế dễ bị ảnh hưởng dẫn đến khoản nợ dễ trở thành nợ xấu Bên cạnh đó, nhiều trường hợp hộ vay vốn sử dụng sai mục đích, tự thay đổi phương án sản xuất kinh doanh dẫn đến nguồn vốn vay không phát huy hiệu 14 Đặc biệt, khách hàng tín dụng sách đa phần khơng có tài sản đảm bảo q trình vay nên gặp rủi ro sản xuất kinh doanh dẫn đến vốn gần khơng có phương án để khắc phục, khả khôi phục lại sản xuất kinh doanh, ngân hàng khơng có tài sản đảm bảo khách để thu hồi nợ Nên xử lý khoản nợ xấu, NHCSXH dù áp dụng biện pháp tận thu tối đa thu hồi phần nhỏ vốn vay chấp nhận phần vốn lại b Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng PGD NHCSXH huyện Tiên Phước Qua nghiên cứu tình hình hoạt động chi nhánh, phần lớn tổn thất xảy tập trung chủ yếu hoạt động tín dụng Việc quản lý rủi ro có tác dụng xác định nguyên rủi ro Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng bắt nguồn từ rủi ro khách hàng Phần lớn RRTD phát sinh thường xuất phát từ khoản vay không đảm bảo theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy chế đảm bảo tài sản Sau số nguyên nhân khách quan chủ quan mà tác giả quan sát *Rủi ro từ môi trường nội - Trình độ CBTD nhiều yếu - Khơng tn thủ quy chế tín dụng - Khả đánh giá rủi ro *Rủi ro tác động bên - Rủi ro nguyên nhân bất khả kháng - Rủi ro yếu tố thị trường - Rủi ro đến từ phía khách hàng 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng PGD NHCSXH huyện Tiên Phước 15 a Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng b Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng c Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng d Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng e Kết quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng - Biến động cấu nhóm nợ Bảng 2.9 Cơ cấu nhóm nợ PGD NHCSXH huyện Tiên Phước giai đoạn 2014 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 STT Chỉ tiêu Tổng dư nợ Nợ nhóm Số tiền Tỷ lệ % Năm 2015 Số tiền Năm 2016 Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Năm 2017 Số tiền Tỷ lệ % 268,345 100,00 279,874 100,00 312,696 100,00 330,652 100,00 264,694 98,64 276,481 98,79 309,749 99,06 327,874 99.16 Nợ nhóm 1,665 0,62 1,662 0,59 1,351 0,43 0,896 0,27 Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm 1,476 0,257 0,253 0,55 0,10 0,09 1,259 0,276 0,196 0,45 0,10 0,07 0,782 0,670 0,144 0,25 0,21 0,05 0,727 0,996 0,159 0,22 0,30 0,05 (Nguồn: Báo cáo năm PGD NHCSXH huyện Tiên Phước) - Mức giảm tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.10 Mức giảm tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu PGD NHCSXH huyện Tiên Phước từ năm 2014 – 2017 Mức giảm STT Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2015 so 2016 so 2017 so với năm với năm với năm 2014 2015 2016 Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ (%) Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ (%) (0,148) (0,122) (0,270) (0,108) (0,102) 0,059 Tỷ lệ nợ khoanh/Tổng dư nợ (%) (0,026) (0,013) 0,007 (Nguồn: Báo cáo năm PGD NHCSXH huyện Tiên Phước) 16 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TIÊN PHƯỚC 2.3.1 Những mặt thành công Thứ nhất, lực cán ngày nâng cao, quan tâm, theo dõi đạo thường xuyên cấp uỷ Đảng, quyền địa phương hoạt động tín dụng sách, tạo tiền đề cho chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ giao Chất lượng hoạt động Tổ chức Hội uỷ thác Tổ TK&VV ngày tốt Thứ hai, chi nhánh quan tâm đến việc nhận diện rủi ro nhằm dự báo rủi ro để đưa phương pháp xử lý hạn chế RRTD Thứ ba, Chi nhánh thực cho vay theo quy định đối tượng vay, quy chế, quy trình nghiệp vụ Cố gắng làm tốt công tác thẩm định, đặc biệt phối hợp với tổ chức trị xã hội công tác xét duyệt, đề nghị hồ sơ để đảm bảo tối đa việc cho vay mục đích vay Thứ tư, quy trình tín dụng khơng ngừng cải thiện, hợp lý chặt chẽ từ bước nhận hồ sơ, phân tích tài chính, thu thập thông tin,… 2.3.2 Những điểm hạn chế nguyên nhân Thứ nhất, NHCSXH hoạt động không theo chế thị trường nên việc đánh giá, phân tích tình hình kinh doanh, nghiên cứu khách hàng hạn chế, thiếu xác dẫn đến RRTD khơng thể tránh khỏi Thứ hai, RRTD xảy thiếu tuân thủ quy trình cho vay thiếu phối hợp ngân hàng cấp uỷ Đảng, quyền, phối hợp ngành liên quan, tổ chức trị - xã hội 17 nhận uỷ thác thực cho vay thu hồi nợ Thứ ba, đặc thù vay nhỏ nên CBTD chi nhánh đảm đương số lượng khoản vay tương đối lớn, điều gây q tải cho CBTD khơng thời gian để đảm bảo đầy đủ khâu kiểm tra kiểm sốt, đơn đốc khoản vay giám sát hoạt động tổ chức uỷ thác Thứ tư, việc uỷ thác cho vay qua Tổ chức trị xã hội Tổ TK&VV gặp nhiều bất cập Thứ năm, công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cán ngân hàng chưa quan tâm mức dẫn đến chất lượng cán chưa đồng đều, nhiều cán trẻ tuổi nghề chưa có kinh nghiệm xử lý chun mơn nghiệp vụ Công tác tổ chức đào tạo đào tạo lại cho cán xã, cán Hội đoàn thể Tổ TK&VV chưa quan tâm mức, thiếu chất lượng, người làm công tác uỷ thác thay đổi nhiều chưa tập huấn, đào tạo kịp thời Thứ sáu, việc áp dụng công nghệ thông tin tổ chức hội Tổ TK&VV nhiều yếu dẫn đến việc nắm bắt thông tin, số liệu hoạt động tổ chức hạn chế, thực theo định kỳ hàng tháng, quý nên khơng đạo kịp thời có phát sinh dẫn đến xảy RRTD Thứ bảy, hệ thống xếp hạng nội thiếu xác, khơng phản ánh tình hình khách hàng Thứ tám, cơng tác kiểm tra kiểm sốt NHCSXH cấp hạn chế Thứ chín, cơng tác xử lý nợ xấu nhiều hạn chế, mang tính nội bộ, chủ quan, chưa có kết nối với quan quyền khác, chưa chuyên nghiệp Thứ mười, chi nhánh lúng túng việc thực 18 nghiệp vụ có quy định phức tạp phát tài sản để thu hồi nợ, xác định đối tượng áp dụng chương trình tín dụng, phát triển chương trình tín dụng theo giai đoạn phát triển kinh tế địa phương KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TIÊN PHƯỚC 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PGD NHCSXH HUYỆN TIÊN PHƯỚC 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Tiên Phước thời gian tới Tiên Phước trở thành điểm cầu nối phát triển kinh tế xã hội huyện vùng miền núi phía Tây Nam với địa phương khác tỉnh Quảng Nam vùng duyên hải Nam trung Kinh tế phát triển sở nông nghiệp tổ chức theo hướng sản xuất hàng hố, ngành kinh tế cơng nghiệp, dịch vụ gắn với nông nghiệp điều kiện tài nguyên tự nhiên lịch sử văn hoá truyền thống vùng Đời sống nhân dân đạt mức mức trung bình chung tỉnh Quảng Nam Kết hợp sách nhà nước với chủ trương tỉnh, huyện để thực tốt cơng tác xố đói giảm nghèo theo chương trình áp dụng cho giai đoạn 2011-2020 Đi đôi với đầu tư phát triển kinh tế cho vùng động lực tăng trưởng huyện, cần quan tâm đầu tư phát triển sở hạ tầng xã hội, kỹ thuật cho xã nghèo, tạo dựng phương án sử dụng lao động xã nghèo cho việc thực dự án phát triển kinh tế huyện tạo lan toả tích cực kết hoạt động kinh tế vùng động lực xã nghèo huyện Xây dựng phát triển mơ hình nơng thơn mới, tổng kết học 20 kinh nghiệm trước nhân rộng địa bàn khác, phấn đấu đến 2018 tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn 30% 70% vào năm 2020 3.1.2 Định hướng hoạt động PGD NHCSXH huyện Tiên Phước Căn theo định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời theo định hướng hoạt động NHCSXH Việt Nam sở, PGD NHCSXH huyện Tiên Phước xác định mục tiêu thời gian tới sau: - Tiếp tục tranh thủ quan tâm đạo NHCSXH tỉnh lãnh đạo cấp uỷ, quyền địa phương cơng tác triển khai hoạt động tín dụng quản trị RRTD Chủ động tích cực phối hợp với ngành, hội, đoàn thể UBND địa phương để tiếp tục thực hiệu chương trình tín dụng sách địa bàn; gắn kết chặt chẽ tín dụng sách với chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương - Phấn đấu đạt mức tăng trưởng dư nợ chung cho chương trình giai đoạn khoảng 25 – 30%/năm đạt 100% kế hoạch giao Nâng cao mức cho vay bình quân/hộ lên 25 triệu đồng/hộ vay vốn Giảm nợ hạn số tuyệt đối lẫn số tương đối, trì tỷ lệ nợ hạn 1% chương trình vay so với tổng dư nợ, kiểm soát nợ xấu Tỷ lệ thu nợ đạt từ 95% trở lên tỷ lệ thu lãi đạt 100% - Tiếp tục xem xét kiện toàn củng cố hoạt động Tổ TK&VV Phối hợp với Hội, đoàn thể nhận uỷ thác tiếp tục thực tốt nội dung, công việc nhận uỷ thác vốn vay theo thỏa thuận Thực tốt công tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; tăng cường cơng tác kiểm tra, đối chiếu nợ vay, tiền gởi tiết kiệm đến khách hàng 21 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PGD NHCSXH HUYỆN TIÊN PHƯỚC 3.2.1 Giải pháp nhận diện rủi ro Thứ nhất, nâng cao hiệu cơng tác thẩm định tín dụng phân tích tín dụng Thứ hai, hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động đơn vị nhận uỷ thác tổ TK&VV 3.2.2 Giải pháp đo lường rủi ro Tập trung cải tiến công tác xếp hạng tín dụng nội NHCSXH huyện cần nâng cao chất lượng hoạt động sở linh hoạt việc áp biểu tiêu định tính định lượng phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng tính chất rủi ro loại dịch vụ tín dụng Chủ động xây dựng hệ thống phân loại đánh giá tín dụng khách hàng theo đặc điểm kinh tế địa phương để sớm nhận biết khách hàng có dấu hiệu, nguy nợ xấu, chây ỳ toán bỏ trốn,…để sớm có biện pháp xử lý Nâng cao lực nhận thức, đào tạo chuyên môn việc vận hành chương trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng phân loại khách hàng cho đội ngũ cán làm công tác tín dụng, hạn chế đến mức thấp sai sót q trình thực để tránh RRTD góc độ hoạt động 3.2.3 Giải pháp kiểm sốt rủi ro Tăng cường hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh Đồng thời với việc thiết lập chế giám sát song song thông qua công tác quản lý nợ, cần ý công tác hậu kiểm 22 kiểm tra nội để tăng cường khả kiểm sốt tính tn thủ hoạt động cấp tín dụng, giảm thiểu RRTD Để tăng cường khả phát ngăn chặn gian lận, sai sót hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, cần thiết phải tiến hành biện pháp kiểm sốt quy trình nghiệp vụ như: Kiểm tra chéo định kỳ giao dịch viên với nội chi nhánh; Định kỳ luân chuyển giao dịch viên;… Chế tài thưởng phạt mang tính chất kinh tế nên áp dụng nhằm khuyến khích nhân viên công tác nghiệp vụ tiến gần với chế thị trường bên 3.2.4 Giải pháp tài trợ rủi ro Thứ nhất, NHCSXH cần hồn thiện cơng tác đánh giá chất lượng khoản nợ Thứ hai, cần phát sớm nợ xấu nâng cao hiệu áp dụng biện pháp thu hồi nợ trực tiếp Thứ ba, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay tiêu chuẩn hoá hệ thống thông tin khoản nợ xấu 3.2.5 Giải pháp khác - Nâng cao trình độ cán nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp - Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Thứ nhất, ban hành sách tín dụng Chính phủ Thứ hai, tăng cường phối hợp công tác cấp tín dụng sách Thứ ba, bảo đảm trì nguồn vốn từ phía Ngân sách nhà nước Thứ tư, kiến nghị thay đổi chế lãi suất cho vay 23 3.3.2 Kiến nghị với NHCSXH Thứ nhất, hoàn thiện máy quản trị NHCSXH Thứ hai, hoàn thiện máy giúp việc cho Ban lãnh đạo Thứ ba, hồn thiện mơ hình NHCSXH cấp tỉnh PGD NHCSXH cấp huyện 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương Thứ nhất, tham mưu cho quyền kiện toàn thành phần hoạt động Ban giảm nghèo để ổn định cán bộ, phân công cán trực tiếp phụ trách cơng tác tín dụng sách Thứ hai, quyền địa phương cần phối hợp giải khó khăn, vướng mắc với ngân hàng, tổ chức hội đồn thể, Tổ TK&VV thực tín dụng sách Chính phủ địa bàn, đặc biệt công tác thu hồi nợ xấu xử lý rủi ro nguyên nhân khách quan sách ưu đãi Đảng, Nhà nước cho đối tượng thụ hưởng Thứ ba, Sở Lao động Thương binh xã hội cần đạo UBND cấp xã cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo xã theo chuẩn quy định, đảm bảo nguồn vốn cho vay Chương trình đến đối tượng, thực mục tiêu giảm nghèo quốc gia Thứ tư, NHCSXH tham mưu với quyền địa phương việc tổ chức khoá tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi trước, sau giải ngân đảm bảo liên tục, thường xuyên đến đối tượng, nhu cầu nhằm kết hợp hoạt động tín dụng với hoạt động hỗ trợ nâng cao lực sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ quan trọng công tác điều hành ngân hàng Thành cơng cơng tác quản trị RRTD kiểm soát rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tổn thất dự kiến Đối với rủi ro hoạt động tín dụng NHCSXH có nét đặc thù riêng, khơng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh tế mà tác động ảnh hưởng lớn mặt xã hội Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam” tập trung phân tích thực trạng RRTD chi nhánh thơng qua quy trình xử lý nghiệp vụ để bộc lộ rõ rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết hoạt động NHCSXH Xuyên suốt trình nghiên cứu mục tiêu quản trị RRTD, luân văn trung thành với kết cấu: hệ thống hố lý luận, phân tích thực trạng nêu giải pháp cho bốn nội dung trình quản trị RRTD Nhận diện, Đo lường, Kiểm sốt, Tài trợ rủi ro Qua đó, phần giải vấn đề theo mục tiêu nghiên cứu luận văn Công tác quản trị RRTD NHCSXH vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có q trình thực nghiệm lâu dài Do thời gian khả nghiên cứu nhiều hạn chế, số liệu thu thập chưa đầy đủ, luận văn chắn không tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết định Tác giả mong nhận ý kiến q Thầy, Cơ để hồn thiện luận văn ... I: Tổng quan rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Chương II: Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam Chương III:... thiện quản trị rủi ro tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG... điểm tín dụng sách 1.3.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng sách 1.3.4 Quản trị rủi ro tín dụng sách NHCSXH KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Quản trị rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, b. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại PGD NHCSXH huyện Tiên Phước

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay