Quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

27 11 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO NGUYỄN XUÂN NAM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số : 60.34.04.10 Đà Nẵng - Năm 2018 Công trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 2: TS Võ Văn Lợi Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bậc học Mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách trẻ em nói riêng người nói chung Do vậy, năm qua Nhà nước tập trung đầu tư lớn cho giáo dục mầm non (GDMN) Thị xã Điện Bàn-Tỉnh Quảng Nam địa phương nước thực công tác quản lý, đạo thực thi sách, đề án mà Chính Phủ, Bộ, Sở ban ngành đề đem lại thành tích cực Tuy nhiên, mức độ phát triển chưa đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ đòi hỏi nghiệp phát triển đất nước, thành tựu đạt chưa vững chắc, chưa mang tính hệ thống Một nguyên nhân làm hạn chế thành giáo dục phải kể đến công tác quản lý giáo dục Những yếu kém, bất cập quản lý GDMN cấp quản lý quan tâm tìm biện pháp khắc phục.Nhận thức tầm quan trọng vấn đề nêu trên, chọn đề tài “Quản lý Nhà nước giáo dục mầm non địa bàn Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam.” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ với mong muốn nêu rõ thực trạng quản lý hoạt động GDMN từ góp phần đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý cho địa phương Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Nghiên cứu để làm rõ thực trạng quản lý nhà nước GDMN địa bàn thị xã Điện Bàn Qua đề số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước GDMN địa bàn thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Nghiên cứu lý luận quản lý nhà nước giáo dục mầm non cấp huyện - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục mầm non địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 05 năm gần - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện tăng cường cơng tác quản lý giáo dục mầm non địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hoạt động QLNN GDMN địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước giáo dục mầm non địa bàn thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam - Về không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu nội dung địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa đến năm 2030 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu: Luận văn sử dụng thông tin số liệu thứ cấp ttừ văn quy phạm pháp luật, niên giám thống kê, báo chí, tạp chí có liên quan, hay trang web báo cáo khoa học cơng bố, số liệu tình hình kinh tế - xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn, báo cáo số liệu GDMN địa bàn thị xã Điện Bàn - Phương pháp phân tích gồm: Phương pháp thống kê mơ tả, phương pháp kế thừa Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Sơ lƣợc tài liệu nghiên cứu sử dụng luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn kết cấu thành ba chương, bao gồm: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước giáo dục mầm non Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước giáo dục mầm non thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước giáo dục mầm non thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC MẦM NON 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GDMN 1.1.1 Một số khái niệm QLNN GDMN việc nhà nước thực quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn hoạt động giáo dục phạm vi toàn xã hội để tạo điều kiện tối ưu cho sở GDMN thực mục tiêu GD&ĐT, có mạng lưới quản lý chuyên môn từ cấp Bộ xuống trường, sở giáo dục mầm non theo ngành 1.1.2 Đặc điểm QLNN GDMN - Tính quyền lực nhà nước hoạt động quản lý GDMN - Kết hợp quản lý hành quản lý chun mơn hoạt động quản lý nhà nước GDMN - Kết hợp Nhà nước – xã hội trình triển khai quản lý nhà nước GDMN 1.1.3 Ý nghĩa QLNN GDMN - Giáo dục đào tạo nói chung GDMN nói riêng có vai trò lớn có ảnh hưởng đến lĩnh vực đời sống xã hội Cho nên Nhà nước thống quản lí giáo dục đào tạo -Thơng qua quản lí Nhà nước GDMN, việc thực chủ trương sách quốc gia nâng cao hiệu đầu tư cho GDMN, ý thực mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục triển khai, thực có hiệu - QLNN GDMN coi khâu nhằm đảm bảo thực hiên thắng lợi hoạt động GDMN, tiến tới mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước hoàn thiện nhân cách người 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GDMN 1.2.1 Ban hành phổ biến văn Quản lý GDMN Ban hành văn quy phạm quản lý nhà nước GDMN định thông tin quản lý thành văn (được văn hóa) quan quản lý Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định Nhà nước đảm bảo thi hành biện pháp khác Phải ban hành văn quản lý Nhà nước GDMN văn ban hành nhằm điều chỉnh mối quan hệ quản lý hành Nhà nước quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức công dân Hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam đến xây dựng theo quy trình dựa Luật số 80/2015/QH13 Ban hành văn quy phạm pháp luật Nội dung ban hành văn GDMN xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển giáo dục mầm non; văn đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực quy định nhà nước, GD&ĐT hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non cơng tác quản lý giáo dục mầm non Tiêu chí đánh giá việc bao gồm: (1) Số văn ban hành, (2) Tỷ lệ văn hợp lý 1.2.2 Quy hoạch phát triển GDMN Quy hoạch phát triển GDMN phận quy hoạch phát triển GD&ĐT Nó phải đáp ứng tồn mục đích, u cầu, ngun tắc quy hoạch nói chung Đồng thời, phải tạo sở khoa học để nhà quản lý địa phương hoạch định chủ trương, sách GD&ĐT, đưa kế hoạch phát triển tối ưu phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Quy hoạch phát triển GDMN phải dựa tiêu chuẩn mà nhà nước quy định phải phù hợp với điều lệ trường mầm non định số 04/VBHN- BGDĐT Nội dung quy hoạch phát triển GDMN gồm thành phần sau: (1) Quy hoạch mạng lưới trường lớp, (2) Quy hoạch điều kiện phục vụ yêu cầu phát triển trường lớp CSVC, trang thiết bị dạy học, chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên (3) Đầu tư phát triển GDMN Tiêu chí đánh giá quy hoạch phát triển GDMN là: (1) Mở rộng mở diện tích; qui hoạch ổn định phát triển hợp lý mạng lưới trường lớp so với phát triển khu vực dân cư (2) Kết đầu tư xây dựng mới, xây dựng bổ sung, nâng cấp hoàn thiện sở vật chất trường học, tỷ lệ đạt chuẩn đội ngũ cán giáo viên so với tiêu, mục tiêu đề kế hoạch, (3) Kết đầu tư nguồn vốn cho công tác quy hoạch phát triển GDMN so với kế hoạch để 1.2.3 Tổ chức máy quản lý GDMN cấp huyện GDMN muốn vận hành hiệu cần có chế quản lý phù hợp Cơ chế quản lý gáo dục bao gồm hệ thống sách, nguyên tắc, quy chế, chế độ… quy định mối quan hệ, cách thức vận hành hoạt động quản lý cấp chủ thể đối tượng quản lý hoạt động giáo dục Cơ chế quản lý sở giáo dục mầm non thể rõ phân cấp ủy quyền cấp chủ thể quản lý đối tượng bị quản lý Theo đó, trường, sở GDMN chịu quản lý phụ thuộc vào nhiều quan, đối tượng khác nhau: UBND thị xã trực thuộc quản lý loại hình nhà trường trẻ địa bàn; nhóm trẻ độc lập tư thục chịu quản lý trực tiếp UBND xã, phường; chuyên môn bậc học mầm non chịu quản lý ngành giáo dục mà trực tiếp phòng GD&ĐT đạo UBND thị xã Tiêu chí đánh giá: (1) Cơ cấu, số lượng đội ngũ CBCC tổ chức máy quản lý nhà nước GDMN, (2) Phân cấp quản lý GDMN qua bố trí nhân để phân cơng giải cơng việc, thực sách giáo dục (3) Phối hợp liên kết hoạt động cấp, phận có đảm bảo hiệu 1.2.4 Kiểm tra công tác GDMN Đối với hoạt động QLNN GDMN, kiểm tra chức thiết yếu, giữ vai trò liên hệ ngược để giúp cho công tác quản lý đạt tối ưu, biện pháp quan trọng việc ngăn ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật Để hoạt động kiểm tra có hiệu quả, người quản lí phải thiết lập tiêu chuẩn, kiểm tra tiến độ, đo lường giải thích kết có hành động UBND cấp thị xã có trách nhiệm đạo thực công tác “thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xử lý vi phạm GD theo quy định pháp luật” Công tác tra, kiểm tra theo Luật Thanh tra 2010 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra Tiêu chí đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ĐTBD CBCC:(1) Số lần tổ chức kiểm tra; (2) Tần suất kiểm tra (3) Số vụ phát vi phạm 1.2.5 Xử lý vi phạm GDMN Dựa vào kết kiểm tra, đánh giá có biện pháp phát huy mạnh đạt điều chỉnh vấn đề phát sinh kịp thời, xử lý vi phạm nhanh chóng giúp việc quản lý - thực công tác GDMN thành công Xử lý vi phạm hành lĩnh vực GDĐT thực theo Nghi định số40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số điều Nghi đinh số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 Chính phủ quy đinh xử phạt hành linh vưc giáo duc Tiêu chí để đánh giá công tác xử lý vi phạm: (1) Số vụ phát vi phạm, (2) Số vụ xử lý vi phạm, (3) Quá trình thực khắc phục hậu 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GDMN 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Mạng lưới GDMN thường phân bố không đồng đều, chủ yếu trập trung nơi có điều kiện thuận lợi lợi ích nhiều, nơi vùng sâu vùng xa khó thu hút phát triển mở rộng sở GDMN 1.3.2 Điều kiện kinh tế- xã hội Tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển nghiệp GD&ĐT nói chung GDMN nói riêng cụ thể quy mơ, mạng lưới, chất lượng GDMN địa phương lực đầu tư cho GDMN lực lượng xã hội nên việc quản lý nhà nước GDMN phần bị ảnh hưởng 1.3.2 Chính sách quản lý GDMN GDMN chịu tác động nhiều nhân tố chủ quan khách quan Song nhân tố nhân tố ảnh hưởng đến quản lý GDMN Hệ thống sách, pháp luật nhà nước rõ ràng, chi tiết việc thực cơng tác quản lý GDMN chặt chẽ CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GDMN TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GDMN 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam a Vị trí địa lý b Đặc điểm địa hình c Đất đai 2.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam a Đặc điểm xã hội 11 Bảng 2.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật đƣợc ban hành quản lý GDMN thị xã Điện Bàn, Quảng Nam Đơn vị tính: văn Lĩnh vực văn Quy hoạch mạng lưới sở Tổ chức hoạt động sở Mục tiêu, chương trình, nội dung GD Giáo viên, cán quản lý Cơ sở vật chất, trang thiết bị Chính sách khác Ban Còn Phù Tỷ lệ văn hành hiệu lực hợp phù hợp (%) 29 20 20 69 16 16 16 100 58 42 46 79 19 18 18 95 45 41 36 80 23 20 17 74 (Nguồn: Phòng GD&ĐT thị xã Điện Bàn) 2.3.2 Thực trạng quy hoạch phát triển GDMN thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Qua q trình rà sốt, cơng tác quy hoạch phát triển GDMN thị xã tuân theo chuẩn, quy chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành phù hợp với điều kiện thực tế vùng Trong giai đoạn 2012 - 2016, thị xã quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục cấp, trọng đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy, học nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cụ thể sau: 12 a Thực trạng quy hoạch số lượng, mạng lưới trường, sở GDMN Đến năm 2017, thị xã hồn thành xóa “điểm trắng” trường mầm non, đảm bảo 20/20 phường có trường mầm non công lập lập đạt chuẩn quốc gia 13 trường ngồi cơng lập, 143 sở MNTT( 58 sở có phép) Việc phân bổ mạng lưới trường, sở GDMN địa bàn thị xã chưa thật hiệu quả: số lượng ít, quy mơ nhỏ trường MN công lập địa bàn dân cư không đáp ứng nhu cầu GD trẻ Bên cạnh trường, sở GDMN tập trung nhiều trung tâm đô thị, khu vực nông thôn chưa đủ điều kiện để trẻ em tiếp cận chương trình giáo dục b Quản lý sở vật chất sở, trường GDMN Điều kiện sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đầu tư nhiều để thực kế hoạch phổ cập giáo dục cho trẻ tuổi Các sở GDMN thường sử dụng mặt thuê mướn, dạng nhà phố nên chưa hoàn toàn phù hợp với trẻ MN, sở vật chất nhỏ hẹp, khó cải tạo, khó xếp, thiếu sân chơi, phòng học có diện tích 50m2, khơng đảm bảo u cầu diện tích 1,5m2/trẻ theo quy định Các lớp trường MN, nhóm sở NCL hầu hết khơng đủ phòng chức năng, lớp học có phòng sử dụng đa chức (học, chơi, ăn, ngủ), đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học chưa đảm bảo số lượng chất lượng, chưa trọng xây dựng môi trường giáo dục c Thực trạng quản lý nhà nước số lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục, nhân viên, đội ngũ giáo viên mầm non Tồn thị xã có 122 cơng chức nhiên phân bổ cơng chức Phòng GDĐT với số công chức 14 người riêng mảng GDMN 13 có cơng chức đảm nhiệm khơng thể đáp ứng nhu cầu quản lý đội ngũ GV, CBQLGD, NV, bình quân thị xã 1368 người, chất lượng đội ngũ công chức chưa ngang tầm nhiệm vụ Số lượng, chất lượng GVMN ngày gia tăng có gần 86% giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ chuẩn gần 30% d Thực trạng quản lý nhà nước công tác đầu tư xây dựng cở sở vật chất, trang thiết bị Hàng năm, UBND cấp thị xã lập dự tốn ngân sách nhà nước trình HĐND cấp Nghị quyết, UBND tổ chức thực hiện; giai đoạn 2012-2016 tổng vốn đầu tư cho GDMN thực tế: 123.492.000.000 tiêu kế hoạch là: 114.876.000.000đ, vượt: 8.616.000.000đ Nhiều chương trình, dự án triển khai góp phần làm thay đổi mặt sở vật chất trường lớp toàn vùng Hệ thống trường lớp học rà soát, quy hoạch lại phù hợp với đặc điểm dân cư, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển GDMN 2.2.3 Thực trạng công tác tổ chức máy quản lý GDMN Phân cấp quản lý nhà nước GDMN thể nhiệm vụ, quyền hạn quan quản lý nhà nước GD&ĐT, là: a Uỷ nhân dân thị xã Điện Bàn UBND thị xã Điện Bàn có thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy viên UBND Nhìn chung, cấu thành viên UBND thị xã thực quy định, đảm bảo số lượng chất lượng UBND thị xã tiến hành xếp lại 12 quan chuyên môn theo quy định đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ giao, quan chuyên môn tham gia phối hợp hỗ trợ lẫn việc Quản lý GDMN thị xã 14 b Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Điện Bàn Phòng GD&ĐT thị xã có 16 cán có 14 biên chế hợp đồng, xét cấu tổ chức: phòng có trưởng phòng, phó trưởng phòng, chun viên, VCBP, kế toán văn thư; riêng mảng GDMN có cán phụ trách Nhìn chung, biên chế phòng GD&ĐT thị xã chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý đặt thị xã Điện Bàn có dân số đơng c Ủy ban nhân dân cấp xã, phường UBND cấp xã tổ chức theo Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 Chính phủ Phương thức hoạt động giống UBND thị xã, nhiên, thông thường áp dụng phương pháp quản lý trực tiếp ban hành văn cá biệt áp dụng quy phạm pháp luật điều kiện cụ thể đáp ứng yêu cầu QLNN địa bàn 2.2.4 Thực trạng công tác tra, kiểm tra GDMN Xây dựng nội dung công tác kiểm tra, đánh giá GDMN thị xã tuân theo chuẩn, quy chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, nội dung kiểm tra là: (1) Kiểm tra tổ chức sở giáo dục, (2) Kiểm tra sở vật chất kĩ thuật nhà trường, (3) Thanh tra chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, (4) Kiểm tra chất lượng đội ngũ giáo viên, cán quản lý Phòng GD&ĐT hàng năm lên kế hoạch kiểm tra trường sở, chủ yếu xếp đặt lịch kiểm tra theo chuyên đề mà có đợt kiểm tra đột xuất, dự nhóm lớp, sở Cơng tác kiểm tra triển khai thường xuyên, liên tục Trong năm qua số đợt kiểm tra có tăng lên hàng năm (chỉ có 30 đợt) so với số lượng trường, sở GDMN nay, tỷ lệ phát sai phạm qua đợt kiểm tra ln chiếm 11,8% 15 Bảng 2.2 Tình hình kiểm tra trƣờng, sở GDMN thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 -2017 Số đợt kiểm tra S T Năm học T Tỷ lệ TH Phát Tỷ lệ Kế Thực kế hoạch vi vi phạm hoạch (%) phạm (%) 2012-2013 14 155,5 35,7 2013-2014 18 17 94,4 11,8 2014-2015 18 20 111,1 25 2015-2016 20 24 120 37,5 2016-2017 20 30 150 20 (Nguồn: Phòng GD&ĐT thị xã Điện Bàn) 2.2.5 Thực trạng xử lý vi phạm GDMN Tùy chủ thể vi phạm mức độ vi phạm có cách xử lý vi phạm lĩnh vực giáo dục mầm non khác nhau: (1) Vi phạm quy định thành lập sở giáo dục, (2) Vi phạm quy định công tác tổ chức giáo dục, (3) Vi phạm quy định sử dụng đội ngũ giáo viên (4) Vi phạm quy định sở vật chất, thiết bị, tài điều khoản đảm bảo chất lượng Những năm qua số lượng phát vi phạm cơng tác kiểm tra chưa quan tâm trọng nhiều, trình xử lý vi phạm chưa triệt để, bên cạnh tỷ lệ chấp hành xử phạt trường, sở GDMN 16 Bảng 2.3 Kết xử lý vi phạm qua công tác kiểm tra trƣờng, sở GDMN giai đoạn 2012 -2017 Phát Năm học vi phạm Số QĐ Tỷ lệ Số vi Tỷ lệ XLVP ban hành phạm chấp chấp ban QĐ XLVP hành xử hành XP hành (%) phạt (%) 2012-2013 80 50 2013-2014 2 100 0 2014-2015 5 100 60 2015-2016 77,8 42,8 2016-2017 6 100 66,7 (Nguồn: Phòng GD&ĐT thị xã Điện Bàn) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ 2.3.1 Thành công hạn chế a Thành công Một số văn tác động mạnh mẽ tới nhận thức xã hội GDMN Quy hoạch mạng lưới hợp lý giải kịp thời đòi hỏi bách phát triển GD&ĐT thị xã Chất lượng CSVC đội ngũ CBCC, CBQL,GVMN ngày cải thiện, Mô hình cấu máy quản lý hợp lý, có phối hợp ăn ý cấp quản lý, triển khai tổ chức tốt công tác thực quản lý GDMN đem lại nhiều thành tựu đáng kể ngành Xây dựng nhiều chuyên đề kiểm tra sở trường học Có ban hành quy định xử phạt vi phạm giáo dục mầm non theo quy định pháp luật b Hạn chế Một số văn khơng phù hợp chậm ban hành 17 thay thế; tiến độ soạn thảo số văn chậm, Các sở tư thục mở chưa dàn trãi , kinh phí đầu tư GDMN chưa tương xứng với số lượng sở trường MN Cán triển khai thực công tác quản lý giáo dục thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc; Cơng tác tra, kiểm tra chồng chéo, chưa có phối hợp, Cấp Phòng chưa có tra chun ngành thực hiện, xử lý chưa chấp hành triệt để 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế Trình độ, lực xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật cán nhiều hạn chế, kinh phí đầu tư cho giáo dục tăng theo hàng năm, chưa đủ nhiều để đáp ứng hế sở giáo dục mầm non thị xã.UBND cấp xã khơng có chun viên đảm nhận cơng tác quản lý GDMN cách cụ thể, trình độ cấp quản lý chênh lệch; thiếu nguồn nhân lực, chưa có phối hợp để lên kế hoạch kiểm tra Cấp Phòng chưa có tra chun ngành Cơ chế xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe; hay quy định xử phạt chưa rõ ràng khó áp dụng số trường hợp phức tạp CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ CỦA CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu phát triển giáo dục mầm non Tập trung quy hoạch ổn định mạng lưới sở gắn liền với đầu tư xây dựng sở vật chất đạt chuẩn quốc gia sở khu vực phát triển đô thị Hoàn thiện sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 100% sở 18 xã xây dựng nông thôn Đám bảo phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục đồng bộ, bền vững Đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục- đào tạo Tạo chuyển điều kiện hội học tập đối tượng độ tuổi mẫu giáo tầng lớp nhân dân địa bàn thị xã 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển giáo dục mầm non 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trình đồ xóa mù chữ mức độ cao 100% trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 100% trường mẫu giáo đủ tỉ lệ giáo viên theo quy định 100% trường mẫu giáo có đủ máy móc thiết bị để thực việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giảng dạy 80 -> 90% trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 100% trẻ mẫu giáo có đủ yếu tố cần thiết thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ vào lớp phổ thơng Đầu tư kinh phí để xây dựng, sữa chữa phòng học xuống cấp đảm bảo điều kiện sở vật chất Đẩy mạng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy theo khoa học cho bậc phụ huynh cộng đồng Khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư mở trường, lớp mầm non dân lập tư thục 3.1.3 Nhiệm vụ chủ yếu 19 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GDMN TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Hồn thiện cơng tác ban hành, phổ biến văn qui phạm Hồn thiện trình tự thủ tục ban hành văn QLNN, đảm bảo thể thức, nội dung không trái pháp luật, văn ban hành phải sát thực tế, tính khả thi cao Yêu cầu đơn vị trực thuộc coi việc soạn thảo, ban hành văn pháp luật nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu tập trung đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng đề xuất xây dựng dự án, dự thảo văn Phân công nhiệm vụ cho cán việc theo dõi, báo cáo thực trạng áp dụng văn quy phạm để đánh giá tiến độ thực thi, biết điểm mạnh để phát huy điểm yếu có hướng dẫn giải pháp cụ thể Tăng kinh phí cho hoạt động xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật Nâng cao lực cho cán làm công tác pháp chế đầu tư sở vật chất cho cơng tác Tun truyền phổ biến sách, văn quy phạm pháp luật làm chuyển biến nhận thức cho CBCC, CBQLGD, GVMN, NV Hạn chế văn đơn hành Ban hành văn sử dụng nhiều lần 3.2.2 Cũng cố công tác quy hoạch phát triển GDMN Quy hoạch mạng lưới trường, sở GDMN phải phù hợp với phát triển dân số theo khu vực: (1) khu công nghiệp, khu chế xuất có trách nhiệm xây dựng nhà trường học đảm bảo công cho trẻ mầm non công nhân tạm trú địa 20 bàn, (2) Giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để sở mầm non tư thục phát triển, thành lập thêm trường hoàn thiện cở sở lớp, nhóm trẻ tư thục khu vực theo tiêu chuẩn quy định Tiếp tục rà soát, dự báo, quy hoạch, đội ngũ GVMN, cán QLGD: (1) Nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên việc bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng thường xuyên bồi dương nâng cao (2) trọng công tác dự báo số lượng trẻ MN, sở dự báo nhu cầu số lượng chất lượng GV, CBQL (3) Nhà nước có sách đãi ngộ giáo viên ngồi cơng lập GVMN (4) Có sách tinh giảm biên chế nhằm đưa khỏi máy CBCC không đạt chuẩn sức khoẻ, tuổi, lực yếu kém, (5) Cần xây dựng chuẩn đánh giá đội ngũ GV, CBQL Giải pháp đầu tư phát triển trường, lớp học xây dựng sở vật chất địa bàn thị xã thời gian đến: (1) Đầu tư xây dựng, nâng cấp sở vật chất, (2) Khảo sát đánh giá chặt chẽ trạng địa điểm để xây dựng chủ trường đầu tư phù hợp, đồng cơng trình có cơng trình xây (3) Làm tốt cơng tác chuẩn bị đầu tư, nhằm đảm bảo tiến độ thực kịp thời đồng Giải pháp huy động vốn: (1) Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa để huy động nguồn vốn cho việc xây dựng sở vật chất mạng lưới trường học, (2) Lồng ghép nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, (3) Lập đề án đề xuất tỉnh chế đầu tư cho hệ thống trường học khu công nghiệp – khu chế xuất thị xã 3.2.3 Cũng cố công tác quản lý máy tổ chức GDMN Bổ sung biên chế Phòng GD&ĐT, đảm bảo nguồn lực quản lý GDMN cấp xã, phường:(1) Tăng cường trách nhiệm phòng GD&ĐT việc tổ chức thi tuyển, thực quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm, lại kết hợp luân chuyển cán 21 quản lý trường mẫu giáo theo phân cấp quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, (2) Cần xem xét bổ sung chức danh Thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT (3) Ở xã, phường: Cần bổ sung thêm cán quản lý công tác GDMN, thường xuyên đào tạo, bồi dường đáp ứng đủ tiêu chuẩn cán quản lý phân cấp Tuyên truyền, vận động, tạo chế để nhà giáo tham gia đánh giá cán quản lý trường; phụ huynh học sinh tổ chức trị tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy, giáo dục trường thầy cô giáo Tăng cường phối hợp quan, đơn vị công tác quản lý giáo dục mầm non: Thực cộng đồng trách nhiệm qua phối hợp ban, ngành, đoàn thể GDMN, Trách nhiệm với công tác quản lý GDMN riêng ai, khơng phải riêng quan làm Khen thưởng động viên xử lý vi phạm Đổi công tác quản lý GDMN, đảm bảo dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở GDMN, coi trọng quản lý chất lượng: Thực tốt chức quản lý nhà nước nghiệp GD&ĐT, đưa nội dung xây dựng quy hoạch, phát triển giáo dục thành nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thị xã Tăng cường trách nhiệm Phòng GD&ĐT việc tổ chức thi tuyển, thực quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiễm lại kết hợp luân chuyển cán quản lý trường MN theo phân cấp quản lý nhà nước GD&ĐT Thực nghiêm túc công khai sở giáo dục trực thuộc Phát huy mức trách nhiệm sở GDMN 3.2.4 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra GDMN Lên kế hoạch nội dung kiểm tra, tra cách cụ thể 22 xếp, phân bổ thời gian tra sở cách hợp lý tránh trùm lặp công tác tra, kiểm tra Tăng cường tra chuyên ngành (Thanh tra chuyên ngành cấp tỉnh) số lĩnh vực chuyên môn Phối hợp thành lập đoàn kiểm tra chéo huyện, phòng GDĐT tạo mơi trường hoạt động lành mạnh, cơng việc quản lý, thực thi sách nhà nước Tăng cường thực kiểm tra đột xuất, kiểm tra giải khiếu nại, tố cáo Đồng thời, tăng cường biện pháp quản lý chất lượng Thường xuyên giám định chất lượng thanh, kiểm tra theo tiêu chí đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo minh bạch hố, cơng khai hố kết quả; chống tiêu cực bệnh thành tích giáo dục, đào tạo; thu hút lực lượng xã hội vào giám sát thanh, kiểm tra chất lượng giáo dục, đào tạo Đối với cấp huyện, điều động cán quản lý trường công tác tra, kiểm tra chéo Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch, điều động cán quản lý trường tham gia tổ chức thực Tuyên truyền, vận động, tạo chế để nhà giáo tham gia đánh giá cán quản lý trường, sở GDMN, cán quản lý trường tham gia đánh giá cán cơng tác Phòng; phụ huynh tổ chức trị tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy, giáo dục trường GV 3.2.5 Hoàn thiện công tác xử lý vi phạm Xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm không bao che, giấu lấp trường hợp Nâng mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành để bảo đảm tính răn đe phòng ngừa chung Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm cần rút ngắn thời gian, đơn giản 23 hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật lực lượng chức có thẩm quyền xử phạt Trong tổ chức thực công tác xử lý vi phạm cần kết hợp phương pháp quản lý cách linh hoạt, hài hoà Đẩy mạnh việc quán triệt cho lãnh đạo quan, đơn vị vai trò, trách nhiệm triển khai nhiệm vụ quản lý XLVP GDMN; ban hành rõ chế tài xử lý trường hợp quan, tổ chức không xử lý nghiêm trường hợp vi phạm GDMN 3.3 KIẾN NGHỊ Đối với Chính phủ: Ban hành văn bản, hướng dẫn, đạo tổ chức triển khai thực cụ thể xây dựng trường khu công nghiệp, khu tái xuất, Cần xem xét bổ sung chức danh tra chuyên ngành Phòng GDĐT Ở cấp tỉnh: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức biên chế Phòng GDĐT, Quy hoạch lại mạng lưới trường, sở GDMN địa bàn cấp thời gian đến 24 KẾT LUẬN GDĐT quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng phát triển nguồn lực cho nghiệp CNH - HĐH Để thực quốc sách QLNN GDMN có vai trò to lớn việc thường xuyên hoàn thiện QLNN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, QLNN GDMN địa bàn thị xã Điện Bàn vấn đề mà luận văn đề cập Sau nghiên cứu thực đề tài “Quản lý Nhà nước Giáo dục mầm non địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”, luận văn đạt kết chủ yếu: - Luận văn hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận quản lý nhà nước giáo dục mầm non Các nội dung QLNN GDMN bao gồm: Ban hành phổ biến văn Quản lý GDMN; Quy hoạch phát triển GDMN; Tổ chức máy quản lý GDMN; Kiểm tra công tác GDMN; Xử lý vi phạm GDMN - Tìm hiểu đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước giáo dục mầm non địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2016, luận văn rút thành tựu đạt công tác quản GDMN năm qua, đồng thời tìm vấn đề tồn rõ nguyên nhân chúng - Trên sở Mục tiêu phát triển giáo dục mầm non; Phương hướng phát triển giáo dục mầm non; nhiệm vụ thời gian đến, luận văn đề xuất giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước giáo dục mầm non gắn với việc phân tích tình hình kinh tế, xã hội điều kiện tự nhiên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Luận văn đề xuất số kiến nghị nhằm xây dựng, bổ sung tiếp tục hồn thiện quy trình, quy định sách GDMN cho phù hợp với thực tiễn ... trạng quản lý giáo dục mầm non địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 05 năm gần - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện tăng cường cơng tác quản lý giáo dục mầm non địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng. .. đề lý luận quản lý nhà nước giáo dục mầm non Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước giáo dục mầm non thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước. .. quản lý nhà nước giáo dục mầm non thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC MẦM NON 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GDMN 1.1.1 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam, Quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay